Back

Act Internaţional

Convenţia europeană cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare din 15.12.1956*)

În vigoare de la 21.01.1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,

luând act de Convenţia europeană cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituţii universitare, semnată la Paris la 11 decembrie 1953, şi de Convenţia culturală europeană, semnată la Paris la 19 decembrie 1954,

considerând că se va aduce o contribuţie importantă la înţelegerea europeană, dacă un număr mai mare de studenţi, printre care studenţii de la limbi moderne, ar putea efectua o parte din studii în străinătate şi dacă examenele de absolvire şi cursurile frecventate de ei ar putea fi recunoscute de universitatea de la care provin,

considerând, de asemenea, că recunoaşterea perioadelor de studii în străinătate ar contribui la soluţionarea problemelor create de diminuarea numărului de specialişti cu înaltă calificare,

au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1

1. În accepţia prezentei convenţii s-a stabilit o distincţie între părţile contractante, în funcţie de autoritatea competentă în probleme de echivalare de pe teritoriul lor, care este:

a) statul;

b) universitatea;

c) statul sau universitatea, după caz.

Fiecare parte contractantă va informa pe Secretarul general al Consiliului Europei care este autoritatea competentă din ţara sa, pentru probleme de echivalare.

2. Termenul universităţi desemnează:

a) universităţile;

b) instituţiile considerate de către partea contractantă pe teritoriul căreia acestea sunt situate, ca fiind de aceeaşi categorie cu universităţile.

ARTICOLUL 2

1. Părţile contractante la care se referă categoria a) de la paragraful 1 al art. 1 recunosc orice perioadă de studii, efectuată de un student la limbi moderne, într-o universitate dintr-o ţară membră a Consiliului Europei, ca fiind echivalentă cu o perioadă similară desfăşurată în universitatea din care acesta provine, cu condiţia ca autorităţile universităţii menţionate mai sus să elibereze studentului un certificat atestând faptul că el a absolvit respectiva perioadă de studii cu rezultate satisfăcătoare.

2. Durata perioadei de studii la care se referă paragraful precedent va fi determinată de către autorităţile competente ale părţii contractante interesate.

ARTICOLUL 3

Părţile contractante din categoria a) de la paragraful 1 al art. 1 vor examina modalităţile potrivit cărora va putea fi recunoscută o perioadă de studii, efectuată într-o universitate dintr-o altă ţară membră a Consiliului Europei, de către studenţi de la alte discipline decât limbile moderne, îndeosebi studenţi de la ştiinţele teoretice şi aplicate.

ARTICOLUL 4

Părţile contractante aflate sub incidenţa categoriei a) alin. 1, paragraful 1 vor încerca să stabilească, prin intermediul acordurilor unilaterale sau bilaterale, condiţiile în care un examen promovat cu succes sau un curs frecventat de un student în timpul perioadei de studii, într-o universitate dintr-o altă ţară membră a Consiliului Europei, poate fi echivalat cu un examen similar promovat cu succes sau cu un curs urmat de un student în universitatea din care provine.

ARTICOLUL 5

Părţile contractante care fac parte din categoria b) de la paragraful 1 al art. 1 vor transmite textul prezentei convenţii autorităţilor din universităţile situate pe teritoriile lor şi le vor încuraja în analizarea cu bunăvoinţă şi în aplicarea principiilor enunţate în art. 2, 3 şi 4.

ARTICOLUL 6

Părţile contractante care fac parte din categoria c) de la paragraful 1 al art. 1 vor aplica prevederile art. 2-4, referitoare la acele universităţi, pentru care statul reprezintă autoritatea competentă în problemele abordate de această convenţie, şi cele ale art. 5, referitoare la acele universităţi care reprezintă ele însele autorităţile competente în aceste probleme.

ARTICOLUL 7

Fiecare parte contractantă va prezenta Secretarului general al Consiliului Europei, în decurs de un an de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii, un raport scris privind măsurile luate pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 2-6.

ARTICOLUL 8

Secretarul general al Consiliului Europei va comunica celorlalte părţi contractante informaţiile primite de la fiecare dintre ele, conform art. 7, şi va informa, de asemenea, Comitetul de Miniştri asupra progreselor înregistrate în aplicarea acestei convenţii.

ARTICOLUL 9

1. Prezenta convenţie va fi prezentată spre semnare membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificată. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului Europei.

2. Convenţia va intra în vigoare după depunerea a trei instrumente de ratificare.

3. Pentru orice semnatar care o va ratifica ulterior, convenţia va intra în vigoare la data depunerii instrumentului de ratificare.

4. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica tuturor membrilor Consiliului Europei intrarea în vigoare a convenţiei, denumirea părţilor contractante care au ratificat-o, precum şi depunerea oricărui instrument de ratificare apărut ulterior.

5. Fiecare parte contractantă va putea preciza teritoriile cărora li se vor aplica prevederile prezentei convenţii, adresând Secretarului general al Consiliului Europei o declaraţie ce va fi comunicată apoi de acesta tuturor celorlalte părţi contractante.

ARTICOLUL 10

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei poate invita orice stat care nu este membru al Consiliului Europei să adere la această convenţie. Orice stat care a primit această invitaţie poate să adere la prezenta convenţie, depunându-şi documentul său de adeziune la Secretarul general al Consiliului Europei, care va comunica aceasta tuturor părţilor contractante. Oricare stat care a aderat va fi asimilat ca ţară membră a Consiliului Europei, în ceea ce priveşte aderarea la prezenta convenţie. Pentru respectivul stat, prezenta convenţie va intra în vigoare din momentul depunerii documentului său de adeziune.

În cunoştinţă de cauză, subsemnaţii, deplin autorizaţi în acest sens, au semnat prezenta convenţie.

Redactată la Paris, la 15 decembrie 1956, în limbile engleză şi franceză, ambele texte având valoare egală, într-un singur document, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei.

Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii legalizate de pe Convenţie fiecăruia dintre guvernele semnatare şi aderente.

Pentru Guvernul Pentru Guvernul
Republicii Austria, Marelui Ducat al Luxembourgului,
Strasbourg, 26 iulie 1957, Bech
Eduard Lidwig Pentru Guvernul
Pentru Guvernul Maltei,
Regatului Belgiei, J. Mamo Dingli
P.H. Spaak Pentru Guvernul
Pentru Guvernul Regatului Ţărilor de Jos,
Republicii Cipru, J. Luns
Strasbourg, 18 septembrie 1970, Pentru Guvernul
Polys Modinos Regatului Norvegiei,
Pentru Guvernul Haakon Nord
Regatului Danemarcei, Pentru Guvernul
Ernst Christiansen Republicii Portugheze,
Pentru Guvernul Strasbourg, 27 aprilie 1978,
Republicii Franceze, V. Sa Machado
M. Faure Pentru Guvernul
Pentru Guvernul Regatului Suediei,
Republicii Federale a Germaniei, R. Kumlin
Ha Listein Pentru Guvernul
Pentru Guvernul Confederaţiei Elveţiene,
Regatului Greciei,
Strasbourg, 16 septembrie 1960, Pentru Guvernul
N. Cambalouris Republicii Turcia,
Pentru Guvernul M. Borovali
Republicii Islanda, Pentru Guvernul
Gudm. I. Gudmundsson Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,
Pentru Guvernul W.D. Ormsby Gore
Irlandei, *
William P. Fay * *
Pentru Guvernul Aderări făcute în conformitate cu art. 10:
Republicii Italia, Spania: 25 aprilie 1975
G. Martino Iugoslavia: 15 septembrie 1977

DECLARAŢII
făcute în conformitate cu art. 9 paragraful 5

Aplicare teritorială

Republica Federală a Germaniei

Scrisoarea din data de 24 Februarie 1965 a reprezentantului permanent pe lângă Consiliul Europei

.....................

Convenţia Europeană privind echivalarea perioadelor de studii universitare, din 15 decembrie 1956, se va aplica, de asemenea, şi landului Berlin, de la data de 8 decembrie 1964, dată când această convenţie intră în vigoare pentru Republica Federală a Germaniei.

Ţările de Jos

(Extras din instrumentul de ratificare)

.....................

Instrumentul de ratificare al Ţărilor de Jos precizează că convenţia se aplică Regatului în Europa.

Regatul Unit

(Extras din procesul-verbal din data de 18 septembrie 1957 al instrumentului de ratificare)

.....................

Prima declaraţie

18 septembrie 1957

Depunând astăzi, în numele Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, instrumentul de ratificare a Convenţiei Europene cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, care a fost semnat la Paris la 15 septembrie 1956, sunt însărcinat de secretarul de stat cu Afacerile Externe al Majestăţii Sale să vă informez că atâta timp cât documentul menţionat se referă numai la Regatul Unit, Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord interpretează paragraful 5 al art. 9 ca permiţându-i să extindă aplicarea acestei convenţii oricând, de aici înainte, la orice teritoriu de ale cărui relaţii internaţionale este răspunzător.

A doua declaraţie

2 ianuarie 1958

Referitor la declaraţia făcută din partea Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, la depunerea instrumentului de ratificare a Convenţiei europene, semnată la 15 decembrie 1956; în ceea ce priveşte interpretarea paragrafului 5 al art. 9 din convenţie, am onoarea să vă informez, Excelenţa Voastră, asupra aplicării sus-menţionatei convenţii în Federaţia Rhodesiei şi Nyassalandului începând de la această dată.

se încarcă...