Back

Parlamentul României

Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24.07.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Jurisprudență (2)

(1) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, denumită în continuare Agenţia Naţională, este instituţie publică, cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Modificări (1), Jurisprudență (15)

(2) Agenţia Naţională este organizată şi funcţionează în temeiul principiului tripartitismului.
Jurisprudență (1)

(3) Agenţia Naţională are sediul în municipiul Bucureşti.

Art. 2. -

Agenţia Naţională asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii unităţilor din subordine, în scopul aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii.

Art. 3. - Modificări (1)

Agenţia Naţională aplică politicile şi strategiile privind ocuparea forţei de muncă şi formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, având următoarele obiective principale:

a) stimularea ocupării forţei de muncă şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă;

b) prevenirea şomajului;

c) participarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la serviciile de formare profesională;

d) asigurarea egalităţii de şanse pe piaţa internă a forţei de muncă şi combaterea oricăror forme de discriminare pe piaţa muncii;

e) creşterea incluziunii sociale;

f) protecţia persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj;

g) facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, cât şi în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri, convenţii şi înţelegeri;

h) sprijinirea cetăţenilor români în vederea încadrării în muncă în statele cu care România nu are încheiate acorduri bilaterale în domeniul forţei de muncă.

CAPITOLUL II Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale

Art. 4. - Jurisprudență (1)

(1) Agenţia Naţională este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi şi ale statutului propriu, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Jurisprudență (1)

(2) Structura organizatorică şi numărul maxim de posturi se stabilesc prin statutul propriu.

Art. 5. - Jurisprudență (2)

(1) Agenţia Naţională are în subordine următoarele unităţi cu personalitate juridică:

a) agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, denumite în continuare agenţii teritoriale;
Jurisprudență (4)

b) centrele regionale de formare profesională a adulţilor, denumite în continuare centre regionale;

c) Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu.

(2) Agenţia Naţională are în subordine unităţi fără personalitate juridică de implementare a programelor pentru dezvoltarea resurselor umane, finanţate din fonduri ale Uniunii Europene, organizate la nivel regional.

(3) Organizarea şi funcţionarea unităţilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin statutul Agenţiei Naţionale.

(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, unităţile prevăzute la alin. (2) se transformă în organisme intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, trec în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi se finanţează din bugetul de stat, prin diminuarea corespunzătoare a numărului de posturi de la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi suplimentarea numărului de posturi la bugetul de stat.

Art. 6. -

(1) Pentru realizarea obiectivelor sale, Agenţia Naţională are, în principal, următoarele atribuţii:
Modificări (1)

a) asigură implementarea politicilor de ocupare a forţei de muncă elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru alinierea la Strategia europeană de ocupare a forţei de muncă;

b) asigură implementarea programelor destinate dezvoltării resurselor umane, finanţate din fonduri ale Uniunii Europene;
Jurisprudență (1)

c) asigură implementarea programelor având ca obiectiv stimularea ocupării forţei de muncă, finanţate din alte fonduri;

d) urmăreşte şi asigură aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul său de competenţă;

e) organizează, furnizează şi finanţează servicii de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării forţei de muncă, în concordanţă cu strategiile şi politicile de ocupare a forţei de muncă şi cu tendinţele care se manifestă pe piaţa internă a forţei de muncă;

f) organizează şi prestează, gratuit sau contra cost, servicii de formare profesională pentru persoanele neîncadrate în muncă şi pentru alte categorii de beneficiari prevăzute de lege;

g) consiliază şi orientează persoanele în căutarea unui loc de muncă şi mediază între acestea şi angajatori;

h) elaborează, implementează şi cofinanţează programe de activitate proprii privind ocuparea şi formarea profesională a forţei de muncă, precum şi acţiuni specifice domeniului său de activitate, pe baza politicilor şi strategiilor elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
Jurisprudență (1)

i) fundamentează şi propune Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale proiectul bugetului asigurărilor pentru şomaj;

j) administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj şi prezintă Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale raportul său de execuţie bugetară;

k) propune Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale proiecte de acte normative în domeniul ocupării, formării profesionale şi al protecţiei sociale a persoanelor neîncadrate în muncă;

l) organizează şi asigură servicii de stabilire, plată şi evidenţă a drepturilor băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

m) acreditează furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă;

n) elaborează, finanţează şi/sau coordonează studii, rapoarte şi analize, bilanţul de ocupare pentru evaluarea efectelor măsurilor privind forţa de muncă şi fundamentarea politicilor şi programelor în domeniul său de activitate;

o) calculează şi face publici indicatorii statistici privind piaţa forţei de muncă, conform prevederilor legale;

p) administrează încasarea veniturilor şi realizează executarea silită a creanţelor aflate în administrarea sa, potrivit legii;

q) editează materiale informative în domeniul său de activitate;

r) promovează, în colaborare cu celelalte instituţii competente, măsuri de asigurare şi protejare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate;

s) asigură servicii de informare şi consiliere a persoanelor care doresc să presteze muncă în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri, convenţii şi înţelegeri;

t) asigură acordarea prestaţiilor de şomaj stabilite în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European;

u) colaborează cu serviciile publice de ocupare din cadrul reţelei Serviciilor Europene de Ocupare a Forţei de Muncă (EURES);

v) colaborează cu celelalte instituţii competente, în vederea asigurării posibilităţii cetăţenilor străini de a se încadra în muncă în România, în condiţiile legii.

(2) Agenţia Naţională îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege.

Art. 7. -

(1) În vederea realizării indicatorilor cantitativi şi calitativi rezultaţi din cuantificarea măsurilor cuprinse în Strategia guvernamentală în domeniul ocupării forţei de muncă, denumiţi în continuare indicatori de performanţă managerială, între ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi preşedintele Agenţiei Naţionale se încheie un contract anual de performanţă managerială, valabil atât pentru Agenţia Naţională, cât şi pentru agenţiile teritoriale.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale exercită controlul asupra modului în care sunt implementate strategiile şi politicile elaborate în domeniul ocupării forţei de muncă, precum şi asupra realizării indicatorilor de performanţă managerială.

(3) Preşedintele Agenţiei Naţionale prezintă trimestrial rapoarte cu privire la stadiul îndeplinirii indicatorilor prevăzuţi în contractul de performanţă managerială.

(4) Raportul anual privind îndeplinirea indicatorilor de performanţă managerială se prezintă de către preşedintele Agenţiei Naţionale ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, pentru aprobare.

Art. 8. - Jurisprudență (6)

(1) Personalul Agenţiei Naţionale şi al unităţilor din subordine este format din funcţionari publici şi salariaţi încadraţi pe bază de contract individual de muncă.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual din sectorul bugetar.

Art. 9. - Jurisprudență (2)

(1) Patrimoniul Agenţiei Naţionale este constituit din bunuri mobile şi imobile aflate în proprietate publică sau deţinute în proprietatea privată a acesteia.

(2) Bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate publică sunt date în administrarea Agenţiei Naţionale, pentru îndeplinirea funcţiilor sale, în condiţiile legii.

(3) Bunurile mobile şi imobile deţinute în proprietatea privată a Agenţiei Naţionale se constituie din surse proprii, donaţii sau din alte surse, potrivit legii.

Art. 10. -

Pentru dezvoltarea activităţilor Agenţiei Naţionale, respectiv ale unităţilor din subordine, autorităţile publice centrale şi locale atribuie, în condiţiile prevăzute de lege, terenuri, clădiri şi spaţii.

Art. 11. -

(1) Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale şi a unităţilor din subordine se asigură integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie.
Modificări (1)

(2) Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea centrelor regionale se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii.

CAPITOLUL III Conducerea Agenţiei Naţionale

SECŢIUNEA 1 Consiliul de administraţie

Art. 12. -

(1) Agenţia Naţională este condusă de un consiliu de administraţie, format din reprezentanţi ai Guvernului, precum şi ai confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional, alcătuit din 15 membri, după cum urmează:

a) 5 membri, reprezentanţi ai Guvernului, numiţi prin decizie a primului-ministru;

b) 5 membri numiţi prin consens de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional;
Modificări (1)

c) 5 membri numiţi prin consens de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional.
Modificări (1)

(2) Sunt reprezentative la nivel naţional confederaţiile sindicale şi patronale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

Art. 13. -

(1) În consiliul de administraţie poate fi desemnată persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are capacitate deplină de exerciţiu;

b) are cetăţenie română şi domiciliul în România;

c) nu a suferit condamnări penale.

(2) Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplică cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi cetăţenilor statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European.

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Mandatul membrilor consiliului de administraţie este de 4 ani, putând fi reînnoit.

(2) În timpul mandatului lor, membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi de cei care i-au numit.

(3) În cazul vacantării locurilor în consiliul de administraţie, ca urmare a demisiei, revocării mandatului sau a decesului, în termen de 30 de zile lucrătoare vor fi numite alte persoane pentru durata rămasă a mandatului.

Art. 15. -

(1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar, în şedinţe ordinare, la iniţiativa preşedintelui.

(2) Consiliul de administraţie se poate întruni ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare, la iniţiativa preşedintelui sau a cel puţin 7 din numărul membrilor săi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată.

(3) Convocarea consiliului de administraţie se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei stabilite, aducându-se la cunoştinţă membrilor ordinea de zi a întrunirii.

(4) Proiectele materialelor de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului de administraţie sunt puse la dispoziţia membrilor săi cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei.

Art. 16. -

(1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată.

(2) La şedinţele consiliului de administraţie, preşedintele poate invita persoane ce deţin funcţii de conducere în cadrul Agenţiei Naţionale, precum şi specialişti.

(3) În cazul în care nu poate participa la şedinţele consiliului de administraţie, preşedintele poate desemna un membru al acestuia pentru a exercita funcţia de preşedinte de şedinţă.

(4) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor, respectiv cu întrunirea numărului de jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată.

(5) Membrii consiliului de administraţie, care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al doilea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului de administraţie, nu pot participa la dezbateri şi nici la adoptarea hotărârilor.

se încarcă...