Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27.04.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Art. 1. -

(1) Prezenta hotărâre abordează unitar, la nivel naţional, evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare provocate de expunerea populaţiei la zgomotul ambiant, inclusiv a disconfortului, prin implementarea progresivă a următoarelor măsuri:
Modificări (1)

a) determinarea expunerii la zgomotul ambiant, prin realizarea cartării zgomotului cu metodele de evaluare prevăzute în prezenta hotărâre;

b) asigurarea accesului publicului la informaţiile cu privire la zgomotul ambiant şi a efectelor sale;

c) adoptarea, pe baza rezultatelor cartării zgomotului, a planurilor de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant, unde este cazul, în special acolo unde nivelurile de expunere pot cauza efecte dăunătoare asupra sănătăţii umane şi pentru a menţine nivelurile zgomotului ambiant în situaţia în care acestea nu depăşesc valorile limită stabilite conform art. 7 alin. (3) lit. b).

(2) Prezenta hotărâre stabileşte cadrul general pentru dezvoltarea măsurilor de reducere a zgomotului emis de sursele principale de zgomot, în special de vehiculele rutiere, feroviare şi de infrastructura acestora, de aeronave, de echipamentele industriale, echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor şi maşinile industriale mobile.

Art. 2. -

(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică zgomotului ambiant la care este expusă populaţia, în special în:

a) zonele construite;

b) parcurile, grădinile publice sau alte zone liniştite dintr-o aglomerare;

c) zonele liniştite din spaţii deschise;

d) apropierea unităţilor de învăţământ, a spitalelor şi a altor clădiri şi zone sensibile la zgomot.

(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică zgomotului generat de:

a) persoana expusă;

b) activităţile casnice;

c) vecini;

d) activităţile de la locul de muncă şi din interiorul mijloacelor de transport în comun;

e) activităţile militare din zonele militare.

Art. 3. -

În înţelesul prezentei hotărâri, definiţiile termenilor folosiţi sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. -

(1) Autorităţile administraţiei publice locale realizează cartarea zgomotului şi elaborează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pentru aglomerările aflate în administrarea lor, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (7) şi (8).
Modificări (1)

(2) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale prevăd în bugetele proprii fonduri necesare pentru realizarea cartării zgomotului şi elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, pentru aglomerările prevăzute în anexa nr. 8 tabelele nr. 1 şi 5, iar autoritatea publică centrală pentru transporturi prevede în bugetul propriu fonduri necesare pentru realizarea cartării zgomotului şi elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, pentru drumurile principale, căile ferate principale, aeroporturi mari şi porturi aflate în administrarea lor prevăzute în anexa nr. 8 tabelele nr. 2- 4 şi 6, după cum urmează:
Modificări (1)

a) începând cu anul 2007, pentru aglomerările cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale care au un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de autovehicule pe an, căile ferate principale care au un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an, aeroporturile civile care au un trafic mai mare de 50.000 de mişcări de aeronave pe an şi porturi aflate în aglomerări cu mai mult de 250.000 de locuitori;

b) începând cu anul 2011, pentru toate aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale şi porturi aflate în interiorul aglomerărilor.
Modificări (1)

(3) Unităţile aflate în subordinea sau sub autoritatea autorităţii publice centrale pentru transporturi, care au în administrare infrastructuri rutiere, feroviare, portuare şi aeroportuare, realizează cartarea zgomotului şi elaborează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune, pentru căile ferate principale, drumurile principale şi aeroporturile civile mari aflate în administrarea lor, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (7) şi (8).
Modificări (2)

(4) Unităţile prevăzute la alin. (3), precum şi limitele de competenţă ale acestora sunt prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităţilor responsabile cu cartarea zgomotului pentru căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor şi aeroporturile, aflate în administrarea lor, elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, care se actualizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Referințe (1)

(5) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unităţile prevăzute la alin. (3) au obligaţia de a transmite agenţiei regionale pentru protecţia mediului competente:
Modificări (1)

a) câte 3 exemplare din fiecare hartă strategică de zgomot care arată situaţia anului calendaristic precedent, pe format de hârtie la o scară de 1:10.000 şi pe suport electronic;

b) un raport care să menţioneze datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizării hărţilor strategice de zgomot, precum şi calitatea, acurateţea, modul de utilizare şi sursa acestora, pe format de hârtie şi pe suport electronic;

c) un raport care să conţină toate datele obţinute în urma realizării fiecărei hărţi strategice de zgomot şi prezentate potrivit prevederilor anexei nr. 7, pe format de hârtie şi pe suport electronic;

d) un raport care să conţină o prezentare a evaluării rezultatelor obţinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot în parte, pe format de hârtie şi pe suport electronic.

(6) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unităţile prevăzute la alin. (3) au obligaţia de a transmite agenţiei regionale pentru protecţia mediului competente:
Modificări (1)

a) planurile de acţiune elaborate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pe format de hârtie şi pe suport electronic;

b) orice altă informaţie suplimentară solicitată de aceasta cu privire la modul de elaborare a planurilor de acţiune.

(7) Hărţile strategice de zgomot care arată situaţia anului calendaristic precedent se pun la dispoziţia agenţiilor regionale pentru protecţia mediului, astfel:

a) până la data de 30 iunie 2007, pentru aglomerările cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an şi aeroporturile mari;

b) până la data de 30 iunie 2012, pentru toate aglomerările, drumurile principale şi căile ferate principale şi aeroporturile mari.

(8) Planurile de acţiune prevăzute la alin. (6) lit. a) se pun la dispoziţia agenţiilor regionale pentru protecţia mediului, după cum urmează:

a) până la data de 18 iulie 2008, pentru aglomerările cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an şi aeroporturile mari;

b) până la data de 18 iulie 2013, pentru toate aglomerările, drumurile principale şi căile ferate principale şi aeroporturile mari.

(9) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unităţile prevăzute la alin. (3) transmit agenţiilor regionale pentru protecţia mediului hărţile strategice de zgomot şi rapoartele prevăzute la alin. (5) o dată la 5 ani, începând cu termenele prevăzute la alin. (7).
Modificări (1)

(10) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unităţile prevăzute la alin. (3) transmit planurile de acţiune agenţiei regionale pentru protecţia mediului competente o dată la 5 ani, începând cu termenele prevăzute la alin. (8).
Modificări (1)

(11) În vederea elaborării hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unităţile prevăzute la alin. (3) asigură accesul agenţiilor regionale pentru protecţia mediului la datele utilizate în acest scop.
Modificări (1)

(12) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unităţile prevăzute la alin. (3), în procesul de elaborare şi/sau revizuire a planurilor de acţiune, au obligaţia să îndeplinească procedura de participare şi consultare a publicului potrivit prevederilor art. 11 alin. (8) şi, după caz, ale art. 11 alin. (9).
Modificări (1)

(13) Măsurile prevăzute la art. 11 alin. (3) se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi de către unităţile prevăzute la alin. (3), pentru domeniul lor de competenţă, şi se supun procedurii de participare şi consultare a publicului potrivit prevederilor art. 11 alin. (8) sau alin. (9), după caz, în situaţia în care se elaborează planurile de acţiune.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(14) La elaborarea şi/sau revizuirea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unităţile prevăzute la alin. (3) au obligaţia de a respecta prevederile actelor normative prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a)-d).
Modificări (1)

(15) Aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale, aeroporturile şi porturile maritime şi/sau fluviale pentru care trebuie raportate la Comisia Europeană hărţile strategice de zgomot şi datele aferente acestora până la data de 30 decembrie 2007 şi planurile de acţiune aferente până la data de 18 ianuarie 2009 sunt prevăzute în anexa nr. 8.
Modificări (1)

(16) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) împreună cu agenţiile regionale pentru protecţia mediului, după realizarea hărţilor strategice de zgomot şi în baza datelor arătate de acestea, stabilesc zonele liniştite într-o aglomerare, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), a anexei nr. 1 pct. 21 şi a actelor normative prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. b).

(17) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unităţile prevăzute la alin. (3) pun la dispoziţia publicului datele conţinute în hărţile strategice de zgomot şi în planurile de acţiune potrivit prevederilor art. 12.

(18) Operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, autorităţile administraţiei publice centrale sau alte instituţii ale statului care deţin sau au competenţa legală de gestionare a unor date care sunt necesare în procesul de cartare a zgomotului ambiant au obligaţia de a pune aceste date, cu titlu gratuit, potrivit legii, la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi a unităţilor prevăzute la alin. (3).
Modificări (2)

(19) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unităţile prevăzute la alin. (3) au obligaţia de a face schimb de date necesare în procesul de cartare a zgomotului ambiant.

(20) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unităţile prevăzute la alin. (3) au obligaţia să utilizeze date oficiale cu privire la numărul populaţiei, distribuţia populaţiei, date de trafic rutier pentru drumurile principale, trafic feroviar şi aeroportuar şi cele prevăzute în autorizaţiile integrate de mediu eliberate operatorilor economici care deţin sau administrează amplasamente industriale în interiorul aglomerărilor şi care desfăşoară activităţi în conformitate cu anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006.
Modificări (2)

(21) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unităţile prevăzute la alin. (3) au obligaţia ca, după realizarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, să asigure baza de date necesară în vederea îndeplinirii responsabilităţilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, ce decurg din implementarea prezentei hotărâri.

(22) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) pot depune cereri de finanţare din Fondul pentru mediu pentru proiecte privind realizarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006.
Modificări (2)

(23) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unităţile prevăzute la alin. (3) au obligaţia de a pune la dispoziţia agenţiilor regionale pentru protecţia mediului date suplimentare faţă de cele care se predau în conformitate cu alin. (5), dacă acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, ce decurg din implementarea prezentei hotărâri.
Modificări (1)

Art. 5. -

(1) În vederea analizării şi evaluării fiecărei hărţi strategice de zgomot şi a rapoartelor predate în conformitate cu art. 4 alin. (5), se înfiinţează câte o comisie în cadrul fiecărei agenţii regionale pentru protecţia mediului, condusă de directorul executiv al acesteia şi formată din reprezentanţi ai agenţiilor regionale pentru protecţia mediului şi agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului.
Modificări (1)

(2) Analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot şi a rapoartelor predate potrivit prevederilor art. 4 alin. (5) se realizează pe baza ghidului de realizare, analizare şi evaluare a hărţilor strategice de zgomot aprobat prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) lit. d), şi au drept scop să verifice caracterul complet al datelor necesare realizării raportării la Comisia Europeană.

(3) În cazul în care comisia prevăzută la alin. (1) constată lipsa unor date care sunt necesare îndeplinirii prevederilor art. 7 alin. (3) lit. i) şi l), solicită date suplimentare potrivit prevederilor art. 4 alin. (23).
Modificări (1)

Art. 6. - Puneri în aplicare (2)

(1) În vederea verificării criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizării acestora, se înfiinţează comisii tehnice regionale la nivelul fiecărei agenţii regionale pentru protecţia mediului, formate din specialişti din cadrul autorităţii pentru protecţia mediului şi autorităţii judeţene de sănătate publică, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi al conducătorului autorităţii publice centrale pentru sănătate publică, până la data de 18 iunie 2008.
Modificări (1)

(2) Criteriile utilizate la elaborarea planurilor de acţiune trebuie să respecte prevederile prezentei hotărâri şi să ţină seama de ghidul elaborat potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) lit. c).

Art. 7. -

(1) Agenţiile regionale pentru protecţia mediului au următoarele responsabilităţi:
Modificări (1)

a) solicită informaţii trimestrial de la autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) cu privire la stadiul realizării obligaţiilor ce le revin din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri;

b) identifică aglomerările cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an şi aeroporturile mari sau/şi urbane şi transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, la solicitarea acesteia, centralizarea datelor pe formatul de hârtie şi în suportul electronic solicitat;
Modificări (1)

c) asigură, la nivel regional, gestionarea datelor obţinute în procesul de realizare a cartării zgomotului şi a hărţilor strategice de zgomot;
Modificări (1)

d) informează trimestrial Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire la stadiul realizării cartării zgomotului şi a hărţilor strategice de zgomot, precum şi cu privire la stadiul realizării planurilor de acţiune;
Modificări (1)

e) transmit autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului câte un exemplar din fiecare hartă strategică de zgomot şi din fiecare raport, în termen de 30 de zile de la data primirii acestora de la autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) şi unităţile prevăzute la art. 4 alin. (3);
Modificări (1)

f) solicită autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) şi unităţilor prevăzute la art. 4 alin. (3) furnizarea unor date suplimentare faţă de cele predate potrivit prevederilor art. 4 alin. (5), dacă acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, ce decurg din implementarea prezentei hotărâri;
Modificări (1)

g) transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului datele conţinute în planurile de acţiune în formatul şi la termenele solicitate de către aceasta;
Modificări (1)

h) transmit autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1), la solicitarea acestora, lista cu toate amplasamentele instalaţiilor industriale care se află în interiorul aglomerărilor şi care desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006;
Modificări (1)

i) asigură funcţionarea comisiilor înfiinţate conform art. 5 alin. (1);
Modificări (1)

j) asigură funcţionarea comisiilor tehnice regionale înfiinţate conform art. 6 alin. (1);
Modificări (1)

k) analizează şi evaluează hărţile strategice de zgomot transmise de către autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) şi unităţile prevăzute la art. 4 alin. (3).

(2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are următoarele responsabilităţi:

a) centralizează la nivel naţional datele primite în conformitate cu alin. (1) lit. b) şi transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului atât situaţia centralizată a acestor date, cât şi reactualizarea acestora, pe suport hârtie şi în format electronic;
Modificări (1)

b) identifică aglomerările, căile ferate principale, drumurile principale la nivel naţional, definite conform prevederilor prezentei hotărâri, şi transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului centralizarea acestor date, pe suport hârtie şi în format electronic, până la data de 30 septembrie 2008;
Modificări (1)

c) centralizează, la nivel naţional, toate hărţile strategice de zgomot şi datele obţinute în procesul de realizare a cartării zgomotului, transmise de agenţiile regionale pentru protecţia mediului;
Modificări (1)

d) asigură, la nivel naţional, gestionarea datelor obţinute din procesul de realizare a cartării zgomotului şi a hărţilor strategice de zgomot;

e) asigură schimbul de experienţă la nivel naţional între autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) şi unităţile prevăzute la art. 4 alin. (3), în domeniul cartării strategice de zgomot şi al elaborării planurilor de acţiune, prin organizarea de seminarii tematice;
Modificări (1)

f) implică şi sprijină în mod activ agenţiile regionale pentru protecţia mediului din subordine, în stabilirea unei colaborări şi conlucrări cu autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) şi cu unităţile prevăzute la art. 4 alin. (3), în procesul de cartare a zgomotului şi de elaborare a hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, încă din fazele de iniţiere ale acestora;
Modificări (1)

g) elaborează tematici pentru instruirea personalului agenţiilor pentru protecţia mediului din subordine, în domeniul cartării de zgomot, verificării datelor utilizate la realizarea hărţilor strategice de zgomot şi evaluării rezultatelor cartării de zgomot;

h) centralizează, la nivel naţional, toate datele conţinute în planurile de acţiune şi pune la dispoziţia autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în formatul solicitat, toate aceste date, în vederea raportării către Comisia Europeană;

i) asigură, la nivel naţional, gestionarea datelor şi informaţiilor conţinute în planurile de acţiune, în coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;

j) coordonează activitatea agenţiilor regionale pentru protecţia mediului în domeniul gestionării rezultatelor cartării strategice de zgomot şi acordă suportul necesar organizării comisiilor tehnice regionale înfiinţate în conformitate cu art. 6 alin. (1) în cadrul fiecărei agenţii regionale pentru protecţia mediului;
Modificări (1)

k) elaborează regulamentul de funcţionare a comisiilor tehnice regionale înfiinţate în conformitate cu art. 6 alin. (1) şi îl transmite spre aprobare autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, până la data de 18 aprilie 2008.
Modificări (1)

(3) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului are următoarele responsabilităţi:

a) actualizează Ghidul privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 678/1.344/915/1.397/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor, în baza unor studii de specialitate realizate în acest domeniu şi/sau a ghidurilor şi liniilor directoare emise de Comisia Europeană;

b) elaborează şi aprobă Ghidul privind adoptarea valorilor limită şi modul de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acţiune, pentru indicatorii L(zsn) şi L(noapte) şi, dacă este cazul, separat pentru indicatorii L(zi) şi L(seară), în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, al conducătorului autorităţii publice centrale pentru sănătate publică, al conducătorului autorităţii publice centrale pentru transporturi, al conducătorului autorităţii publice centrale pentru interne şi reformă administrativă, şi asigură actualizarea acestuia, în baza unor studii de specialitate realizate în acest domeniu şi/sau ţinând seama de recomandările Comisiei Europene, în termen de 60 de zile de la data încheierii procesului de cartare a zgomotului şi de realizare a hărţilor strategice de zgomot, prevăzută la art. 10 alin. (1);
Modificări (1)

c) elaborează şi aprobă Ghidul cu privire la măsurile care se pot lua în cadrul planurilor de acţiune în vederea gestionării şi reducerii valorilor indicatorilor L(zsn), L(noapte) şi, dacă este cazul, indicatorilor L(zi) şi L(seară), în situaţia în care se depăşesc valorile limită stabilite conform lit. b), pentru zgomotul produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, al conducătorului autorităţii publice centrale pentru sănătate publică, al conducătorului autorităţii publice centrale pentru transporturi, al conducătorului autorităţii publice centrale pentru interne şi reformă administrativă, şi asigură reactualizarea acestuia, în baza unor studii de specialitate realizate în acest domeniu şi/sau a ghidurilor şi liniilor directoare emise de Comisia Europeană, în termen de 90 de zile de la realizarea acestora de către Comisia Europeană;
Modificări (1)

d) elaborează şi aprobă Ghidul de realizare, analizare şi evaluare a hărţilor strategice de zgomot, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
Modificări (1)

e) aprobă componenţa comisiilor tehnice regionale, prevăzute la art. 6, şi regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora, prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi al conducătorului autorităţii centrale pentru sănătate publică, până la data de 18 iunie 2008;
Modificări (1)

f) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport cu privire la aglomerările cu o populaţie mai mare de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an şi aeroporturile mari, existente în România, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
Modificări (1)

g) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informaţii cu privire la autorităţile responsabile cu elaborarea, evaluarea şi colectarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi ori de câte ori intervine o schimbare cu privire la identitatea acestor autorităţi;
Modificări (1)

h) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informaţii cu privire la valorile limită în vigoare sau în pregătire pe teritoriul României, pentru indicatorii L(zsn) şi L(noapte) şi, dacă este cazul, pentru indicatorii L(zi) şi L(seară), pentru zgomotul produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, împreună cu explicarea implementării acestor valori limită, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
Modificări (1)

i) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. 7 cu privire la hărţile strategice de zgomot şi datele aferente acestora, pentru toate aglomerările cu o populaţie mai mare de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an şi aeroporturile mari, până la data de 30 decembrie 2007; după această dată raportul se transmite o dată la 5 ani;

j) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport cu privire la toate aglomerările, drumurile principale şi căile ferate principale existente în România, până la data de 31 decembrie 2008;

k) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. 7 cu privire la planurile de acţiune pentru toate aglomerările cu o populaţie mai mare de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an şi aeroporturile mari şi criterii utilizate la realizarea planurilor de acţiune, până la data de 18 ianuarie 2009; după această dată raportul se transmite o dată la 5 ani;

l) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. 7 cu privire la hărţile strategice de zgomot şi datele aferente acestora, pentru toate aglomerările, drumurile principale şi căile ferate principale, până la data de 31 decembrie 2012; după această dată raportul se transmite o dată la 5 ani;

m) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. 7 cu privire la planurile de acţiune pentru toate aglomerările, drumurile principale şi căile ferate principale şi criterii utilizate la realizarea planurilor de acţiune, până la data de 18 ianuarie 2014; după această dată raportul se transmite o dată la 5 ani;

n) asigură dotarea cu tehnică de calcul, software de cartare a zgomotului, software GIS, funcţionare în reţea intranet şi instruirea aferentă, a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, a agenţiei naţionale pentru protecţia mediului şi a agenţiilor regionale pentru protecţia mediului;

o) asigură organizarea unei baze de date în domeniul gestionării zgomotului cu funcţionare în reţea intranet, pentru toate autorităţile publice pentru protecţia mediului, în domeniul lor de activitate.

se încarcă...