Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29.12.1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (1), Derogări (4), Jurisprudență (4)

Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru vânzarea acţiunilor emise de societăţi comerciale şi deţinute de stat sau de o autoritate a administraţiei publice locale, precum şi pentru vânzarea activelor aparţinând societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, în baza următoarelor principii:

a) asigurarea transparenţei tranzacţiilor;

b) stabilirea preţului de vânzare, în baza raportului dintre cerere şi ofertă;

c) asigurarea egalităţii de tratament între cumpărători.
Jurisprudență (1)

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență (3)

Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică:

a) societăţilor comerciale înfiinţate în baza prevederilor cap. III din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat în regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare;
Jurisprudență (1)

b) societăţilor comerciale şi naţionale, care rezultă din reorganizarea regiilor autonome de interes naţional sau local, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată şi modificată prin Legea nr. 207/1997;

c) societăţilor comerciale care au fost constituite de autorităţile administraţiei publice locale în baza Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, cu modificările ulterioare;

d) societăţilor comerciale care rezultă din divizarea sau fuziunea societăţilor comerciale menţionate la lit. a)-c).

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență (3)

În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, noţiunile de mai jos se definesc astfel:

a) acţiunile sunt valori mobiliare emise de societăţi comerciale; acţiunile pot fi comune sau preferenţiale, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările ulterioare;

b) activele sunt unităţi de producţie, subunităţi, secţii, spaţii comerciale, spaţii de cazare ori alte bunuri de acelaşi gen din patrimoniul unei societăţi comerciale, ce pot fi organizate să funcţioneze independent;

c) autoritatea de mediu competentă este Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului sau o agenţie locală de protecţie a mediului din subordinea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, care funcţionează în concordanţă cu legea;

d) obiective de mediu minim acceptate reprezintă un set de condiţii stabilite de autoritatea de mediu competentă, în baza unui bilanţ de mediu, pentru o societate comercială care urmează să fie privatizată;
Modificări (3), Jurisprudență (1)

e) cumpărător este orice persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau străină. Cumpărător nu poate fi o societate comercială la care statul român sau o autoritate a administraţiei publice locale deţine mai mult de 10% din totalul acţiunilor cu drept de vot în adunarea generală a acţionarilor.
Modificări (4)

CAPITOLUL II Statutul şi atribuţiile Ministerului Privatizării şi ale
Fondului Proprietăţii de Stat

Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență (5)

(1) Ministerul Privatizării este autoritatea administraţiei publice centrale, responsabilă cu elaborarea politicilor de privatizare, cu coordonarea şi controlul procesului de privatizare.
Jurisprudență (1)

(2) În acest scop, Ministerul Privatizării îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului strategia de privatizare, în baza propunerilor ministerelor, pentru a asigura o corelare cu proiectele de dezvoltare ale acestora;

b) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului proiecte de legi şi proiecte de hotărâri ale Guvernului în domeniul privatizării;

c) îndrumă metodologic întregul proces de privatizare;

d) avizează şi supune spre aprobare Guvernului programul anual de privatizare elaborat de Fondul Proprietăţii de Stat; programul anual de privatizare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, prin grija Fondului Proprietăţii de Stat, inclusiv eventualele modificări şi completări;
Jurisprudență (1)

e) aprobă, la cererea Fondului Proprietăţii de Stat, lista societăţilor comerciale care se restructurează;

f) monitorizează deciziile de dizolvare şi de lichidare a societăţilor comerciale, dintre cele enumerate la art. 2, iniţiate de reprezentanţii Fondului Proprietăţii de Stat în adunările generale ale acţionarilor;
Jurisprudență (1)

g) propune spre aprobare Guvernului mandatul Fondului Proprietăţii de Stat privind condiţiile de negociere pentru privatizarea societăţilor comerciale care deţin o poziţie de monopol, un monopol natural sau o poziţie dominantă pe piaţă, precum şi pentru alte societăţi comerciale de interes strategic;

h) întocmeşte, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, rapoarte privind stadiul privatizării, pe care le prezintă spre analiză Guvernului;

i) efectuează, din oficiu sau la cererea primului-ministru, controlul operaţiunilor de privatizare;

j) asigură desfăşurarea programelor de asistenţă tehnică în domeniul privatizării, finanţate sau contractate cu persoane fizice sau juridice române ori străine;

k) promovează investiţiile străine în scopul privatizării societăţilor comerciale;

l) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru domeniul său de activitate.

(3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Ministerul Privatizării are dreptul să solicite, în scris, informaţii de la orice instituţie publică centrală sau locală, precum şi de la societăţile comerciale la care statul este acţionar. Autorităţile centrale şi locale ale administraţiei publice, precum şi societăţile comerciale sunt obligate să răspundă la solicitările Ministerului Privatizării, în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării.

(4) Organizarea şi funcţionarea Ministerului Privatizării se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență (2)

(1) Fondul Proprietăţii de Stat este o instituţie de interes public, organizată ca fond închis de investiţii atipic, aflat în subordinea Ministerului Privatizării, cu atribuţia principală de a vinde acţiunile deţinute de stat sau de autorităţile administraţiei publice locale.
Modificări (1)

(2) Activitatea Fondului Proprietăţii de Stat se stabileşte în baza programului de privatizare avizat de către Ministerul Privatizării şi aprobat de Guvern.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 6. - Jurisprudență (1)

(1) Conducerea Fondului Proprietăţii de Stat este asigurată de un consiliu de administraţie format din 11 membri, persoane cu pregătire şi cu experienţă în domeniul comercial, financiar, juridic sau tehnic, dintre care unul este secretar de stat la Ministerul Privatizării şi doi sunt lideri recomandaţi de către principalele confederaţii sindicale.
Modificări (2)

(2) Preşedintele şi ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt numiţi de către primul-ministru, la propunerea ministrului privatizării. Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie se fixează prin decizia de numire. Consiliul de administraţie este legal constituit şi lucrează din momentul în care, prin decizia primului-ministru, au fost numiţi nouă membri.

(3) Membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi de către autoritatea care i-a numit.

(4) Atribuţiile consiliului de administraţie, modul de desfăşurare a şedinţelor consiliului de administraţie, precum şi salarizarea personalului Fondului Proprietăţii de Stat se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Modificări (2)

Art. 7. - Jurisprudență (1)

Controlul operaţiunilor financiar-contabile ale Fondului Proprietăţii de Stat se realizează de trei cenzori. Cenzorii se numesc şi se revocă de către primul-ministru, la propunerea ministrului finanţelor.
Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Fondul Proprietăţii de Stat exercită, în numele statului sau al autorităţilor administraţiei publice locale, toate drepturile acţionarului la societăţile comerciale enumerate la art. 2.

(2) În acest scop, Fondul Proprietăţii de Stat are următoarele atribuţii:

a) elaborează programul anual de privatizare, pe care îl supune spre avizare Ministerului Privatizării;

b) realizează, în regim de publicitate şi în baza raportului dintre cerere şi ofertă, negocierea şi vânzarea la preţul de piaţă a acţiunilor emise de societăţile comerciale incluse în programul anual de privatizare aprobat de Guvern;

c) iniţiază, prin reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor, sau aprobă, după caz, vânzarea activelor din patrimoniul societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, la preţul de piaţă, în baza raportului dintre cerere şi ofertă;

d) stabileşte sistemul de evaluare a acţiunilor emise de societăţile enumerate la art. 2, prin direcţiile sale de specialitate sau cu asistenţa asigurată de consultanţi - persoane fizice ori societăţi de consultanţă autorizate, după caz -, dacă acestea nu sunt cotate la bursele de valori sau pe alte pieţe organizate, naţionale sau internaţionale;

e) dispune sau avizează publicarea în presa scrisă sau în sistem electronic, pe plan intern sau internaţional, a listelor cu societăţile comerciale care urmează să fie privatizate;

f) stabileşte metoda de privatizare a unei societăţi comerciale, în baza criteriilor stabilite în programul anual de privatizare. Fondul Proprietăţii de Stat poate schimba metoda de privatizare pentru o societate comercială, în funcţie de condiţiile pieţei la momentul vânzării sau al declanşării procesului de privatizare;

g) ia măsuri pentru restructurarea şi privatizarea societăţilor comerciale cu datorii restante, prin vânzare, dizolvare şi lichidare, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, precum şi prin conversia datoriilor în acţiuni, cu acordul creditorilor. Dizolvarea sau lichidarea unei societăţi comerciale se iniţiază de către Fondul Proprietăţii de Stat, prin reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor;

h) iniţiază, prin reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor, divizarea sau fuziunea societăţilor comerciale, după caz, în scopul privatizării lor;

i) aduce la îndeplinire hotărârile Guvernului, ordinele sau instrucţiunile ministrului privatizării, emise în conformitate cu strategia şi cu programul de privatizare aprobate de către Guvern.

(3) Activitatea Fondului Proprietăţii de Stat se desfăşoară pe principiul descentralizării. În acest scop, societăţile comerciale care fac parte din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii vor fi privatizate la nivelul sucursalelor teritoriale ale Fondului Proprietăţii de Stat.
Modificări (2)

Art. 9. - Derogări (9), Jurisprudență (2)

(1) Veniturile obţinute şi încasate de către Fondul Proprietăţii de Stat din vânzarea acţiunilor emise de societăţile comerciale şi din dividende se varsă la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de către Consiliul de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat.
Modificări (1), Derogări (2), Jurisprudență (5)

(2) Cheltuielile nu pot depăşi 20% din sumele obţinute şi încasate din vânzări şi cuprind, fără a se limita, următoarele:
Modificări (1)

a) cheltuieli proprii de organizare şi funcţionare;
Modificări (1)

b) cheltuieli legate de plata comisioanelor pentru consultanţi - persoane fizice sau societăţi de consultanţă sau bănci de investiţii - ori pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale;

c) costuri de dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale enumerate la art. 2, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, şi cheltuieli cu constituirea garanţiilor de mediu.

(3) În situaţia în care cheltuielile Fondului Proprietăţii de Stat depăşesc valoarea veniturilor prevăzute la alin. (1), acesta va deduce diferenţa din volumul vărsămintelor către bugetul de stat aferente perioadei următoare.
Modificări (1), Derogări (2),

(4) Din sumele vărsate la bugetul de stat, potrivit alin. (1), se constituie un fond la dispoziţia Guvernului, din care se finanţează programe de dezvoltare regională, programe de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, fondurile de garantare a investiţiilor, precum şi alte programe de dezvoltare, care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Modificări (1), Referințe (4)

(5) Din sumele obţinute în urma vânzării acţiunilor emise de societăţi comerciale înfiinţate prin decizia autorităţilor administraţiei publice locale, 50% se face venit la bugetul de stat, 40% se face venit la bugetul local, iar 10% rămâne la dispoziţia Fondului Proprietăţii de Stat.
Modificări (2), Referințe (1)

(6) Fondul Proprietăţii de Stat nu poate aloca fonduri societăţilor comerciale neprivatizate şi nu poate cumpăra acţiuni emise de societăţi comerciale ori active din patrimoniul acestora.
Modificări (1), Derogări (4),

(7) Pe întreaga durată de funcţionare, Fondul Proprietăţii de Stat este scutit de plata impozitului pe profit.
Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Aplicarea procedurilor de privatizare de către Fondul Proprietăţii de Stat nu este supusă controlului Curţii de Conturi.

(2) Curtea de Conturi exercită exclusiv controlul ulterior de legalitate asupra resurselor financiare care se fac venit la bugetul de stat şi la bugetele locale, precum şi asupra resurselor din bugetul Fondului Proprietăţii de Stat.
Modificări (1)

(3) Membrii Consiliului de administraţie şi salariaţii Fondului Proprietăţii de Stat nu răspund pentru operaţiunile Fondului Proprietăţii de Stat, în afară de cazul în care faptele lor constituie infracţiuni sau delicte civile din culpă gravă.
Modificări (1)

(4) Membrii Consiliului de administraţie sau salariaţii Fondului Proprietăţii de Stat răspund individual, după caz, în situaţiile în care:

a) nu respectă regulile de publicitate pentru vânzarea de acţiuni sau active, conform metodelor de privatizare reglementate prin prezenta ordonanţă de urgenţă;

b) nu respectă procedura de privatizare stabilită în oferta pentru vânzarea de acţiuni;

c) oferă informaţii confidenţiale unor terţi cu privire la intenţia de vânzare a unui pachet de acţiuni sau active, în scopul influenţării preţului de ofertă sau pentru a favoriza un cumpărător potenţial în dauna altor persoane;

d) atribuie un pachet de acţiuni unei persoane fizice sau juridice în dauna altor persoane care au formulat o ofertă mai avantajoasă, potrivit criteriilor stabilite în oferta de vânzare.

Art. 11. -

(1) Fondul Proprietăţii de Stat este obligat să întocmească anual un raport asupra activităţii desfăşurate, pe care îl supune spre aprobare Guvernului, cu avizul Ministerului Privatizării.

(2) Raportul de activitate al Fondului Proprietăţii de Stat, inclusiv execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 12. -

Fondul Proprietăţii de Stat se desfiinţează în momentul în care Parlamentul constată, pe baza informaţiilor prezentate de Guvern, că privatizarea este un proces încheiat.
Modificări (1)

CAPITOLUL III Vânzarea de acţiuni
Derogări (2),

Secţiunea I Achiziţii externe

Art. 13. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Acţiunile gestionate de Fondul Proprietăţii de Stat se vând persoanelor fizice sau juridice de drept privat, române ori străine, prin:

a) ofertă publică de vânzare;

b) negociere directă;

c) licitaţie cu strigare sau în plic;
Jurisprudență (1)

d) certificate de depozit emise de bănci de investiţii pe piaţa de capital internaţională;

e) orice combinaţie a metodelor prevăzute la lit. a)-d).

(2) Vânzarea se face pe baza raportului dintre cerere şi ofertă, la preţul de piaţă, indiferent de metoda de privatizare utilizată, în baza unui raport de evaluare, fără a exista un preţ minim de vânzare. În situaţia în care o societate comercială la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar este cotată la bursa de valori sau pe o altă piaţă organizată, Fondul Proprietăţii de Stat nu va întocmi, de regulă, raport de evaluare. În acest caz, preţul de ofertă va fi cel înregistrat în ultima zi de tranzacţie la bursele de valori sau pe alte pieţe organizate, naţionale sau internaţionale, anterior zilei în care se face vânzarea.

(3) Aplicarea metodelor de privatizare prevăzute la alin. (1) nu exclude posibilitatea conversiei datoriilor în acţiuni sau reeşalonarea datoriilor cu acordul creditorilor, ori vânzarea acţiunilor pe piaţa de capital internaţională prin bănci de investiţii. De asemenea, aplicarea metodelor de privatizare prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) nu exclude posibilitatea conversiei datoriei publice în acţiuni, în cazul în care statul a emis obligaţiuni convertibile. În acest caz, la lansarea emisiunii de obligaţiuni de stat convertibile se vor menţiona în prospect tipul acţiunilor şi emitentul, dobânda, condiţiile de transmitere a acţiunilor contra plată de către Fondul Proprietăţii de Stat, precum şi alte informaţii, după caz.

Art. 14. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Vânzarea, prin oricare dintre metodele reglementate la art. 13 alin. (1) lit. a)-c), obligă Fondul Proprietăţii de Stat să formuleze o ofertă irevocabilă, valabilă cel puţin 30 de zile, dar nu mai mult de 180 de zile de la data publicării ei.
Modificări (1), Referințe (2)

(2) Ofertele de vânzare se prezintă la sediul central al Fondului Proprietăţii de Stat, la sucursalele sale teritoriale, la bursele de valori sau pe alte pieţe organizate, interne sau internaţionale, după caz.

(3) Vânzarea va fi precedată, în toate situaţiile, de întocmirea unui dosar de prezentare. În dosarul de prezentare se va ţine seama de protecţia unor mărci de fabrică, de comerţ sau de serviciu înregistrate, cu recunoaştere naţională sau internaţională, după caz. Pentru societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale deţine nu mai mult de 10% din totalul acţiunilor, Fondul Proprietăţii de Stat nu va mai întocmi dosar de prezentare. Pentru societăţile comerciale cotate la bursele de valori sau pe alte pieţe organizate, interne sau internaţionale, oferta se va întocmi pe bază de prospect, în conformitate cu normele şi instrucţiunile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
Jurisprudență (1)

se încarcă...