Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.02.2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (1)

Gospodărirea deşeurilor radioactive se desfăşoară potrivit normelor şi reglementărilor naţionale, precum şi acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, privind securitatea nucleară, protecţia împotriva radiaţiilor ionizante a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului şi a proprietăţii.

Art. 2. -

Obiectul prezentei ordonanţe îl constituie stabilirea responsabilităţilor organismelor implicate în diferitele etape ale gospodăririi deşeurilor radioactive şi asigurarea resurselor financiare destinate realizării activităţilor de gospodărire a deşeurilor rezultate din funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice, precum şi celor destinate dezafectării lor, în condiţii care să asigure securitatea nucleară şi protecţia împotriva radiaţiilor ionizante a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului şi a proprietăţii, fără a compromite nevoile şi aspiraţiile generaţiilor viitoare.

Art. 3. -

(1) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică pentru gospodărirea în siguranţă atât a deşeurilor radioactive rezultate din ciclul combustibilului nuclear, cât şi a deşeurilor radioactive rezultate din aplicaţiile tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în industrie, medicină, agricultură şi în alte domenii de interes socioeconomic, inclusiv a celor rezultate din dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice.
Modificări (1)

(2) Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică:

a) gospodăririi deşeurilor radioactive provenite din activităţile din domeniul mineritului şi de prelucrare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu;

b) activităţilor de dezafectare a instalaţiilor de minerit şi de prelucrare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu;

c) la eliberarea controlată a efluenţilor radioactivi în mediu.

(3) Activităţile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative în vigoare.
Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1)

Statul garantează desfăşurarea în siguranţă a activităţilor de depozitare definitivă a deşeurilor radioactive produse prin operarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice.

Art. 5. - Modificări (1)

La baza gospodăririi deşeurilor radioactive, inclusiv a depozitării definitive a acestora, stau următoarele principii generale:

a) principiul utilizării tehnicilor şi tehnologiilor de gospodărire care să asigure un nivel acceptabil de protecţie la radiaţii ionizante pentru sănătatea populaţiei şi mediului, luându-se în considerare şi posibilele efecte transfrontaliere;

b) principiul "generatorul de deşeuri radioactive plăteşte";

c) principiul responsabilităţii generatorului de deşeuri radioactive;

d) principiul utilizării celor mai bune tehnici şi tehnologii existente fără antrenarea unor costuri nejustificate pentru generaţiile viitoare;

e) principiul menţinerii volumelor şi activităţilor deşeurilor radioactive la cel mai scăzut nivel rezonabil posibil.

Art. 6. -

În sensul prezentei ordonanţe, expresiile şi termenii următori semnifică:

a) accident nuclear - evenimentul nuclear care afectează instalaţia şi provoacă iradierea ori contaminarea populaţiei sau a mediului peste limitele permise de reglementările în vigoare;

b) activitate nucleară - orice practică umană care introduce surse sau căi de expunere suplimentare, extinde expunerea la un număr mai mare de persoane ori modifică reţeaua de căi de expunere, plecând de la sursele existente, mărindu-se astfel expunerea ori probabilitatea expunerii persoanelor sau numărul de persoane expuse;

c) audit - activitate de verificare a respectării normelor, procedurilor şi instrucţiunilor, ce vizează criteriile de acceptare a deşeurilor radioactive în vederea depozitării definitive, elaborate sau avizate de autoritatea naţională competentă în domeniu;

d) autoritate naţională competentă în domeniu - autoritatea stabilită de lege, cu competenţă la nivel naţional în domeniul depozitării definitive a deşeurilor radioactive, al coordonării activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive şi de gestionare a resurselor financiare constituite pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice şi pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive;

e) ciclu de combustibil nuclear - ansamblul de operaţiuni care cuprinde extracţia şi prelucrarea minereurilor şi îmbogăţirea uraniului şi toriului, fabricarea combustibilului nuclear, dezafectarea, orice activitate de gospodărire a deşeurilor radioactive sau orice activitate de cercetare-dezvoltare asociată uneia dintre operaţiunile de mai sus;

f) combustibil nuclear uzat - combustibilul nuclear iradiat în interiorul unui reactor şi care a fost îndepărtat definitiv din acesta;
Modificări (1)

g) controlul efluenţilor - eliberarea planificată şi controlată în mediu, în limite autorizate, a materialelor radioactive lichide sau gazoase, provenite din instalaţii nucleare autorizate, inclusiv în timpul funcţionării normale a instalaţiilor;

h) coordonare - ansamblul activităţilor de colectare şi prelucrare a informaţiilor, de avizare a documentaţiilor şi de participare la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi deşeurilor radioactive pentru armonizarea resurselor şi activităţilor instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniu, destinate îndeplinirii obiectivelor definitive în "Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive", în condiţii specificate;

i) deşeuri radioactive - materialele radioactive sub formă gazoasă, lichidă sau solidă, pentru care nu s-a prevăzut nicio altă întrebuinţare, care conţin ori care sunt contaminate cu radionuclizi în concentraţii superioare limitelor de exceptare; prin deşeu radioactiv se înţelege şi combustibilul nuclear uzat pentru care nu se prevede o altă utilizare;
Modificări (1)

j) depozitare/stocare intermediară - plasarea deşeurilor radioactive într-o instalaţie nucleară în scopul izolării, protecţiei mediului şi controlului de către personal, cu intenţia de a fi recuperate;

k) depozitare definitivă - amplasarea definitivă a combustibilului nuclear uzat sau a deşeurilor radioactive într-o instalaţie corespunzătoare, fără intenţia de a le recupera;

l) durată de exploatare utilă - timpul în care instalaţia de gestionare a deşeurilor radioactive poate fi folosită în scopul pentru care a fost proiectată sau, în cazul unei instalaţii de depozitare definitivă, timpul calculat din momentul depozitării deşeurilor radioactive până la închiderea şi sigilarea acesteia;

m) dezafectare - totalitatea activităţilor necesare a se desfăşura la o instalaţie nucleară şi/sau radiologică oprită definitiv, alta decât depozitul definitiv, în vederea eliberării nerestrictive sau utilizării amplasamentului;

n) deşeuri istorice - deşeurile radioactive provenite din practici trecute, care se află sub controlul unui titular de autorizaţie;

o) gospodărirea deşeurilor radioactive - totalitatea activităţilor administrative şi operaţionale care sunt implicate în manipularea, transportul, pretratarea, tratarea, condiţionarea, depozitarea intermediară şi depozitarea definitivă a deşeurilor rezultate din funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice. Termenul de gospodărire a deşeurilor radioactive se referă şi la gospodărirea combustibilului nuclear uzat pentru care nu se prevede o altă utilizare;
Modificări (1)

p) instalaţie nucleară:

1. orice reactor nuclear, cu excepţia celui cu care este echipat un mijloc de transport maritim ori aerian folosit ca o sursă de putere, dacă este pentru propulsie sau în orice alt scop;

2. orice uzină care foloseşte combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzină de retratare a combustibilului nuclear iradiat;

3. orice instalaţie în care sunt stocate materiale nucleare, cu excepţia depozitărilor în vederea transportului de materiale nucleare;

r) instalaţie radiologică - generatorul de radiaţie ionizantă, instalaţia, aparatul ori dispozitivul care extrage, produce, prelucrează sau conţine materiale radioactive, altele decât cele prevăzute la lit. p);

s) închiderea unei instalaţii de depozitare definitivă starea sau acţiunea asupra depozitului definitiv la sfârşitul vieţii de funcţionare. Un depozit definitiv devine închis după umplerea completă, prin acoperirea - astuparea - în cazul depozitelor de suprafaţă, prin umplerea cu materialul de umplutură şi/sau închiderea - sigilarea - în cazul depozitelor geologice, urmată de finalizarea activităţilor oricărei structuri anexe;

ş) Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive - actul normativ pe baza căruia se desfăşoară activităţile de gospodărire a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea lor definitivă, şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice;

t) surse - emiţătorul de radiaţii ionizante şi orice material radioactiv;

ţ) surse orfane - sursele provenite din practici din trecut, trafic ilicit sau pierdute, care nu se află sub controlul unui titular de autorizaţie;

u) titular de autorizaţie - persoana juridică autorizată pentru a desfăşura activităţi nucleare în baza Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006, care produce şi/sau deţine deşeuri radioactive.

CAPITOLUL II Gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive

Art. 7. - Modificări (1)

Titularii de autorizaţie au obligaţia de a gospodări în siguranţă deşeurile radioactive rezultate prin funcţionarea instalaţiilor nucleare şi radiologice pe toată durata de exploatare utilă, precum şi din dezafectarea acestora, în vederea depozitării lor definitive, în conformitate cu prevederile art. 26 şi 27 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Activităţile de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive se desfăşoară în baza Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive.

(2) Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive este componentă a Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear.

(3) Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive se elaborează de Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive, denumită în continuare ANDRAD, cu consultarea titularilor de autorizaţie nucleară.
Modificări (1)

(4) Standardele privind limitele şi condiţiile tehnice de depozitare definitivă a deşeurilor radioactive sunt stabilite de ANDRAD şi sunt aprobate prin ordin comun al preşedintelui ANDRAD şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN.

Art. 9. -

Coordonarea la nivel naţional a activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive şi de depozitare definitivă a acestora se face de către autoritatea naţională competentă în domeniu.

Art. 10. -

(1) Autoritatea naţională competentă în domeniul coordonării la nivel naţional a activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive este ANDRAD.
Modificări (1)

(2) ANDRAD răspunde de depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv a celor rezultate din dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice.
Modificări (1)

(3) ANDRAD este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului*), cu sediul în oraşul Mioveni, judeţul Argeş.
Modificări (1)

(4) ANDRAD îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a Guvernului.
Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

(5) În vederea realizării atribuţiilor ce îi revin potrivit prezentei ordonanţe, ANDRAD poate organiza puncte de lucru sau birouri teritoriale, după caz, fără personalitate juridică.
Modificări (1)

*) Conform art. 15 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Economiei şi Comerţului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Economiei şi Finanţelor", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul economiei, sau cu denumirea "Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul comerţului.

Art. 11. -

(1) Patrimoniul ANDRAD este constituit prin preluarea unei părţi din patrimoniul Sucursalei de Cercetări Nucleare din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin.
Modificări (1)

(2) ANDRAD este condusă de un consiliu de administraţie.
Modificări (1)

(3) Consiliul de administraţie al ANDRAD şi preşedintele acestuia sunt numiţi prin ordin al ministrului economiei şi comerţului.
Modificări (1)

(4) Consiliul de administraţie al ANDRAD este compus din 9 membri, după cum urmează:
Modificări (1)

a) Ministerul Finanţelor Publice*) - 1 membru;

b) ANDRAD - 1 membru;
Modificări (1)

c) Agenţia Nucleară - 1 membru;

d) Ministerul Economiei şi Comerţului - 2 membri;

e) Ministerul Educaţiei şi Cercetării**) - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică - 1 membru;

f) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor***) - 1 membru;

g) reprezentanţi ai principalilor generatori de deşeuri radioactive - 2 membri.

*) Conform art. 15 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Finanţelor Publice" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Economiei şi Finanţelor".

**) Conform art. 15 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Educaţiei şi Cercetării" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului".

***) Conform art. 15 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile".

Art. 12. - Modificări (1)

ANDRAD are ca obiect de activitate depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive şi coordonarea la nivel naţional a activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Cheltuielile curente şi de capital ale ANDRAD se finanţează integral din venituri proprii.

(2) Salarizarea personalului se face în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind salarizarea personalului din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.
Jurisprudență (1)

Art. 14. -

În vederea realizării obiectului său de activitate ANDRAD are următoarele atribuţii principale:
Modificări (1)

a) elaborează şi revizuieşte, cel puţin o dată la 5 ani, Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, pe care o transmite spre aprobare Ministerului Economiei şi Comerţului, şi monitorizează implementarea acesteia;
Modificări (1)

b) elaborează şi transmite spre aprobare Ministerului Economiei şi Comerţului Planul anual de activităţi în domeniul gospodăririi deşeurilor radioactive, denumit în continuare PAA, întocmit în baza Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, şi răspunde de realizarea acestuia;

c) răspunde direct de înfiinţarea depozitelor definitive pentru depozitarea deşeurilor radioactive; depozitele definitive sunt în patrimoniul şi în administrarea ANDRAD;
Modificări (1)

d) gestionează direct sau prin terţi activitatea de depozitare definitivă a deşeurilor radioactive rezultate din funcţionarea instalaţiilor nucleare şi radiologice, pe toată durata de exploatare utilă, precum şi din dezafectarea acestora;

e) informează şi pregăteşte publicul din zona învecinată depozitelor definitive în vederea acceptării amplasării acestora;

f) asigură constituirea şi actualizarea anuală a unei baze naţionale de date privind cantităţile, tipurile de deşeuri radioactive generate, inclusiv cele rezultate din dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice;

g) analizează datele relevante privind caracteristicile deşeurilor radioactive rezultate din exploatarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice;

h) întocmeşte anual inventarul la nivel naţional privind cantităţile şi tipurile de deşeuri radioactive generate, în vederea elaborării PAA;

i) avizează documentaţiile şi procedurile întocmite de titularii de autorizaţie, aferente etapelor de gospodărire în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, în vederea respectării criteriilor de acceptare pentru depozitarea definitivă;

j) elaborează criteriile de acceptare pentru depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive şi le supune aprobării CNCAN;

k) elaborează procedurile necesare depozitării definitive a deşeurilor radioactive;

l) avizează documentaţia aferentă procesului de dezafectare a instalaţiilor nucleare şi radiologice, întocmită de principalii generatori de deşeuri radioactive;

m) coordonează activitatea de dezafectare a instalaţiilor nucleare şi radiologice;

n) asigură elaborarea studiilor de caracterizare şi amplasament pentru depozitele definitive de deşeuri radioactive;

o) asigură, direct sau prin terţi, proiectarea, construcţia, punerea în funcţiune, exploatarea, închiderea şi monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive de deşeuri radioactive;

p) asigură, direct sau prin terţi, în vederea depozitării definitive, execuţia de servicii de gospodărire în siguranţă a:

- surselor orfane de radiaţii nucleare;

- deşeurilor radioactive istorice rezultate din practici trecute;

- deşeurilor radioactive rezultate din incidente şi accidente nucleare;

- combustibilului nuclear uzat şi deşeurilor radioactive de la operatorii economici aflaţi în faliment sau lichidare judiciară;

q) propune cuprinderea în cadrul planurilor sectoriale şi, respectiv, în Planul naţional de cercetare-dezvoltare de obiective specifice domeniului nuclear privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi depozitarea lor definitivă;

r) propune, avizează şi recepţionează temele şi lucrările din cadrul programelor de cercetare-dezvoltare din domeniul nuclear, finanţate de la bugetul de stat, care privesc gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi depozitarea definitivă a acestora;

s) solicită titularilor de autorizaţie rapoarte, date şi orice documentaţii necesare în vederea coordonării la nivel naţional a activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive, cu respectarea prevederilor legale;

ş) asigură, direct sau prin terţi, protecţia fizică a depozitelor definitive de deşeuri radioactive;

t) colaborează cu autorităţile şi instituţiile naţionale cu competenţe în domeniul nuclear;

ţ) cooperează cu instituţii şi organisme internaţionale în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi utilizării celor mai noi tehnologii privind depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive;

u) gestionează veniturile constituite conform art. 16 şi art. 19 alin. (1) lit. a);

v) efectuează audituri la principalii generatori de deşeuri radioactive pentru asigurarea conformităţii activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive cu criteriile de acceptare elaborate de ANDRAD în vederea depozitării definitive;
Modificări (1)

w) monitorizează radioactivitatea mediului în zona depozitelor definitive în vederea protecţiei populaţiei şi a mediului;

x) verifică periodic în vederea raportării, conform reglementărilor în vigoare, stadiul de acumulare a resurselor financiare destinate gospodăririi deşeurilor radioactive şi dezafectării instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice;

y) elaborează şi actualizează periodic studii tehnicoeconomice privind estimarea costurilor aferente depozitării definitive în siguranţă a deşeurilor radioactive pentru stabilirea cuantumurilor contribuţiilor anuale ale titularilor de autorizaţie;

z) elaborează şi prezintă rapoarte către organismele naţionale şi internaţionale privind domeniul său de activitate.

se încarcă...