Back

Act Internaţional

Acordul de cooperare între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei şi a oricărei alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora din 26.10.2004 *)

În vigoare de la 03.03.2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Comunitatea Europeană, Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungaria, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, pe de o parte, şi

Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte,

denumite în continuare părţi contractante,

având în vedere relaţiile strânse dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte,

dorind să lupte în mod eficace împotriva fraudei şi a altor activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale părţilor contractante,

ţinând seama de necesitatea de a consolida asistenţa administrativă în aceste domenii,

convinse de faptul că asistenţa judiciară reciprocă, incluzând percheziţiile şi punerea sub sechestru a obiectelor, trebuie să fie acordată, inclusiv în toate cazurile de contrabandă şi de evaziune în domeniul fiscalităţii indirecte, în special taxa pe valoare adăugată şi drepturile vamale şi accizele,

recunoscând importanţa combaterii spălării banilor,

decid să încheie prezentul acord.

TITLUL I Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1 Obiect

Obiectul prezentului acord este extinderea asistenţei administrative şi judiciare reciproce în materie penală dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, în vederea combaterii activităţilor ilegale vizate de art. 2.

ARTICOLUL 2 Domeniu de aplicare

1. Prezentul acord se aplică în următoarele domenii:

a) prevenirea, descoperirea, cercetarea, urmărirea şi combaterea administrativă şi penală a fraudei şi a oricărei alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale părţilor contractante, privind:

- comerţul cu mărfuri contrar legislaţiei vamale şi agricole;

- comerţul contrar legislaţiei fiscale aplicabile taxei pe valoarea adăugată, impozitelor speciale pe consum şi accizelor;

- perceperea sau reţinerea fondurilor - inclusiv utilizarea acestora în alte scopuri decât cele pentru care au fost iniţial acordate - din bugetul părţilor contractante sau din bugetele gestionate de acestea ori în numele acestora, precum granturile şi rambursările;

- procedurile de atribuire a contractelor de către părţile contractante;

b) punerea sub sechestru şi recuperarea sumelor datorate sau primite în mod necuvenit ca rezultat al activităţilor ilegale prevăzute la lit. a).

2. Cooperarea în sensul titlurilor II (Asistenţa administrativă) şi III (Asistenţa judiciară reciprocă) nu poate fi refuzată doar pentru motivul că cererea se referă la o infracţiune considerată ca fiind una de natură fiscală de către partea contractantă solicitată sau că legislaţia părţii contractante solicitate nu prevede acelaşi tip de taxe ori cheltuieli, norme juridice sau încadrare juridică a faptelor decât cele prevăzute de legislaţia părţii contractante solicitante.

3. Domeniul de aplicare al prezentului acord include spălarea produselor rezultate din activităţile reglementate de acesta, cu condiţia ca activităţile care constituie actele preparatorii să fie sancţionate, conform legislaţiei ambelor părţi contractante, cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu o măsură de siguranţă de restrângere a libertăţii individuale cu un maxim de cel puţin 6 luni.

4. Impozitele directe sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului acord.

ARTICOLUL 3 Cazuri de importanţă minoră

1. Autoritatea părţii contractante solicitate poate refuza o cerere de cooperare, în cazul în care valoarea pretinsă a drepturilor nepercepute integral sau eludate nu depăşeşte 25.000 euro ori valoarea presupusă a mărfurilor exportate sau importate fără autorizaţie nu depăşeşte 100.000 euro, cu excepţia cazului în care, ţinând seama de circumstanţele sau de identitatea persoanei cercetate, cazul este considerat extrem de grav de către partea contractantă solicitantă.

2. Autoritatea părţii contractante solicitate informează de îndată autoritatea părţii contractante solicitante cu privire la motivele refuzului cererii de cooperare.

ARTICOLUL 4 Ordinea publică

Cooperarea poate fi refuzată în cazul în care partea contractantă solicitată consideră că executarea cererii este de natură să aducă atingere suveranităţii, securităţii, ordinii publice sau altor interese esenţiale ale părţii contractante solicitate.

ARTICOLUL 5 Transmiterea de informaţii şi probe

1. Informaţiile şi probele comunicate sau obţinute în temeiul prezentului acord, indiferent de forma acestora, constituie secret de serviciu şi beneficiază de protecţia acordată informaţiilor similare de legislaţia naţională a părţii contractante care le-a primit şi de dispoziţiile corespunzătoare aplicabile instituţiilor comunitare. În special, astfel de informaţii şi probe nu pot fi divulgate altor persoane, cu excepţia celor care, în cadrul instituţiilor comunitare, al statelor membre şi al Confederaţiei Elveţiene, prin natura funcţiilor lor, sunt obligate să le cunoască şi nici nu pot fi folosite în scopuri care nu intră în domeniul de aplicare al prezentului acord.

2. Informaţiile şi probele obţinute de partea contractantă solicitantă în temeiul prezentului acord pot fi transmise oricărei părţi contractante, în cazul în care partea contractantă în cauză desfăşoară o anchetă care nu exclude cooperarea sau în cazul în care există indicii clare că partea contractantă în cauză ar putea efectua în mod eficient o astfel de anchetă. Această comunicare nu poate fi făcută în alte scopuri decât cele prevăzute de prezentul acord.

3. Transmiterea informaţiilor şi a probelor obţinute în temeiul prezentului acord de către o parte contractantă alteia sau mai multor părţi contractante nu poate face obiectul unei acţiuni pe teritoriul părţii contractante solicitate iniţial.

4. Orice parte contractantă căreia i se transmit informaţii sau probe în conformitate cu paragraful 2 respectă condiţiile impuse de către partea contractantă solicitată cu privire la folosirea informaţiilor de către partea contractantă solicitantă din prima transmitere.

5. Transmiterea de informaţii şi de probe obţinute în temeiul prezentului acord de către o parte contractantă unei ţări terţe se supune autorizării de către partea contractantă din care provin aceste informaţii şi probe.

ARTICOLUL 6 Confidenţialitate

Partea contractantă solicitantă îi poate cere părţii contractante solicitate să se asigure că cererea şi conţinutul acesteia rămân confidenţiale, cu excepţia cazului în care acest lucru este incompatibil cu executarea cererii. În cazul în care partea contractantă solicitată nu poate respecta condiţiile privind confidenţialitatea, aceasta informează în prealabil autoritatea părţii contractante solicitante în legătură cu acest lucru.

TITLUL II Asistenţa administrativă

CAPITOLUL 1 Dispoziţii generale

ARTICOLUL 7 Relaţia cu alte acorduri

Prezentul titlu nu aduce atingere dispoziţiilor aplicabile asistenţei judiciare reciproce în materie penală, nici obligaţiilor mai extinse în domeniul asistenţei administrative sau dispoziţiilor mai favorabile ale acordurilor de cooperare bilaterale sau multilaterale dintre părţile contractante, în special Protocolul adiţional privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal din 9 iunie 1997.

ARTICOLUL 8 Domeniu de aplicare

1. Părţile contractante îşi acordă asistenţă reciprocă în vederea combaterii activităţilor ilegale prevăzute de prezentul acord, în special prin prevenirea şi descoperirea operaţiunilor şi a altor acte şi omisiuni contrare legislaţiei relevante şi prin efectuarea unor anchete în acest sens.

2. Asistenţa prevăzută în prezentul titlu se aplică tuturor autorităţilor administrative competente ale părţilor contractante care acţionează în cadrul exercitării atribuţiilor de anchetă administrativă sau de urmărire penală, inclusiv în cazurile în care aceste autorităţi îşi exercită atribuţiile la cererea autorităţilor judiciare.

3. În cazul în care o anchetă penală se efectuează de către o autoritate judiciară sau sub conducerea acesteia, autoritatea respectivă stabileşte dacă cererile de asistenţă reciprocă sau de cooperare aferente se depun în baza dispoziţiilor aplicabile privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală sau în baza prezentului titlu.

ARTICOLUL 9 Competenţe

1. Autorităţile părţilor contractante aplică dispoziţiile prezentului titlu în limitele competenţelor care le sunt conferite de legislaţia naţională. Nicio dispoziţie a prezentului titlu nu poate fi interpretată ca aducând atingere competenţelor conferite în temeiul legislaţiei naţionale de către autorităţile părţilor contractante, în sensul prezentului titlu. Acestea procedează ca şi cum ar acţiona în nume propriu sau la cererea unei alte autorităţi ale aceleiaşi părţi contractante. Astfel, acestea se prevalează de toate competenţele legale de care dispun în cadrul legislaţiei lor naţionale pentru a răspunde cererii.

2. Cererile adresate autorităţilor necompetente se trimit fără întârziere autorităţii competente.

ARTICOLUL 10 Proporţionalitate

Autoritatea părţii contractante solicitate poate refuza o cerere de cooperare, în cazul în care este evident că:

a) numărul şi natura cererilor de informaţii prezentate de partea contractantă solicitantă într-o anumită perioadă îi impun autorităţii solicitate respective sarcini administrative disproporţionate;

b) autoritatea părţii contractante solicitante nu a epuizat sursele obişnuite de informaţii care ar fi putut fi folosite în aceste circumstanţe pentru a obţine informaţiile solicitate, fără a risca să pună în pericol realizarea obiectivului urmărit.

ARTICOLUL 11 Unităţi centrale

1. Fiecare parte contractantă desemnează una sau mai multe unităţi centrale competente să soluţioneze cererile de asistenţă administrativă în temeiul prezentului titlu. Aceste unităţi fac apel la toate autorităţile administrative competente pentru executarea asistenţei solicitate.

2. Unităţile centrale comunică în mod direct unele cu celelalte.

3. Activităţile unităţilor centrale nu exclud, în special în cazuri de urgenţă, cooperarea directă dintre celelalte autorităţi ale părţilor contractante care au competenţa de a acţiona în domeniile de aplicare ale prezentului acord. Unităţile centrale sunt informate cu privire la orice acţiune care implică o astfel de cooperare directă.

4. Părţile contractante comunică, cu ocazia notificării prevăzute la art. 44 paragraful 2, care sunt autorităţile considerate unităţi centrale în sensul prezentului articol.

CAPITOLUL 2 Asistenţa la cerere

ARTICOLUL 12 Cereri de informaţii

1. La cererea autorităţii părţii contractante solicitante, autoritatea părţii contractante solicitate îi comunică acesteia, în limitele domeniului de aplicare al prezentului acord, toate informaţiile care îi pot permite acesteia sau altor autorităţi ale aceleiaşi părţi contractante prevenirea, descoperirea şi combaterea activităţilor ilegale care intră sub incidenţa prezentului acord sau care sunt necesare pentru recuperarea unei creanţe. Autoritatea părţii contractante solicitate efectuează toate anchetele administrative necesare pentru a obţine astfel de informaţii.

2. Informaţiile comunicate trebuie să fie însoţite de rapoarte şi de alte documente sau de copii certificate ori extrase ale acestora pe care se întemeiază informaţiile notificate şi care se află în posesia autorităţilor părţii contractante solicitate sau care au fost produse ori obţinute pentru a se răspunde cererii de informaţii.

3. Prin acordul dintre autoritatea părţii contractante solicitante şi autoritatea părţii contractante solicitate, funcţionarii autorizaţi de autoritatea părţii contractante solicitante pot avea acces în birourile autorităţilor părţii contractante solicitate, sub rezerva unor instrucţiuni detaliate din partea autorităţii părţii solicitate, la documente şi informaţii, în temeiul paragrafului 1, deţinute de autorităţile părţii contractante solicitate, care se referă la activităţi ilegale specifice, care intră în domeniul de aplicare al prezentului acord. Funcţionarii respectivi sunt autorizaţi să facă copii ale documentaţiei menţionate.

ARTICOLUL 13 Cereri de supraveghere

La cererea autorităţii părţii contractante solicitante, autoritatea părţii contractante solicitate asigură, în măsura posibilităţilor, supravegherea comerţului cu mărfuri care încalcă dispoziţiile prevăzute la art. 2. O astfel de supraveghere poate viza o persoană suspectată în mod întemeiat de a fi participat sau de a participa la comiterea unor astfel de activităţi ilegale ori de a fi efectuat acte preparatorii în vederea comiterii unor astfel de activităţi ilegale, precum şi sedii sau localuri profesionale, mijloace de transport şi mărfuri în legătură cu aceste activităţi.

ARTICOLUL 14 Notificarea şi trimiterea pe cale poştală

1. La cererea autorităţii părţii contractante solicitante, autoritatea părţii contractante solicitate notifică destinatarul, în conformitate cu normele interne ale părţii contractante solicitate, cu privire la toate actele sau deciziile care emană de la autorităţile competente ale părţii contractante solicitante care intră în domeniul de aplicare al prezentului acord.

2. Cererile de informaţii, care menţionează obiectul actului sau al deciziei ce urmează să fie notificată, sunt însoţite de o traducere într-o limbă oficială a părţii contractante solicitate sau într-o limbă acceptată de partea contractantă respectivă.

3. Părţile contractante pot trimite în mod direct pe cale poştală notificări sau cereri de informaţii şi documente operatorilor din domeniile vizate la a treia şi a patra liniuţă de la art. 2 paragraful 1 lit. a), care au domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante. Astfel de persoane pot răspunde acestora şi pot furniza documente sau informaţii relevante în forma prevăzută de normele şi acordurile în temeiul cărora au fost acordate fondurile.

ARTICOLUL 15 Cererile de anchete

1. La cererea părţii contractante solicitante, partea contractantă solicitată efectuează sau dispune efectuarea unor anchete corespunzătoare privind operaţiunile ori faptele care constituie activităţi ilegale prevăzute de prezentul acord sau care determină autoritatea părţii contractante solicitante să suspecteze în mod întemeiat desfăşurarea unor astfel de activităţi ilegale.

2. Partea contractantă solicitată utilizează toate mijloacele de cercetare de care dispune în temeiul legislaţiei naţionale în aceleaşi condiţii în care ar acţiona pe cont propriu sau la cererea unei alte autorităţi interne, inclusiv prin intervenţie sau cu autorizarea autorităţilor judiciare, după caz. Prezenta dispoziţie nu aduce atingere obligaţiei operatorilor economici de a coopera, în temeiul articolului 17. Autoritatea părţii contractante solicitate comunică rezultatele acestor cercetări autorităţii părţii contractante solicitante. Art. 12 paragraful 2 se aplică mutatis mutandis.

3. Autoritatea părţii contractante solicitate extinde asistenţa la toate circumstanţele, obiectele şi persoanele care au aparent o legătură cu obiectul cererii de asistenţă, fără a fi necesară o cerere suplimentară. Dacă există dubii, autoritatea părţii contractante contactează mai întâi autoritatea părţii contractante solicitante.

ARTICOLUL 16 Prezenţa personalului autorizat de către autoritatea părţii
contractante solicitante

1. Prin acordul între autoritatea părţii contractante solicitante şi autoritatea părţii contractante solicitate, funcţionarii desemnaţi de autoritatea părţii contractante solicitante pot fi prezenţi la anchetele prevăzute la art. 15. Prezenţa acestora nu este supusă consimţământului persoanei sau al operatorului economic cercetat.

2. Funcţionarii autorităţii părţii contractante solicitate pot oricând să dispună efectuarea unei anchete. Funcţionarii autorităţii părţii contractante solicitante nu pot exercita din proprie iniţiativă atribuţiile conferite funcţionarilor autorităţii părţii contractante solicitate. Cu toate acestea, ei au acces la aceleaşi sedii sau localuri profesionale şi documente ca şi aceştia din urmă, prin intermediul acestora şi doar în scopul efectuării anchetei.

3. Autorizarea poate fi supusă unor condiţii.

4. Informaţiile comunicate părţii contractante solicitante nu pot fi folosite ca probe înainte de autorizarea transmiterii documentelor referitoare la executare.

ARTICOLUL 17 Obligaţia de a coopera

Operatorii economici au obligaţia de a coopera la executarea cererii de asistenţă administrativă prin acordarea accesului la sediile sau localurile profesionale, la mijloacele de transport şi la documentaţia acestora şi prin furnizarea tuturor informaţiilor relevante.

ARTICOLUL 18 Forma şi conţinutul cererilor de asistenţă

1. Cererile de asistenţă sunt formulate în scris. Acestea sunt însoţite de documentele necesare pentru executarea cererilor.

În cazuri de urgenţă, se acceptă cereri orale, dar acestea trebuie să fie confirmate în scris cât mai repede posibil.

2. Cererile sunt însoţite de următoarele informaţii:

a) autoritatea solicitantă;

b) măsura solicitată;

c) obiectul şi motivele cererii;

d) legile, regulamentele şi alte dispoziţii legale aplicabile;

e) precizarea cât mai exact şi detaliat posibil a persoanelor fizice sau juridice care fac obiectul anchetelor;

f) un rezumat al tuturor faptelor relevante şi al anchetelor efectuate deja, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 14.

3. Cererile sunt prezentate într-o limbă oficială a părţii contractante solicitante sau într-o limbă acceptată de partea contractantă respectivă.

4. Cererile care conţin nereguli sau sunt incomplete pot fi corectate ori completate. Măsurile necesare respectării cererii pot fi luate pe parcurs.

ARTICOLUL 19 Utilizarea informaţiilor

1. Informaţiile obţinute pot fi folosite exclusiv în scopurile prevăzute de prezentul acord. În cazul în care o parte contractantă solicită să folosească aceste informaţii în alte scopuri, aceasta trebuie să solicite acordul scris prealabil al autorităţii care le-a furnizat. Prin urmare, o astfel de utilizare se supune oricărei condiţii impuse de autoritatea respectivă.

2. Paragraful 1 nu împiedică folosirea informaţiilor în proceduri judiciare sau administrative care au ca obiect nerespectarea legislaţiei şi cărora li se aplică cererea de asistenţă administrativă, în cazul în care aceleaşi forme de asistenţă ar fi disponibile pentru aceste proceduri. Autoritatea competentă a părţii contractante care a furnizat aceste informaţii este înştiinţată fără întârziere cu privire la această utilizare.

3. Părţile contractante pot folosi ca dovezi în procesele-verbale ale acestora rapoarte şi declaraţii ale martorilor, precum şi informaţiile obţinute şi documentele consultate, în cadrul proceselor şi judecarea cauzelor, în conformitate cu prezentul acord.

CAPITOLUL 3 Asistenţa spontană

ARTICOLUL 20 Asistenţa spontană

1. Formele de cooperare stabilite la capitolul anterior pot fi acordate fără cererea prealabilă a unei alte părţi contractante.

2. Autoritatea părţii contractante care transmite informaţiile poate impune, în conformitate cu dreptul său intern, condiţii de folosire a acestor informaţii de către autoritatea părţii contractante primitoare.

3. Toate autorităţile părţilor contractante sunt obligate să respecte aceste condiţii.

se încarcă...