Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 824/2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind conţinutul şi formatul descrierii funcţionării sistemelor multilaterale de tranzacţionare şi a sistemelor organizate de tranzacţionare şi privind notificarea Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016R0824

În vigoare de la 26.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Directivei 2002/92/CE şi a Directivei 2011/61/UE, în special articolul 18 alineatul (11) al treilea paragraf,

întrucât:

(1) Este important să se recunoască necesitatea ca autorităţile competente să primească informaţii complete cu privire la scopul, structura şi organizarea sistemelor multilaterale de tranzacţionare (multilateral trading facilities - MTF) şi ale sistemelor organizate de tranzacţionare (organised trading facilities - OTF) pe care vor trebui să le supravegheze în vederea asigurării funcţionării eficiente şi ordonate a pieţelor financiare.

(2) Informaţiile respective ar trebui să se bazeze pe cele pe care o firmă de investiţii sau un operator de piaţă ar fi obligat să le furnizeze în conformitate cu cerinţele de autorizare generale prevăzute de Directiva 2014/65/UE. Informaţiile ar trebui să se axeze asupra funcţiei specifice a sistemului de tranzacţionare, astfel încât să le permită autorităţilor competente să evalueze dacă sistemul respectă definiţia unui MTF sau OTF şi să evalueze conformitatea acestuia cu cerinţele speciale ce vizează locurile de tranzacţionare prevăzute de Directiva 2014/65/UE şi de Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului. Cerinţa prezentării unei descrieri detaliate nu ar trebui să afecteze obligaţia unei firme de investiţii sau a unui operator de piaţă de a furniza alte informaţii autorităţii sale competente, prevăzută de Directiva 2014/65/UE şi de Regulamentul (UE) nr. 600/2014, sau dreptul autorităţilor competente de a solicita alte informaţii ca parte a supravegherii continue de către acestea a locurilor de tranzacţionare.

(3) Prin informaţiile primite de către autorităţile competente ar trebui să se asigure colectarea în mod uniform a unor descrieri detaliate ale funcţionării MTF-urilor sau OTF-urilor în temeiul Directivei 2014/65/UE şi să se efectueze o prelucrare eficientă a informaţiilor în cazul MTF-urilor care, la intrarea în vigoare a obligaţiei de a prezenta o descriere detaliată, sunt deja operaţionale în conformitate cu o autorizaţie naţională.

(4) Întrucât pieţele de creştere pentru IMM-uri se deosebesc de alte MTF-uri prin faptul că fac obiectul unor norme suplimentare în temeiul Directivei 2014/65/UE, este necesar ca pieţele de creştere pentru IMM-uri să furnizeze informaţii suplimentare.

(5) Deoarece OTF-urile se deosebesc de MTF-uri prin faptul că procesul de tranzacţionare poate implica utilizarea de către operatorul OTF-ului a unor reguli discreţionare şi pentru că operatorul unui OTF va avea responsabilităţi faţă de utilizatorii sistemului, OTF-urile ar trebui să furnizeze informaţii suplimentare.

(6) Pentru a asigura eficienţa prelucrării, informaţiile necesare ar trebui furnizate în format electronic.

(7) Pentru a facilita publicarea de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) a listei tuturor MTF-urilor şi OTF-urilor din Uniune, însoţită de informaţii privind serviciile pe care le oferă şi de codul unic de identificare a acestora, ar trebui utilizat un model standard pentru informaţiile respective.

(8) Din motive de coerenţă şi pentru a asigura buna funcţionare a pieţelor financiare, este necesar ca dispoziţiile prevăzute de prezentul regulament şi dispoziţiile naţionale conexe de transpunere a Directivei 2014/65/UE să se aplice de la aceeaşi dată.

(9) Orice date cu caracter personal prevăzute de prezentul regulament ar trebui colectate numai în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu ar trebui să fie prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu scopurile respective. În conformitate cu articolul 6 din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, datele cu caracter personal nu ar trebui păstrate o perioadă mai lungă decât cea necesară pentru scopul în care este exercitată funcţia de supraveghere şi ar trebui indicată perioada maximă de păstrare.

(10) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către ESMA.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...