Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 1059/2016 de excludere de la finanţarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2016) 3753] (Numai textele în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, franceză, germană, italiană, letonă, lituaniană, neerlandeză, portugheză, slovenă, spaniolă şi suedeză sunt autentice) Număr celex: 32016D1059

În vigoare de la 20.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în special articolul 52,

după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului şi, începând cu 1 ianuarie 2015, în conformitate cu articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, Comisia are obligaţia de a efectua verificările necesare, de a comunica statelor membre rezultatele verificărilor respective, de a lua notă de observaţiile statelor membre, de a iniţia discuţii bilaterale în vederea ajungerii la un acord cu statele membre în cauză şi de a le comunica acestora concluziile sale în mod oficial.

(2) Statele membre au avut posibilitatea de a solicita iniţierea unei proceduri de conciliere. În unele cazuri, această posibilitate a fost utilizată, iar rapoartele emise în urma acestei proceduri au fost examinate de Comisie.

(3) În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, pot fi finanţate numai cheltuielile agricole efectuate fără încălcarea dreptului Uniunii.

(4) Ţinând seama de verificările efectuate, de rezultatele discuţiilor bilaterale şi de procedurile de conciliere, o parte din cheltuielile declarate de statele membre nu îndeplinesc această cerinţă şi, prin urmare, nu pot fi finanţate din FEGA şi FEADR.

(5) Ar trebui indicate sumele care nu sunt recunoscute ca fiind imputabile FEGA şi FEADR. Aceste sume nu privesc cheltuielile efectuate cu mai mult de douăzeci şi patru de luni înainte de notificarea scrisă referitoare la rezultatele verificărilor adresată de Comisie statelor membre.

(6) În ceea ce priveşte cazurile vizate de prezenta decizie, evaluarea sumelor care trebuie excluse din motive de neconformitate cu dreptul Uniunii a fost notificată de Comisie statelor membre într-un raport de sinteză privind subiectul în cauză (1).

(1) D/1597464/2016-ANN2rev2-EN/FR şi D/1597464/2016-ANN3rev1-Panache.

(7) Prezenta decizie nu aduce atingere concluziilor de ordin financiar la care Comisia ar putea să ajungă în urma hotărârilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauzele aflate pe rol la 1 aprilie 2016,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...