Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21.05.1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:

Art. 1. - Modificări (1)

Clădirile, împreună cu terenul aferent, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România şi au fost trecute după anul 1940 în patrimoniul statului român prin măsuri de confiscare şi naţionalizare, se retrocedează Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.).
Modificări (1)

Art. 2. -

Pentru administrarea bunurilor prevăzute la art. 1, se va constitui o fundaţie care va desfăşura activităţi nonprofit, având ca scop, în principal:

a) ajutorarea şi protecţia socială a membrilor comunităţilor evreieşti din România şi a altor persoane aflate în nevoie;

b) păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a comunităţilor evreieşti din România;
Modificări (1)

c) prezentarea istoriei vechi şi contemporane a poporului evreu, cu accent pe istoria comunităţilor evreieşti din România;

d) combaterea antisemitismului, rasismului, xenofobiei şi intoleranţei, dezvoltarea respectului pentru diversitate, democraţie, libertate şi justiţie;

e) păstrarea şi dezvoltarea legăturilor dintre cetăţenii României şi cetăţenii altor state, în special cetăţenii Statului Israel, originari din România.

Art. 3. -

Din conducerea fundaţiei menţionate la art. 2 vor face parte, pe lângă reprezentanţii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, şi reprezentanţi ai unor organizaţii care sunt mandatate să apere drepturile foştilor proprietari şi ale succesorilor acestora, între care şi asociaţia "Organizaţia Mondială Evreiască pentru Restituirea Bunurilor". Modul de constituire a organelor de conducere a fundaţiei, precum şi modul de funcţionare a acesteia se vor stabili prin actele de constituire a fundaţiei.

Art. 4. -

(1) În scopul verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 1 şi al stabilirii măsurilor tehnice legate de retrocedarea imobilelor cuprinse în anexă, se instituie, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, o comisie specială formată pe baze paritare din reprezentanţi ai Guvernului şi ai Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.
Modificări (2)

(2) Comisia va examina, pentru fiecare caz în parte, pe bază de acte doveditoare, drepturile de proprietate asupra imobilelor revendicate.

(3) Comisia prevăzută în acest articol este abilitată să examineze, cu respectarea aceleiaşi proceduri, cereri de retrocedare şi pentru alte imobile din această categorie, care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România. După identificarea acestor imobile, autorităţile care au iniţiat prezenta ordonanţă de urgenţă vor supune spre aprobare Guvernului propuneri corespunzătoare.
Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

Predarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se va realiza prin protocoale încheiate între actualii deţinători ai imobilelor şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România.

Art. 6. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, orice dispoziţii contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministru delegat pe lângă primul-ministru
pentru minorităţi naţionale,
Gyorgy Tokay
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Adrian Severin
Ministru delegat pe lângă primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului şi a Departamentului
pentru Administraţie Publică Locală,
Remus Opriş
Ministru de stat, ministrul finanţelor,
Mircea Ciumara

Bucureşti, 20 mai 1997.

Nr. 21.

ANEXĂ
Modificări (1)

LISTA
bunurilor care vor fi retrocedate Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România*)

Modificări (1)

Nr. crt. Adresa Actul de proprietate Titularul actual al dreptului de administrare Destinaţia iniţială Folosinţa actuală Actul în baza căruia a trecut în proprietatea statului Observaţii
1. Bucureşti, str. Iuliu Barasch nr. 18 Consiliul General al Municipiului Bucureşti Teatru evreiesc de Stat Teatrul Evreiesc Inexistent Se va păstra destinaţia
2. Bucureşti, str. Matei Basarab nr. 58-60 Consiliul General al Municipiului Bucureşti Imobil+ teren Nu se cunoaşte Fără titlu şi fără act normativ Se restituie terenul
3. Bucureşti, str. I.C. Filitti nr. 13 Consiliul General al Municipiului Bucureşti Imobil+ teren Locuinţă+ birouri Fără titlu şi fără act normativ Se restituie terenul
4. Cluj-Napoca, Str. Oţetului nr. 3, judeţul Cluj CF. 18.214 Societatea Comercială "Textila Romat" - S.A. Grădiniţă de copii Întreprin- dere textilă Proces-verbal nr. 16.829/2.300 din 19 iunie 1974 şi cerere a Grupului între- prinderilor de Gospodărie Comunală În Între- gime, cu contract de închiriere
5. Petrova, str. Principală, judeţul Maramureş Consiliul local, Cooperativa de consum Baie rituală şi sinagogă Magazin, sediu poştă Inexistent Se restituie terenul
6. Hârlău, str. Petru Rareş Nr. 56, judeţul Iaşi nr. de inventar 005-2512 Consiliul local Baie rituală Lemnărie, magazie, S.R.L. Inexistent În întregime, cu contract de închiriere reînnoit

*) Prezenta anexă a fost întocmită conform documentaţiei prezentate de F.C.E.R. şi W.J.R.O. şi confirmate de prefecturi la solicitarea Secretariatului General al Guvernului.

se încarcă...