Back

Act Internaţional

Convenţia privind Organizaţia Hidrografică Internaţională din 03.05.1967*)

În vigoare de la 27.11.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Având în vedere că Biroul Hidrografic Internaţional a fost înfiinţat în luna iunie 1921 pentru a contribui la realizarea unei navigaţii mai simple şi mai sigure în întreaga lume prin perfecţionarea hărţilor şi a documentelor nautice,

dorind să continue pe o bază interguvernamentală cooperarea lor în domeniul hidrografiei,

guvernele părţi la prezenta convenţie au convenit următoarele:

ARTICOLUL I

Prin prezenta convenţie se înfiinţează Organizaţia Hidrografică Internaţională, denumită în continuare Organizaţia, al cărei sediu va fi la Monaco.

ARTICOLUL II

Organizaţia va avea o natură consultativă şi pur tehnică.

Scopurile Organizaţiei vor fi următoarele:

a) coordonarea activităţilor oficiilor hidrografice naţionale;

b) atingerea celei mai mari uniformităţi posibile în hărţile şi în documentele nautice;

c) adoptarea de metode sigure şi eficiente pentru desfăşurarea şi utilizarea cercetărilor hidrografice;

d) dezvoltarea ştiinţelor în domeniul hidrografiei şi a tehnicilor utilizate în oceanografia descriptivă.

ARTICOLUL III

Membrii Organizaţiei sunt guvernele părţi la prezenta convenţie.

ARTICOLUL IV

Organizaţia va cuprinde:

- Conferinţa Hidrografică Internaţională, denumită în continuare Conferinţa;

- Biroul Hidrografic Internaţional, denumit în continuare Biroul, administrat de Comitetul director.

ARTICOLUL V

Funcţiile Conferinţei vor fi:

a) să dea directive generale referitoare la funcţionarea şi activitatea Organizaţiei;

b) să aleagă membrii Comitetului director şi preşedintele acestuia;

c) să examineze rapoartele care îi sunt adresate de către Birou;

d) să ia decizii referitoare la toate propunerile de natură tehnică sau administrativă care îi sunt înaintate de către guvernele membre sau de către Birou;

e) să aprobe bugetul, cu o majoritate de două treimi din numărul guvernelor membre reprezentate la Conferinţă;

f) să adopte, cu o majoritate de două treimi din numărul guvernelor membre, amendamente la Reglementările generale şi la Reglementările financiare;

g) să adopte, cu majoritatea menţionată la paragraful precedent, orice reglementări specifice care se pot dovedi a fi necesare, îndeosebi asupra statutului directorilor şi personalului Biroului.

ARTICOLUL VI

1. Conferinţa va fi compusă din reprezentanţii guvernelor membre. Ea se va reuni în sesiuni ordinare la fiecare 5 ani. O sesiune extraordinară a Conferinţei poate fi ţinută la cererea guvernelor membre sau a Biroului, pe baza aprobării majorităţii guvernelor membre.

2. Conferinţa va fi convocată de către Birou, pe baza unei informări anterioare cu cel puţin 6 luni. Împreună cu informarea va fi prezentată o agendă de lucru provizorie.

3. Conferinţa va alege preşedintele şi vicepreşedintele.

4. Fiecare guvern membru va avea un vot. Cu toate acestea, pentru votul asupra problemelor la care se face referire în art. V lit. b), fiecare guvern va avea un număr de voturi determinat de o scală stabilită în raport cu tonajul flotelor sale.

5. Deciziile Conferinţei vor fi luate prin majoritatea simplă a guvernelor membre reprezentate la Conferinţă, cu excepţia cazurilor în care prezenta Convenţie prevede altfel. Atunci când voturile "pentru" şi "contra" sunt egale, preşedintele Conferinţei va fi împuternicit să ia o decizie. În cazul rezoluţiilor care trebuie inserate în Repertoriul rezoluţiilor tehnice, majoritatea va cuprinde voturile "pentru" ale cel puţin unei treimi din numărul guvernelor membre.

6. Între sesiunile Conferinţei Biroul poate consulta guvernele membre, prin corespondenţă, asupra problemelor referitoare la funcţionarea tehnică a Organizaţiei. Procedura de votare va fi conform prevederilor paragrafului 5, majoritatea fiind calculată în acest caz pe baza numărului total de membri ai Organizaţiei.

7. Conferinţa va constitui propriile sale comitete, inclusiv Comitetul financiar la care se face referire în art. VII.

ARTICOLUL VII

1. Supervizarea administrării financiare a Organizaţiei va fi exercitată de către un comitet financiar, în care fiecare guvern membru poate fi reprezentat de un delegat.

2. Comitetul financiar se va reuni pe timpul sesiunilor Conferinţei. El se poate reuni în sesiuni extraordinare.

ARTICOLUL VIII

Pentru îndeplinirea obiectivelor definite la art. II, responsabilităţile Biroului vor fi, în mod special, următoarele:

a) să realizeze o apropiere permanentă între oficiile hidrografice naţionale;

b) să studieze orice probleme referitoare la hidrografie şi la ştiinţele şi tehnicile adiacente şi să colecteze documentele necesare;

c) să promoveze schimbul de hărţi şi de documente nautice dintre oficiile hidrografice ale guvernelor membre;

d) să pună în circulaţie documentele adecvate;

e) să ofere îndrumare şi consiliere, la cerere, îndeosebi ţărilor angajate în înfiinţarea sau dezvoltarea serviciilor lor hidrografice;

f) să încurajeze coordonarea cercetărilor hidrografice cu activităţi oceanografice relevante;

g) să extindă şi să faciliteze aplicarea cunoştinţelor oceanografice pentru beneficiul navigatorilor;

h) să coopereze cu organizaţii internaţionale şi cu instituţii ştiinţifice care au obiective apropiate.

ARTICOLUL IX

Biroul va fi compus din Comitetul director şi personalul tehnic şi administrativ necesar Organizaţiei.

ARTICOLUL X

1. Comitetul director va administra Biroul conform prevederilor prezentei convenţii, reglementărilor şi directivelor date de Conferinţă.

2. Comitetul director va fi compus din 3 membri de naţionalităţi diferite, aleşi de Conferinţă, care în continuare vor alege pe unul dintre ei pentru a îndeplini funcţia de preşedinte al Comitetului director. Mandatul pentru membrii Comitetului director va fi de 5 ani. Dacă un post de director devine vacant pe perioada dintre două conferinţe, va avea loc o alegere prin corespondenţă, astfel cum se prevede în Reglementările generale.

3. Preşedintele Comitetului director va reprezenta Organizaţia.

ARTICOLUL XI

Funcţionarea Organizaţiei va fi reglementată în detaliu de Reglementările generale şi de Reglementările financiare, care sunt anexate la prezenta Convenţie, dar care nu fac parte integrantă din aceasta.

ARTICOLUL XII

Limbile oficiale ale Organizaţiei vor fi engleza şi franceza.

ARTICOLUL XIII

Organizaţia va avea personalitate juridică. Pe teritoriul fiecăruia dintre guvernele sale membre, aceasta se va bucura, pe baza unui acord cu respectivul guvern membru, de acele privilegii şi imunităţi ce pot fi necesare pentru exercitarea funcţiilor sale şi îndeplinirea obiectivelor sale.

ARTICOLUL XIV

Cheltuielile necesare pentru funcţionarea Organizaţiei vor fi realizate:

a) din contribuţiile anuale ordinare ale guvernelor membre, conform unei scale bazate pe tonajul flotelor lor;

b) din donaţii, moşteniri, subvenţii şi alte surse, cu aprobarea Comitetului financiar.

ARTICOLUL XV

Oricărui guvern membru, care rămâne în urmă cu plata contribuţiilor sale o perioadă de 2 ani, îi vor fi anulate toate drepturile şi beneficiile conferite guvernelor membre de prezenta convenţie şi de reglementări, până când partea cea mai importantă a contribuţiilor a fost plătită.

ARTICOLUL XVI

Bugetul Organizaţiei va fi conceput de către Comitetul director, studiat de Comitetul financiar şi aprobat de Conferinţă.

ARTICOLUL XVII

Orice divergenţă referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii, care nu este rezolvată prin negociere sau prin bunele oficii ale Comitetului director, la cererea uneia dintre părţile la divergenţă, va fi supusă unui arbitru desemnat de preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie.

ARTICOLUL XVIII

1. Prezenta Convenţie va fi deschisă pentru semnare la Monaco la 3 mai 1967 şi la Legaţia Principatului Monaco din Paris, de la 1 iunie până la 31 decembrie 1967, de către orice guvern care participă la activitatea Biroului la data de 3 mai 1967.

2. Guvernele la care se face referire în paragraful 1 pot deveni părţi la prezenta convenţie:

a) prin semnătură fără rezervare ca ratificare şi aprobare; sau

b) prin semnătură cu ratificare sau aprobare şi, ulterior, depunere a unui instrument de ratificare sau de aprobare.

3. Instrumentele de ratificare sau de aprobare vor fi înmânate Legislaţiei Principatului Monaco din Paris, pentru a fi depuse în arhivele Guvernului Principatului Monaco.

4. Guvernul Principatului Monaco va informa guvernele la care se face referire în paragraful 1 şi preşedintele Comitetului director despre fiecare semnătură şi despre depunerea fiecărui instrument de ratificare sau de aprobare.

ARTICOLUL XIX

1. Prezenta convenţie va intra în vigoare la 3 luni după data la care 28 de guverne au devenit părţi, în conformitate cu prevederile paragrafului 2 al art. XVIII.

2. Guvernul Principatului Monaco va notifica această dată tuturor guvernelor semnatare şi preşedintelui Comitetului director.

ARTICOLUL XX

După intrarea sa în vigoare, prezenta convenţie va fi deschisă pentru aderare oricărui guvern al unui stat maritim care solicită acest lucru Guvernului Principatului Monaco, specificând tonajul flotelor sale, şi a cărui admitere este aprobată de două treimi din numărul guvernelor membre. Această aprobare va fi notificată de Guvernul Principatului Monaco guvernului în cauză. Prezenta convenţie va intra în vigoare pentru acel guvern la data la care acesta a depus instrumentul de aderare la Guvernul Principatului Monaco, care va informa guvernele membre şi preşedintele Comitetului director.

ARTICOLUL XXI

1. Orice parte contractantă poate să propună amendamente la prezenta convenţie.

2. Propunerile de amendamente vor fi analizate de Conferinţă şi asupra lor se va decide cu o majoritate de două treimi din numărul guvernelor membre reprezentate la Conferinţă. Când un amendament propus a fost aprobat de Conferinţă, preşedintele Comitetului director va cere Guvernului Principatului Monaco să îl supună atenţiei tuturor părţilor contractante.

3. Amendamentul va intra în vigoare, pentru toate părţile contractante, la 3 luni după data la care au fost primite de Guvernul Principatului Monaco notificările aprobării de către două treimi din numărul părţilor contractante. Acesta din urmă va informa părţile contractante şi preşedintele Comitetului director despre aceste fapt, specificând data intrării în vigoare a amendamentului.

ARTICOLUL XXII

1. După expirarea unei perioade de 5 ani de la intrarea sa în vigoare, prezenta convenţie poate fi denunţată de orice parte contractantă prin transmiterea cu cel puţin un an înainte a unei notificări Guvernului Principatului Monaco. Denunţarea va deveni efectivă după data de 1 ianuarie a anului următor şi va implica abandonarea de către guvernul în cauză a tuturor drepturilor şi beneficiilor ca membru al Organizaţiei.

2. Guvernul Principatului Monaco va informa părţile contractante şi preşedintele Comitetului director despre orice notificare de denunţare pe care o primeşte.

ARTICOLUL XXIII

După intrarea în vigoare a prezentei convenţii, aceasta va fi înregistrată de către Guvernul Principatului Monaco la Secretariatul Naţiunilor Unite, conform art. 102 al Cartei sale.

Adoptată la Monaco la 3 mai 1967, într-un singur exemplar în limbile engleză şi franceză, fiecare text fiind în egală măsură autentic, care va fi depus în arhivele Guvernului Principatului Monaco, care va transmite copii certificate tututor semnatarilor, guvernelor care vor adera şi preşedintelui Comitetului director.

Drept care subsemnaţii, în mod corect autorizaţi pentru aceasta, am semnat prezenta convenţie.

REGLEMENTĂRILE GENERALE
ale Organizaţiei Hidrografice Internaţionale

REGLEMENTĂRILE FINANCIARE
ale Organizaţiei Hidrografice Internaţionale

se încarcă...