Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 943/2016 privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016L0943

În vigoare de la 05.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 226, 16.7.2014.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 14 aprilie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 27 mai 2016.

întrucât:

(1) Întreprinderile şi instituţiile de cercetare necomerciale investesc în achiziţionarea, dezvoltarea şi aplicarea de know-how şi informaţii, care reprezintă moneda de schimb a economiei cunoaşterii şi oferă un avantaj competitiv. Investiţia realizată în generarea şi aplicarea capitalului intelectual este un factor determinant în ceea ce priveşte competitivitatea şi performanţa legată de inovare pe piaţă şi, prin urmare, rentabilitatea investiţiilor, care constituie principala motivaţie pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare şi dezvoltare în cadrul întreprinderilor. Întreprinderile recurg la diferite mijloace pentru a-şi însuşi rezultatele propriilor activităţi legate de inovare atunci când principiul deschiderii nu permite valorificarea deplină a investiţiilor lor în cercetare şi inovare. Unul dintre aceste mijloace constă în utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală, cum ar fi brevetele, drepturile asupra desenelor şi a modelelor sau drepturile de autor. Un alt mijloc de protecţie a rezultatelor inovării constă în protejarea accesului şi în valorificarea cunoştinţelor care au o anumită valoare pentru o entitate şi care nu sunt cunoscute pe scară largă. Know-how-ul şi informaţiile de afaceri valoroase nedivulgate care sunt destinate să rămână confidenţiale sunt numite secrete comerciale.

(2) Întreprinderile, indiferent de dimensiunile acestora, consideră că secretele comerciale sunt la fel de importante ca şi brevetele şi alte forme ale drepturilor de proprietate intelectuală. Acestea utilizează confidenţialitatea ca pe un instrument de gestionare a competitivităţii şi a inovării în afaceri şi în cercetare, şi în legătură cu o gamă diversificată de informaţii care depăşesc cadrul cunoştinţelor tehnologice şi înglobează date comerciale, cum ar fi informaţii privind clienţii şi furnizorii, planuri de afaceri şi studii şi strategii de piaţă. Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) acordă o şi mai mare importanţă secretelor comerciale şi se bazează pe acestea într-o măsură mai mare. Prin protejarea unei game atât de largi de know-how şi de informaţii de afaceri, fie ca o completare, fie ca o alternativă la drepturile de proprietate intelectuală, secretele comerciale permit creatorilor şi inovatorilor să obţină profit din propriile creaţii şi inovaţii, devenind astfel deosebit de importante pentru competitivitatea întreprinderilor, pentru cercetare şi dezvoltare şi pentru performanţa legată de inovare.

(3) Inovarea deschisă este un catalizator pentru noi idei care să satisfacă cerinţele consumatorilor şi să ofere răspunsuri la provocările societale şi să permită apariţia pe piaţă a ideilor respective. O astfel de inovare reprezintă un mijloc important de stimulare a creării de noi cunoştinţe şi sprijină apariţia unor modele de afaceri noi şi inovatoare, bazate pe utilizarea cunoştinţelor create în comun. Cercetarea colaborativă, inclusiv cooperarea transfrontalieră, este deosebit de importantă pentru a spori nivelul de cercetare şi dezvoltare în întreprinderile de pe piaţa internă. Diseminarea cunoştinţelor şi a informaţiilor ar trebui considerată drept element esenţial pentru asigurarea unor oportunităţi dinamice, pozitive şi echitabile de dezvoltare a întreprinderilor, în special a IMM- urilor. Pe o piaţă internă în care barierele în calea unei colaborări transfrontaliere sunt reduse la minimum şi în care cooperarea nu este denaturată, creaţia intelectuală şi inovarea ar trebui să încurajeze investiţiile în procese, produse şi servicii inovatoare. Un astfel de mediu favorabil creaţiei intelectuale şi inovării, în care nu este restricţionată mobilitatea forţei de muncă, este, de asemenea, important pentru creşterea nivelului de ocupare a forţei de muncă şi pentru îmbunătăţirea competitivităţii economiei Uniunii. Secretele comerciale au un rol important în protejarea schimbului de cunoştinţe între întreprinderi, incluzând în special IMM-uri, şi instituţiile de cercetare, atât în cadrul pieţei interne, cât şi în afara acesteia, în contextul cercetării şi dezvoltării şi al inovării. Secretele comerciale reprezintă una dintre formele de protecţie a creaţiei intelectuale şi a know-how-ului inovator cel mai des utilizate de întreprinderi, dar sunt, în acelaşi timp, cel mai puţin protejate de cadrul legislativ al Uniunii împotriva dobândirii, utilizării sau divulgării ilegale de către alte părţi.

(4) Întreprinderile inovatoare sunt din ce în ce mai expuse la practici necinstite care vizează însuşirea abuzivă a secretelor comerciale, cum ar fi furtul, reproducerea neautorizată, spionajul economic sau încălcarea cerinţelor de confidenţialitate, atât în cadrul Uniunii, cât şi în afara acesteia. Evoluţiile recente, cum ar fi globalizarea, recurgerea în mod frecvent la externalizare, lanţurile de aprovizionare mai mari şi utilizarea sporită a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, contribuie la creşterea riscului de apariţie a unor astfel de practici. Dobândirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a unui secret comercial compromite posibilitatea deţinătorilor legitimi ai secretului comercial, în calitate de precursor, de a obţine beneficii în urma eforturilor sale legate de inovare. În lipsa unor mijloace juridice eficace şi comparabile de protejare a secretelor comerciale în întreaga Uniune, stimulentele pentru angajarea în activităţi transfrontaliere legate de inovare pe piaţa internă sunt compromise, iar secretele comerciale nu îşi pot valorifica potenţialul de vectori ai creşterii şi ai creării de locuri de muncă. Astfel, inovarea şi creativitatea sunt descurajate, iar investiţiile scad, ceea ce afectează buna funcţionare a pieţei interne şi îi subminează potenţialul de stimulare a creşterii.

(5) Eforturile internaţionale depuse în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului pentru a soluţiona această problemă au condus la încheierea Acordului privind aspectele legate de comerţ ale drepturilor de proprietate intelectuală (Acordul TRIPS). Acordul TRIPS conţine, printre altele, dispoziţii privind protecţia secretelor comerciale împotriva dobândirii, utilizării sau divulgării ilegale de către terţi, care constituie standarde internaţionale comune. Toate statele membre, precum şi Uniunea Europeană, au obligaţii în temeiul acestui acord, care a fost aprobat prin Decizia 94/800/CE a Consiliului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...