Back

Parlamentul României

Legea nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20.05.2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Exercitarea profesiei de tehnician dentar în România

SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Profesia de tehnician dentar se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în profesia de tehnician dentar, care pot fi:

a) cetăţeni ai statului român;

b) cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;

c) membri de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

d) cetăţeni ai statelor terţe, beneficiari ai statutului de rezident permanent în România;

e) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de către unul dintre statele prevăzute la lit. b).

(2) În sensul prezentei legi, prin titlu oficial de calificare în profesia de tehnician dentar se înţelege diplomele, titlurile sau certificatele care atestă formarea şi perfecţionarea în profesia de tehnician dentar, dobândite de persoanele prevăzute la alin. (1) în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană şi recunoscute conform legii.

(3) Diplomele, titlurile sau certificatele care atestă formarea şi perfecţionarea în profesia de tehnician dentar, dobândite într-un alt stat decât cele prevăzute la alin. (2) de către persoanele prevăzute la alin. (1), se echivalează potrivit legii. Excepţie de la aceste prevederi fac cele care au fost recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, prin termenul dispozitiv tehnico-medical unicat la comandă se înţelege orice dispozitiv dentar executat în mod special în conformitate cu comanda scrisă, semnată şi parafată a medicului dentist. Dispozitivul cuprinde caracteristici specifice şi este destinat exclusiv unei singure utilizări, pentru un singur pacient, individual determinat.

Art. 3. -

(1) Controlul şi supravegherea exercitării profesiei de tehnician dentar se realizează de către Ministerul Sănătăţii şi de către Ordinul Tehnicienilor Dentari din România, denumite în continuare autorităţi competente române.

(2) Ordinul Tehnicienilor Dentari din România are obligaţia furnizării datelor şi a informaţiilor privind exercitarea profesiei de tehnician dentar către coordonatorul naţional de recunoaştere a calificărilor profesionale.

Art. 4. -

Profesia de tehnician dentar se exercită în regim independent şi/sau în regim salarial, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

Art. 5. -

Profesia de tehnician dentar poate fi practicată:

a) în unităţile sanitare publice sau în laboratoarele private şi în instituţiile de învăţământ ori de cercetare cu profil de tehnică dentară;

b) în cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. Veniturile acestora pot fi realizate şi din servicii prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii medicale ori cu casele de asigurări sociale de sănătate sau/şi casele de asigurări private de sănătate;

c) în cadrul societăţilor comerciale cu răspundere limitată, asociaţii familiale, precum şi de către persoane fizice autorizate potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 6. -

(1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar se realizează prin următoarele activităţi:

a) confecţionarea şi producerea de dispozitive tehnicomedicale şi proteze dentare, fixe sau mobile, unicate, pe bază de comandă scrisă semnată şi parafată, eliberată de medicul dentist şi conform pregătirii şi specializării;

b) participarea, împreună cu medicii şi alte categorii de personal, la cercetarea în domeniul tehnicii dentare;

c) participarea, împreună cu alte categorii de personal, la protejarea mediului ambiant.

(2) Tehnicianul dentar care a absolvit o formă de învăţământ universitar cu profil de tehnică dentară este competent să exercite şi alte activităţi profesionale, precum:

a) marketing şi management al laboratorului de tehnică dentară;

b) activitate didactică de instruire practică sau de administraţie în domeniul tehnicii dentare.

(3) În activităţile prevăzute la alin. (1) lit. a) tehnicianul dentar are deplină răspundere şi drept de decizie în alegerea tehnicii de lucru şi a aparaturii folosite.

Art. 7. -

(1) Profesia de tehnician dentar poate fi exercitată pe teritoriul României de orice persoană prevăzută la art. 1 alin. (1), care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este posesoare a unui titlu oficial de calificare în profesia de tehnician dentar, prevăzut de prezenta lege;

b) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei profesii;

c) nu are antecedente penale;

d) este membră a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.

(2) Tehnicienii dentari, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în România, au în exercitarea profesiei aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi tehnicienii dentari, cetăţeni români, membri ai Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.

Art. 8. -

Tehnicianul dentar are următoarele drepturi:

a) să beneficieze, pentru serviciile prestate în relaţiile contractuale ce se stabilesc cu medicul dentist, de un onorariu negociat în mod liber cu acesta;

b) să realizeze venituri din serviciile prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii medicale sau cu casele de asigurări sociale de sănătate şi/sau casele de asigurări private de sănătate;

c) să introducă în contractul încheiat cu medicul dentist clauze privind condiţiile şi termenul de execuţie a dispozitivelor medicale şi protezelor dentare unicat la comandă;

d) să se perfecţioneze prin programe cu conţinut şi durată specifice, în specializările prevăzute de prezenta lege;

e) poate angaja persoane salarizate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 9. -

Tehnicianul dentar are următoarele obligaţii:

a) să cunoască şi să respecte reglementările legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de tehnician dentar;

b) să respecte Codul de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România;

c) să se pregătească prin programe de educaţie profesională continuă, avizate de Ordinul Tehnicienilor Dentari din România şi de Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar;

d) să colaboreze cu medicul dentist la alegerea celei mai bune soluţii protetice în acord cu interesul pacientului;

e) să respecte indicaţiile scrise de medicul dentist privind soluţia protetică aleasă de acesta pentru fiecare caz, să îşi asume întreaga răspundere în realizarea acesteia din punct de vedere tehnic, morfologic, funcţional şi estetic, în conformitate cu comanda primită, semnată şi parafată, şi să elibereze un certificat de conformitate.

SECŢIUNEA a 2-a Autorizarea exercitării profesiei de tehnician dentar

Art. 10. -

(1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar se face pe baza certificatului de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, eliberat pe baza următoarelor documente:

a) diploma, titlul sau certificatul de absolvire a unei forme de învăţământ cu profil de tehnică dentară;

b) certificatul de cazier judiciar;

c) certificatul de sănătate fizică şi psihică.

(2) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. c) este valabil 3 luni de la data emiterii.

Art. 11. -

(1) În România, accesul tehnicienilor dentari cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene la activităţile profesionale exercitate în regim temporar sau ocazional, precum şi recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare de tehnician dentar, eliberate de aceste state persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), se fac în condiţiile prevăzute de Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 10, în caz de prestare temporară sau ocazională de servicii, tehnicienii dentari care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), c) sau e) trebuie să înştiinţeze Ministerul Sănătăţii cu privire la prestarea temporară sau ocazională de servicii medicale pe teritoriul României şi să fie înregistraţi pe această perioadă la Ordinul Tehnicienilor Dentari din România.

SECŢIUNEA a 3-a Formarea, perfecţionarea şi specializarea tehnicienilor
dentari din România

Art. 12. -

În România, formarea tehnicienilor dentari se realizează în instituţii de învăţământ de profil recunoscute de lege.

Art. 13. -

(1) Specializarea tehnicianului dentar se realizează prin programe specifice, cu durată de 6 luni, în unităţi de învăţământ cu profil de tehnică dentară acreditate.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) tehnicienii dentari cu vechime de cel puţin 5 ani în domeniul tehnicii dentare sau în instituţii de învăţământ şi cercetare cu profil biomedical.

Art. 14. -

Programele de pregătire profesională continuă se realizează de furnizori acreditaţi, cu avizul Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.

Art. 15. -

Specializările în profesia de tehnician dentar sunt:

a) tehnica executării şi confecţionării protezelor fixe metaloceramice;

b) tehnica executării şi confecţionării protezelor pe implante;

c) tehnica executării şi confecţionării protezelor scheletate;

d) tehnica executării şi confecţionării aparatelor ortodontice şi protezelor chirurgicale.

Art. 16. -

Activităţile de tehnică dentară se exercită în România cu titlul profesional de tehnician dentar.

SECŢIUNEA a 4-a Norme de etică şi deontologie profesională

Art. 17. -

În exercitarea profesiei, tehnicianul dentar respectă demnitatea fiinţei umane şi principiile eticii, dând dovadă de responsabilitate profesională şi morală, acţionând întotdeauna în interesul clientului şi al comunităţii.

Art. 18. -

Tehnicianul dentar este obligat să păstreze secretul profesional.

Art. 19. -

Litigiile sau abaterile de la etica profesională se analizează, iar măsurile se iau de conducerea unităţii ori de către Ordinul Tehnicienilor Dentari din România, după caz, potrivit Codului de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar.

SECŢIUNEA a 5-a Relaţii care se stabilesc în exercitarea profesiei de tehnician dentar

Art. 20. -

(1) Relaţia dintre tehnicianul dentar şi medicul dentist are la bază un contract de prestări de servicii privind buna desfăşurare a actului medical.

(2) Tehnicianul dentar este obligat să respecte indicaţiile scrise semnate şi parafate de medicul dentist privind modul de confecţionare a dispozitivelor medicale şi protezelor dentare din punct de vedere tehnic, morfologic, funcţional şi estetic.

Art. 21. -

Relaţiile dintre tehnicienii dentari se bazează pe corectitudine, colaborare, respect reciproc şi solidaritate profesională, potrivit Codului de etică şi deontologie al profesiei de tehnician dentar.

Art. 22. -

Titularul laboratorului privat/cabinetului de liberă practică sau angajatorul din unităţile sanitare publice are obligaţia asigurării protecţiei tehnicianului dentar pentru riscurile ce decurg din practica profesională prin intermediul societăţilor de asigurări.

CAPITOLUL II Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului
Tehnicienilor Dentari din România

SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale

Art. 23. -

(1) Ordinul Tehnicienilor Dentari din România se înfiinţează în condiţiile legii ca organizaţie profesională, nonprofit, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu şi buget proprii, autonomă şi independentă.

(2) Prezenta lege nu limitează dreptul de liberă aderare a tehnicienilor dentari la alte forme de asociere profesională.

(3) Ordinul Tehnicienilor Dentari din România cuprinde tehnicieni dentari autorizaţi să îşi exercite profesia în unităţi ale Ministerului Sănătăţii sau ale altor ministere cu reţea sanitară proprie, în sectorul privat şi în unităţi de învăţământ sau de cercetare.

se încarcă...