Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1099/2016 privind contribuţiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanţarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv a doua tranşă pentru 2016 Număr celex: 32016D1099

În vigoare de la 07.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat ultima dată ("Acordul de parteneriat ACP-UE"),

având în vedere Acordul intern dintre reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ("acordul intern"), în special articolul 7,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/323 al Consiliului din 2 martie 2015 privind regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare ("regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea FED"), în special articolul 21 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) În conformitate cu procedura prevăzută la articolele 21-24 din regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea FED, Comisia trebuie să prezinte, până la 15 iunie 2016, o propunere în care se specifică (a) valoarea celei de a doua tranşe a contribuţiei pentru 2016 şi (b) valoarea anuală revizuită a contribuţiei pentru 2016, în cazul în care valoarea nu corespunde nevoilor reale.

(2) În conformitate cu articolul 52 din regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea FED, Banca Europeană de Investiţii a transmis Comisiei, la 28 aprilie 2016, estimări actualizate ale angajamentelor şi plăţilor din cadrul instrumentelor pe care le gestionează.

(3) La articolul 22 alineatul (1) din regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea FED se prevede că solicitările de contribuţii utilizează mai întâi sumele stabilite pentru Fondurile europene de dezvoltare (FED) anterioare. Prin urmare, ar trebui să se facă o solicitare de fonduri în cadrul celui de al 10-lea FED.

(4) La 24 noiembrie 2015, în urma unei propuneri din partea Comisiei, Consiliul a adoptat decizia de a stabili plafonul corespunzător valorii anuale a contribuţiilor statelor membre la FED pentru exerciţiul 2016 la 3 450 000 000 EUR pentru Comisie şi la 150 000 000 EUR pentru Banca Europeană de Investiţii.

(5) La 12 decembrie 2013, prin Decizia 2013/759/UE a Consiliului, Consiliul a adoptat Facilitatea de tranziţie privind măsuri tranzitorii referitoare la gestionarea FED între 1 ianuarie 2014 şi intrarea în vigoare a celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...