Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.03.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanţă are drept scop înfiinţarea şi administrarea de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a registrelor naţionale în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe, în vederea supravegherii şi controlului circulaţiei produselor purtătoare de drepturi de autor şi de drepturi conexe.

Art. 2. -

În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:

a) registru naţional - instrument unitar de evidenţă, la nivel naţional, a fonogramelor, videogramelor şi a programelor pentru calculator introduse în circuitul comercial pe teritoriul României, a marcajelor holografice aplicate pe acestea, precum şi a persoanelor fizice autorizate, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi cu fonograme, videograme şi programe pentru calculator pe teritoriul României;

b) distribuire - vânzarea originalului sau a copiilor, în formă tangibilă, ale unei fonograme, videograme ori a unui program pentru calculator, destinate a fi vândute prin intermediul spaţiilor comerciale către alţi operatori economici care au ca obiect de activitate comercializarea de astfel de produse, pe baza unui contract de distribuire;

c) comercializare - vânzarea originalului sau a copiilor, în formă tangibilă, ale unei fonograme, videograme ori a unui program pentru calculator către utilizatorul final;
Jurisprudență (1)

d) multiplicare autorizată - realizarea de copii, în formă tangibilă, ale unei fonograme, videograme sau program pentru calculator a unei înregistrări-matriţă de către multiplicatorii autorizaţi potrivit prevederilor prezentei ordonanţe;

e) marcaj holografic - etichetă având un model unic pe teritoriul României, autorizat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, care constă într-o imagine tridimensională, înseriată cu un cod alfanumeric, realizată pe suport autoadeziv şi autodistructiv;

f) copertă - ambalaj al fonogramei, videogramei sau al programului de calculator, pe care sunt prezentate elemente grafice şi informaţii pentru identificarea conţinutului şi a titularilor de drepturi;

g) licenţa programului pentru calculator - autorizarea scrisă, care însoţeşte programul pentru calculator, dată de titularul dreptului de autor privind dreptul de utilizare a acelui program.
Jurisprudență (1)

Art. 3. -

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor administrează următoarele registre naţionale:

a) Registrul naţional al fonogramelor;

b) Registrul naţional al programelor pentru calculator;

c) Registrul naţional al videogramelor;

d) Registrul naţional al multiplicatorilor.

Art. 4. -

Înregistrarea sau înscrierea în registrele naţionale prevăzute la art. 3 este obligatorie şi se efectuează pe propria răspundere a persoanelor fizice sau juridice. Înregistrarea sau înscrierea nu este constitutivă de drepturi de autor ori de drepturi conexe.

Art. 5. -

Informaţiile de interes public cuprinse în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor se stabilesc, în condiţiile legii, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, după consultarea structurilor asociative ale persoanelor înregistrate şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II Registrul naţional al fonogramelor

Art. 6. - Referințe în cărți (1)

(1) Înregistrarea sau, după caz, înscrierea în Registrul naţional al fonogramelor este obligatorie pentru:

1. persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice care desfăşoară pe teritoriul României oricare dintre următoarele activităţi:

a) producere de fonograme;

b) import de fonograme;

c) distribuire de fonograme;

d) comercializare de fonograme;

2. fonogramele:

a) produse în România;

b) importate în România.

(2) Registrul naţional al fonogramelor este organizat în formă electronică şi cuprinde următoarele secţiuni:

a) secţiunea producători de fonograme;

b) secţiunea importatori de fonograme;

c) secţiunea distribuitori de fonograme;

d) secţiunea comercianţi de fonograme;

e) secţiunea înscrieri fonograme;

f) secţiunea marcaje holografice;

g) secţiunea menţiuni, radieri, retrageri şi sancţiuni.

Art. 7. -

În vederea înregistrării în Registrul naţional al fonogramelor, persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere-tip însoţită de documentele prevăzute la art. 35 alin. (1).

Art. 8. - Puneri în aplicare (1)

Înregistrarea în Registrul naţional al fonogramelor se probează cu certificatul de înregistrare prevăzut la art. 36 alin. (1).

Art. 9. -

(1) Persoanele fizice sau juridice, înregistrate în Registrul naţional al fonogramelor, care importă ori produc fonograme, sunt obligate să înscrie toate fonogramele în Registrul naţional al fonogramelor, înainte de introducerea acestora în circuitul comercial.

(2) În vederea înscrierii fonogramelor, persoanele prevăzute la alin. (1) depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere-tip.
Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(3) Pentru persoanele fizice sau juridice care importă fonograme, cererea-tip trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

a) copia înscrisului doveditor al acordului titularului de drepturi, privind importul de fonograme pe teritoriul României, în traducere autorizată în limba română;

b) copia declaraţiei vamale de import şi a facturii externe în care sunt menţionate titlurile fonogramelor importate;

c) copia faţă-verso a copertei, pe care Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o va marca cu inscripţia "MOSTRĂ ORDA".

(4) Pentru persoanele fizice sau juridice care produc pe teritoriul României fonograme cu opere din repertoriul internaţional, cererea-tip trebuie să fie însoţită de următoarele documente şi produse:

a) copia contractului de cesiune a dreptului de reproducere şi distribuire pe teritoriul României din partea titularilor de drepturi, în traducere autorizată în limba română, însoţit de anexa cuprinzând titlurile fonogramelor;

b) un exemplar al fonogramei, în forma în care aceasta va fi comercializată.

(5) Pentru persoanele fizice sau juridice care produc pe teritoriul României fonograme cu opere din repertoriul naţional, cererea-tip trebuie să fie însoţită de următoarele documente şi produse:

a) copia contractului de cesiune a dreptului de fixare, reproducere şi distribuire a operei din partea titularilor dreptului de autor;

b) copia contractului de cesiune a dreptului de fixare, reproducere şi distribuire a interpretării sau execuţiei artistice din partea titularilor de drepturi conexe şi anexa cuprinzând titlurile fonogramelor;

c) un exemplar al fonogramei, în forma în care aceasta va fi comercializată.

(6) Pentru persoanele fizice sau juridice cărora le-a fost cesionat de către producătorii români dreptul de reproducere şi distribuire de fonograme în România, cererea-tip trebuie să fie însoţită de următoarele documente şi produse:

a) copia contractului de cesiune a dreptului de reproducere şi distribuire a fonogramei din partea producătorului, titular de drepturi, şi anexa cuprinzând titlurile fonogramelor;

b) un exemplar al fonogramei, în forma în care aceasta va fi comercializată, cu menţionarea pe copertă a denumirii producătorului care solicită înscrierea.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) După verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (2)-(6), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează solicitanţilor o adeverinţă de înscriere a fonogramelor în Registrul naţional al fonogramelor, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.
Puneri în aplicare (1)

(2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 9 alin. (4)-(6) sunt obligate să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor un exemplar al fonogramei pe fiecare tip de suport, în forma în care acesta a fost introdus în circuitul comercial, în termen de 30 de zile de la data emiterii adeverinţei de înscriere a fonogramelor în Registrul naţional al fonogramelor.

(3) Persoanele prevăzute la art. 9 alin. (3)-(6) pot depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor elemente detaliate privind identificarea fonogramelor originale. Aceste elemente au caracter confidenţial, urmând a fi comunicate, la cerere, numai organelor de supraveghere şi control al aplicării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Art. 11. -

Persoanele fizice sau juridice care au obţinut adeverinţe de înscriere a fonogramelor în Registrul naţional al fonogramelor pot solicita marcaje holografice Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, printr-o cerere-tip în care se menţionează, în mod obligatoriu, fonogramele pentru care se solicită eliberarea de marcaje holografice.

Art. 12. -

(1) După primirea şi analizarea cererii, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, marcajele holografice solicitate, pe baza unei facturi fiscale în care se vor menţiona seriile şi numărul marcajelor holografice.

(2) La preţul de cost al marcajelor holografice se va adăuga un procent de 10% din valoarea acestora, care se face venit la Fondul cultural naţional.

(3) Marcajele holografice se eliberează numai persoanelor care prezintă o împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul solicitantului.

(4) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice solicitanţilor care:

a) nu au depus raportul lunar prevăzut la art. 15 alin. (1);

b) au comunicat, cu intenţia de a eluda prevederile prezentei ordonanţe, date incorecte sau incomplete prin rapoartele lunare privind aplicarea marcajelor holografice pe fonograme;

c) au aplicat marcaje holografice pe fonograme în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă.

(5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice până la data depunerii raportului lunar sau a exemplarului fonogramei, iar în situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. b) şi c) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice pentru o perioadă de 6 luni de la data constatării existenţei situaţiei respective.

(6) În scopul prevenirii eliberării unor cantităţi nejustificate de marcaje holografice, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se pot stabili, cu consultarea prealabilă a structurilor asociative ale producătorilor de fonograme, numărul maxim de marcaje holografice eliberate pentru o fonogramă, precum şi condiţiile de eliberare, în cazuri justificate, de cantităţi suplimentare.

Art. 13. -

(1) Marcajul holografic se aplică de către producători sau importatori pe fiecare exemplar al fonogramei, înainte de a fi comercializată, astfel:

a) pentru fonogramele din import, pe carcasele sau pe ambalajele exterioare;

b) pentru fonogramele produse în România, pe coperta fonogramei la sfârşitul procesului de producţie. Sunt interzise aplicarea marcajelor holografice pe coperte înainte de finalizarea procesului de producţie, precum şi vânzarea sau cumpărarea copertelor cu marcaje holografice aplicate.

(2) Structurile asociative ale producătorilor de fonograme pot monitoriza modul de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme, sunt obligate să sesizeze autorităţilor competente neregulile identificate şi pot participa, în calitate de observatori, la acţiunile de control organizate de autorităţile competente. În acest scop structurile asociative ale producătorilor de fonograme pot consulta la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor rapoartele privind aplicarea marcajelor holografice de către producători şi importatori.

Art. 14. - Puneri în aplicare (1)

(1) Persoanele fizice sau juridice care au achiziţionat marcaje holografice sunt obligate să ţină evidenţa distinctă a achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor holografice, acestea fiind asimilate documentelor fiscale cu regim special.

(2) Marcajele holografice nu pot fi revândute altor operatori economici.

(3) În situaţia în care un operator economic producător intern ori importator îşi încetează activitatea, îşi cesionează parţial sau integral activitatea ori îşi modifică statutul sub orice formă, acesta este obligat ca, în termen de 15 zile, să comunice numărul şi codul marcajelor holografice neutilizate până la acea dată şi să le restituie Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

(4) Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfârşitul fiecărei zile pe un formular special.

(5) Marcajele holografice deteriorate nu se utilizează şi se returnează Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în condiţiile prevăzute la alin. (3).

(6) Marcajele holografice aplicate pe fonogramele care nu s-au vândut şi care se retrag din circuitul comercial se evidenţiază numeric într-un formular special şi se returnează Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în condiţiile prevăzute la alin. (3).

(7) Marcajele prevăzute la alin. (5) şi (6) se distrug, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. La operaţiunile de inventariere şi distrugere a marcajelor holografice pot participa, la cerere, şi reprezentanţi ai structurilor asociative ale producătorilor de fonograme.

(8) Costul marcajelor holografice neutilizate, dacă acestea sunt pe role întregi, se restituie, cu excepţia sumelor aferente Fondului cultural naţional şi a comisionului prevăzut la art. 138 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

(9) Costul marcajelor holografice deteriorate şi al marcajelor neutilizate, care nu sunt pe role întregi, nu se restituie.

Art. 15. -

(1) Persoanele fizice sau juridice care au achiziţionat marcaje holografice sunt responsabile de modul în care sunt aplicate marcajele holografice şi sunt obligate să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, pe suport hârtie şi electronic sau exclusiv on-line, semnat electronic, un raport lunar privind aplicarea marcajelor holografice.
Puneri în aplicare (1)

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se depune în primele 25 de zile lucrătoare ale lunii în curs, pentru luna anterioară.

(3) Raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să conţină seriile marcajelor aplicate, denumirea şi suporturile fonogramelor pe care acestea au fost aplicate, adresa punctului de lucru unde s-a efectuat operaţiunea de aplicare a marcajelor holografice, denumirea multiplicatorului fonogramelor şi denumirea operatorilor economici care au tipărit copertele fonogramelor.

(4) Raportarea numărului de marcaje holografice se efectuează pe baza declaraţiilor vamale de import, pentru fonogramele din import, şi pe baza facturilor fiscale de achiziţionare a fonogramelor de la multiplicatori sau de achiziţionare a suporturilor neînregistrate, în cazul producătorilor care multiplică fonograme.

(5) Este interzisă raportarea aplicării marcajelor holografice pe baza facturilor de achiziţie a copertelor.

se încarcă...