Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 867/2016 privind colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite şi la riscul de credit (BCE/2016/13) Număr celex: 32016R0867

În vigoare de la 01.06.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatele (2) şi (5),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1 şi 34.1,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană, în special articolul 5 alineatul (1) şi articolul 6 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei Europene (1),

(1) Avizul Comisiei din 7 august 2015 referitor la proiectul de regulament al Băncii Centrale Europene privind colectarea datelor granulare în materie de credite şi riscuri de credit.

întrucât:

(1) Datele cu caracter granular cu privire la credite şi la riscul de credit (denumite în continuare "date cu privire la credite") cuprind informaţii detaliate şi individuale referitoare la instrumente care generează risc de credit pentru societăţile care acceptă depozite, societăţi financiare, altele decât societăţile care acceptă depozite sau vehiculele de gestionare a activelor, care desfăşoară toate activităţi de creditare la o scară semnificativă. Aceste informaţii detaliate sunt necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor Eurosistemului, ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) şi ale Comitetului european pentru risc sistemic, inclusiv analiza politicii monetare şi operaţiunile de politică monetară, gestionarea riscurilor, supravegherea stabilităţii financiare precum şi politica şi cercetarea macroprudenţială. Aceste date vor fi de asemenea utile in scopuri de supraveghere bancară în contextul Mecanismului unic de supraveghere (MUS).

(2) Articolul 5.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC") prevede că Banca Centrală Europeană (BCE), sprijinită de băncile centrale naţionale (BCN) din cadrul SEBC, colectează informaţiile statistice necesare pentru îndeplinirea misiunilor SEBC de la autorităţile naţionale competente sau direct de la agenţii economici. Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE stabileşte unităţile de observare statistică efective cu obligaţii de raportare, în limitele unităţilor de observare statistică de referinţă cu obligaţii de raportare, şi dă BCE dreptul de a excepta, total sau parţial, categorii specifice de agenţi raportori de la îndeplinirea cerinţelor sale de raportare statistică.

(3) Datele cu privire la credite vor contribui în mod substanţial la îmbunătăţirea statisticilor existente şi a celor noi, în curs de elaborare, ale SEBC, întrucât oferă defalcări şi detalii importante care nu sunt disponibile din sursele de date utilizate în prezent, cum ar fi informaţiile privind structura şi modelele de risc ale creditelor acordate de sectorul financiar. De exemplu, datele cu privire la credite vor contribui în mod semnificativ la îmbunătăţirea calităţii statisticilor privind: (a) creditele acordate în funcţie de dimensiunea societăţilor, o caracteristică esenţială pentru evaluarea şi monitorizarea acordării de credite întreprinderilor mici şi mijlocii; (b) liniile de credit defalcate în funcţie de sectorul contrapărţii; (c) creditele acordate societăţilor nefinanciare defalcate în funcţie de activitatea economică; (d) creditele garantate cu garanţii imobiliare; şi (e) creditele transfrontaliere şi veniturile aferente ca parte a statisticilor privind balanţa de plăţi ale statelor membre a căror monedă este euro.

(4) Disponibilitatea datelor cu privire la credite va îmbunătăţi gradul de utilizare a informaţiilor de nivel micro, care sunt în prezent colectate cu privire la emisiunile de titluri de valoare şi statisticile privind deţinerile de titluri de valoare, şi va contribui la monitorizarea şi promovarea integrării şi stabilităţii financiare în cadrul Uniunii. În cele din urmă, datele cu privire la credite referitoare la sucursale rezidente în afara zonei euro şi ale căror sedii principale sunt rezidente într-un stat membru raportor sunt importante pentru îndeplinirea misiunilor SEBC, în special a celor privind analiza politicii monetare şi stabilitatea financiară. În plus, datele pot fi utile în scopuri de supraveghere macroprudenţială, de exemplu în analizele stabilităţii financiare, în evaluarea riscurilor şi în simulările de criză. Articolul 8 alineatul (1) litera (d) şi alineatul (4a) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 permit în prezent, în mod specific, utilizarea în scopul supravegherii a datelor statistice colectate în temeiul articolului 5 din Statutul SEBC.

(5) Un set cuprinzător de date analitice armonizate cu privire la credite ar trebui să minimizeze sarcina de raportare prin creşterea, în timp, a stabilităţii cerinţelor de raportare. Acest aspect este important întrucât încorporarea modificărilor în sistemele de prelucrare a datelor cu un nivel ridicat de automatizare ale agenţilor raportori poate fi foarte costisitoare. În plus, setul armonizat de date cu privire la credite va furniza mai multe detalii, ceea ce va determina o minimizare a necesităţii de a adresa solicitări suplimentare agenţilor raportori.

(6) Decizia BCE/2014/6 stabileşte procedura pentru dezvoltarea unui cadru pe termen lung pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite bazat pe cerinţele armonizate de raportare statistică ale BCE. Acesta are drept obiectiv să asigure instituirea: (a) unor seturi de date cu caracter granular cu privire la credite la nivel naţional, care vor fi operate de toate BCN din Eurosistem în conformitate cu standardele minime comune; şi (b) unei baze comune de date analitice cu caracter granular cu privire la credite (denumită în continuare "AnaCredit"), care va fi folosită de membrii Eurosistemului şi care cuprinde date de intrare de la toate statele membre a căror monedă este euro.

(7) Recomandarea BCE/2014/7 adresează BCN ale statelor membre a căror monedă nu este euro, dar care se pregătesc să adere la cadrul pe termen-lung, invitaţia de a aplica dispoziţiile Deciziei BCE/2014/6. Pentru a lărgi acoperirea geografică a acesteia, precum şi sfera datelor pe care le conţine, şi pentru a mări gradul de armonizare în cadrul Uniunii, AnaCredit ar trebui să poată fi accesată, pe bază voluntară, de statele membre din afara zonei euro, în special de cele care participă la MUS.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...