Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16.12.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează producerea, prelucrarea, utilizarea, comercializarea, introducerea, scoaterea din ţară şi tranzitul pe teritoriul României al metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase, activităţile conexe ale acestora, precum şi prestările de servicii privind aceste bunuri.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1.

a) metale preţioase - aurul, argintul, ruteniul, rhodiul, paladiul, osmiul, iridiul şi platina, care au un titlu de cel puţin 995/1.000;
Modificări (1)

b) aliaje de metale preţioase - amestecul de două sau mai multe metale în care conţinutul de metal preţios este de cel puţin 333/1.000;
Modificări (1)

c) pietre preţioase - diamantele, rubinele, safirele, smaraldele şi perlele naturale şi de cultură;
Modificări (1)

d) aur financiar - aurul achiziţionat de persoane fizice ori juridice în scopul realizării unor plasamente de valoare. Aurul financiar cuprinde aurul sub formă de bare, lingouri, plachete, având titlul minim de 995/1.000, precum şi sub formă de monede din aur având titlul mai mare sau egal cu 900/1.000, cotate pe una dintre pieţele Uniunii Europene. Operaţiunile cu aur financiar se realizează atât prin livrare fizică, cât şi prin operaţiuni în conturi de metal preţios sau hârtii de valoare exprimate în aur, deţinute la bănci;

e) aur monetar - acea parte a aurului financiar utilizat ca activ, care este deţinut cu titlu de rezervă oficială de Banca Naţională a României. Aurul monetar se prezintă de regulă sub formă de monede cu titlul minim de 900/1.000, lingouri, precum şi bare standard cu titlul minim de 995/1.000;

f) aur dentar - aliaj al aurului, utilizat la lucrări dentare;

g) metale preţioase industriale - metale preţioase sau aliaje ale acestora utilizate în scop industrial;

h) monede din metale preţioase - monede confecţionate din metale preţioase sau aliaje ale acestora;

2. operaţiuni cu metale preţioase, cu aliaje ale acestora şi cu pietre preţioase - operaţiuni care au ca obiect:
Modificări (1), Referințe (1)

a) fabricarea şi producerea metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase; categoriile de subproduse cu conţinut de metale preţioase care se supun prevederilor legale vor fi stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Nu fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă activităţile de extracţie şi preparare, astfel cum sunt reglementate prin Legea minelor nr. 85/2003;

b) prelucrarea metalelor preţioase, aliajelor lor şi pietrelor preţioase, inclusiv producerea de obiecte, bijuterii şi lucrări dentare din acestea;

c) vânzarea, cumpărarea, tranzacţionarea, păstrarea în depozit a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase, bijuteriilor, obiectelor de aurărie sau de argintărie, precum şi mijlocirea acestor operaţiuni;

d) introducerea în ţară, scoaterea din ţară şi tranzitul prin România de metale preţioase şi de aliaje ale acestora, bijuterii, obiecte de aurărie sau de argintărie, precum şi de pietre preţioase;

e) marcarea bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase şi din aliajele acestora;

f) prestarea de servicii care au ca obiect metale preţioase, aliaje ale acestora, pietre preţioase, bijuterii, obiecte de aurărie sau de argintărie;

g) utilizarea în interes industrial a metalelor preţioase şi a aliajelor acestora;

h) vânzarea, cumpărarea, tranzacţionarea, precum şi intermedierea unor astfel de operaţiuni cu monede din metale preţioase şi aliaje ale acestora, dacă acestea se desfăşoară ca activităţi permanente;

i) orice activităţi conexe ale operaţiunilor de mai sus, dacă acestea au ca obiect metale preţioase, aliaje ale acestora sau pietre preţioase;

3. titlu - proporţia de metal fin conţinută de un aliaj, exprimată în miimi;
Modificări (1)

4. autorizaţie - actul emis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, care acordă dreptul de a desfăşura operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase;
Modificări (1)

5. bijuterii - obiecte de podoabă din metale preţioase şi aliaje ale acestora, care au sau nu au în componenţă pietre preţioase, cum ar fi: inelele, brăţările, colierele, broşele, cerceii, lanţurile, brelocurile, pandantivele, plachetele, acele de cravată, butonii de manşetă, precum şi articolele de uz personal, cum ar fi: portţigaretele, tabacherele, pudrierele, bombonierele, brichetele, ochelarii, ceasurile (carcasă şi brăţară) sau altele asemenea;

6. obiecte de aurărie sau de argintărie - obiecte din metale preţioase şi din aliaje ale acestora, destinate serviciilor de masă, de toaletă, garniturilor de birou, pentru decoraţiuni interioare, pentru fumători, pentru uz gospodăresc, uz religios, de artă şi altele;

7. marcarea metalelor preţioase şi a aliajelor acestora - operaţiunea de atestare a conţinutului de metal preţios de bază, prin aplicarea mărcii de titlu, a mărcii de garanţie proprie a producătorului intern, a importatorului şi/sau a vânzătorului cu amănuntul ori, după caz, a mărcii de certificare;
Modificări (1)

8. marca de garanţie proprie - semn individual stabilit şi înregistrat la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase sau din aliajele acestora de către producătorul intern, importator sau vânzătorul cu amănuntul;
Modificări (1)

9. marca titlului - semn convenţional, diferit în funcţie de titlul metalului preţios, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase şi aliajele acestora;
Modificări (1)

10. marca de certificare - semn convenţional care se aplică pe bijuterii şi pe obiectele din metale preţioase sau aliaje ale acestora de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în cazul în care producătorul intern, importatorul şi/sau vânzătorul nu sunt autorizaţi sau nu doresc să îşi aplice marca de garanţie proprie, la cererea acestora.
Modificări (1)

CAPITOLUL II Rezerva de stat de metale preţioase

Art. 3. - Jurisprudență (2)

(1) În cadrul rezervei de stat de metale preţioase Banca Naţională a României stabileşte mărimea rezervei de aur care face parte din rezervele internaţionale ale statului aflate în administrarea sa, informând Guvernul şi Parlamentul României asupra situaţiei acesteia.

(2) Banca Naţională a României urmăreşte menţinerea rezervei de aur la un nivel pe care îl apreciază ca fiind adecvat tranzacţiilor externe ale statului.

CAPITOLUL III Drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice care
dobândesc, deţin sau efectuează operaţiuni cu metale şi pietre preţioase

Art. 4. - Jurisprudență (1)

Persoanele fizice şi juridice au dreptul să dobândească şi să deţină orice cantitate de bijuterii şi obiecte, monede, inclusiv lingouri şi bare din metale preţioase şi aliajele lor, precum şi pietre preţioase.

Art. 5. -

(1) Cumpărarea, vânzarea şi tranzacţiile cu metale preţioase şi aliajele acestora, precum şi cu pietre preţioase pot fi efectuate fără restricţii de către persoane fizice şi juridice, cu condiţia ca aceste acte de comerţ să nu reprezinte o activitate permanentă sau profesională.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele fizice sau juridice care sunt autorizate să efectueze acte de comerţ cu metale şi pietre preţioase.

Art. 6. - Modificări (1)

Persoanele fizice şi juridice pot efectua operaţiuni de vânzare, cumpărare şi tranzacţionare cu aur pentru investiţii şi cu aur financiar numai prin intermediul băncilor autorizate de Banca Naţională a României.

Art. 7. -

Operaţiunile cu aur monetar se efectuează în exclusivitate de Banca Naţională a României, conform statutului său de funcţionare.

CAPITOLUL IV Autorizarea operaţiunilor cu metale preţioase,
aliajele acestora şi cu pietre preţioase

Modificări (1)

Art. 8. - Puneri în aplicare (4)

(1) Operaţiunile cu metale preţioase, cu aliajele acestora şi cu pietre preţioase, prevăzute la art. 2 pct. 2, se pot efectua ca activităţi permanente sau profesionale de către persoanele fizice şi juridice autorizate în condiţiile legii.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Autorizaţia se eliberează pe perioadă nedeterminată de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
Modificări (1)

(3) Pentru eliberarea autorizaţiei se percepe taxa stabilită de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, iar condiţiile de autorizare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Acțiuni respinse (1), Referințe (3)

CAPITOLUL V Evidenţa operaţiunilor cu metale preţioase, aliaje ale
acestora şi cu pietre preţioase

Modificări (1)

Art. 9. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Jurisprudență (1)

Persoanele fizice şi juridice autorizate să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase au obligaţia să asigure evidenţa strictă a acestora, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 10. -

Persoanele fizice şi juridice menţionate la art. 9 au obligaţia să pună la dispoziţie organelor abilitate toate documentele şi evidenţele solicitate de acestea.

Art. 11. -

(1) Controlul evidenţei operaţiunilor cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi cu pietre preţioase se exercită de către organele abilitate ale Ministerului Finanţelor Publice.

(2) Controlul operaţiunilor cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi cu pietre preţioase se exercită de către organele abilitate ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

CAPITOLUL VI Marcarea obiectelor din metale preţioase şi aliaje ale acestora.
Controlul marcării şi al titlurilor marcate

Modificări (1)

Art. 12. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

În vederea prevenirii unor acte de comerţ ilicit bijuteriile şi obiectele din metale preţioase şi din aliaje ale acestora, expuse comercializării, trebuie să fie marcate cu marca de garanţie proprie şi înregistrată a producătorului intern, a importatorului sau/şi a vânzătorului cu amănuntul, alăturat de marca titlului, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 13. - Modificări (1)

Controlul marcării bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase şi din aliaje ale acestora, precum şi controlul titlurilor marcate se vor efectua de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 14. - Jurisprudență (1)

În desfăşurarea activităţii sale Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este singura instituţie în măsură ca, pe teritoriul României:

a) să emită norme interne de lucru şi să stabilească tarifele pentru activităţile de analiză, marcare şi expertizare pe care le efectuează;
Referințe (7)

b) să stabilească mărcile utilizate de producătorii interni, importatori sau, după caz, de comercianţi, pe bază de tarife proprii, precum şi marca proprie de certificare;
Modificări (1)

c) să efectueze expertize ale metalelor preţioase şi ale pietrelor preţioase, dispuse de instanţele de judecată şi de notariatele publice, la solicitarea organelor de urmărire penală, a organelor vamale sau a organelor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi la cererea persoanelor fizice şi juridice;

d) să constate şi să sancţioneze abaterile de la prevederile legale referitoare la marcarea metalelor preţioase.

Art. 15. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

(1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor preia de la Banca Naţională a României toate drepturile, responsabilităţile şi obligaţiile specifice activităţii de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi aliajelor acestora şi de expertizare a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase. De asemenea, se va prelua fără plată dotarea tehnică aferentă acestor activităţi.

(2) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor poate prelua personalul Băncii Naţionale a României specializat în activitatea de expertizare, analiză şi marcare, prin înfiinţarea unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.

CAPITOLUL VII Sancţiuni

Art. 16. - Modificări (1)

Nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea contravenţională, civilă sau penală, după caz.

Art. 17. - Modificări (2)

Falsificarea mărcilor individuale, folosirea acestora, precum şi folosirea unor mărci neînregistrate constituie infracţiuni şi se pedepsesc conform Codului penal, precum şi cu măsura confiscării stocului de marfă respectiv.

Art. 18. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

Desfăşurarea fără autorizaţie a operaţiunilor cu metale preţioase, cu aliajele acestora sau cu pietre preţioase constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei, precum şi cu confiscarea bunurilor respective în favoarea statului.

Art. 19. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

Comercializarea bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase, aliaje ale acestora sau cu pietre preţioase, fără ca acestea să fie supuse în prealabil operaţiunii de marcare prevăzute la art. 12, sau marcarea necorespunzătoare a titlurilor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, precum şi cu măsura confiscării bunurilor respective în favoarea statului.

Art. 20. - Modificări (1)

Contravenţiile prevăzute la art. 18 şi 19 se constată şi se sancţionează de personalul cu atribuţii de control al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor, iar dacă operaţiunile au avut ca obiect aur financiar, de către personalul cu atribuţii de control al Băncii Naţionale a României.

Art. 21. - Modificări (1)

Prevederile din prezenta ordonanţă de urgenţă referitoare la contravenţii se completează cu prevederile legii privind regimul juridic al contravenţiilor.

Art. 22. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor poate suspenda, pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 6 luni, autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase, cu aliajele acestora, cu pietre preţioase, în cazul încălcării prevederilor legale privind operaţiunile cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase.

(2) Repetarea încălcării prevederilor legale privind operaţiunile cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase duce la retragerea definitivă a autorizaţiei.

(3) Ministerul Finanţelor Publice va stabili prin norme de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă situaţiile concrete în care se poate dispune suspendarea ori retragerea autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase, cu aliajele acestora sau cu pietre preţioase.

(4) Împotriva ordinului sau, după caz, a deciziei de suspendare, de retragere a autorizaţiei ori de respingere a cererii de autorizare se poate formula contestaţie în termenele şi în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 23. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) În situaţia în care autorizaţia a fost retrasă, cel care o deţinea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la comunicare, să lichideze stocul de obiecte şi bijuterii din metale preţioase, din aliaje ale acestora, precum şi stocul de pietre preţioase, existente la data retragerii autorizaţiei.

(2) În cazul suspendării autorizaţiei cel care o deţinea nu mai are dreptul să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, cu aliajele acestora sau cu pietre preţioase pentru care a fost autorizat.

Art. 24. -

(1) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară una dintre operaţiunile menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă trebuie să solicite autorizaţie în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Dacă cererea va fi respinsă, acestea trebuie să lichideze, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a respingerii cererii, stocul de obiecte şi bijuterii din metale preţioase, din aliajele acestora sau din pietre preţioase.

Art. 25. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Metalele preţioase, aliajele acestora şi pietrele preţioase, considerate bunuri fără stăpân, precum şi cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege se depun la Ministerul Finanţelor Publice, în tezaurul trezoreriei, în conformitate cu normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cu îndeplinirea condiţiilor legale.

(2) Regulile de manipulare şi depozitare a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi a pietrelor preţioase aflate în tezaurul trezoreriei se vor stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(3) Valorificarea metalelor preţioase, aliajelor acestora şi a pietrelor preţioase se face în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

se încarcă...