Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1055/2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind mijloacele tehnice pentru publicarea adecvată a informaţiilor privilegiate şi pentru amânarea publicării informaţiilor privilegiate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016R1055

În vigoare de la 01.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piaţă (Regulamentul privind abuzul de piaţă) şi de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE şi 2004/72/CE ale Comisiei, în special articolul 17 alineatul (10),

întrucât:

(1) În vederea protejării investitorilor, este necesară publicarea eficace şi în timp util a informaţiilor privilegiate de către emitenţi şi de către participanţii la piaţa certificatelor de emisii. Pentru a garanta, la nivelul Uniunii, un acces egal al investitorilor la informaţii privilegiate, acestea ar trebui să fie publicate în mod gratuit, simultan şi cât mai rapid posibil tuturor categoriilor de investitori din întreaga Uniune şi ar trebui comunicate acelor mijloace de comunicare în masă care asigură o difuzare eficace către public.

(2) Atunci când participanţii la piaţa certificatelor de emisii îndeplinesc deja condiţii echivalente privind publicarea informaţiilor privilegiate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului şi au obligaţia de a publica aceleaşi informaţii atât în temeiul regulamentului respectiv, cât şi în temeiul Regulamentului (UE) nr. 596/2014, obligaţiile ce le revin în temeiul prezentului regulament ar trebui considerate ca fiind îndeplinite dacă informaţiile sunt publicate pe o platformă pentru publicarea informaţiilor privilegiate în scopurile Regulamentului (UE) nr. 1227/2011, cu condiţia ca informaţiile privilegiate respective să fie comunicate mijloacelor de comunicare în masă relevante.

(3) Este important ca mijloacele tehnice utilizate pentru amânarea publicării informaţiilor privilegiate să permită păstrarea informaţiilor-cheie privind procesul de amânare a publicării informaţiilor privilegiate, astfel încât emitenţii şi participanţii la piaţa certificatelor de emisii să fie în măsură să îşi îndeplinească obligaţia de notificare a autorităţilor competente.

(4) Notificarea amânării publicării informaţiilor privilegiate şi, atunci când este necesar, explicarea modului în care au fost îndeplinite toate condiţiile aplicabile amânării ar trebui transmise autorităţii competente în scris, folosind mijloacele electronice securizate specificate de aceeaşi autoritate competentă, asigurându-se astfel integritatea şi confidenţialitatea conţinutului informaţiilor, precum şi rapiditatea transmiterii acestora.

(5) Pentru a permite autorităţilor competente să identifice persoanele relevante din cadrul emitentului sau al participantului la piaţa certificatelor de emisii care sunt implicate în amânarea publicării informaţiilor privilegiate, în notificarea amânării ar trebui să fie inclusă identitatea persoanei care a efectuat notificarea şi a persoanei sau a persoanelor responsabile pentru decizia de amânare a publicării informaţiilor privilegiate. De asemenea, în notificarea respectivă ar trebui să se indice aspectele temporale ale amânării, pentru a le permite autorităţilor competente să evalueze dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 596/2014 în ceea ce priveşte amânarea.

(6) Un emitent care este o instituţie de credit sau o instituţie financiară ar trebui să informeze autoritatea competentă în scris cu privire la intenţia sa de a amâna publicarea informaţiilor privilegiate pentru a păstra stabilitatea sistemului financiar şi, având în vedere caracterul sensibil al acestor informaţii şi necesitatea asigurării unui grad maxim de confidenţialitate a conţinutului acestora, ar trebui folosite standarde adecvate în materie de securitate în acest scop.

(7) Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare transmise Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA).

(8) La data de 25 mai 2016, Comisia a notificat ESMA cu privire la intenţia sa de a aproba proiectul de standard tehnic de punere în aplicare, cu modificări prin care să se ţină seama de faptul că dispoziţiile privind publicarea ale Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 sunt suficiente pentru a asigura faptul că participanţii la piaţa certificatelor de emisii publică informaţiile privilegiate în mod eficient şi rapid, aşa cum se prevede la articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei prevede deja obligaţia ca participanţii la piaţa certificatelor de emisii să furnizeze fluxuri web (web feeds) pentru publicările care se fac pe site-urile web, astfel încât aceste publicări să fie efectuate în mod eficient şi rapid. În avizul său formal din 16 iunie 2016, ESMA şi-a confirmat poziţia iniţială şi nu a prezentat din nou un standard tehnic de punere în aplicare modificat în aşa fel încât să ţină seama de modificările propuse de Comisie. Întrucât dispoziţiile privind publicarea aplicabile participanţilor la piaţa certificatelor de emisii prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 pot fi suficiente pentru a asigura respectarea cerinţelor articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, proiectul de standard tehnic de punere în aplicare ar trebui modificat, pentru a se evita duplicarea cerinţelor de raportare.

(9) ESMA a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile şi beneficiile potenţiale aferente şi a solicitat avizul Grupului părţilor interesate din domeniul valorilor mobiliare şi pieţelor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului.

(10) Pentru a asigura buna funcţionare a pieţelor financiare, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare în regim de urgenţă şi ca dispoziţiile prezentului regulament să se aplice de la aceeaşi dată precum cele ale Regulamentului (UE) nr. 596/2014,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...