Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05.12.2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere faptul că aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 114/2006, a generat numeroase contestaţii şi litigii,

în considerarea problemelor existente în reglementarea actuală: inexistenţa unor definiţii care să clarifice specificul noţiunilor cu care operează actul normativ, lipsa unei delimitări clare între proiectul de management - documentul de referinţă, care stă la baza angajării, elaborat întotdeauna pe durată determinată - şi contractul de management, "asimilat contractului de muncă pe durată nedeterminată", conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 114/2006; natura juridică incertă a actului juridic în baza căruia îşi desfăşoară activitatea conducătorul instituţiei - contractul de management; neclaritatea dispoziţiilor cu privire la părţile raportului contractual; dispoziţiile succinte referitoare la modalitatea de aplicare a dispoziţiilor legale, la procedura de concurs şi cea de evaluare, coroborate cu lipsa unor prevederi prin care să se dispună elaborarea de norme subsecvente; insuficienta reglementare a interimatului,
Modificări (1)

având în vedere faptul că lipsa unităţii de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor actului normativ creează premisa unor abuzuri ale autorităţilor administraţiei publice în subordinea cărora funcţionează instituţiile publice de cultură, care pot merge până la desfiinţarea acestora,

în considerarea faptului că, în prezent, majoritatea instituţiilor publice de cultură se confruntă cu dificultăţi în derularea actului managerial,

menţinerea situaţiei existente, în care natura juridică a contractului de management este incertă, ameninţă cu înmulţirea situaţiilor litigioase şi cu perpetuarea acestora. Confuziile existente în reglementarea actuală şi lipsa temeiului legal expres pentru elaborarea reglementărilor subsecvente privează instanţele de judecată de instrumentele necesare pentru soluţionarea respectivelor litigii.

Consecinţa gravă la nivelul instituţiilor de cultură este blocarea activităţii, determinată fie de prelungirea, în mod nefiresc, a conducerii interimare, fie de anularea concursurilor organizate de autoritate pentru selectarea unui nou manager, la un moment ulterior, prin sentinţa instanţei de judecată, care obligă la repunerea în situaţia anterioară procesului.

Mai mult decât atât, neclarificarea naturii juridice a contractului de management creează premisa ultraactivării unor reglementări abrogate prin menţinerea neschimbată a raportului contractual, contrar prevederilor exprese existente.

Pe de altă parte, inexistenţa unor sancţiuni pentru fapte precum prelungirea conducerii interimare mult peste perioada necesară îndeplinirii procedurilor de selecţie a noului manager împiedică desfăşurarea normală a activităţii multor instituţii de cultură, care se regăsesc astfel în imposibilitatea de a realiza scopul şi obiectivele pentru care au fost înfiinţate.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (2)

Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect stabilirea regulilor, principiilor şi condiţiilor privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi aşezămintelor culturale, persoane juridice de drept public, denumite în continuare instituţii.

Art. 2. - Modificări (1)

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) instituţie - instituţia de spectacole sau concerte, muzeul, colecţia publică, biblioteca sau aşezământul cultural de drept public;
Modificări (1)

b) autoritate - organ al administraţiei publice centrale sau al administraţiei publice locale în subordinea căruia funcţionează instituţia;
Modificări (2)

c) management - organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii instituţiei de către o persoană fizică, pe baza cererii definite de autoritate în caietul de sarcini, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
Modificări (1)

d) caiet de sarcini - cererea de oferte din partea autorităţii în vederea satisfacerii, prin intermediul instituţiei, a nevoilor culturale ale comunităţii, pentru o perioadă determinată de timp;
Puneri în aplicare (1)

e) proiect de management - oferta candidatului prin care răspunde cererii formulate de autoritate în caietul de sarcini, oferind soluţii concrete prin care managementul va atinge obiectivele şi va îndeplini sarcinile;
Modificări (2)

f) contract de management - contractul dintre autoritate şi manager, încheiat pe durată determinată, prin care se încredinţează managementul instituţiei, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;
Modificări (1), Jurisprudență (1)

g) program - ansamblul de proiecte structurate organic conform viziunii manageriale, cu caracter multianual, prin care se realizează obiectivele specifice misiunii instituţiei şi prin care managementul răspunde nevoilor culturale ale comunităţii;

h) proiect - ansamblul de acţiuni sau activităţi specifice fiecărei categorii de instituţii, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu depăşeşte, de regulă, durata unui exerciţiu bugetar;

i) program minimal - parte din proiectul de management, care cuprinde un număr de proiecte realizabile în intervalul de timp şi în condiţiile negociate prin contractul de management.
Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (2)

Managementul instituţiilor poate fi asigurat de persoana fizică care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

b) are capacitate de exerciţiu deplină;

c) întruneşte condiţiile de studii, de pregătire culturală şi managerială, precum şi alte condiţii cerute de autoritate;

d) nu deţine funcţia de director general/director la o altă instituţie.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) În vederea asigurării managementului instituţiilor, autoritatea organizează concurs de proiecte de management.
Modificări (2)

(2) Câştigătorul concursului prevăzut la alin. (1), cu care autoritatea încheie contract de management, este conducătorul instituţiei - directorul general sau, după caz, directorul -, denumit în continuare manager.

CAPITOLUL II Concursul de proiecte de management
Modificări (2)

SECŢIUNEA 1 Organizarea concursului

Art. 5. - Modificări (2)

(1) Pregătirea concursului de proiecte de management constă în:
Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

a) întocmirea caietului de sarcini;

b) desemnarea membrilor comisiei de concurs şi ai celei de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Etapele concursului de proiecte de management sunt:

a) analiza proiectului de management;

b) susţinerea proiectului de management în cadrul unui interviu.

Art. 6. - Modificări (1)

Regulamentul de organizare a concursului şi modelul caietului de sarcini, cu luarea în considerare a specificului fiecărei instituţii, se elaborează de Ministerul Culturii şi Cultelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Modificări (2)

Art. 7. -

(1) Caietul de sarcini se întocmeşte de autoritate şi se aprobă prin ordin sau, după caz, hotărâre a autorităţii.
Modificări (3)

(2) Autoritatea are obligaţia să demareze procedurile prevăzute la alin. (1) cu 120 de zile lucrătoare înainte de data încetării contractului de management.
Modificări (1)

(3) În cazurile în care contractul de management încetează înainte de termen, prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), termenul de 120 de zile curge de la data constatării cauzei de încetare.

Art. 8. - Modificări (3)

Autoritatea are obligaţia de a stabili termenele pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor, precum şi pe cele pentru desfăşurarea etapelor de concurs, astfel încât să asigure:

a) minimum 21 de zile calendaristice pentru elaborarea proiectului de management;

b) între 7 şi 14 zile calendaristice pentru analizarea acestora de către membrii comisiei de concurs.

Art. 9. - Modificări (1)

Condiţiile de participare la concurs, caietul de sarcini, bibliografia, regulamentul de organizare a concursului, precum şi datele de desfăşurare a etapelor acestuia sunt aduse la cunoştinţa publică de către autoritate prin mijloace de informare în masă şi prin afişarea la sediul său şi al instituţiei în cauză.
Modificări (2)

Art. 10. - Modificări (3)

(1) În vederea participării la concurs, candidaţii depun la sediul autorităţii proiectul de management, pe suport hârtie şi în format electronic, şi dosarul cuprinzând documentele solicitate în anunţul public.

(2) Secretariatul comisiei de concurs are obligaţia de a verifica conformitatea administrativă a documentelor depuse de candidaţi.

SECŢIUNEA a 2-a Caietul de sarcini şi proiectul de management
Modificări (3)

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Caietul de sarcini se întocmeşte de autoritate în conformitate cu obiectivele acesteia şi misiunea instituţiei, cu luarea în considerare a evoluţiilor economice şi socioculturale ale mediului în care instituţia îşi desfăşoară activitatea, precum şi a evoluţiei specifice a acesteia.

(2) Caietul de sarcini cuprinde, fără a se limita la acestea, prevederi organizatorice, financiare şi tehnice privind proiectul de management, după cum urmează:
Modificări (2)

a) perioada de management, în intervalul de minimum 3 ani şi maximum 5 ani;
Modificări (1)

b) date despre activitatea instituţiei;

c) sarcini şi obiective pentru management;
Modificări (1)

d) structura obligatorie a proiectului de management.

Art. 12. -

(1) Prin caietul de sarcini, autoritatea solicită candidaţilor:
Modificări (1)

a) o analiză socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent;

b) o analiză a activităţii profesionale a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia;

c) o analiză a organizării/sistemului organizaţional al instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau reorganizare, după caz;

d) o analiză a situaţiei economico-financiare a instituţiei;

e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor managementului;
Modificări (1)

f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate.
Modificări (1)

(2) Prevederile alin. (1) reprezintă criteriile generale de analiză şi notare a proiectelor de management.
Modificări (2)

Art. 13. - Modificări (1)

Proiectele de management sunt elaborate de către candidaţi fără a fi personalizate, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerinţelor caietului de sarcini, în considerarea legislaţiei indicate în bibliografie.
Modificări (2)

Art. 14. - Modificări (1)

Candidaţii, în baza unei cereri motivate, pot solicita informaţii suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management, iar instituţia pentru care se organizează concursul este obligată să le furnizeze în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data solicitării.
Modificări (2)

Art. 15. -

(1) După încheierea contractului de management, proiectul de management constituie documentul de referinţă pentru evaluarea managementului.
Modificări (2)

(2) Documentul de referinţă se aduce la cunoştinţa publică prin grija autorităţii.

SECŢIUNEA a 3-a Desfăşurarea concursului

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de concurs, pentru fiecare categorie de instituţie.
Modificări (1)

(2) Comisia de concurs este alcătuită din:
Modificări (2)

a) reprezentanţi ai autorităţii;

b) experţi-evaluatori pe domenii, în funcţie de tipul instituţiei pentru care se organizează concursul de proiecte de management.

(3) Numărul de reprezentanţi ai autorităţii nu poate depăşi o treime din numărul total al membrilor comisiei de concurs.

(4) Experţii-evaluatori nu pot face parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea sau cu instituţia pentru care se organizează concursul.
Modificări (1)

(5) Membrii comisiei de concurs sunt numiţi prin ordin sau, după caz, hotărâre a autorităţii.

(6) Componenţa nominală a comisiei de concurs va fi adusă la cunoştinţa publică numai după încheierea concursului.

Art. 17. - Modificări (1)

(1) Secretariatul comisiei este asigurat prin grija compartimentului resurse umane din cadrul autorităţii.
Modificări (1)

(2) Secretariatul comisiei are rolul de a verifica legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidaţi conform dispoziţiilor art. 10, de a asigura buna desfăşurare a concursului, precum şi de a comunica rezultatele.

(3) Secretariatul comisiei elimină din concurs dosarele incomplete şi pe cele care conţin documente neconforme cu cerinţele din anunţul public şi anunţă candidaţii în cauză.
Modificări (1)

(4) Proiectele de management ale candidaţilor cu dosare admise sunt înaintate membrilor comisiei în vederea analizării.

Art. 18. - Modificări (2)

Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:

a) elimină din concurs proiectele de management care conţin informaţii privind identitatea autorului;
Modificări (1)

b) analizează proiectele de management depuse de candidaţi, acordând note pentru etapele concursului prevăzute la art. 5 alin. (2);
Modificări (1)

c) stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape, potrivit prevederilor regulamentului de organizare a concursului;

d) poate formula recomandări autorităţii privind durata contractului de management, în limitele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a), şi, după caz, privind conţinutul acestuia;

e) alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare a concursului.

se încarcă...