Back

Parlamentul României

Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.07.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Prezenta lege reglementează:

a) înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea sistemului fondurilor de pensii administrate privat;

b) organizarea şi funcţionarea administratorilor fondurilor de pensii administrate privat, precum şi coordonarea activităţii altor entităţi implicate în acest domeniu.

(2) Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat este asigurarea unei pensii private, distinctă şi care suplimentează pensia acordată de sistemul public, pe baza colectării şi investirii, în interesul participanţilor, a unei părţi din contribuţia individuală de asigurări sociale.

Art. 2. - Referințe (1), Referințe în cărți (1)

(1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. active ale unui fond de pensii administrat privat - instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi numerar, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participanţilor;

2. activ personal - suma acumulată în contul unui participant, egală cu numărul de unităţi de fond deţinute de acesta, înmulţite cu valoarea la zi a unei unităţi de fond;

3. activ net total al fondului de pensii administrat privat la o anumită dată - valoarea care se obţine prin deducerea valorii obligaţiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea dată;

4. act individual de aderare - un înscris prin care o persoană îşi manifestă actul de voinţă de a fi parte la contractul de societate civilă şi la prospectul schemei de pensii private;

5. acţionar semnificativ - persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane fizice şi/sau juridice care acţionează împreună şi care deţin direct sau indirect o participaţie de cel puţin 10% din capitalul social al unei societăţi comerciale sau din drepturile de vot ori o participaţie care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administraţie, după caz;

6. administrare specială - exercitarea responsabilităţii fiduciare de către administratorul special, pe o perioadă determinată, asupra activelor fondului de pensii, în scopul limitării pierderilor pentru protejarea drepturilor cuvenite participanţilor şi beneficiarilor;

7. administrator special - persoană juridică autorizată să administreze un fond de pensii administrat privat, desemnată sau selectată de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, şi care se subrogă în drepturile şi obligaţiile administratorului pentru o perioadă determinată;

8. administrator - societatea comercială pe acţiuni constituită în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare şi cu prevederile prezentei legi, denumită societate de pensii, care are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii şi, opţional, furnizarea de pensii private;

9. agent de marketing al fondului de pensii - persoana fizică sau juridică mandatată de administrator să obţină acordul de aderare a participanţilor;

10. beneficiar - moştenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil;

11. beneficii colaterale - orice avantaje, precum facilităţi băneşti sau cadouri, altele decât cele care rezultă din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii private;

12. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisia - autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului României, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005;

13. Consiliul de Supraveghere Specială - consiliul constituit din două sau mai multe persoane, în funcţie de numărul de participanţi la un fond de pensii administrat privat, care fac parte din personalul de specialitate al Comisiei şi care asistă şi supervizează activitatea administratorului, pentru limitarea riscurilor şi asigurarea redresării fondului de pensii;

14. contract de administrare - contractul încheiat între administrator şi participant, care are ca obiect administrarea fondului de pensii;

15. contract de depozitare - contractul încheiat între administrator, ca reprezentant al fondului de pensii administrat privat în relaţiile cu terţii, şi depozitar, având ca obiect depozitarea activelor financiare ale fondului de pensii;

16. contribuţii - sumele plătite de participanţi şi/sau în numele acestora la un fond de pensii administrat privat;

17. depozitar - instituţia de credit din România, autorizată de Banca Naţională a României, în conformitate cu legislaţia bancară, ori sucursala din România a unei instituţii de credit, autorizată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, avizată de Comisie pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, căreia îi sunt încredinţate spre păstrare, în condiţii de siguranţă, toate activele fiecărui fond de pensii administrat privat;

18. fond de pensii administrat privat, denumit în continuare fond de pensii - fondul constituit prin contract de societate civilă, încheiat între participanţi, în conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civilă particulară şi cu dispoziţiile prezentei legi;

19. fond de garantare a pensiilor - fondul înfiinţat din contribuţii ale administratorilor şi ale furnizorilor de pensii, având scopul de a proteja drepturile participanţilor şi ale beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii administrate privat, reglementat şi supravegheat de Comisie;

20. instituţie de colectare - instituţia care are ca atribuţie legală colectarea contribuţiilor individuale de asigurări sociale;
Modificări (1)

21. instituţie de evidenţă - instituţia care are ca atribuţie legală evidenţa asiguraţilor din sistemul public de pensii;
Modificări (2)

22. instrumente financiare înseamnă:

a) valori mobiliare;

b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

c) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţă mai mică de un an şi certificate de depozit;

d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri;

e) contracte forward pe rata dobânzii;

f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb şi pe acţiuni;

g) opţiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a)-d), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include şi opţiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii;

h) orice alt instrument admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacţionare pe o astfel de piaţă;

23. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la pct. 22 lit. d) şi g), combinaţii ale acestora, precum şi alte instrumente calificate astfel, potrivit legii, prin reglementări ale Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare;

24. participant - persoana care contribuie sau/şi în numele căreia s-au plătit contribuţii la un fond de pensii şi care are un drept viitor la o pensie privată;

25. pensie privată - suma plătită periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul public;

26. plătitor - persoana fizică sau juridică care, după caz, reţine şi virează contribuţia individuală de asigurări sociale;

27. pondere zilnică a unui fond - raportul dintre activul net total al fondului şi suma activelor nete ale tuturor fondurilor calculate în ziua respectivă;

28. ponderea medie a unui fond pe o anumită perioadă - media aritmetică a ponderilor zilnice ale fondului pe perioada respectivă;

29. prospect al schemei de pensii private - documentul care cuprinde termenii contractului de administrare şi ai schemei de pensii;

30. provizion tehnic - un volum adecvat de active corespunzător angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investiţii care acoperă riscurile biometrice şi pe cele privind investiţiile;

31. rată de rentabilitate a unui fond de pensii - logaritm natural din raportul dintre valoarea unităţii de fond din ultima zi lucrătoare a perioadei şi valoarea unităţii de fond din ultima zi lucrătoare ce precede perioada respectivă; randamentul zilnic al unui fond de pensii reprezintă diferenţa dintre valoarea unităţii de fond din ziua respectivă şi valoarea unităţii de fond din ziua precedentă, totul raportat la valoarea unităţii de fond din ziua precedentă;

32. rată medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor - suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecărui fond pe o perioadă şi ponderea medie a fondului în totalul fondurilor de pensii pe aceeaşi perioadă;

33. riscuri biometrice - riscurile legate de deces, invaliditate şi longevitate;

34. schemă de pensii private - un sistem de termene, condiţii şi reguli pe baza cărora administratorul investeşte activele fondului de pensii în scopul dobândirii de către participanţi a unei pensii private;

35. stat membru de origine - statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în care administratorul îşi are sediul social şi principala structură administrativă sau, dacă nu are un sediu social, locul unde se află principala sa structură administrativă;

36. stat membru gazdă - statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, a cărui legislaţie socială şi de muncă relevantă în domeniul schemelor de pensii private este aplicabilă relaţiei dintre angajator şi participanţi;

37. stat terţ - orice alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu aparţine Spaţiului Economic European;

38. valoarea unităţii de fond - raportul dintre valoarea activului net al fondului de pensii la o anumită dată şi numărul total de unităţi ale fondului la aceeaşi dată.

(2) Persoana afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, numită prima entitate, reprezintă:

a) un acţionar sau un grup de acţionari care deţine mai mult de 10% din acţiunile emise de prima entitate ori care, deşi deţine un procent mai mic, poate influenţa, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate;

b) orice entitate în care prima entitate deţine, direct sau indirect, mai mult de 10% din acţiunile emise ori în care, deşi deţine un procent mai mic, poate influenţa, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate;

c) orice altă entitate în care un acţionar deţine, direct sau indirect, mai mult de 30% din acţiunile emise şi în acelaşi timp deţine, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul acţiunilor emise de prima entitate;

d) orice persoană care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entităţi;

e) orice membru al consiliului de administraţie sau al altui organ de conducere ori de supraveghere al respectivei entităţi;

f) soţul/soţia sau o rudă până la gradul al treilea ori un afin până la gradul al doilea, inclusiv, al oricărei persoane prevăzute la lit. a)-e).

CAPITOLUL II Fondul de pensii
Puneri în aplicare (1)

Art. 3. -

Resursele financiare ale fondului de pensii se constituie din:

a) contribuţiile nete convertite în unităţi de fond;

b) drepturile cuvenite beneficiarilor şi nerevendicate în termenul general de prescripţie;

c) dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente contribuţiilor nevirate în termen;

d) sumele provenite din investirea veniturilor prevăzute la lit. a)-c).

Art. 4. -

Cheltuielile de administrare sunt suportate de administrator.

Art. 5. -

(1) Un fond de pensii trebuie să aibă minimum 50.000 de participanţi şi se constituie prin contract de societate civilă.

(2) Numărul minim de participanţi prevăzut la alin. (1) trebuie realizat în perioada primilor 3 ani de la data constituirii fondului de pensii.

Art. 6. -

(1) Toţi participanţii şi beneficiarii la un fond de pensii au aceleaşi drepturi şi obligaţii şi li se aplică un tratament nediscriminatoriu.

(2) Participanţii şi beneficiarii la un fond de pensii au dreptul la egalitate de tratament şi în cazul schimbării locului de muncă, domiciliului sau reşedinţei într-o altă ţară, stat membru al Uniunii Europene ori stat aparţinând Spaţiului Economic European.

(3) În cazul schimbării locului de muncă, domiciliului sau reşedinţei într-o altă ţară, participanţii pot opta între a plăti în continuare contribuţiile la un fond de pensii din România sau a plăti contribuţii la un alt fond de pensii aflat pe teritoriul ţării respective, dacă aceasta nu contravine legislaţiei acestei ţări.

(4) Nicio persoană care doreşte să devină participant nu poate fi supusă unui tratament discriminatoriu şi nu i se poate refuza calitatea de participant, dacă aceasta este eligibilă.

(5) În aplicarea prezentei legi este interzisă orice discriminare directă sau indirectă după criteriul de sex, în special cu privire la aria de aplicare şi condiţiile schemelor de pensii private, contribuţii şi beneficii.

Art. 7. -

(1) Denumirea fondului de pensii conţine sintagma fond de pensii administrat privat.

(2) Denumirea fondului de pensii nu trebuie să inducă în eroare participanţii, potenţialii participanţi sau alte persoane.

Art. 8. -

Un fond de pensii nu poate fi declarat în stare de faliment.

Art. 9. -

(1) Fondul de pensii este reprezentat în raporturile cu terţii, inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti, numai de către administratorul acestuia.

(2) Acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti competente, în legătură cu administrarea fondului de pensii, sunt scutite de orice fel de taxe.

(3) Sediul fondului de pensii va fi acelaşi cu cel al administratorului.

Art. 10. - Puneri în aplicare (2)

Conţinutul contractului-cadru de societate civilă prin care se constituie un fond de pensii, precum şi modalităţile de modificare a acestuia se stabilesc prin normele Comisiei.

CAPITOLUL III Autorizarea shemei de pensii private şi a fondului de pensii

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

(1) Prospectul schemei de pensii private este elaborat şi propus de administrator.

(2) Fiecare prospect al schemei de pensii private propus de administrator trebuie să obţină autorizarea Comisiei.

(3) Prospectul schemei de pensii private poate fi modificat numai cu avizul prealabil al Comisiei.

(4) Pentru a obţine autorizarea primului prospect al schemei de pensii private, societatea de pensii depune la Comisie o cerere, odată cu cererea de autorizare de administrare, prospectul schemei de pensii private, inclusiv proiectul contractului de depozitare şi proiectul de contract de societate civilă.

(5) Autorizarea primului prospect al schemei de pensii private se realizează odată cu autorizarea de administrare a fondului de pensii.

(6) Procedura de autorizare şi modificare a prospectului schemei de pensii private este prevăzută în normele Comisiei.

(7) Administratorul procedează la publicitatea prospectului schemei de pensii private numai după autorizarea acestuia, sub sancţiunea retragerii autorizaţiei de administrare.

se încarcă...