Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 797/2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016L0797

În vigoare de la 15.06.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 91 alineatul (1) şi articolele 170 şi 171,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 327, 12.11.2013, p. 122.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

(2) JO C 356, 5.12.2013, p. 92.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

(3) Poziţia Parlamentului European din 26 februarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia Consiliului în primă lectură din 10 decembrie 2015 (JO C 57, 12.2.2016, p. 1). Poziţia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului a fost modificată de mai multe ori şi în mod substanţial. Întrucât se impun noi modificări, este necesar, din motive de claritate, să se procedeze la reformarea respectivei directive.

(2) Pentru a permite cetăţenilor Uniunii, operatorilor economici şi autorităţilor competente să beneficieze pe deplin de avantajele care decurg din instituirea spaţiului feroviar unic european, este adecvat, în special, să se îmbunătăţească interconectarea şi interoperabilitatea reţelelor feroviare naţionale, precum şi accesul la aceste reţele şi să se pună în aplicare orice măsuri care pot fi necesare în domeniul armonizării standardelor tehnice, astfel cum este prevăzut în articolul 171 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE).

(3) Urmărirea obiectivului interoperabilităţii în cadrul sistemului feroviar al Uniunii ar trebui să conducă la definirea unui nivel optim de armonizare tehnică şi să permită facilitarea, îmbunătăţirea şi dezvoltarea serviciilor de transport feroviar internaţional în cadrul Uniunii şi cu ţări terţe, precum şi să contribuie la crearea treptată a pieţei interne de echipamente şi servicii pentru construcţia, reînnoirea, modernizarea şi exploatarea sistemului feroviar al Uniunii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...