Back

Parlamentul României

Legea nr. 138/2004 a îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.05.2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Puneri în aplicare (1)

Îmbunătăţirile funciare au ca obiective:

a) asigurarea protecţiei terenurilor de orice fel şi a oricăror categorii de construcţii faţă de inundaţii, alunecări de teren şi eroziuni, precum şi protecţiei lacurilor de acumulare împotriva colmatării şi regularizarea cursurilor de apă;

b) asigurarea unui nivel corespunzător de umiditate a solului, care să permită sau să stimuleze creşterea plantelor, incluzând plantaţiile vitipomicole, culturile agricole şi silvice;

c) asigurarea ameliorării solurilor acide, sărăturate şi nisipoase, precum şi protecţia împotriva poluării.

Art. 2. -

(1) Amenajările de îmbunătăţiri funciare ca lucrări hidrotehnice complexe şi agropedoameliorative se realizează în scopul prevenirii şi înlăturării acţiunii factorilor de risc - secetă, exces de apă, eroziunea solului şi inundaţii, precum şi poluare - pe terenurile cu orice destinaţie, indiferent de proprietar. Acestea contribuie la valorificarea capacităţii de producţie a terenurilor şi a plantelor, precum şi la introducerea în circuitul economic a terenurilor neproductive.

(2) Amenajările de îmbunătăţiri funciare cuprind următoarele categorii de lucrări:

a) îndiguiri şi regularizări ale cursurilor de apă prin care se asigură, în principal, protecţia terenurilor şi a oricăror categorii de construcţii împotriva inundaţiilor, surse locale de apă şi emisari pentru scurgerea apelor;

b) irigaţii şi orezării prin care se asigură aprovizionarea controlată a solului şi a plantelor cu cantităţile de apă necesare dezvoltării culturilor şi creşterii producţiei agricole. Aceste amenajări cuprind lucrări de captare, pompare, transport, distribuţie şi evacuare a apei şi, după caz, lucrări de nivelare a terenului;

c) desecare şi drenaj, care au drept scop prevenirea şi înlăturarea excesului de umiditate de la suprafaţa terenului şi din sol, în vederea asigurării condiţiilor favorabile de utilizare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări de colectare, de transport şi de evacuare în emisar a apei în exces;

d) combatere a eroziunii solului şi de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări, prin care se previn, se diminuează sau se opresc procesele de degradare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări pentru protecţia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanţi, stingerea formaţiunilor torenţiale, stabilizarea nisipurilor mişcătoare;

e) pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide şi pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatările miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzând şi lucrările de nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncă, rigole şi şanţuri de scurgere a apei, arăturile în benzi cu coame, udările de spălare a sărurilor, aplicarea de amendamente, precum şi îngrăşăminte, în scopul valorificării pentru agricultură şi, după caz, pentru silvicultură;

f) perdele forestiere de protecţie a terenurilor agricole şi plantaţii pentru combaterea eroziunii solului;

g) alte lucrări realizate prin soluţii tehnice şi tehnologii noi;

h) zone de protecţie ale lucrărilor prevăzute la lit. a) - g).

(3) Amenajările de îmbunătăţiri funciare preiau din surse autorizate necesarul de apă pentru irigarea culturilor agricole şi silvice şi alimentarea cu apă a unor localităţi, amenajări piscicole, incinte agricole şi industriale şi asigură protecţia localităţilor şi a oricăror categorii de construcţii împotriva efectelor alunecărilor de teren şi a inundaţiilor, precum şi protecţia lacurilor de acumulare împotriva colmatării.

(4) Realizarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare la nivel naţional are loc pe baza programelor şi strategiei sectoriale, iar la nivel local, conform nevoilor autorităţilor publice locale, ale persoanelor juridice sau fizice interesate, pe baza programelor zonale şi locale de amenajare a teritoriului şi în corelare cu strategia sectorială.

(5) Proiectarea, executarea şi exploatarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare se fac în corelare cu lucrările de gospodărire a apelor, hidroenergetice, silvice, de gestionare a căilor de comunicaţie, în acord cu interesele proprietarilor de terenuri şi cu documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, ţinând seama de cerinţele de protecţie a mediului.

Art. 3. -

Prezenta lege are drept scop:

a) reglementarea regimului juridic al proprietăţii şi folosinţei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a terenului aferent, precum şi mecanismele de dobândire şi/sau transmitere a dreptului de proprietate, administrare sau folosinţă asupra acestei infrastructuri;

b) instituirea cadrului de reglementare a înfiinţării şi funcţionării Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, denumită în continuare Administraţie, persoană juridică română de interes public naţional în sectorul îmbunătăţirilor funciare, care desfăşoară activităţile prevăzute de prezenta lege;
Modificări (1)

c) reglementarea înfiinţării şi funcţionării organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare în vederea desfăşurării activităţilor de îmbunătăţiri funciare atât în interesul membrilor lor, cât şi în interesul public;

d) stabilirea serviciilor prestate de Administraţie organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi mecanismele de finanţare a acestor activităţi;
Modificări (1)

e) stabilirea atribuţiilor autorităţii publice centrale, denumită în continuare ministerul, care coordonează elaborarea strategiei şi politicilor în sectorul îmbunătăţirilor funciare;

f) stabilirea principiilor reorganizării Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.;

g) stabilirea sancţiunilor care se aplică în cazul încălcării prevederilor prezentei legi.

Art. 4. -

Principiile care stau la baza realizării obiectivelor îmbunătăţirilor funciare sunt următoarele:

a) exploatarea echitabilă a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, sistemelor de irigaţii sau desecare şi drenaj şi a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi combatere a eroziunii solului pentru asigurarea protecţiei intereselor tuturor beneficiarilor;

b) consultarea şi, după caz, implicarea beneficiarilor, organizaţiilor neguvernamentale şi a altor reprezentanţi ai societăţii civile în luarea deciziilor în scopul promovării adoptării raţionale, eficiente şi transparente a acestora;

c) realizarea de către proprietarii de teren a exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare situate pe terenurile pe care le deţin, inclusiv a lucrărilor de reabilitare, executare de investiţii şi suportarea costurilor acestor activităţi. Statul intervine prin Administraţie şi prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat în completarea surselor proprii ale Administraţiei sau ale beneficiarilor constituiţi în organizaţii de îmbunătăţiri funciare sau federaţii de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, în cazurile în care proprietarii de teren nu pot desfăşura prin efortul propriu activităţi de îmbunătăţiri funciare;
Modificări (2)

d) exploatarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare astfel încât să se prevină folosirea ineficientă a apei, excesul de umiditate, eroziunea şi poluarea solului şi să se promoveze protecţia mediului în conformitate cu standardele de mediu.

Art. 5. -

Definiţiile termenilor utilizaţi în prezenta lege sunt prevăzute în anexa nr. 1.

CAPITOLUL II Organizaţiile şi federaţiile de organizaţii din domeniul îmbunătăţirilor funciare
Puneri în aplicare (2)

Art. 6. - Jurisprudență (1)

(1) Persoanele fizice sau persoanele juridice care deţin în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă terenuri deservite de sisteme de irigaţii sau de desecare şi drenaj ori de lucrări de apărare împotriva inundaţiilor sau de combatere a eroziunii solului pot constitui o organizaţie de îmbunătăţiri funciare, denumită în continuare organizaţia, pentru a desfăşura una sau mai multe dintre următoarele activităţi de interes public:

a) livrarea apei pentru irigat, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile unui sistem de irigaţii care deserveşte mai mulţi proprietari de teren;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile unui sistem de desecare şi drenaj care deserveşte mai mulţi proprietari de teren;
Jurisprudență (1)

c) întreţinerea şi reparaţiile lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor care protejează terenul mai multor proprietari de teren;

d) întreţinerea şi reparaţiile lucrărilor de combatere a eroziunii solului şi desfăşurarea altor activităţi de îmbunătăţiri funciare care protejează solul de pe terenul mai multor proprietari de teren.

(2) Proprietarii sau alţi deţinători de teren care intenţionează să realizeze o nouă amenajare de îmbunătăţiri funciare se pot constitui în organizaţii.

(3) Organizaţiile sunt persoane juridice de utilitate publică fără scop patrimonial, ce se constituie şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 7. -

(1) Organizaţia îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei suprafeţe de teren clar delimitate, amenajată cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, denumită în continuare teritoriul organizaţiei.
Jurisprudență (1)

(2) Organizaţia care îndeplineşte mai multe dintre activităţile prevăzute la art. 6 le va specifica în statut, precizând care este activitatea principală pe care o va desfăşura.

(3) Organizaţia care are ca activitate principală exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile unui sistem de irigaţii, precum şi livrarea apei pentru irigat va include în denumirea sa menţiunea organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii, urmată de denumirea localităţii unde funcţionează sau de o altă denumire proprie.

(4) Organizaţia care are ca activitate principală exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile unui sistem de desecare şi drenaj va include în denumirea sa menţiunea organizaţia de desecare şi drenaj, urmată de denumirea localităţii unde funcţionează sau de o altă denumire proprie.

(5) Organizaţia care are ca activitate principală întreţinerea şi reparaţiile unor lucrări de apărare împotriva inundaţiilor va include în denumirea sa menţiunea organizaţia de apărare împotriva inundaţiilor, urmată de denumirea localităţii unde funcţionează sau de o altă denumire proprie.

(6) Organizaţia care are ca activitate principală întreţinerea şi reparaţiile lucrărilor de combatere a eroziunii solului va include în denumirea sa menţiunea organizaţie de combatere a eroziunii solului, urmată de denumirea localităţii unde funcţionează sau de o altă denumire proprie.

Art. 8. -

În realizarea activităţilor de interes public, organizaţiile au următoarele atribuţii:

a) încheie contracte de prestări de servicii de îmbunătăţiri funciare potrivit prevederilor prezentei legi;
Jurisprudență (1)

b) prestează servicii de îmbunătăţiri funciare către membrii săi;

c) livrează apă pentru irigaţii sau prestează alte servicii de îmbunătăţiri funciare, pe bază de contract potrivit prevederilor prezentei legi, persoanelor care nu sunt membri ai organizaţiei şi care deţin în proprietate sau folosinţă terenuri situate pe teritoriul organizaţiei;

d) încasează tarife pentru serviciile prestate de la membrii organizaţiei şi de la persoanele care nu sunt membri, în vederea acoperirii costurilor acestor servicii;

e) achiziţionează, închiriază de la terţi, exploatează, întreţin şi repară utilajele şi instalaţiile necesare prestării serviciilor de îmbunătăţiri funciare şi alte echipamente necesare desfăşurării activităţilor proprii;
Jurisprudență (1)

f) organizează cursuri de instruire a membrilor lor pentru pregătirea exploatării şi întreţinerii sistemului de irigaţii sau desecare şi drenaj ori a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor sau de combatere a eroziunii solului, de protecţie a muncii, pentru asimilarea tehnicilor de îmbunătăţiri funciare şi promovarea utilizării noilor tehnici şi tehnologii;

g) asigură paza şi protecţia corespunzătoare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul sistemului de irigaţii sau de desecare şi drenaj, pe care o deţin în proprietate sau folosinţă, a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor sau combatere a eroziunii solului, în vederea prevenirii sau reducerii pagubelor şi păstrării integrităţii acestora;

h) reabilitează, modernizează şi dezvoltă infrastructura de îmbunătăţiri funciare de pe teritoriul său;

i) încheie contracte pentru achiziţia de bunuri şi prestarea de servicii necesare desfăşurării activităţii lor cuprinzând proiectarea şi lucrările de reabilitare, modernizare şi dezvoltare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare de pe teritoriul său;

j) angajează credite şi prezintă garanţii potrivit legislaţiei în vigoare;

k) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezenta lege.

Art. 9. - Jurisprudență (1)

(1) Veniturile unei organizaţii se pot constitui din:
Jurisprudență (1)

a) tarife pentru servicii de irigaţii;

b) tarife de desecare şi drenaj;

c) tarife de apărare împotriva inundaţiilor, de combatere a eroziunii solului şi alte activităţi de îmbunătăţiri funciare;

d) o cotizaţie anuală;

e) donaţii, legate şi sponsorizări, potrivit legii;

f) subvenţii acordate de la bugetul de stat.

(2) Tarifele şi cotizaţiile restante, datorate organizaţiei de membri sau persoanele care nu sunt membri ai acesteia, se pot recupera pe baza angajamentelor de plată semnate de aceştia, care constituie titluri executorii.

Art. 10. - Jurisprudență (1)

(1) Organizaţia care prestează servicii unei persoane care nu este membru al acesteia şi care deţine în proprietate sau folosinţă teren în cadrul teritoriului respectiv percepe tarife care să acopere integral costurile prestării serviciilor de îmbunătăţiri funciare către acea persoană.

(2) Membrii organizaţiilor pot beneficia de o reducere a tarifului de prestare a serviciilor de îmbunătăţiri funciare în conformitate cu hotărârile adunării generale.

(3) Tarifele pentru prestarea serviciilor de îmbunătăţiri funciare, altele decât cele de irigaţii, pot fi încasate prin compartimentele de specialitate ale administraţiei publice locale. Mecanismul de încasare a acestor tarife şi de decontare a cheltuielilor efectuate pentru desfăşurarea acestei activităţi se va reglementa printr-un protocol-cadru, aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor, în temeiul căruia se pot încheia, la nivel local, protocoale între organizaţii şi consiliile locale pe a căror rază teritorială se află situat teritoriul organizaţiei.

(4) Pentru recuperarea tarifelor şi cotizaţiilor restante datorate de membri şi persoanele care nu sunt membri ai organizaţiei, adunarea generală poate să hotărască instituirea de garanţii.

Art. 11. -

Excedentul, ca parte a veniturilor ce depăşeşte cheltuielile într-un an financiar, rămâne la dispoziţia organizaţiei şi se distribuie către rezerve sau este folosit pentru activitatea următorilor ani.

Art. 12. -

(1) Oricare persoană fizică sau persoană juridică, ce deţine în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă, un teren situat pe teritoriul organizaţiei sau care are, în condiţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în administrare ori în folosinţă astfel de terenuri aflate în proprietatea publică ori privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, poate fi membră a unei organizaţii.

(2) Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aflată în proprietatea unei persoane fizice sau juridice, alta decât Administraţia, situată pe teritoriul organizaţiei, poate fi preluată în folosinţă de către organizaţie, pe durata existenţei acesteia, în temeiul unei înţelegeri scrise, autentificată.
Modificări (1)

Art. 13. -

(1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, persoanele care şi-au manifestat voinţa de a fi membre ale organizaţiei încheie actul constitutiv şi statutul organizaţiei, în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.
Jurisprudență (2)

(2) Statutul organizaţiei este adoptat cu majoritatea simplă a voturilor participanţilor la adunarea constitutivă, cu condiţia ca aceşti participanţi să deţină în proprietate, în administrare sau în folosinţă cel puţin jumătate din suprafaţa de teren a teritoriului organizaţiei şi să fie de acord să preia întreaga răspundere a exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor infrastructurii de îmbunătăţiri funciare situate pe teritoriul organizaţiei.

(3) În cazul organizaţiilor care au ca obiect de activitate lucrările de irigaţii, condiţia ca membrii să deţină mai mult de jumătate din suprafaţa de teren trebuie îndeplinită şi pe fiecare plot de irigaţii sau zonă de reprezentare, conform legii.

(4) Conţinutul minim al actului constitutiv şi al statutului organizaţiilor se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care aprobă şi modelul documentelor de constituire şi organizare.

(5) Organizaţia constituită potrivit legii rămâne deschisă şi va primi noi membri până la nivelul teritoriului organizaţiei.

Art. 14. -

(1) Procedura de constituire a organizaţiilor va fi prevăzută în normele metodologice de aplicare a prezentei legi*).

(2) Pe baza avizului Oficiului de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, denumit în continuare Oficiul de reglementare, constituirea organizaţiilor se autorizează prin ordin al ministrului, prin care se dispune şi înregistrarea acestora în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare.
Jurisprudență (1)

(3) Organizaţia dobândeşte personalitate juridică la data înregistrării sale în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare.
Jurisprudență (1)

*) Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006, cu modificările ulterioare.

Art. 15. -

(1) Organizaţia are următoarele organe de conducere şi comisii:

a) adunarea generală;

b) consiliul de administraţie;

c) comisia de cenzori;

d) comisia de conciliere a neînţelegerilor din interiorul organizaţiei, denumită în continuare comisie de conciliere.

(2) Deciziile consiliului de administraţie sunt puse în executare de director şi personalul tehnic şi economic de execuţie al organizaţiei.

se încarcă...