Back

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

Regulamentul general pentru trageri al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din 19.05.2008

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05.08.2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament realizează cadrul general şi stabileşte dispoziţiile comune privind organizarea, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare şi a celor de aruncare a grenadelor de mână de război, de exerciţiu şi a altor tipuri de grenade aflate în dotarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, denumit în continuare MIRA, precum şi normele referitoare la ordinea în poligon şi măsurile de siguranţă pe timpul executării tragerilor.

(2) Normele din prezentul regulament se aplică personalului MIRA, care are prevăzut în dotare armament.

Art. 2. -

În procesul de formare profesională iniţială şi continuă, instruirea pentru trageri este una dintre disciplinele de bază, care participă la constituirea, menţinerea şi dezvoltarea deprinderilor personalului pentru îndeplinirea eficace şi eficientă a misiunilor.

Art. 3. -

Scopul instruirii pentru trageri îl reprezintă cunoaşterea de către personalul MIRA a caracteristicilor tehnico-tactice ale armamentului din dotare, a regulilor de mânuire, siguranţă şi întreţinere, a situaţiilor legale în care se poate face uz de armă, precum şi a modului de utilizare în serviciu a acestuia.

Art. 4. -

(1) Şefii/Comandanţii unităţilor răspund de realizarea condiţiilor organizatorice pentru efectuarea instruirii pentru trageri a personalului subordonat.

(2) Fiecare poliţist sau cadru militar este obligat să participe la activităţile din cadrul instruirii pentru trageri.

(3) Şefii/Comandanţii unităţilor asigură instruirea personalului în perioada ce precede executarea şedinţelor de tragere în poligon.

Art. 5. -

Pentru creşterea calităţii activităţilor de instruire, tragerile se execută în condiţii cât mai apropiate de cele reale în care focul armamentului poate fi utilizat, potrivit particularităţilor misiunilor şi atribuţiilor, urmărindu-se:

a) identificarea rapidă şi diferenţierea corectă a obiectivelor;

b) antrenarea trăgătorului pentru riposta în timp scurt;

c) executarea precisă a focului;

d) evitarea folosirii accidentale a armamentului şi a incidentelor cauzate de utilizarea nelegală a focului acestuia.

Art. 6. -

(1) Instruirea pentru tragerile cu armamentul din dotare se execută prin:

a) instruire de bază pentru trageri;

b) exerciţii pregătitoare;

c) şedinţe de tragere pregătitoare;

d) şedinţe individuale de tragere curente;

e) şedinţe de tragere specifice;

f) şedinţe de tragere de verificare.

(2) Instruirea de bază pentru trageri se desfăşoară la sală sau în poligoane de antrenament, folosindu-se dispozitive, instalaţii şi simulatoare, în scopul însuşirii de către personal a:

a) noţiunilor generale de balistică interioară şi exterioară;

b) părţilor componente ale armamentului şi muniţiei din înzestrare, demontării-montării, funcţionării, modului de remediere a incidentelor de tragere, regulilor de întreţinere;

c) regulilor şi operaţiunilor de tragere cu armamentul şi pentru aruncarea grenadelor de mână;

d) regulilor şi măsurilor de siguranţă pe timpul executării şedinţelor de tragere şi de aruncare a grenadelor de mână;

e) aspectelor legale privind uzul de armă.

(3) Instruirea de bază are caracter unitar şi se desfăşoară cu elevii/studenţii instituţiilor de învăţământ ale MIRA, precum şi cu personalul încadrat din sursă externă, pe timpul cursurilor de formare iniţială, pe baza manualelor comune utilizate în întreaga instituţie.
Modificări (1)

(4) Exerciţiile pregătitoare au ca scop însuşirea condiţiilor şedinţei de tragere ce urmează a fi executată, formarea deprinderilor pentru efectuarea corectă a operaţiunilor pentru tragere, de mânuire şi utilizare legală a armamentului, rezolvarea incidentelor de tragere, precum şi asigurarea cunoaşterii şi respectării regulilor de siguranţă.

(5) Şedinţele de tragere pregătitoare au ca scop iniţierea şi obişnuirea personalului pentru tragerea cu muniţie reală, efectuarea corecţiei tragerii şi executarea focului din diferite poziţii de tragere asupra unor ţinte variate.

(6) Şedinţele individuale de tragere curente au ca scop antrenamentul şi dezvoltarea deprinderilor personalului pentru utilizarea armamentului din dotare.

(7) Şedinţele de tragere specifice, executate individual sau de către structuri constituite în grupe, echipe sau alte asemenea formaţii, au ca scop antrenarea personalului pentru utilizarea armamentului în condiţiile particulare ale misiunilor pe care acesta le îndeplineşte, inclusiv în cadrul acţiunilor desfăşurate în comun de componentele diferite ale MIRA.

(8) Şedinţele de tragere de verificare au ca scop evaluarea personalului asupra nivelului de instruire la această disciplină. Verificarea se poate realiza prin executarea şedinţelor individuale de tragere curente sau a unor şedinţe de tragere prevăzute special în instrucţiunile de tragere.

(9) În cazul aruncării grenadelor de mână se execută acelaşi tip de şedinţe ca şi cel enumerat la alin. (1).

(10) Personalul este admis la şedinţele de tragere prevăzute la alin. (6)-(8), numai dacă a parcurs în ordine toate etapele de pregătire prevăzute la alin. (2)-(5);

CAPITOLUL II Reguli privind organizarea, pregătirea şi executarea şedinţelor de
tragere

Art. 7. -

Organizarea executării tragerilor cu armamentul din dotare este atributul şefilor/comandanţilor şi al personalului destinat pentru desfăşurarea acestor activităţi.

Art. 8. -

(1) Înaintea executării şedinţelor de tragere şi pe timpul instruirii de bază şi şedinţelor/exerciţiilor pregătitoare, personalul se verifică, după caz, de către personalul didactic, instructorii de trageri, ofiţerii specialişti cu pregătirea din unităţi, şefii nemijlociţi/comandanţii asupra cunoaşterii armamentului şi muniţiei, a conţinutului, condiţiilor şi modului de executare a şedinţei de tragere şi de remediere a incidentelor de tragere, precum şi în ceea ce priveşte respectarea regulilor de siguranţă în poligon.

(2) Persoanele care execută verificarea prevăzută la alin. (1) constată dacă personalul este pregătit pentru a executa şedinţa de tragere cu muniţie reală şi hotărăsc admiterea sau neadmiterea acestuia la trageri.

(3) Cu personalul neadmis pentru executarea şedinţelor de tragere cu muniţia reală se efectuează antrenamente suplimentare până la îndeplinirea de către acesta a criteriilor stabilite.

(4) În vederea executării tragerilor, armamentul/muniţia se verifică pentru a corespunde din punct de vedere tehnic şi funcţional.

(5) Pregătirea armamentului şi aparaturii de ochire pentru trageri se încheie cu controlul şefului nemijlocit/comandantului/conducătorului tragerii, în prezenţa celui care le are în primire şi urmează să le folosească.

(6) Deficienţele constatate cu ocazia verificării se remediază înaintea executării tragerilor, dacă este posibil, iar dacă nu, armamentul se predă pentru reparaţii potrivit prevederilor legale.

Art. 9. -

(1) Pe timpul instruirii de bază, al exerciţiilor şi şedinţelor pregătitoare de tragere şi pentru aruncare a grenadelor de mână, precum şi la tragerile în poligon, personalul poartă ţinuta, armamentul propriu şi mijloacele specifice executării serviciului, cu precizarea că la şedinţele de aruncarea a grenadelor de mână de război personalul va purta şi casca de protecţie.

(2) Pe timpul şedinţelor de instruire pentru trageri se au în vedere următoarele:

a) la începutul şi la sfârşitul şedinţelor, şeful nemijlocit/comandantul de subunitate/ofiţerul specialist cu pregătirea personalului/instructorul de tragere, după caz, execută controlul armamentului;

b) pentru învăţarea încărcării armamentului se folosesc numai cartuşe de exerciţiu, iar antrenamentul în vederea aruncării grenadelor de mână se face cu grenade şi focoase de exerciţiu.

(3) Personalul execută, de regulă, tragerile cu armamentul pe care îl are în mod individual în dotare.

(4) Se permite, cu aprobarea prealabilă a şefului/comandantului, executarea tragerilor cu alt armament decât cel aflat în dotare, atunci când cel individual nu este disponibil din motive obiective sau când personalul execută antrenamente pentru tragere cu alte categorii de arme decât cele proprii.

Art. 10. -

(1) Pregătirea câmpului de ţinte pentru şedinţele de tragere se face în baza dispoziţiei/ordinului date/dat de şeful/comandantul căruia îi este subordonat poligonul respectiv. Modelul ordinului/dispoziţiei de tragere este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Răspunderea pentru pregătirea câmpului de ţinte, potrivit condiţiilor şedinţelor, revine şefului/comandantului poligonului, respectiv conducătorului tragerii.

Art. 11 -

(1) La pregătirea câmpului de ţinte se respectă următoarele reguli generale:

a) caracteristicile ţintelor se stabilesc în funcţie de scopul şedinţelor de tragere, de categoriile de personal şi de misiunile tipice pe care acesta le îndeplineşte;

b) ţintele fixe sau mişcătoare se instalează astfel ca, de pe aliniamentul şi din poziţiile de tragere, marginea de jos să fie vizibilă la nivelul terenului; nu este obligatoriu ca suprafaţa ţintelor să fie perpendiculară pe direcţia de tragere, din locul de unde se va deschide focul;

c) ţintele care apar sau cele mişcătoare trebuie să cadă/să dispară imediat după lovire sau la expirarea timpului de apariţie; dacă prin condiţiile şedinţei un obiectiv grupat trebuie prezentat de mai multe ori, atunci la fiecare nouă apariţie trebuie să fie arătate numai ţintele nelovite anterior; modul de apariţie/mişcare a ţintelor se prevede în programul de rulare a obiectivelor, potrivit condiţiilor şedinţei;

d) obiectivele care se mişcă trebuie să apară odată cu începerea deplasării, să dispară la lovire sau după parcurgerea distanţei prevăzute în condiţiile şedinţei respective şi să permită tragerea asupra lor în ambele sensuri ale traseului pe care trebuie să-l urmeze; în situaţia în care nu sunt condiţii de montare a ţintelor mişcătoare, se pot folosi ţinte instalate la limitele traseului de parcurs - a doua ţintă apare după expirarea timpului de expunere a primei ţinte şi numai dacă aceasta nu a fost lovită;

e) obiectivele asupra cărora tragerea se execută din mers se instalează în aşa fel încât deschiderea focului să se poată face atunci când trăgătorul se găseşte la distanţa maximă şi să înceteze când aceasta ajunge la distanţa minimă prevăzută în condiţiile şedinţei;

f) pentru ţintele care se deplasează, distanţa de tragere se măsoară din locul de apariţie a acestora, astfel încât să se găsească la depărtarea maximă prevăzută în condiţiile şedinţelor în momentul apariţiei, iar la terminarea deplasării, către cea minimă;

g) pe terenul din faţa ţintelor nu trebuie să se găsească nisip, pietriş, pământ pietrificat sau alte materiale şi obiecte care pot produce ricoşeuri, lovi/autosesiza ţintele ori determina accidente.

(2) În cazul organizării câmpului de ţinte pentru efectuarea şedinţelor de tragere în situaţii tactice, obiectivele se dispun, apar sau dispar, după caz, astfel încât să se îndeplinească scopul de instruire stabilit.

Art. 12. -

(1) Şedinţele de tragere se execută, de regulă, în poligoane autorizate, iar în absenţa acestora, în poligoane amenajate temporar, sub conducerea cadrului didactic desemnat, instructorului de tragere, ofiţerului specialist cu pregătirea/şefului nemijlocit al personalului/comandantului, după caz, care la terminarea activităţii raportează şefului ierarhic/comandantului de unitate rezultatele obţinute şi modul de desfăşurare a activităţilor.

(2) Schema organizării câmpului de tragere cu armamentul din dotare este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 13. -

(1) Dacă pe timpul executării tragerilor se constată de către comandantul poligonului sau de către ofiţerii cu atribuţii de control că personalul nu respectă regulile, ordinea şi măsurile de siguranţă, se dispune/ordonă încetarea activităţilor şi luarea măsurilor de restabilire a disciplinei, consemnând despre aceasta în registrul poligonului.

(2) Tragerile se reiau numai după încetarea cauzelor care au dus la sistarea acestora.

Art. 14. -

(1) Tragerile pe timp de noapte se pot executa:

a) în condiţii de iluminare periodică a obiectivelor;

b) fără iluminare artificială, asupra obiectivelor care se demască prin flacără la gura ţevii şi/sau asupra unor ţinte care se profilează pe fondul mediului înconjurător;

c) cu întrebuinţarea aparatelor speciale de observare şi ochire pe timp de noapte.

(2) Regimul de iluminare a obiectivelor se stabileşte în funcţie de scopul şedinţelor de tragere.

Art. 15. -

(1) Se interzice folosirea surselor de lumină pentru activarea dispozitivelor cu fosfor pe timpul deplasării trăgătorilor de pe un aliniament pe altul şi al încărcării armamentului.

(2) La tragerea cu armamentul care nu este prevăzut cu aparate de observare şi ochire noaptea, acesta se poate pregăti pentru tragere din timpul zilei.

Art. 16. -

(1) Incidentele de tragere se înlătură de către fiecare trăgător, fără a se aloca timp suplimentar pentru apariţia obiectivelor.

(2) Dacă pe timpul executării unei şedinţe armamentul se defectează, dar nu din vina trăgătorului, cum ar fi ruperea percutorului sau a ghearei extractoare, blocarea mecanismelor, rămânerea glonţului pe ţeavă, ruperea tubului cartuş sau alt defect tehnic al sistemului armă-muniţie, sau dacă se produc incidente în funcţionarea dispozitivelor la ţinte ca autosesizări, blocarea dispozitivelor etc., şeful sectorului de tragere dă ordin trăgătorului să asigure, să continue deplasarea cu seria, să se înapoieze pe aliniamentul de plecare şi să predea cartuşele netrase.

(3) După înlăturarea defecţiunilor de către armurierul de serviciu sau de către personalul poligonului, trăgătorul reia şedinţa în întregime, indiferent de numărul de obiective lovite anterior şi de consumul de cartuşe până la producerea defecţiunii, fără ca aceasta a se socoti ca fiind repetarea tragerii.

CAPITOLUL III Reguli şi măsuri de siguranţă privind ordinea în poligon pe timpul
executării şedinţelor de tragere şi de aruncare a grenadelor de mână

SECŢIUNEA 1 Stabilirea, cunoaşterea şi verificarea aplicării regulilor şi măsurilor
de siguranţă în poligon

Art. 17. -

(1) Prezentul regulament stabileşte regulile şi măsurile de siguranţă generale pentru executarea şedinţelor de tragere în poligoanele MIRA.

(2) Regulile şi măsurile de siguranţă în poligon reprezintă ansamblul de norme şi activităţi stabilite în vederea asigurării cadrului organizatoric pentru desfăşurarea în ordine a şedinţelor de tragere, în condiţii de securitate a trăgătorilor, a personalului de serviciu şi a populaţiei civile, precum şi pentru prevenirea producerii de victime, pagube, accidente şi evenimente grave.

(3) Prin instituirea de reguli şi măsuri de siguranţă generale pe timpul executării şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare şi a şedinţelor de aruncare a grenadelor de mână se asigură:

a) cunoaşterea şi aplicarea corectă a acestora;

b) organizarea şi conducerea riguroasă a şedinţelor de tragere şi respectarea atribuţiilor de către personalul de serviciu în poligon;

c) evitarea accidentelor şi a evenimentelor grave;

d) exercitarea unui control eficace din partea şefilor/comandanţilor;

e) realizarea şi menţinerea ordinii pe timpul executării şedinţelor de tragere;

f) respectarea şi aplicarea prevederilor prezentului regulament şi a regulilor de mânuire stabilite pentru fiecare categorie de armament şi muniţie în instrucţiunile de cunoaştere, întrebuinţare şi întreţinere;

g) asigurarea securităţii armamentului şi muniţiei.

(4) Regulile şi măsurile de siguranţă se respectă de către întregul personal aflat în poligon pe timpul desfăşurării şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare şi a şedinţelor de aruncare a grenadelor de mână.

(5) Atunci când personalul desfăşoară şedinţe de tragere în poligoane care nu aparţin MIRA, se respectă regulile şi măsurile de siguranţă stabilite de către structurile proprietare ale locaţiilor respective, iar pentru aspectele nereglementate, normele din prezentul regulament.

se încarcă...