Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30.12.1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Disponibil şi în en

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (1)

Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte regimul juridic general privind garanţiile şi facilităţile de care beneficiază investitorii şi investiţiile directe în România.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
Modificări (1)

a) investiţie directă - participarea la constituirea sau la extinderea unei întreprinderi în oricare dintre formele juridice prevăzute de lege, dobândirea de acţiuni sau de părţi sociale ale unei societăţi comerciale, cu excepţia investiţiilor de portofoliu, precum şi înfiinţarea ori extinderea în România a unei sucursale de către o societate comercială străină, prin:
Modificări (1)

- aport financiar, în monedă naţională sau în valută convertibilă;

- aport în natură de bunuri imobile sau/şi bunuri mobile, corporale şi necorporale;

- participarea la creşterea activelor unei întreprinderi, prin orice mod legal de finanţare;

b) investiţie de portofoliu - dobândirea de valori mobiliare pe pieţele de capital organizate şi reglementate, în scopul obţinerii de câştiguri de capital din dividende şi din dobânzi aferente acestora - rezultate din activitatea unor terţi implicaţi direct în administrarea emitentului - şi din diferenţa favorabilă de preţ la vânzare;
Modificări (1)

c) investitor persoană fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă, cu domiciliul sau cu sediul permanent în România ori în străinătate, care investeşte în România, în oricare dintre modalităţile prevăzute la lit. a) şi b);

d) rezident/nerezident - persoanele calificate astfel conform reglementărilor privind regimul valutar.
Modificări (1)

Art. 3. -

Regimul investiţiilor de portofoliu, inclusiv avantajele de care acestea beneficiază, se stabileşte prin lege specială.

CAPITOLUL II Garanţii şi facilităţi comune

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Efectuarea unei investiţii în România, precum şi posesia, folosinţa sau dispoziţia asupra unei proprietăţi sunt garantate şi nu pot fi supuse vreunei măsuri discriminatorii. De asemenea, nu pot fi supuse discriminării administrarea, întreţinerea, fructificarea, extinderea sau lichidarea unei investiţii.

(2) Investitorii beneficiază în România, în principal, de:

- posibilitatea efectuării de investiţii în orice domeniu şi în orice forme juridice prevăzute de lege;

- egalitatea de tratament - just şi echitabil - pentru investitorii români sau străini, rezidenţi sau nerezidenţi în România;

- garanţii împotriva naţionalizării, exproprierii sau altor măsuri cu efect echivalent;

- facilităţi vamale şi fiscale;

- asistenţă privind parcurgerea formalităţilor administrative;

- dreptul la conversia în valuta investiţiei a sumelor în lei ce le revin din investiţie, precum şi la transferul valutei în ţara de origine, potrivit reglementărilor privind regimul valutar;

- dreptul investitorilor de a alege instanţele judecătoreşti sau arbitrale competente pentru soluţionarea eventualelor litigii;

- posibilitatea reportării pierderilor înregistrate în cursul unui exerciţiu financiar pe seama profitului impozabil al exerciţiilor financiare următoare;

- posibilitatea utilizării amortizării accelerate;

- posibilitatea deducerii cheltuielilor pentru reclamă şi publicitate din profitul impozabil;

- posibilitatea angajării de cetăţeni străini, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Totodată, investitorii beneficiază de drepturile acordate prin legile în vigoare întreprinzătorilor, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii întreprinderilor.

(4) Regimul juridic prevăzut la alin. (1)-(3) nu se aplică investitorilor care operează şi investiţiilor care funcţionează în zone libere sau în zone reglementate prin legi speciale.

Art. 5. - Modificări (1)

Domeniile în care investiţiile se pot efectua numai pe bază de licenţă sau de autorizare, precum şi condiţiile generale în care se pot acorda licenţele sau autorizaţiile se stabilesc prin lege.

Art. 6. - Modificări (2)

Orice investitor, persoană juridică rezidentă sau nerezidentă, poate dobândi orice drepturi reale asupra bunurilor mobile şi imobile.

Art. 7. -

Investitorii pot efectua schimb valutar pe teritoriul României, în condiţiile stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. -

(1) Investiţiile nu pot fi naţionalizate, expropriate sau supuse unor măsuri cu efect echivalent, exceptând cazurile în care o astfel de măsură întruneşte următoarele condiţii:
Modificări (1)

a) este necesară pentru cauză de utilitate publică;

b) este nediscriminatorie;

c) se efectuează în conformitate cu prevederile exprese ale legii;

d) se face cu plata unei despăgubiri prealabile, adecvată şi efectivă.

(2) Despăgubirea prevăzută la alin. (1) lit. d) va fi echivalentă cu valoarea justă de piaţă a investiţiei expropriate la momentul mediat anterior exproprierii sau înainte ca exproprierea iminentă să devină cunoscută într-un mod care să afecteze valoarea investiţiei.
Modificări (1)

(3) La cererea investitorului, valoarea justă de piaţă a investiţiei poate fi exprimată în valută liber convertibilă, pe baza cursului valutei respective pe piaţa valutară la data evaluării.

(4) Investitorul afectat are dreptul la o examinare promptă a cazului său, a evaluării investiţiei sale şi a plăţii despăgubirii, conform legii române, examinare efectuată, după caz, de către o autoritate judecătorească sau de către o altă autoritate independentă şi competentă, conform tratatelor internaţionale în materie la care România este parte.

CAPITOLUL III Garanţii şi facilităţi pentru investitorii nerezidenţi în România
Modificări (1)

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Investitorii nerezidenţi vor avea aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi investitorii români, sub rezerva dispoziţiilor din prezentul capitol.

(2) În cazul în care un acord bilateral de promovare şi protejare reciprocă a investiţiilor, ratificat potrivit legii, ori o altă lege ar îndreptăţi un investitor - persoană fizică sau juridică nerezidentă - la un tratament mai favorabil decât cel prevăzut prin prezenta ordonanţă de urgenţă, investitorul în cauză va beneficia de acel tratament.

Art. 10. -

Investitorii nerezidenţi în România au dreptul de a transfera în străinătate, fără nici un fel de restricţii, după plata impozitelor şi a taxelor legale, următoarele venituri, în valută liber convertibilă:

a) dividendul sau beneficiul obţinut de la o societate comercială, în cazul în care sunt acţionari sau asociaţi, ori profitul de la o sucursală a acesteia;
Modificări (1)

b) venitul obţinut în cazul unei asociaţii în participaţiune, precum şi veniturile obţinute din vânzarea acţiunilor sau a părţilor sociale;

c) sumele obţinute din lichidarea unei societăţi comerciale, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, ori din lichidarea unei societăţi comerciale potrivit procedurii falimentului, reglementată prin Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, cu modificările ulterioare;

d) sumele obţinute cu titlu de despăgubiri, ca urmare a unei exproprieri sau aplicării unei alte măsuri cu efect echivalent;

e) alte venituri, conform formei de realizare a investiţiei.

Art. 11. - Modificări (1)

Litigiile dintre investitorii nerezidenţi şi statul român, cu privire la drepturile şi obligaţiile rezultând din prevederile cap. II, ale prezentului capitol şi ale cap. V, vor fi soluţionate, la alegerea investitorului, potrivit procedurii instituite prin:

a) Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 şi Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat;

b) Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, încheiată la Washington la 18 martie 1965 şi ratificată de România prin Decretul Consiliului de Stat nr. 62/1975, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 7 iunie 1975, atunci când investitorul străin este cetăţean al unui stat parte la convenţie şi diferendul priveşte o investiţie în sensul art. 25 alin. (1) al convenţiei; în astfel de situaţii, o societate română în care investitorii străini deţin - potrivit legii române - o poziţie de control, aceasta va fi considerată, conform art. 25 alin. (2) lit. b) din convenţie, ca având naţionalitatea investitorilor străini;

c) Regulamentul de arbitraj UNCITRAL/CNUDCI; în cazul în care arbitrii nu vor fi desemnaţi în condiţiile art. 6 sau 7 din acest regulament, ei vor fi desemnaţi de către secretarul general al Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii.

CAPITOLUL IV Facilităţi vamale şi fiscale
Referințe (1)

Art. 12. -

(1) Orice investiţie, efectuată potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de facilităţile vamale şi fiscale prevăzute în prezentul capitol.

(2) Aplicarea măsurilor prevăzute în acest capitol şi controlul respectării condiţiilor legale de acordare a lor vor fi efectuate de către organele fiscale şi de către organele vamale.

Art. 13. - Jurisprudență (1)

Investitorii beneficiază de următoarele facilităţi:

a) importul de bunuri mobile, corporale sau/şi necorporale, care constituie aport în natură la capitalul social al unei societăţi comerciale sau reprezintă contribuţia la o asociaţie în participaţiune ori la o asociaţie familială, necesară pentru realizarea obiectului de activitate, este exceptat de la plata taxelor vamale şi de la plata taxelor pe valoarea adăugată;
Modificări (2)

b) importul de echipamente tehnologice - maşini şi utilaje - constituind active amortizabile, conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare, realizat de către investitorii care efectuează investiţii directe, este exceptat de la plata taxelor vamale; lista cu denumirea comercială şi codurile din Tariful vamal de import al României corespunzătoare bunurilor ce se încadrează în prevederile sus-menţionate se adoptă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei şi Comerţului şi a Ministerului Finanţelor;
Modificări (1), Referințe (1)

c) posibilitatea de a opta, cu ocazia realizării unor investiţii noi, pentru una dintre următoarele două forme de stimulente fiscale, fără însă a le cumula:
Modificări (1)

- deducerea din profitul impozabil a cheltuielilor privind amortizarea, chiar şi în cazul în care contribuabilul a optat pentru utilizarea regimului de amortizare accelerată. Opţiunea contribuabilului de a utiliza regimul de amortizare accelerată trebuie comunicată organelor fiscale teritoriale unde acesta are obligaţia depunerii declaraţiei de impunere, fără a mai fi necesară o aprobare prealabilă dată de aceste organe;

- deducerea, din profitul impozabil aferent exerciţiului financiar, a unei cote de 20% din preţul de achiziţie a echipamentelor tehnologice - maşini şi utilaje - ce constituie active amortizabile achiziţionate în cursul respectivului exerciţiu financiar; în cazul în care profitul impozabil este insuficient pentru a permite deducerea în întregime a sumei aferente cotei de 20% menţionate, deducerea diferenţei se face din profitul aferent exerciţiilor financiare următoare, până la concurenţa sumei deductibile, în cel mult 5 ani;

d) deducerea integrală din profitul impozabil a cheltuielilor cu reclama şi publicitatea;

e) recuperarea pierderii anuale declarate de contribuabili, prin declaraţia de impozit pe profit, din profiturile impozabile obţinute în următorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL V Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 14. - Modificări (1)

Importul bunurilor prevăzute la art. 13 lit. a) nu este supus controlului special al Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice, conform Ordonanţei Guvernului nr. 31/1994 privind regimul importurilor şi exporturilor de produse strategice, aprobată prin Legea nr. 93/1994, cu excepţia cazului în care importul se realizează cu parteneri de afaceri din ţările care nu aplică reglementări similare privind regimul importurilor şi exporturilor de produse strategice.

Art. 15. -

Facilităţile în derulare, stabilite conform Legii nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine, cu modificările şi completările ulterioare, conform Legii nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie, şi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România sunt menţinute până la expirarea termenelor pentru care au fost acordate.

Art. 16. -

Facilităţile acordate prin prezenta ordonanţă de urgenţă nu vor fi modificate timp de 5 ani.

Art. 17. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Consiliul pentru Reformă şi Ministerul Finanţelor vor elabora şi vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice pentru aplicarea acesteia.

Art. 18. - Modificări (1)

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 1-10 şi art. 16-33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 19 iunie 1997, art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul reformei,
preşedintele Consiliului pentru Reformă,
Ilie Şerbănescu
Ministrul finanţelor,
Daniel Dăianu
Ministru de stat, ministrul industriei şi comerţului,
Mircea Ciumara
p. Ministru de stat, ministrul justiţiei,
Dinu Ianculescu,
secretar de stat

Bucureşti, 30 decembrie 1997.

Nr. 92.

se încarcă...