Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 941/2016 privind verificarea conturilor agenţiilor de plăţi din statele membre referitoare la cheltuielile finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exerciţiul financiar 2015 [notificată cu numărul C(2016) 3237] Număr celex: 32016D0941

În vigoare de la 04.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în special articolul 51,

după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1) În temeiul articolului 51 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, Comisia, pe baza conturilor anuale prezentate de statele membre, însoţite de informaţiile necesare pentru verificarea conturilor şi de o opinie de audit privind integralitatea, acurateţea şi veridicitatea conturilor, şi pe baza rapoartelor întocmite de organismele de certificare, trebuie să verifice conturile agenţiilor de plăţi menţionate la articolul 7 din regulamentul respectiv.

(2) În conformitate cu articolul 39 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, exerciţiul financiar agricol începe la data de 16 octombrie a anului N-1 şi se încheie la data de 15 octombrie a anului N. La verificarea conturilor pentru exerciţiul financiar 2015 ar trebui să se ţină seama de cheltuielile suportate de statele membre între 16 octombrie 2014 şi 15 octombrie 2015, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei.

(3) Articolul 33 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 prevede că sumele care trebuie recuperate de la fiecare stat membru sau plătite acestuia, în conformitate cu decizia privind verificarea conturilor menţionată la articolul 33 alineatul (1) din regulamentul respectiv, se calculează prin scăderea plăţilor lunare pentru exerciţiul financiar în cauză, şi anume 2015, din cheltuielile recunoscute pentru exerciţiul financiar respectiv în conformitate cu articolul 33 alineatul (1). Comisia urmează să scadă suma respectivă din următoarea plată intermediară sau să o adauge la aceasta.

(4) Comisia a verificat informaţiile prezentate de statele membre şi le-a comunicat acestora, înainte de 30 aprilie 2016, rezultatele verificărilor sale, însoţite de modificările necesare.

(5) În cazul anumitor agenţii de plăţi, conturile anuale şi documentele de însoţire permit Comisiei să ia o decizie în ceea ce priveşte integralitatea, acurateţea şi veridicitatea conturilor anuale prezentate.

(6) Informaţiile prezentate de alte agenţii de plăţi necesită investigaţii suplimentare şi, prin urmare, conturile acestora nu pot fi verificate prin prezenta decizie.

(7) În conformitate cu articolul 5 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, decizia de verificare a conturilor trebuie să ia în considerare eventualele depăşiri de termene intervenite în lunile august, septembrie şi octombrie. Unele dintre cheltuielile declarate de anumite state membre în aceste luni ale anului 2015 au fost efectuate după termenele aplicabile. Prin urmare, prezenta decizie ar trebui să stabilească reducerile corespunzătoare.

(8) În conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, Comisia a redus sau a suspendat deja o serie de plăţi lunare la înscrierea în conturi a cheltuielilor pentru exerciţiul financiar 2015, din cauza nerespectării plafoanelor financiare sau a termenelor de plată sau din cauza deficienţelor în ceea ce priveşte controalele. La adoptarea prezentei decizii, Comisia ar trebui să ţină seama de sumele reduse sau suspendate, pentru a evita orice plată necorespunzătoare sau neefectuată la timp sau rambursarea unor sume care ar putea face, mai târziu, obiectul unei corecţii financiare. Sumele în cauză pot fi examinate mai în detaliu, acolo unde este cazul, în conformitate cu procedurile de verificare a conformităţii în temeiul articolului 52 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

(9) Articolul 54 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 impune statelor membre să ataşeze, la conturile anuale pe care trebuie să le prezinte Comisiei în temeiul articolului 29 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014, un tabel certificat reflectând sumele pe care urmează să le suporte în temeiul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Normele de aplicare privind obligaţia statelor membre de raportare a sumelor care trebuie recuperate sunt stabilite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014. Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 stabileşte modelul de tabel pe care statele membre trebuie să îl utilizeze pentru a furniza informaţii cu privire la sumele care urmează să fie recuperate în 2016. Pe baza tabelelor completate de statele membre, Comisia ar trebui să decidă asupra consecinţelor financiare ale nerecuperării sumelor corespunzătoare neregularităţilor mai vechi de patru ani sau, respectiv, de opt ani.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...