Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15.03.2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În perioada de dictatură comunistă, cuprinsă între 6 martie 1945-22 decembrie 1989, Partidul Comunist Român a exercitat, în special prin intermediul Securităţii, o permanentă teroare împotriva cetăţenilor ţării, drepturilor şi libertăţilor lor fundamentale. Aceasta îndreptăţeşte accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Cunoaşterea istoriei recente constituie o prioritate pentru societatea românească şi de aceea administrarea şi valorificarea istorică a arhivelor fostei Securităţi, care cuprind documente relevante cu privire la acţiunile întreprinse împotriva regimului totalitar comunist, precum şi cu privire la reprimarea acestor acţiuni, sunt necesare într-o Românie europeană. Consemnarea publică a acestor abuzuri contribuie la o mai bună înţelegere a prezentului şi la o proiectare adecvată a viitorului societăţii româneşti.
Modificări (1)

Cum prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 6 februarie 2008, a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 50/2008 s-a arătat că Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice comuniste în ansamblul său este neconstituţională şi având în vedere faptul că, potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţie, dispoziţiile declarate neconstituţionale de către organul de contencios constituţional sunt suspendate de drept pe o durată de maxim 45 de zile de la data declarării neconstituţionalităţii lor, dată după care prevederile legii îşi încetează efectele juridice, se impune adoptarea de urgenţă a unei noi reglementări menite să asigure atât continuarea exercitării dreptului de acces la propriul dosar cât şi a activităţii de deconspirare a Securităţii.

Reglementările din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2008 pentru asigurarea continuităţii unor activităţi ale Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii au avut un caracter exclusiv tranzitoriu, fiind emise ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51/2008, însă ele nu pot suplini totalitatea normelor necesare acţiunii de deconspirare a Securităţii, care a vizat îngrădirea şi chiar suprimarea unor drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului.

Consecinţele nereglementării în ansamblu a acestei problematici în termenul de 45 de zile ar fi extrem de grave, de la dezincriminarea, prin efectul legii, a infracţiunilor cuprinse în actul normativ - şi care sunt în prezent suspendate - la menţinerea unei naturi juridice neclare a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii în sistemul instituţiilor publice şi până la încetarea, pentru o perioadă nedeterminată, a procesului de consemnare publică a acţiunilor întreprinse împotriva regimului totalitar comunist, precum şi a reprimărilor acestor acţiuni. Este necesară, prin urmare, o reconfigurare a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, ca autoritate administrativă autonomă, lipsită de atribuţii jurisdicţionale, ale cărui acte privind accesul la dosar şi deconspirarea Securităţii să fie supuse controlului instanţelor de judecată, şi o continuare, într-un mecanism nou, a procesului de devoalare a activităţilor exercitate de regimul comunist.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (12)

(1) Orice cetăţean român sau cetăţean străin care după 1945 a avut cetăţenie română, precum şi orice cetăţean al unei ţări membre a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau al unui stat membru al Uniunii Europene au dreptul de acces la propriul dosar întocmit de Securitate, precum şi la alte documente şi informaţii care privesc propria persoană, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi în conformitate cu prevederile legii privind protejarea informaţiilor care privesc siguranţa naţională. Acest drept se exercită la cerere şi constă în studierea nemijlocită a dosarului şi eliberarea de copii de pe actele dosarului şi de pe alte înscrisuri care privesc propria persoană.
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (26)

(2) Accesul vizează toate tipurile de informaţii culese de Securitate, precum şi de alte instituţii care sprijineau activitatea Securităţii, prin acţiuni conexe sau prin emiterea de acte, dispoziţii sau alte tipuri de înscrisuri.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(3) Persoana îndreptăţită, potrivit prevederilor alin. (1), poate solicita Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii exercitarea dreptului de acces la propriul dosar.
Jurisprudență (4)

(4) În termen de 30 de zile de la primirea cererii, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii înştiinţează petentul cu privire la demersurile efectuate pentru asigurarea exercitării dreptului de acces la propriul dosar.

(5) În răspunsul comunicat petentului se precizează dacă în evidenţele informatizate ale Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi în cele ale celorlalte instituţii deţinătoare ale arhivelor Securităţii se regăsesc menţiuni referitoare la existenţa/inexistenţa unor documente întocmite de structurile aparatului represiv comunist, care se referă la persoana petentului; data şi locul unde pot fi consultate documentele, precum şi date despre existenţa anterioară a documentelor, în cazul în care acestea nu s-au păstrat.
Modificări (1)

(6) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (2) este permis în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, indiferent de suportul pe care se află acestea, precum hârtie, microfilm, dischetă, bandă audio sau video.
Jurisprudență (2)

(7) Persoana, subiect al unui dosar din care rezultă că a fost urmărită de Securitate, are dreptul, la cerere, să afle identitatea lucrătorilor Securităţii şi a colaboratorilor acesteia, care au contribuit cu informaţii la completarea dosarului, şi poate solicita verificarea calităţii de lucrător al Securităţii pentru ofiţerii sau subofiţerii care au contribuit la instrumentarea dosarului. Procedura este aceeaşi şi pentru lucrătorii Securităţii identificaţi în urma verificărilor din oficiu, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (128)

(8) De drepturile prevăzute la alin. (1)-(7) beneficiază soţul supravieţuitor şi rudele până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanei decedate ori moştenitorii săi testamentari. De aceste drepturi beneficiază în primul rând soţul supravieţuitor şi după aceea rudele în ordinea proximităţii legăturii de rudenie. În cazul rudelor de acelaşi grad, au acces la dosar toţi în mod egal, iar în cazul publicării dosarului sau elementelor din dosar, este nevoie de consimţământul tuturor.
Jurisprudență (38)

(9) Exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1)-(3), (6) şi (7) se face personal sau prin reprezentant cu procură specială şi autentică.
Jurisprudență (18)

(10) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii eliberează petentului îndreptăţit, la cererea acestuia, copii certificate de pe toate tipurile de informaţii strânse de structurile de represiune ale regimului totalitar comunist, indiferent de suportul pe care se află acestea.
Modificări (1)

(11) Copiile de pe acele înscrisuri al căror conţinut poate afecta o terţă persoană se eliberează cu anonimizarea informaţiilor referitoare la respectiva persoană fizică, în special a celor prin care persoana poate fi identificată, direct sau indirect, precum cele referitoare la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice.

(12) Pentru eliberarea copiei, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii percepe o taxă, care se constituie venit la bugetul de stat.

(13) În situaţia în care sunt identificate înscrisuri originale sau obiecte personale reţinute de Securitate sau de către alte structuri ale regimului totalitar comunist în urma unor acţiuni de represiune, acestea se restituie, la cerere, titularului dreptului de acces, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. În termen de 60 de zile de la înregistrarea cererii, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii va proceda la restituirea înscrisului original, la dosar păstrându-se o fotocopie conformă cu originalul. În cazul restituirii, predarea-primirea se va consemna într-un proces-verbal, întocmit în două exemplare originale. Procesul-verbal se arhivează în locul înscrisului sau obiectului restituit.
Modificări (1)

Art. 2. - Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (20)

În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
Jurisprudență (2)

a) lucrător al Securităţii - orice persoană care, având calitatea de ofiţer sau de subofiţer al Securităţii sau al Miliţiei cu atribuţii pe linie de Securitate, inclusiv ofiţer acoperit, în perioada 1945-1989, a desfăşurat activităţi prin care a suprimat sau îngrădit drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, în scopul susţinerii puterii totalitar comuniste;
Modificări (1), Acțiuni respinse (28), Jurisprudență (199)

b) colaborator al Securităţii - persoana care a furnizat informaţii, indiferent sub ce formă, precum note şi rapoarte scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii Securităţii, prin care se denunţau activităţile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist şi care au vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Persoana care a furnizat informaţii cuprinse în declaraţii, procesele-verbale de interogatoriu sau de confruntare, date în timpul anchetei şi procesului, în stare de libertate, de reţinere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetată, fie judecată şi condamnată, nu este considerată colaborator al Securităţii, potrivit prezentei definiţii, iar actele şi documentele care consemnau aceste informaţii sunt considerate parte a propriului dosar. Persoanele care, la data colaborării cu Securitatea, nu împliniseră 16 ani nu sunt avute în vedere de prezenta definiţie;
Modificări (1), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (48), Jurisprudență (285)

c) asimilaţi colaboratorilor - persoanele care, având competenţe decizionale, juridice ori politice, au luat decizii, la nivel central sau local, cu privire la activităţile Securităţii ori cu privire la activitatea altor structuri de represiune ale regimului totalitar comunist, care au vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3)

d) terţă persoană - orice persoană, alta decât cea care face obiectul verificării sau care este titular al dreptului de acces la documentele întocmite de Securitate. Nu se consideră terţi lucrătorii Securităţii şi colaboratorii acesteia care au contribuit cu informaţii la completarea dosarului;
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

e) propriul dosar - orice material întocmit de Securitate şi de către alte structuri de represiune ale regimului totalitar comunist, indiferent de suport, despre persoana îndreptăţită la acces sau despre alte persoane, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

Art. 3. - Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (35)

Pentru a asigura dreptul de acces la informaţii de interes public, orice cetăţean român, cu domiciliul în ţară sau în străinătate, precum şi presa scrisă şi audiovizuală, partidele politice, organizaţiile neguvernamentale legal constituite, autorităţile şi instituţiile publice au dreptul de a fi informate, la cerere, în legătură cu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, a candidaţilor la alegerile prezidenţiale, generale, locale şi pentru Parlamentul European, precum şi a persoanelor care ocupă următoarele demnităţi sau funcţii:
Modificări (1), Jurisprudență (1)

a) Preşedintele României;
Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (5)

b) deputat sau senator în Parlamentul României, membru în Parlamentul European;
Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (26)

c) membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat, secretar general, secretar general adjunct din Guvern şi din ministere, director în minister şi asimilaţi ai acestor funcţii, Comisar European;
Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (4)

d) secretarii generali şi secretarii generali adjuncţi ai Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor două Camere, consilierii prezidenţiali şi de stat;
Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (1)

e) prefecţii, subprefecţii, secretarii generali ai consiliilor judeţene, secretarul general al Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (1)

f) directori în prefectură, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, organizate la nivel local;
Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (2)

g) primarii, viceprimarii, consilierii judeţeni, consilierii în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consilierii locali;
Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (46)

h) directorul şi adjuncţii săi, conducătorii structurilor centrale şi judeţene de la Serviciul Român de Informaţii, directorul, adjuncţii săi şi conducătorii structurilor centrale de la Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (11)

i) personalul diplomatic şi consular;
Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (4)

j) Avocatul Poporului şi adjuncţii acestuia;

k) membrii în Consiliul Naţional al Audiovizualului;

l) judecătorii şi magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională, procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, inclusiv cei din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, judecătorii, procurorii şi prim-grefierii de la instanţele şi parchetele civile şi militare, avocaţii şi notarii publici;
Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (7)

m) personalul cu funcţii de conducere, cu excepţia celui prevăzut la lit. c), din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, precum şi ceilalţi ofiţeri şi subofiţeri/agenţi din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;

n) preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii de conturi din cadrul Curţii de Conturi; persoanele cu funcţii de conducere, la nivel naţional şi judeţean, în Garda Financiară şi în organele vamale;

o) preşedintele şi preşedintele de secţie la Consiliul Legislativ, membrii Consiliului Legislativ, persoanele cu funcţii de conducere din Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi din Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, preşedinţii şi membrii Consiliului Concurenţei, ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, ai Institutului Naţional de Statistică şi ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
Modificări (1), Acțiuni respinse (2)

p) membru în consiliile de administraţie ale societăţilor publice de radio şi de televiziune, acţionar, administrator, director, redactor-şef, redactor în serviciile publice ori private de televiziune, radio sau presa scrisă, analiştii politici şi asimilaţii acestora;

q) guvernatorul Băncii Naţionale a României, preşedinte, vicepreşedinte de bancă şi membrii consiliului de administraţie din sectorul bancar;

r) membru, membru corespondent, membru de onoare sau secretar al Academiei Române;
Modificări (1), Acțiuni respinse (2)

s) rectorul, prorectorul, secretarul ştiinţific al senatului universitar, decanul, prodecanul, secretarul ştiinţific de facultate şi şefii de catedră din instituţiile de învăţământ superior de stat şi private;
Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (2)

ş) inspector general sau adjunct, inspector de specialitate al inspectoratului şcolar judeţean, director de liceu ori de grup şcolar, precum şi director în instituţiile de cultură, la nivel naţional, judeţean, municipal şi local;
Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (2)

t) preşedinte, vicepreşedinte, secretar general şi ceilalţi membri ai organelor de conducere statutare ale partidelor politice, la nivel naţional, judeţean şi local, sau ai unei organizaţii neguvernamentale şi asimilaţii acestor funcţii;
Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (2)

ţ) personalul militar şi civil cu funcţii de conducere, cu excepţia celui prevăzut la lit. c), din Ministerul Apărării şi din statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, conform nomenclatoarelor de funcţii, precum şi comandanţii de unităţi sau echivalente;

u) ierarhii şi şefii cultelor religioase recunoscute de lege, până la nivel de preot inclusiv, precum şi asimilaţii lor de la parohiile din ţară şi din străinătate;
Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (2)

v) preşedinte, vicepreşedinte şi secretar general de organizaţii patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional şi asimilaţii acestor funcţii, precum şi ceilalţi membri ai conducerilor executive respective;
Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (2)

w) director al direcţiei de poştă şi telecomunicaţii, şefi de serviciu de poştă şi de telecomunicaţii, şefi de centrală telefonică;

x) persoanele cu funcţie de conducere din direcţiile sanitare judeţene, din direcţiile judeţene de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti, din Colegiul Medicilor din România, din casele de asigurări de sănătate, directorii de spitale, precum şi medicii psihiatri, anatomo-patologi şi legişti;

y) persoanele cu funcţii de conducere, inclusiv membru al consiliului de administraţie în regii autonome, companii şi societăţi naţionale, societăţi comerciale având ca obiect activităţi de interes public sau strategic, precum şi membrii conducerii fundaţiilor, asociaţiilor şi filialelor care activează pe teritoriul României, inclusiv fondatorii acestora;
Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (4)

z) persoanele care deţin titlul de revoluţionar sau de luptător cu merite deosebite în Revoluţia din decembrie 1989.
Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (45)

CAPITOLUL II Proceduri privind accesul la dosar şi deconspirarea
Securităţii

SECŢIUNEA 1 Procedura de verificare a persoanelor care candidează la funcţia
de Preşedinte al României

Art. 4. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (8)

(1) Persoanele care candidează pentru funcţia de Preşedinte al României vor face o declaraţie publică pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia. Declaraţiile pe propria răspundere se depun la Biroul Electoral Central, care, în termen de 24 de ore de la înregistrare, le înaintează Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) În acest caz, verificarea de către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a existenţei documentelor şi informaţiilor privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia a candidaţilor se face din oficiu, în termen de 7 zile de la primirea declaraţiei pe propria răspundere, potrivit procedurii din prezenta ordonanţă de urgenţă.
Modificări (1)

(3) Nota de constatare sau adeverinţa emisă de Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii potrivit art. 8, respectiv art. 9, se comunică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în 48 de ore de la emitere, candidatului verificat. Adeverinţa emisă potrivit art. 8 alin. (1) lit. b) sau art. 9 se publică de îndată pe pagina de internet a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

(4) Acţiunea în constatarea calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia ori contestaţia împotriva adeverinţei prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) şi art. 9 se introduce în cel mult 48 de ore de la aprobarea notei de constatare, respectiv de la publicarea pe internet a adeverinţei, la Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Aceasta se pronunţă în 48 de ore. Hotărârea instanţei se atacă cu recurs în 24 de ore, recursul soluţionându-se în 48 de ore de Completul de 9 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Hotărârea instanţei, rămasă irevocabilă, se publică de îndată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Modificări (1), Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (4)

SECŢIUNEA a 2-a Procedura de verificare a persoanelor care candidează
sau ocupă unele funcţii ori demnităţi publice

Art. 5. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (14)

(1) Persoanele care candidează, au fost alese sau au fost numite în una dintre demnităţile ori funcţiile prevăzute la art. 3 lit. b) -h), cu excepţia celor care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani, vor face o declaraţie publică pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia. Verificarea calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia se face din oficiu pentru persoanele care au candidat, au fost alese sau numite în demnităţile ori în funcţiile prevăzute la art. 3 lit. b)-h), inclusiv pentru cele aflate în exerciţiul respectivelor demnităţi ori funcţii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (56)

(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se va depune la şeful instituţiei care numeşte sau la instituţia care validează alegerea ori la alte persoane sau instituţii, după cum urmează:
Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

a) deputaţii şi senatorii, precum şi secretarii generali şi secretarii generali adjuncţi ai Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor două Camere - la preşedintele Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului României;

b) membrii Parlamentului European - la Biroul Electoral Central;

c) Comisarul European, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general, secretarii generali adjuncţi din Guvern şi din ministere, consilierii de stat şi personali ai primului-ministru, prefecţii şi subprefecţii, directorii generali şi directorii din Cancelaria Primului-Ministru, din Secretariatul General al Guvernului, precum şi directorii generali şi directorii din ministere şi asimilaţii acestor funcţii - la Cancelaria Primului-ministru;

d) consilierii prezidenţiali şi de stat din Administraţia Prezidenţială - la Preşedintele României;

e) directorul în prefectură, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, organizate la nivel local - la prefect;

f) consilierul judeţean, consilierul în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, secretarul general al consiliului judeţean şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti - la preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al Municipiului Bucureşti;

g) primarul, viceprimarul, consilierul municipal şi local - la primar;

h) directorul şi adjuncţii săi, conducătorii structurilor centrale şi judeţene de la Serviciul Român de Informaţii, directorul, adjuncţii săi şi conducătorii structurilor centrale de la Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - la şeful instituţiei din care fac parte aceştia.
Modificări (1)

(3) Candidaţii la funcţiile prevăzute la art. 3 lit. b) şi e) depun declaraţiile la biroul electoral competent, în aceeaşi zi cu depunerea candidaturii.

(4) Autorităţile la care se depun declaraţiile sunt obligate să trimită Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în termen de 30 de zile de la data alegerii sau numirii în funcţie, lista persoanelor care îndeplinesc funcţiile prevăzute la art. 3 lit. b) -h), însoţită de declaraţiile pe propria răspundere. Lista trebuie să cuprindă următoarele date:
Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

a) numele şi prenumele, inclusiv numele anterioare, acolo unde este cazul, precum şi data şi locul naşterii;

b) numele şi prenumele tatălui, numele şi prenumele mamei;

c) locul de muncă şi funcţia pe care o ocupă;

d) domiciliul din actul de identitate.

(5) Verificările se fac în ordinea stabilită la art. 3, respectându-se procedurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. Se verifică cu prioritate persoanele care candidează, sunt alese sau numite în demnităţi sau funcţii la nivel naţional.
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(6) Persoanele care depun declaraţia pe propria răspundere sunt exonerate de obligaţia asigurării protecţiei informaţiilor secrete de stat sau secrete de serviciu, în cadrul procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, cu privire la calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia.

SECŢIUNEA a 3-a Dispoziţii procedurale comune

Art. 6. - Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (11)

(1) Direcţia de specialitate din cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, ca urmare a sesizării din oficiu a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii sau la solicitarea persoanei îndreptăţite, desfăşoară activităţi specifice administrative de verificare a documentelor şi informaţiilor deţinute în legătură cu o anumită persoană în arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi la instituţii care mai deţin documente create de Securitate.
Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (9)

(2) Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, la cererea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, pune la dispoziţia acestuia toate informaţiile necesare în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

Art. 7. - Acțiuni respinse (27), Jurisprudență (19)

(1) În baza verificărilor prevăzute la art. 6 alin. (1), direcţia de specialitate întocmeşte o notă de constatare cu privire la calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia pentru persoana care a făcut obiectul verificării.
Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

(2) Nota de constatare se înaintează Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, însoţită de întreaga documentaţie care a stat la baza întocmirii ei, precum şi de avizul Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.
Jurisprudență (5)

(3) Nota de constatare va cuprinde: numele, prenumele, numele conspirativ, acolo unde există, ale persoanei verificate, perioada activităţii în cadrul Securităţii sau a colaborării cu aceasta, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi lista documentelor pe baza cărora a fost emisă.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 8. - Acțiuni respinse (26), Jurisprudență (22)

Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii va lua în discuţie nota de constatare şi, după caz:
Modificări (1), Jurisprudență (2)

a) aprobă nota de constatare şi dispune Direcţiei juridice introducerea unei acţiuni în constatare a calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia;
Acțiuni respinse (13), Jurisprudență (70)

b) infirmă nota de constatare şi dispune Direcţiei juridice eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că persoana verificată nu a avut calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia.
Jurisprudență (1)

Art. 9. - Acțiuni respinse (11), Jurisprudență (10)

În cazul în care din nota de constatare rezultă că nu există date sau documente privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia pentru persoana care a făcut obiectul verificării, Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii dispune eliberarea unei adeverinţe în acest sens.

se încarcă...