Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12.03.2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, constă în necesitatea reducerii consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuinţe, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior în apartamente, prin promovarea de programe integrate Planului naţional de eficienţă energetică.

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice şi de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului prevede, printre altele, ca statele membre să ia toate măsurile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la utilizatorii finali şi stabilirea unei ţinte naţionale de minimum 9% privind economiile de energie pentru al 9-lea an de aplicare a directivei.

Reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuinţe are ca efecte reducerea costurilor de întreţinere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea independenţei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor.

Totodată, prin adoptarea de urgenţă a prezentului act normativ se vor realiza susţinerea creşterii economice şi contracararea efectelor negative pe care criza financiară internaţională actuală le poate avea asupra sectorului energetic şi al construcţiilor, inclusiv prin utilizarea resurselor energetice naţionale.

Prin aplicarea prevederilor prezentului act normativ, pe termen scurt şi mediu, se degrevează bugetul statului de cheltuielile cu combustibilul utilizat, se reduc cheltuielile cu întreţinerea blocurilor de locuinţe prin reducerea facturilor cu încălzirea, se asigură susţinerea operatorilor economici din domeniul construcţiilor şi se creează noi locuri de muncă.

Neadoptarea de urgenţă a prezentului act normativ conduce la neîndeplinirea obligaţiilor asumate de România privind transpunerea Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice şi de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului, precum şi a Directivei 2002/91/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind performanţa energetică a clădirilor.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (2)

(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990, etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanţare a acestora, precum şi obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi ale asociaţiilor de proprietari.
Modificări (1)

(2) Realizarea lucrărilor de intervenţie stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă are drept scop creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor.
Modificări (1)

Art. 2. -

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) bloc de locuinţe - clădire - imobilul format din proprietăţi individuale definite ca apartamente şi proprietatea comună indiviză. Expresia vizează atât clădirea în ansamblul său, cât şi părţi ale acesteia - tronsoane de bloc - separate prin rost;

b) program local multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe - documentul fundamentat şi elaborat de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe baza contractelor de mandat încheiate cu asociaţiile de proprietari, aprobat prin hotărâre a consiliului local, întocmit în vederea fundamentării alocaţiilor de la bugetul local şi de la bugetul de stat, denumit în continuare program local;
Modificări (3)

c) program naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe - documentul elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi aprobat prin ordin al ministrului, în baza programelor locale transmise de coordonatorii locali şi a fondurilor alocate din bugetul de stat în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, denumit în continuare program naţional; programul naţional prevede alocaţiile stabilite în aplicarea prevederilor art. 13 lit. a) pentru bugetele locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
Modificări (2)

d) coordonatori locali - primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti în a căror responsabilitate revine coordonarea programelor locale, în calitate de autorităţi contractante.

Art. 3. - Puneri în aplicare (2)

Pentru fundamentarea programelor locale, coordonatorii locali realizează identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe prevăzute la art. 1 alin. (1).

CAPITOLUL II Lucrări de intervenţie

Art. 4. - Modificări (1)

Lucrările de intervenţie la anvelopa blocului de locuinţe, stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt:

a) izolarea termică a pereţilor exteriori;

b) înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic;

c) termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei;

d) izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter;

e) lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;

f) lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.

Art. 5. - Modificări (2)

Realizarea lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 4 lit. a) -d) are ca scop creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kWh/m2 arie utilă, în condiţii de eficienţă economică.

Art. 6. -

Odată cu efectuarea lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 4 se pot executa şi următoarele lucrări de intervenţie, justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi/sau în auditul energetic:

a) lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie;

b) lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe.

CAPITOLUL III Etapele necesare implementării programelor locale

Art. 7. -

Etapele necesare implementării programelor locale sunt următoarele:

a) identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe prevăzute la art. 1 alin. (1);
Puneri în aplicare (2)

b) înştiinţarea asociaţiilor de proprietari de către coordonatorii locali privind înscrierea în programul local;
Puneri în aplicare (3)

c) hotărârea adunării generale a proprietarilor de înscriere în programul local şi semnarea contractului de mandat;
Puneri în aplicare (3)

d) proiectarea lucrărilor de intervenţie;
Puneri în aplicare (2)

e) executarea lucrărilor de intervenţie;
Puneri în aplicare (1)

f) recepţia la terminarea lucrărilor şi eliberarea certificatului de performanţă energetică, cu evidenţierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire;
Puneri în aplicare (1)

g) recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie de 3 ani.
Puneri în aplicare (1)

Art. 8. - Jurisprudență (1)

Asociaţiile de proprietari din blocurile de locuinţe identificate şi inventariate sunt înştiinţate de către coordonatorii locali asupra posibilităţii de înscriere în programul local.

Art. 9. - Jurisprudență (1)

(1) Odată cu înştiinţarea prevăzută la art. 8 coordonatorul local transmite şi proiectul de contract de mandat semnat de acesta, în două exemplare originale, în vederea semnării de către asociaţia de proprietari.

(2) Contractul de mandat are drept scop mandatarea coordonatorului local de către asociaţia de proprietari în vederea stabilirii măsurilor şi acţiunilor ce se impun, în condiţiile şi cu respectarea prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe.

(3) Prin contractul de mandat se prevăd obligaţiile părţilor, precum şi alte clauze asupra cărora părţile convin.

Art. 10. -

(1) Asociaţiile de proprietari înştiinţate se pot înscrie în programul local prin solicitare scrisă înregistrată la coordonatorul local în a cărui arie de competenţă este amplasat blocul de locuinţe.

(2) Solicitarea asociaţiei de proprietari prevăzută la alin. (1) este însoţită de:

a) contractul de mandat semnat;

b) hotărârea privind înscrierea în programul local, adoptată în adunarea generală cu acordul majorităţii proprietarilor;
Modificări (1)

c) lista proprietarilor din imobil.

Art. 11. -

(1) În etapa privind proiectarea lucrărilor de intervenţii, prevăzută la art. 7 lit. d), se realizează:

a) expertiza tehnică, auditul energetic şi elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie;

b) elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie şi obţinerea autorizaţiei de construire;

c) elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, precum şi a documentaţiei de achiziţie pentru contractarea executării lucrărilor de intervenţie.

(2) Expertiza tehnică prevăzută la alin (1) lit. a) se realizează pentru analiza structurii de rezistenţă a blocului de locuinţe din punctul de vedere al asigurării cerinţei esenţiale "rezistenţă mecanică şi stabilitate", urmărind metoda calitativă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare. În cazul în care expertiza tehnică prevede necesitatea efectuării unor lucrări de consolidare/reparaţii care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie, contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie informează în scris coordonatorul local în vederea dispunerii de către acesta a măsurilor ce se impun.

(3) Elaborarea documentaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se realizează după aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin hotărârea consiliului local, notificarea asociaţiei de proprietari de către coordonatorul local privind hotărârea consiliului local şi încheierea actului adiţional la contractul de mandat privind stabilirea şi individualizarea obligaţiilor de plată pentru executarea lucrărilor de intervenţie.

CAPITOLUL IV Finanţarea
Puneri în aplicare (2)

Art. 12. - Modificări (1)

Finanţarea proiectării lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 4 şi 6 se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.

Art. 13. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență (3)

Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 4 şi 6 se asigură astfel:

a) 50% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei;
Referințe (1)

b) 30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite;
Derogări (1),

c) 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite.
Derogări (1),

Art. 14. - Modificări (2)

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 13, autorităţile administraţiei publice locale pot asigura, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, pe lângă cota de 30%:

a) preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de 20% ce revine asociaţiei de proprietari. Autorităţile administraţiei publice locale pot hotărî cu privire la măsurile aplicabile în vederea recuperării sumelor avansate pentru acoperirea cotei de 20%, pe baza mecanismelor proprii stabilite de acestea;

b) preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei proprietarului/ proprietarilor din blocul de locuinţe aflat/aflaţi în imposibilitate de a asigura sumele ce îi/le revin.

(2) Condiţiile de preluare şi criteriile de selecţie pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se stabilesc şi se aprobă prin hotărâre a consiliului local.
Modificări (1)

Art. 15. - Modificări (2)

La termenele prevăzute în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare:

a) autorităţile administraţiei publice locale stabilesc, în cadrul programelor locale, necesarul de alocaţii de la bugetul de stat pentru finanţarea cotei-părţi prevăzute la art. 13 lit. a), aferentă blocurilor de locuinţe care vor beneficia de lucrări de intervenţie în anul bugetar următor, şi transmit programele locale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei;

b) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei centralizează propunerile primite, în baza cărora include în proiectul bugetului de stat sumele necesare pentru finanţarea cotei-părţi prevăzute la art. 13 lit. a).

Art. 16. - Modificări (1)

În limita resurselor bugetare alocate în acest scop prin legea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei:
Modificări (1)

a) aprobă, prin ordin al ministrului, programul naţional, prin care alocă bugetelor locale fondurile aferente cotei-părţi prevăzute la art. 13 lit. a);
Modificări (1)

b) repartizează şi comunică autorităţilor administraţiei publice locale fondurile alocate.

Art. 17. - Modificări (1)

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei efectuează lunar plata către coordonatorii locali a sumelor aferente cotei-părţi prevăzute la art. 13 lit. a), aferentă lucrărilor de intervenţie executate, pe baza deconturilor justificative, verificate şi aprobate conform legii.
Modificări (1)

Art. 18. - Modificări (3)

Autorităţile administraţiei publice locale pot hotărî şi preluarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie, corespunzătoare cotei de 50% ce revine Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale, pentru blocurile de locuinţe neincluse în programul naţional, prevăzute la art. 29.

CAPITOLUL V Obligaţii şi răspunderi

Art. 19. -

Consiliul local aprobă, la propunerea coordonatorilor locali:

a) indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
Modificări (2)

b) programele locale multianuale privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

Art. 20. - Modificări (1)

Coordonatorul local:

a) realizează identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe prevăzute la art. 1 alin. (1);

b) înştiinţează asociaţiile de proprietari asupra prevederilor legale privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, precizând condiţiile şi modalitatea de înscriere în programul local;

c) încheie contractul de mandat cu fiecare asociaţie de proprietari înştiinţată, pentru implementarea, pe etape, a programului local;

d) contractează proiectarea lucrărilor de intervenţie;

e) notifică asociaţiei de proprietari hotărârea consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici corespunzători lucrărilor de intervenţie ce urmează a fi executate;
Modificări (1)

f) transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei propunerile cuprinse în programele locale în scopul includerii blocurilor de locuinţe în programul naţional;

g) încheie act adiţional la contractul de mandat, cuprinzând datele şi informaţiile prevăzute în notificarea de la lit. e);

h) contractează executarea lucrărilor de intervenţie;
Modificări (1)

i) organizează recepţia la terminarea lucrărilor şi pune la dispoziţia asociaţiei de proprietari certificatul de performanţă energetică, cu evidenţierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire;

j) organizează recepţia finală după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie de 3 ani şi transmite asociaţiei de proprietari documentele care completează cartea tehnică a construcţiei;

k) constituie, gestionează şi actualizează baze de date specifice, pe care le pune la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei în vederea fundamentării politicilor publice naţionale în domeniu şi cuantificării economiilor de energie obţinute prin realizarea lucrărilor de intervenţie;

l) asigură controlul utilizării eficiente a fondurilor alocate şi al aplicării prevederilor contractuale;
Modificări (1)

m) informează asociaţiile de proprietari privind programul local în toate etapele de implementare a acestuia.

se încarcă...