Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24.09.2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere faptul că între Ford Motor Company şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului s-a semnat Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007, având ca obiect 72,40316% din acţiunile deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Societatea Comercială "Automobile Craiova" - S.A., aprobat prin Legea nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A.,

în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni se prevede acordarea sub condiţia autorizării de către Comisia Europeană a unui ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională pentru două proiecte de investiţii asumate de Ford Motor Company, în contextul dezvoltării socioeconomice a Regiunii Sud-Vest a României, precum şi în scopul promovării politicii de coeziune cu privire la reducerea disparităţilor de dezvoltare între regiuni,

conform Planului de afaceri prezentat de Ford Motor Company care a stat la baza notificării şi emiterii deciziei de autorizare a Comisiei Europene, se prevede demararea investiţiilor cât mai urgent posibil în cursul anului 2008, pentru a putea fi respectat calendarul investiţiilor la care se obligă Ford Motor Company prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 61 din 12 septembrie 2007,

pentru a asigura implementarea corespunzătoare a celor două proiecte de investiţii în conformitate cu calendarul propus şi ţinând seama de impactul economico-social al acestor investiţii în regiune,

având în vedere necesitatea demarării efective a mecanismului de acordare a ajutorului de stat determinat de o serie de condiţii cu caracter suspensiv prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni,

ţinând seama de faptul că implementarea proiectelor de investiţii cu implicaţiile lor economico-sociale este legată direct de demararea şi derularea mecanismelor de ajutor de stat, aşa cum a fost autorizat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008,

având în vedere termenele stricte de realizare a proiectelor de investiţii şi, implicit, de acordare a tranşelor de ajutor de stat,

luând în considerare prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, dispoziţiile Liniilor directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 54 din 4 martie 2006, în conformitate cu Harta ajutoarelor de stat regionale pentru România, aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. N2 din 24 ianuarie 2007 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale, şi prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008, ca urmare a notificării la Comisia Europeană, înregistrată cu nr. N767/2007 din 19 decembrie 2007, prin care se autorizează ajutorul de stat regional individual pentru realizarea celor două proiecte de investiţii,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Se aprobă acordarea unui ajutor de stat individual în valoare nominală de 143 milioane euro, în echivalent lei, de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, denumit în continuare furnizor, pentru beneficiarul prevăzut la cap. IV.
Modificări (1)

(2) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale.
Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Furnizorul acordă ajutorul de stat individual sub condiţia implementării şi finalizării de către beneficiar a celor două proiecte de investiţii, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, utilizând tehnologie de vârf, în amplasamentul prevăzut la art. 7 lit. b).
Modificări (1)

(2) Ajutorul de stat pentru cele două proiecte de investiţii se acordă de furnizor sub forma unei rambursări parţiale a cheltuielilor eligibile prevăzute la cap. VII, realizate efectiv de beneficiar, în termenii şi în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 3. -

Furnizorul sprijină realizarea, potrivit calendarului prevăzut la art. 23 şi 24, a:

a) proiectului de investiţii destinat producerii de automobile;

b) proiectului de investiţii destinat producerii de motoare, prin acordarea de ajutor de stat individual regional, pentru investiţii iniţiale, în conformitate cu legislaţia din România şi acquis-ul comunitar în domeniul ajutorului de stat.

Art. 4. -

Potrivit contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni aprobat prin Legea nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A. şi în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, Ford implementează fiecare dintre cele două proiecte de investiţii, prin intermediul beneficiarului.

Art. 5. -

Ajutorul de stat individual prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă notificat Comisiei Europene la 19 decembrie 2007 cu nr. N767/2007, este autorizat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008.

Art. 6. -

Acordarea ajutorului de stat în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se face cu respectarea principiilor referitoare la proiectele mari de investiţii prevăzute în Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale, aşa cum sunt definite în continuare, în orice alte documente care fac parte din acquis-ul comunitar, cu relevanţă pentru derularea acestei ordonanţe de urgenţă, în Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008, precum şi în legislaţia română în vigoare.

CAPITOLUL II Definirea termenilor

Art. 7. -

În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) ajutor de stat individual - ajutor de stat regional, acordat beneficiarului pentru două proiecte de investiţii constând în proiectul de investiţii destinat producerii de automobile, respectiv proiectul de investiţii destinat producerii de motoare, ca sumă nerambursabilă, plătită în mai multe tranşe şi care constituie o rambursare parţială a cheltuielilor eligibile realizate efectiv de beneficiar, în temenii şi în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;

b) amplasament - bunurile mobile şi imobile identificate ca bunuri principale în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, respectiv:

1. toate bunurile mobile şi imobile construite pe terenul platformă industrială Daewoo, în suprafaţă de 1.091.421 m2 pentru care s-a emis certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 0011 de către Ministerul Industriei la data de 30 octombrie 1992, afectate producţiei de automobile inclusiv, situate faptic pe terenul platformă industrială Daewoo;

2. terenul platformă industrială Daewoo, în suprafaţă de 1.091.421 m2, pentru care s-a emis certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 0011 de către Ministerul Industriei la data de 30 octombrie 1992;

3. alte bunuri imobile descrise în anexa nr. 9 la contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni;

4. bunuri mobile aflate în inventarul societăţii controlate care sunt afectate procesului de producţie de automobile sau transportului de bunuri şi persoane;

c) an investiţional - perioada neîntreruptă de 12 luni calendaristice consecutive, începând de la sfârşitul anului calendaristic. Primul an investiţional începe la data transferului dreptului de proprietate al acţiunilor, potrivit contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni, şi se va încheia la data de 31 decembrie 2008;

d) automobile - autovehicule destinate transportului de pasageri şi autovehicule cu destinaţie comercială, incluzând piesele şi componentele acestora;

e) beneficiar - beneficiarul ajutorului de stat individual, prevăzut la cap. IV şi la pct. 2 paragraful 5 din Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008;
Modificări (1)

f) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către beneficiar în vederea realizării celor două proiecte de investiţii, stabilite potrivit prevederilor cap. VII şi acceptate de furnizor, în conformitate cu prevederile din Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale şi din decizia de autorizare a Comisiei Europene, pe baza cărora se acordă ajutorul de stat individual;

g) contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni - Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007, încheiat între Ford Motor Company şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, având ca obiect 72,40316% din acţiunile deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Societatea Comercială "Automobile Craiova" - S.A.;
Modificări (1)

h) cursul de schimb - cursul de schimb oficial între euro şi leu, aşa cum este stabilit de Banca Naţională a României;
Modificări (1)

i) data finalizării proiectelor de investiţii - data la care respectivul proiect de investiţii este finalizat, potrivit calendarului prevăzut în anexa nr. 1, pe baza unei declaraţii date de beneficiar;
Modificări (1)

j) Decizia Comisiei Europene - Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008, prin care se autorizează ajutorul de stat individual;

k) Ford - Ford Motor Company, o societate înfiinţată potrivit legilor statului Delaware (SUA), cu sediul social în One American Road, Dearborn, Michigan 48126 (SUA), inclusiv o filială deţinută (direct sau indirect) de Ford Motor Company, căreia Ford Motor Company poate să îi transmită obligaţiile impuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă. În cazul în care Ford Motor Company transmite obligaţiile sale existente în temeiul acestei ordonanţe de urgenţă către o astfel de filială, Ford Motor Company va trebui să informeze furnizorul şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, fără întârziere nejustificată, şi va asigura că filiala cesionară respectă în totalitate obligaţiile sale ce decurg din prezenta ordonanţă de urgenţă;

l) furnizor - autoritatea publică care acordă ajutorul de stat individual, respectiv Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5;
Modificări (1)

m) intensitate - procentul calculat pentru fiecare dintre cele două proiecte de investiţii, exprimat în echivalent subvenţie brută, dintre valoarea actualizată a ajutorului de stat acordat de furnizor şi valoarea actualizată a cheltuielilor eligibile aferente respectivului proiect de investiţii, potrivit prevederilor Liniilor directoare privind ajutoarele de stat regionale;

n) Linii directoare privind ajutoarele de stat regionale - Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013, adoptate de Comisia Europeană şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 54 din 4 martie 2006, cu aplicabilitate în Uniunea Europeană de la data de 1 ianuarie 2007;

o) informaţii transmise de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - informaţiile transmise de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului privind stadiul realizării obligaţiilor asumate de Ford, potrivit art. 7.2. din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni;

p) motoare - noua generaţie de motoare utilizate pentru automobilele concepute de Ford şi care vor fi produse după realizarea proiectului de investiţii destinat producerii de motoare;

q) modificări ale specificaţiilor tehnice - orice modificare semnificativă a unuia sau a ambelor proiecte de investiţii, ce poate viza următoarele aspecte, fără însă a se limita la acestea:

1. modificarea calendarului de realizare;

2. modificarea echipamentului principal;

3. modificarea liniei de producţie în întregime sau a rezultatelor aşteptate ale unei măsuri de investiţie aferente proiectelor de investiţii asumate de Ford.

Nu este considerată modificare a specificaţiilor tehnice simpla înlocuire a anumitor materiale, bunuri, echipamente individuale sau procese tehnologice, în special pentru a se asigura utilizarea unei tehnologii de vârf, cele mai bune practici în domeniu ori aducerea unei îmbunătăţiri în procesul de producţie sau asupra calităţii produsului, dacă structura şi rezultatul aşteptat ale respectivului proiect de investiţii nu sunt modificate;

r) proiectele de investiţii - fiecare în parte este denumit proiectul de investiţii - înseamnă:

1. proiectul de investiţii destinat producerii de automobile;

2. proiectul de investiţii destinat producerii de motoare;

s) proiectul de investiţii destinat producerii de automobile - proiectul în care urmează a se investi, în valoare nominală, o sumă totală de 494 milioane euro, în echivalent lei, pentru producerea de automobile noi; valoarea actualizată a cheltuielilor eligibile este prevăzută în anexa nr. 3;
Modificări (1)

ş) proiectul de investiţii destinat producerii de motoare - proiectul în care urmează a se investi, în valoare nominală, o sumă totală de 181 milioane euro, în echivalent lei, pentru producerea motoarelor; valoarea actualizată a cheltuielilor eligibile este prevăzută în anexa nr. 3;
Modificări (1)

t) raportul de investiţie - raportul final, întocmit de beneficiar şi asumat de Ford, auditat din punct de vedere tehnic şi economic de o firmă independentă recunoscută în domeniu, prezentat furnizorului şi care va fi transmis Comisiei Europene;

ţ) societatea controlată - societatea pe acţiuni, înregistrată la registrul comerţului sub numărul de ordine J16/3150/1994, CUI R6488696, cu sediul social în municipiul Craiova, şos. Caracal, km 3, judeţul Dolj, cod 200748, care este direct sau indirect controlată de Ford Motor Company începând cu data transferului de proprietate a acţiunilor potrivit contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni. Orice schimbare a situaţiei juridice a societăţii controlate, cum ar fi a sediului, denumirii, naturii juridice, structurii acţionariatului sau a oricărui alt element esenţial al societăţii controlate va fi notificată de îndată de către Ford sau de către beneficiar, iar o copie a certificatului de înregistrare de la registrul comerţului cu privire la respectiva modificare va fi prezentată furnizorului;

u) valoarea actualizată - suma ajutorului de stat individual, respectiv a cheltuielilor eligibile, rezultată din aplicarea la suma nominală a ratei de referinţă, stabilită de Comisia Europeană, de 5,42%, de la data notificării cazului N767/2007; valorile actualizate sunt utilizate exclusiv pentru calculul intensităţilor exprimate în echivalent subvenţie brută;

v) valoarea nominală - suma ajutorului de stat individual, respectiv a cheltuielilor eligibile la care nu se aplică rata de referinţă, stabilită de Comisia Europeană, de 5,42%, de la data notificării cazului N767/2007.

CAPITOLUL III Scopul ordonanţei de urgenţă

Art. 8. - Modificări (1)

Potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, furnizorul acordă beneficiarului ajutor de stat individual în valoare nominală totală de până la 143 milioane euro, în echivalent lei la cursul de schimb valabil la data efectuării plăţii tranşelor de ajutor de stat, sub condiţia realizării celor două proiecte de investiţii.

Art. 9. - Modificări (1)

Beneficiarul şi Ford implementează şi finalizează cele două proiecte de investiţii pentru a beneficia de ajutorul de stat.

Art. 10. -

Nivelul maxim al ajutorului de stat individual acordat beneficiarului, exprimat în valoare actualizată, precum şi cel al intensităţii aferente fiecărui proiect de investiţii nu depăşesc plafoanele prevăzute în Decizia Comisiei Europene.

Art. 11. -

Ajutorul de stat individual se acordă pentru implementarea fiecărui proiect de investiţii în amplasament, după cum urmează:

a) ajutor de stat în valoare nominală de până la 94,45 milioane euro pentru proiectul de investiţii destinat producerii de automobile, în echivalent lei;
Modificări (1)

b) ajutor de stat în valoare nominală de până la 48,55 milioane euro pentru proiectul de investiţii destinat producerii de motoare, în echivalent lei.
Modificări (1)

Art. 12. -

Obiectivul acordării ajutorului de stat individual pentru proiectele de investiţii constă în susţinerea dezvoltării Regiunii Sud-Vest a României, în conformitate cu Harta ajutoarelor de stat regionale pentru România, aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. N2 din 24 ianuarie 2007.

CAPITOLUL IV Beneficiarul ajutorului de stat individual

Art. 13. -

Având în vedere prevederile din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, beneficiarul ajutorului de stat individual reprezintă societatea definită prin următoarele elemente:

a) societatea controlată, care implementează şi finalizează cele două proiecte de investiţii pentru care se acordă ajutorul de stat individual;

b) persoana juridică, obiect al modificărilor situaţiei juridice ce intervin potrivit art. 7.2 şi anexei nr. 3 din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, care deţine şi/sau exploatează amplasamentul.

Art. 14. -

În cazul modificării situaţiilor juridice ce intervin potrivit art. 7.2 şi anexei nr. 3 din contractul de vânzare-cumpărare, Ford prezintă de îndată furnizorului următoarele documente justificative privind modificările intervenite:

a) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul beneficiarul, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai beneficiarului, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale beneficiarului;

b) certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în original sau în copie legalizată, eliberate în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

c) document din care să rezulte deschiderea de către beneficiar a unui cont separat în care se efectuează operaţiunile legate de ajutorul de stat individual;

d) împuternicire care atestă persoana desemnată să reprezinte beneficiarul în relaţia cu furnizorul în legătură cu ajutorul de stat individual, precum şi înlocuitorul de drept al acesteia;

e) orice alte documente cu relevanţă pentru modificările intervenite în structura juridică a societăţii.

Art. 15. -

După primirea documentelor prevăzute la art. 14, furnizorul solicită Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului confirmarea modificărilor intervenite în situaţia juridică a beneficiarului, potrivit art. 7.2 şi anexei nr. 3 din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni.

CAPITOLUL V Proiectele de investiţii

Art. 16. - Modificări (1)

Furnizorul acordă ajutorul de stat individual exclusiv pentru realizarea de către beneficiar, în amplasament, a proiectelor de investiţii menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 17. - Modificări (1)

Ford şi beneficiarul realizează în amplasament proiectele de investiţii, respectiv proiectul de investiţii destinat producerii de automobile şi proiectul de investiţii destinat producerii de motoare.

Art. 18. - Modificări (1)

Descrierea şi caracteristicile proiectelor de investiţii au făcut obiectul notificării ajutorului de stat aprobat prin Decizia Comisiei Europene.

se încarcă...