Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 10000/2009 privind privatizarea societăţilor comerciale TESTARE

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10.01.2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Procedurile de privatizare aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor continua cu recunoaşterea valabilităţii actelor şi a etapelor consumate până la această dată, potrivit dispoziţiilor legale anterioare. Sunt considerate proceduri de privatizare aflate în curs de derulare: vânzările de acţiuni, dacă au fost aprobate de Consiliul de administraţie al Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, şi vânzările de active, în cazul în care s-au publicat anunţurile de organizare a licitaţiilor. Ofertele ale căror termene au fost depăşite ca urmare a neconsumării etapei de negociere se prelungesc cu 30 de zile.

(2) Sistemul de facilităţi privind sumele care se lasă cu titlu gratuit la dispoziţia societăţilor comerciale privatizate, potrivit Legii nr. 55/1995, cu modificările ulterioare, inclusiv sistemul de virare la bugetul de stat, la Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului şi la bugetele locale, potrivit ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului nr. 15/1997 şi nr. 59/1997, se aplică numai pentru contractele care au fost încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul societăţilor comerciale privatizate prin negociere directă, fără caiet de sarcini, precum şi în cazul societăţilor comerciale privatizate către investitori străini care nu au primit certificat de investitor, ori s-a prevăzut restituirea în valută a sumelor care se lasă cu titlu gratuit.

(4) Va fi: Eliminat implicit prin modificarea articolului 1 de către Pct. 1 al art. unic din Legea nr. 20000/2009, la data de 04/02/2009.

a) Va fi: Eliminată implicit prin modificarea articolului 1 de către Pct. 1 al art. unic din Legea nr. 20000/2009, la data de 04/02/2009.

b) Va fi: Eliminată implicit prin modificarea articolului 1 de către Pct. 1 al art. unic din Legea nr. 20000/2009, la data de 04/02/2009.

Art. 2. -

(1) În cazul privatizării societăţilor comerciale rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome, în termen de 9 luni, Guvernul are opţiunea de a păstra o acţiune nominativă de control al statului.

(2) Acţiunea nominativă de control conferă statului următoarele drepturi:

a) Va fi: Eliminată implicit prin modificarea alineatului 2 de către Pct. 2 al art. unic din Legea nr. 20000/2009, la data de 04/02/2009.

b) Va fi: Eliminată implicit prin modificarea alineatului 2 de către Pct. 2 al art. unic din Legea nr. 20000/2009, la data de 04/02/2009.

(3) Va fi: Eliminată de către Pct.3 al art. unic din Legea nr. 20000/2009, la data de 04/02/2009.

Art. 3. -

(1) Sumele rezultate din vânzarea cu plata în rate a acţiunilor emise de societăţile comerciale la care statul este acţionar, devenite scadente la data desfiinţării Autoritatea pentru.

(2) Sumele rezultate din vânzarea acţiunilor emise de societăţi comerciale privatizate prin programele de privatizare-pilot, iniţiate de către Agenţia Naţională pentru Privatizare, înainte de organizarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului (ex Fondul Proprietăţii de Stat) şi a celor cinci Fonduri ale Proprietăţii Private, revin statului, în proporţie de 70%, .Aici am o explicaţie indaco.

(3) Urmărirea executării contractelor de vânzare cu plata în rate, a creditelor de restructurare acordate şi devenite exigibile, precum şi a oricăror alte venituri financiare cuvenite. Aici am o explicaţie indaco de dispare prin modificarea alineatului.

CAPITOLUL II Competenţele şi atribuţiile Guvernului, Agenţiei Române
de Dezvoltare şi ale instituţiilor publice implicate@

Art. 4. -

(1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) minister de resort înseamnă ministerul sau organul administraţiei publice centrale în al cărui domeniu de specialitate se încadrează obiectul principal de activitate al societăţii comerciale sau sub a cărui autoritate funcţionează regia autonomă;

b) autoritatea de mediu competentă este Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului sau o agenţie locală de protecţie a mediului din subordinea acestui minister;

c) dosar de prezentare înseamnă ansamblul de date şi informaţii privitoare la o societate comercială sau la un activ, furnizate în scris potenţialilor cumpărători de acţiuni sau de active;

d) creditor bugetar este titularul dreptului aferent unei obligaţii bugetare.

(2) Competenţele şi atribuţiile în legătură cu procesul de privatizare aparţin Guvernului, Agenţiei Române de Dezvoltare şi instituţiilor publice implicate.

Art. 5. -

Instituţiile publice implicate, vând acţiunile prin următoarele metode:

a) Litera b) a fost rectificată de către liniuta de la Pct. 8 al art. unic din Legea nr. 20000/2009, la data de 04/02/2009. Sintagma xxxx.

b) metode de vânzare specifice pieţei de capital;

1. Directă;

2. Indirectă.

c) Litera c) a fost eliminată de către liniuta de la Pct. 8 al art. unic din Legea nr. 20000/2009, la data de 04/02/2009.

1. Punctul 1 a fost eliminat implicit ca urmare a eliminării literei c)de către liniuta de la Pct. 8 al art. unic din Legea nr. 20000/2009, la data de 04/02/2009.

2. Punctul 2 a fost eliminat implicit ca urmare a eliminării literei c)de către liniuta de la Pct. 8 al art. unic din Legea nr. 20000/2009, la data de 04/02/2009.

Art. 6. -

(1) Instituţiile publice implicateGuvernul, Ministerul .. . Alineatul 1 a fost abrogat de către pct.11 din art. unic din Legea nr. 20000/2009 la data de 04/02/2009.

a) Litera a) a fost abrogată implicit ca urmare a abrogării alineatului 1 de către pct.11 dinart. unic din Legea nr. 20000/2009 la data de 04/02/2009

b) Litera b) a fost abrogată implicit ca urmare a abrogării alineatului 1 de către pct. 11 din art. unic din Legea nr. 20000/2009 la data de 04/02/2009

c) Litera c) a fost abrogată implicit ca urmare a abrogării alineatului 1 de către pct. 11 din art. unic din Legea nr. 20000/2009 la data de 04/02/2009

d) Litera d) a fost abrogată implicit ca urmare a abrogării alineatului 1 de către pct.11 din art. unic din Legea nr. 20000/2009 la data de 04/02/2009

e) Litera e) a fost abrogată implicit ca urmare a abrogării alineatului 1 de către pct.11 din art. unic din Legea nr. 20000/2009 la data de 04/02/2009

f) Litera f) a fost abrogată implicit ca urmare a abrogării alineatului 1 de către pct.11 din art. unic din Legea nr. 20000/2009 la data de 04/02/2009

(2) În cazul în care instituţia publică implicată decide să formuleze o ofertă de vânzare, preţul de ofertă va fi, de regulă, egal cu valoarea nominală a acţiunilor, cu precizarea că vânzarea se face la preţul de piaţă rezultat din raportul dintre cerere şi ofertă, indiferent de metoda de privatizare utilizată, fără a exista un preţ minim de vânzare.

(3) Instituţiile: Guvernul, Ministerul .. Alineatul 3 a fost abrogat de către pct.11 din art. unic din Legea nr. 20000/2009 la data de 04/02/2009.

Art. 7. -

(1) Alineatul 1 a fost abrogat implicit ca urmare a abrogării articolului 7 de către Pct. 7 al art. unic din Legea nr. 20000/2009, la data de 04/02/2009.

(2) Alineatul 2 a fost abrogat implicit ca urmare a abrogării articolului 7 de către Pct. 7 al art. unic din Legea nr. 20000/2009, la data de 04/02/2009.

Art. 8. -

(1) Alineatul 1 a fost Admis implicit ca urmare a Admiterii articolului 8 de către Pct. 12 al art. unic din Legea nr. 20000/2009, la data de 04/02/2009.

(2) Alineatul 2 a fost Admis implicit ca urmare a Admiterii articolului 8 de către Pct. 12 al art. unic din Legea nr. 20000/2009, la data de 04/02/2009.

Art. 9. -

(1) Alineatul 1 a fost Atacat implicit ca urmare a Atacării articolului 9 de către Pct. 13 al art. unic din Legea nr. 20000/2009, la data de 04/02/2009.

(2) Alineatul 2 a fost Atacat implicit ca urmare a Atacării articolului 9 de către Pct. 13 al art. unic din Legea nr. 20000/2009, la data de 04/02/2009.

Art. 10. -

(1) Alineatul 1 a fost Pus în aplicare implicit ca urmare a Punerii în aplicare a articolului 10 de către Pct. 14 al art. unic din Legea nr. 20000/2009, la data de 04/02/2009.

(2) Alineatul 2 a fost Pus în aplicare implicit ca urmare a Punerii în aplicare a articolului 10 de către Pct. 14 al art. unic din Legea nr. 20000/2009, la data de 04/02/2009.

Art. 11. -

(1) Alineatul 1 a fost Repus în vigoare implicit ca urmare a Repunerii în vigoare a articolului 11 de către Pct. 15 al art. unic din Legea nr. 20000/2009, la data de 04/02/2009.

(2) Alineatul 2 a fost Repus în vigoare implicit ca urmare a Repunerii în vigoare a articolului 11 de către Pct. 15 al art. unic din Legea nr. 20000/2009, la data de 04/02/2009.

Art. 12. -

(1) Alineatul 1 a fost Suspendat implicit ca urmare a Suspendării articolului 12 de către Pct. 16 al art. unic din Legea nr. 20000/2009, la data de 04/02/2009.

(2) Alineatul 2 a fost Suspendat implicit ca urmare a Suspendării articolului 12 de către Pct. 16 al art. unic din Legea nr. 20000/2009, la data de 04/02/2009.

Art. 13. -

(1) Alineatul 1 a fost Respins implicit ca urmare a Respingerii articolului 13 de către Pct. 17 al art. unic din Legea nr. 20000/2009, la data de 04/02/2009.

(2) Alineatul 2 a fost Respins implicit ca urmare a Respingerii articolului 13 de către Pct. 17 al art. unic din Legea nr. 20000/2009, la data de 04/02/2009.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
p. Ministru de stat, ministrul justiţiei,
Dinu Ianculescu,
secretar de stat
Ministrul reformei,
preşedintele Consiliului pentru Reformă,
Ilie Şerbănescu
Ministrul privatizării,
Valentin M. Ionescu
Ministrul finanţelor,
Daniel Dăianu

Bucureşti, 10 ianuarie 2009.

Nr. 10000.

Anexă

"Regulamentul privind..."

se încarcă...