Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1103/2016 de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul competenţei, al legii aplicabile şi al recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti în materia regimurilor matrimoniale Număr celex: 32016R1103

În vigoare de la 08.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 81 alineatul (3),

având în vedere Decizia (UE) 2016/954 a Consiliului din 9 iunie 2016 de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul competenţei, al legii aplicabile şi al recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti privind regimurile patrimoniale ale cuplurilor internaţionale, care includ atât regimurile matrimoniale, cât şi efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Avizul din 23 iunie 2016 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1) Uniunea şi-a stabilit obiectivul de a menţine şi a dezvolta un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, în cadrul căruia este asigurată libera circulaţie a persoanelor. Pentru instituirea treptată a acestuia, Uniunea trebuie să adopte măsuri privind cooperarea judiciară în materie civilă având implicaţii transfrontaliere, în special atunci când sunt necesare pentru buna funcţionare a pieţei interne.

(2) În conformitate cu articolul 81 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), astfel de măsuri ar putea include măsuri menite să asigure compatibilitatea normelor aplicabile în statele membre în materie de conflict de legi şi de competenţă.

(3) Consiliul European reunit la Tampere la 15 şi 16 octombrie 1999 a aprobat principiul recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti şi a altor hotărâri ale autorităţilor judiciare ca fundament al cooperării judiciare în materie civilă şi a invitat Consiliul şi Comisia să adopte un program de măsuri destinate punerii în aplicare a acestui principiu.

(4) La 30 noiembrie 2000 s-a adoptat un program de măsuri privind punerea în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială (2), comun pentru Comisie şi Consiliu. Programul respectiv identifică măsuri legate de armonizarea normelor privind conflictul de legi menite să faciliteze recunoaşterea reciprocă a hotărârilor judecătoreşti şi prevede elaborarea unui instrument în materia regimurilor matrimoniale.

(2) JO C 12, 15.1.2001.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...