Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 792/2016 privind indicii armonizaţi ai preţurilor de consum şi indicele preţului locuinţelor, şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016R0792

În vigoare de la 13.06.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 8 martie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 21 aprilie 2016.

întrucât:

(1) Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este conceput pentru a măsura inflaţia în mod armonizat în toate statele membre. Comisia şi Banca Centrală Europeană (BCE) folosesc IAPC pentru evaluarea stabilităţii preţurilor în statele membre în conformitate cu articolul 140 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE).

(2) Indicii armonizaţi sunt utilizaţi în contextul procedurii Comisiei privind dezechilibrele macroeconomice, instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului.

(3) Statisticile privind preţurile cu un nivel ridicat de calitate şi de comparabilitate sunt esenţiale pentru cei responsabili cu politicile publice în Uniune, pentru cercetători şi pentru toţi cetăţenii europeni.

(4) Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) foloseşte IAPC drept indice pentru măsurarea îndeplinirii obiectivului SEBC privind stabilitatea preţurilor, în temeiul articolului 127 alineatul (1) din TFUE, care este deosebit de relevant pentru definirea şi punerea în aplicare a politicii monetare a Uniunii în temeiul articolului 127 alineatul (2) din TFUE. În temeiul articolului 127 alineatul (4) şi al articolului 282 alineatul (5) din TFUE, BCE urmează să fie consultată cu privire la orice act al Uniunii propus în domeniile care ţin de competenţele sale.

(5) Obiectivul prezentului regulament este de a stabili un cadru comun pentru dezvoltarea, producerea şi difuzarea indicilor armonizaţi ai preţurilor de consum şi a indicelui preţurilor locuinţelor (IPL) la nivelul Uniunii şi la nivel naţional. Cu toate acestea, nu este exclusă posibilitatea ca, în viitor, să se extindă aplicarea cadrului, dacă este necesar, la nivel subnaţional.

(6) Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului a stabilit un cadru comun pentru construirea indicilor armonizaţi ai preţurilor de consum. Respectivul cadru juridic trebuie să fie adaptat la cerinţele şi la progresele tehnice actuale, îmbunătăţind prin urmare, în continuare, relevanţa şi comparabilitatea indicilor armonizaţi ai preţurilor de consum şi ale IPL. Pe baza noului cadru instituit prin prezentul regulament, ar trebui iniţiate lucrări cu privire la un set de indicatori suplimentari privind evoluţia preţurilor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...