Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 942/2016 privind verificarea conturilor agenţiilor de plăţi ale statelor membre în ceea ce priveşte cheltuielile finanţate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exerciţiul financiar 2015 [notificată cu numărul C(2016) 3238] Număr celex: 32016D0942

În vigoare de la 04.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în special articolul 51,

după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1) În temeiul articolului 51 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, Comisia, pe baza conturilor anuale prezentate de statele membre, însoţite de informaţiile necesare pentru verificarea conturilor şi de o opinie de audit privind integralitatea, acurateţea şi veridicitatea conturilor, şi pe baza rapoartelor întocmite de organismele de certificare, trebuie să verifice conturile agenţiilor de plăţi menţionate la articolul 7 din regulamentul respectiv.

(2) În conformitate cu articolul 39 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, exerciţiul financiar agricol începe la data de 16 octombrie a anului N-1 şi se încheie la data de 15 octombrie a anului N. La verificarea conturilor pentru exerciţiul financiar 2015, pentru a alinia perioada de referinţă privind cheltuielile din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) la cea a Fondului european de garantare agricolă (FEGA), ar trebui să se ţină seama de cheltuielile suportate de statele membre între 16 octombrie 2014 şi 15 octombrie 2015, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei.

(3) Prezenta decizie se referă la verificarea conturilor din perioada de programare pentru dezvoltare rurală 2014-2020. Cheltuielile suportate în perioada 16 octombrie 2014-31 decembrie 2015 şi legate de perioada de programare 2007-2013 vor face obiectul unei decizii de verificare după 30 iunie 2016, conform celor stabilite la articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

(4) Articolul 33 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 prevede că sumele care trebuie recuperate de la fiecare stat membru sau plătite acestuia, în conformitate cu decizia privind verificarea conturilor menţionată la articolul 33 alineatul (1) primul paragraf din regulamentul respectiv, se calculează prin scăderea plăţilor intermediare pentru exerciţiul financiar în cauză din cheltuielile recunoscute pentru acelaşi exerciţiu în conformitate cu articolul 33 alineatul (1). Comisia urmează să scadă suma respectivă din următoarea plată intermediară sau să o adauge la aceasta.

(5) Comisia a verificat informaţiile prezentate de statele membre şi le-a comunicat acestora, înainte de 30 aprilie 2016, rezultatele verificărilor sale, însoţite de modificările necesare.

(6) În cazul anumitor agenţii de plăţi, conturile anuale şi documentele de însoţire permit Comisiei să ia o decizie în ceea ce priveşte integralitatea, acurateţea şi veridicitatea conturilor anuale prezentate.

(7) Informaţiile prezentate de alte agenţii de plăţi necesită investigaţii suplimentare şi, prin urmare, conturile acestora nu pot fi verificate prin prezenta decizie.

(8) În conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, Comisia poate reduce sau suspenda temporar plăţile intermediare efectuate către statele membre. Comisia ar trebui să informeze statul membru sau statele membre respectiv (e) în acest sens. La adoptarea prezentei decizii, Comisia ar trebui să ţină seama de sumele reduse sau suspendate, pentru a evita orice plată necorespunzătoare sau neefectuată la timp sau rambursarea unor sume care ar putea face, mai târziu, obiectul unei corecţii financiare.

(9) Articolul 54 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 impune statelor membre să ataşeze, la conturile anuale pe care trebuie să le prezinte Comisiei în temeiul articolului 29 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014, un tabel certificat reflectând sumele pe care urmează să le suporte în temeiul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Normele de aplicare privind obligaţia statelor membre de raportare a sumelor care trebuie recuperate sunt stabilite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014. Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 stabileşte modelul de tabel pe care statele membre trebuie să îl utilizeze pentru a furniza informaţii cu privire la sumele care urmează să fie recuperate în 2016. Pe baza tabelelor completate de statele membre, Comisia ar trebui să decidă asupra consecinţelor financiare ale nerecuperării sumelor corespunzătoare neregularităţilor mai vechi de patru ani sau, respectiv, de opt ani.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...