Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare 1115/2016 de stabilire a unui format pentru transmiterea de către Agenţia Europeană pentru Produse Chimice a informaţiilor privind derularea procedurilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc [notificată cu numărul C(2016) 4141] Număr celex: 32016D1115

În vigoare de la 29.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc, în special articolul 22 alineatul (1),

după consultarea comitetului instituit prin articolul 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei,

întrucât:

(1) Pentru a asigura un nivel adecvat de calitate a informaţiilor furnizate Comisiei de către Agenţia Europeană pentru Produse Chimice în temeiul articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 649/2012, este necesar să se stabilească un format care să fie utilizat pentru furnizarea acestor informaţii.

(2) Pentru a asigura claritatea şi coerenţa, este oportun să se precizeze perioadele exacte de raportare pentru furnizarea de informaţii de către Agenţia Europeană pentru Produse Chimice în temeiul articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 649/2012,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Formatul pentru transmiterea de către Agenţia Europeană pentru Produse Chimice a informaţiilor solicitate în temeiul articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 649/2012 este chestionarul prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Primul raport care urmează a fi prezentat de Agenţia Europeană pentru Produse Chimice în temeiul articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 649/2012 acoperă anii calendaristici 2014, 2015 şi 2016.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Agenţiei Europene pentru Produse Chimice.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...