Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 1073/2016 privind echivalenţa pieţelor contractelor desemnate din Statele Unite ale Americii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016D1073

În vigoare de la 22.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, în special articolul 2a alineatul (2),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 648/2012 prevede cerinţe privind compensarea şi gestionarea bilaterală a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere, precum şi cerinţe de raportare pentru astfel de contracte. La articolul 2 punctul 7 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 sunt definite instrumentele financiare derivate extrabursiere drept contracte derivate a căror executare nu are loc pe o piaţă reglementată în sensul definiţiei de la articolul 4 alineatul (1) punctul 14 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului sau pe o piaţă dintr-o ţară terţă considerată a fi echivalentă cu o piaţă reglementată conform articolului 2a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Prin urmare, orice contract derivat a cărui executare are loc pe o piaţă a unei ţări terţe care nu este considerată echivalentă cu pieţele reglementate este clasificat drept extrabursier în sensul Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

(2) În conformitate cu articolul 2a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, o piaţă dintr-o ţară terţă este considerată echivalentă cu o piaţă reglementată atunci când respectă cerinţe obligatorii din punct de vedere juridic echivalente cu cerinţele prevăzute în titlul III din Directiva 2004/39/CE şi fac obiectul unei supravegheri şi al unei asigurări a respectării normelor eficace şi continue în ţara terţă respectivă.

(3) Pentru ca o piaţă dintr-o ţară terţă să fie considerată echivalentă cu o piaţă reglementată în sensul Directivei 2004/39/CE, rezultatul concret al aplicării cerinţelor obligatorii din punct de vedere juridic şi a mecanismelor de supraveghere şi de asigurare a respectării normelor ar trebui să fie echivalent cu cerinţele Uniunii în ceea ce priveşte obiectivele de reglementare pe care le îndeplinesc. Prin urmare, scopul acestei evaluări a echivalenţei este de a verifica dacă cerinţele obligatorii din punct de vedere juridic care se aplică pieţelor contractelor desemnate (designated contract markets - DCM) din Statele Unite ale Americii (SUA) sunt echivalente cu cerinţele prevăzute în titlul III din Directiva 2004/39/CE şi dacă pieţele respective fac obiectul unei supravegheri şi al unei asigurări a respectării normelor eficace şi continue. Pieţele care sunt autorizate ca DCM la data adoptării prezentei decizii ar trebui, prin urmare, identificate ca pieţe considerate echivalente cu o piaţă reglementată în sensul Directivei 2004/39/CE.

(4) DCM sunt sisteme de tranzacţionare care funcţionează sub supravegherea reglementară a Comisiei pentru tranzacţii cu contracte futures pe mărfuri (Commodity Futures Trading Commission - CFTC), în temeiul secţiunii 5 a Legii privind bursele de mărfuri (Commodity Exchange Act - CEA), 7 USC 7. Cerinţele obligatorii din punct de vedere juridic aplicabile DCM autorizate în SUA sunt prevăzute în CEA, care instituie, împreună cu reglementările Comisiei pentru tranzacţii cu contracte futures pe mărfuri (reglementările CFTC), cadrul juridic pentru funcţionarea DCM. În partea 38 din reglementările CFTC sunt specificate cerinţele care trebuie îndeplinite pentru a funcţiona ca sistem de tranzacţionare şi sunt stabilite 23 de principii de bază pe care DCM trebuie să le respecte atât iniţial, cât şi în mod continuu. Reglementările CFTC impun DCM să opereze un sistem de tranzacţionare care, în temeiul CEA, înseamnă în general un sistem multilateral în cadrul căruia participanţii au capacitatea de a executa tranzacţii în conformitate cu norme nediscreţionare. DCM trebuie să le ofere membrilor accesul imparţial la pieţele şi serviciile lor. Criteriile de acces trebuie să fie imparţiale, transparente şi aplicate într-un mod nediscriminatoriu. În plus, reglementările CFTC impun DCM cerinţe organizatorice în ceea ce priveşte politica în materie de conflicte de interese, gestionarea riscurilor, tranzacţionarea şi mecanismele de compensare şi decontare, normele de cotare şi monitorizarea conformităţii. În conformitate cu principiul de bază 2 [17 CFR §38.150 (2015)], sistemul de tranzacţionare trebuie să stabilească, să monitorizeze şi să asigure respectarea normelor interne ale unei DCM, inclusiv a normelor care interzic practicile comerciale abuzive pe respectiva DCM. În acest scop, sistemul de tranzacţionare trebuie să aibă capacitatea de a detecta, de a investiga şi de a aplica sancţiuni adecvate oricărei persoane care încalcă normele interne ale DCM.

(5) Cerinţele obligatorii din punct de vedere juridic aplicabile DCM autorizate în SUA, care sunt stabilite în cadrul juridic pentru funcţionarea DCM, produc rezultate concrete echivalente cu cele produse de cerinţele prevăzute în titlul III din Directiva 2004/39/CE, în următoarele domenii: procesul de autorizare, cerinţele în materie de definiţii, accesul la DCM, cerinţele organizatorice, cerinţele referitoare la personalul de conducere de nivel superior, admiterea instrumentelor financiare derivate la tranzacţionare, suspendarea şi retragerea instrumentelor financiare derivate de la tranzacţionare, monitorizarea conformităţii şi accesul la mecanisme de compensare şi de decontare.

(6) În temeiul Directivei 2004/39/CE, cerinţele privind transparenţa pretranzacţionare şi posttranzacţionare se aplică numai acţiunilor admise la tranzacţionare pe pieţe reglementate. Având în vedere că acţiunile nu sunt nici tranzacţionate, nici admise la tranzacţionare în cadrul DCM, Comisia consideră că evaluarea acestor cerinţe nu este relevantă în sensul prezentei decizii.

(7) Prin urmare, ar trebui să se concluzioneze că cerinţele obligatorii din punct de vedere juridic prevăzute în SUA pentru DCM produc rezultate echivalente cu cele produse de cerinţele prevăzute în titlul III din Directiva 2004/39/CE.

(8) DCM funcţionează sub supravegherea CFTC. Obiectivul principal al programului CFTC de asigurare a conformităţii este de a evalua respectarea de către DCM a dispoziţiilor aplicabile prevăzute în CEA, inclusiv a celor 23 de principii de bază pe care DCM trebuie să le respecte şi a reglementărilor CFTC de punere în aplicare a acestor principii de bază. În acest scop, CFTC examinează respectarea de către DCM a principiilor de bază şi a reglementărilor referitoare la supravegherea tranzacţionării, supravegherea pieţei, pista de audit şi programele disciplinare pentru DCM. În cadrul programului de supraveghere a pieţei, CFTC monitorizează traderii pentru a se sigura că aceştia respectă dispoziţiile din CEA şi reglementările CFTC. În acest scop, programul de supraveghere monitorizează activităţile de tranzacţionare pe DCM, poziţiile futures, tranzacţiile swap şi poziţiile swap pentru a detecta şi a preveni practicile abuzive pe piaţă, precum şi pentru a asigura conformitatea cu CEA şi cu reglementările CFTC. În plus, programul de revizuire a pieţei analizează toate modificările normelor privind DCM, iar programul privind revizuirea produselor analizează toate modificările termenilor şi condiţiilor pentru produsele DCM; ambele programe analizează modificările pentru a asigura coerenţa cu CEA şi cu reglementările CFTC.

(9) CFTC deţine, de asemenea, competenţe de asigurare a respectării normelor. În temeiul secţiunii 6b din CEA, CFTC poate emite un ordin prin care să dispună încetarea anumitor activităţi şi să impună sancţiuni civile sau penale în cazul în care se constată că o DCM a încălcat CEA sau reglementările CFTC. În temeiul secţiunii 6c(a), CFTC poate, de asemenea, intenta o acţiune în faţa unei instanţe federale din SUA împotriva oricărei entităţi înregistrate sau a oricărei alte persoane care încalcă dispoziţiile prevăzute în CEA sau normele, reglementările şi ordinele relevante ale CFTC. Pieţele contractelor desemnate îşi asumă anumite responsabilităţi de supraveghere şi trebuie să monitorizeze şi să asigure respectarea normelor interne ale fiecărei DCM. În temeiul "competenţelor în situaţii de urgenţă" [CEA § 8a(9)], CFTC este autorizată să impună unei DCM să ia măsurile pe care CFTC le consideră necesare pentru menţinerea sau restabilirea tranzacţionării sau a lichidării ordonate a unui anumit contract derivat. DCM trebuie să dispună, de asemenea, de mecanismele şi resursele necesare pentru aplicarea eficientă a normelor lor interne.

(10) Prin urmare, trebuie să se concluzioneze că DCM fac obiectul unei supravegheri şi al unei asigurări a respectării normelor eficace şi continue.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...