Back

Parlamentul României

Legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24.10.2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Intervenţiile active în atmosferă reprezintă ansamblul activităţilor de modificare artificială a vremii prin mijloace specifice.

(2) Activităţile de intervenţii active în atmosferă, denumite în continuare activităţi, sunt de interes public naţional şi se desfăşoară potrivit dispoziţiilor prezentei legi şi în concordanţă cu recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale, respectiv cu convenţiile internaţionale în domeniu la care România este parte.

(3) Activităţile sunt complexe, având caracter de cercetare şi de protecţie operaţională la dezastrele provocate de fenomenele meteorologice periculoase sau dăunătoare, în contextul modificărilor climatice mondiale.

Art. 2. -

Obiectivul activităţilor îl constituie:

a) reducerea riscurilor faţă de fenomenele meteorologice periculoase pentru populaţie, pentru zonele economice şi culturi agricole (grindină, ceaţă densă, tornade locale);

b) creşterea precipitaţiilor în zonele de interes ale ţării (ploaie, zăpadă);

c) participarea activă la programele regionale şi internaţionale din domeniu.

Art. 3. -

Activităţile cuprind acţiuni de:

a) suprimare a grindinei;

b) creştere locală sau extinsă a precipitaţiilor, precum şi uniformizarea acestora;

c) disipare a ceţii dense şi a chiciurii;

d) atenuare a fenomenelor meteorologice violente, precum tornade locale, fulgere intense etc.;

e) modificare locală a vremii;

f) alte activităţi de modificare a vremii.

Art. 4. -

Activităţile se desfăşoară pentru:

a) prevenirea, diminuarea şi/sau eliminarea pagubelor produse de fenomenele meteorologice periculoase, în mod unitar şi calificat;

b) satisfacerea nevoilor de apă pentru agricultură, complementar irigaţiilor;

c) creşterea rezervelor de apă pentru nevoile economiei şi populaţiei;

d) creşterea protecţiei unor activităţi economice şi sociale la acţiunea unor fenomene meteorologice periculoase: grindină, ceaţă densă, chiciură, avalanşe, tornade locale etc.;

e) îmbunătăţirea condiţiilor meteorologice pentru manifestări festive şi sportive naţionale;

f) satisfacerea nevoilor de cercetare în domeniu, inclusiv ca urmare a participării la programe internaţionale specifice;

g) întocmirea de studii de specialitate în domeniul de competenţă;

h) îmbunătăţirea microclimatului pe zone locale sau extinse în folosul creşterii calităţii vieţii populaţiei;

i) integrarea României în programele regionale, europene şi internaţionale în domeniu.

Art. 5. -

(1) Principiile care stau la baza activităţii sunt:

a) desfăşurarea activităţii în mod coerent, unitar, în deplină siguranţă, sub controlul unei autorităţi publice centrale;

b) desfăşurarea activităţii operaţionale şi/sau de cercetare prin operatori de sistem, persoane fizice sau juridice, autorizaţi conform prezentei legi, pe bază de licenţă de operare;

c) participarea statului la activităţi prin investiţii, administrare, monitorizare, inspecţii şi asigurarea colaborării internaţionale în domeniu;

d) instituirea unui regim de colaborare cu celelalte componente ale supravegherii meteorologice, hidrologice şi de mediu ale statului şi alte organisme din domeniu;

e) supravegherea de către beneficiari şi organizaţii neguvernamentale a acestei activităţi şi implicarea acestora în luarea deciziilor în domeniu.

(2) Scopurile principale ale legii sunt:

a) reglementarea domeniului de activitate a intervenţiilor active în atmosferă;

b) reglementarea administrării, finanţării şi inspecţiei activităţilor;

c) stabilirea regimului juridic al dreptului de proprietate şi folosinţă asupra infrastructurii create şi asupra terenurilor utilizate pentru desfăşurarea acestor activităţi;

d) reglementarea modalităţilor de participare a beneficiarilor la aceste activităţi;

e) reglementarea atribuţiilor autorităţilor publice centrale şi locale în desfăşurarea acţiunilor de intervenţii active în atmosferă;

f) stabilirea sancţiunilor, aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor legii, şi modul de aplicare a acestora;

g) reglementarea modalităţilor de participare a organismelor specializate ale societăţii civile la supravegherea şi monitorizarea activităţilor de intervenţii active în atmosferă;

h) reglementarea relaţiilor şi colaborărilor cu organismele internaţionale în domeniu.

Art. 6. -

Termenii utilizaţi şi abrevierile din prezenta lege se definesc în anexa nr. 1.

CAPITOLUL II Organizarea activităţilor de intervenţii active în atmosferă

SECŢIUNEA 1 Sistemul naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor

Art. 7. -

(1) Activitatea de intervenţii active în atmosferă se desfăşoară prin implementarea şi exploatarea operaţională şi/sau de cercetare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, denumit în continuare sistem.

(2) Sistemul reprezintă o concepţie unitară de organizare, monitorizare şi gestionare a activităţii, care are ca rezultat realizarea în România a unor structuri operaţionale şi/sau de cercetare, coerente, unitare, sigure şi eficiente în domeniu.

(3) Implementarea sistemului se face eşalonat, pe baza unui program de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, denumit în continuare program.

(4) Activităţile de cercetare, dezvoltare tehnologică şi alte acţiuni conexe acestora privind sistemul revin gestionarului activităţii, în colaborare cu proiectantul general al acestuia.

(5) Programul este naţional, strategic, pe termen lung, interdisciplinar, cu caracter bivalent: de cercetare şi operaţional.

Art. 8. -

(1) Programul se elaborează de Administraţia Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, denumită în continuare administraţie, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Modificări (1)

(2) Etapele anuale ale programului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, prin care se aprobă obiectivele şi se alocă fondurile necesare acestora, aprobate prin legea bugetului de stat, având ca ordonator principal de credite şi iniţiator autoritatea coordonatoare a activităţii.

(3) Activităţile principale prevăzute în etapele anuale au caracter de cercetare-dezvoltare tehnologică, de proiectare, instruire, atestare şi reatestare, investiţii, precum şi activităţi de servicii de protecţie în folosul populaţiei şi al operatorilor economici, după caz, şi menţionate ca atare.

Art. 9. -

Programul se realizează de către administraţie, cu participarea proiectantului general şi a beneficiarilor interni ai acestor activităţi, precum şi prin colaborare internaţională, transfrontalieră, regională, europeană şi mondială.
Modificări (1)

Art. 10. - Puneri în aplicare (1)

Proiectantul general al sistemului, definit în anexa nr. 1 pct. 18, elaborează, împreună cu administraţia, concepţia de realizare a acestuia şi avizează documentele, conform prezentei legi.
Modificări (1)

Art. 11. -

(1) Structura sistemului cuprinde:

a) o structură proprie, formată din: centre zonale de coordonare, unităţi operaţionale şi/sau de cercetare pentru desfăşurarea activităţii, zone de comparaţie pentru monitorizarea obiectivă a activităţii şi puncte de combatere a grindinei, precum şi din orice alte structuri care desfăşoară activităţi de modificare artificială a vremii, cu infrastructura informatică, de comunicaţii şi logistică aferentă;

b) unităţi colaboratoare din domeniul meteorologiei, navigaţiei aeriene şi cercetării ştiinţifice.

(2) Structura sistemului se dezvoltă treptat, conform prevederilor cuprinse în program şi în concordanţă cu evoluţia tehnico-ştiinţifică mondială şi cu legislaţia în domeniu.

(3) În structura sistemului se includ componentele realizate prin investiţii de stat şi private, pentru asigurarea unei funcţionări coerente a acestuia.

(4) Activitatea se desfăşoară în exclusivitate în cadrul structurii sistemului, indiferent de forma de proprietate sau de operare a mijloacelor tehnice utilizate sau de organizare existente în România şi sub controlul autorităţii de coordonare a acesteia.

(5) Structura sistemului, prevăzută prin program, este prezentată în anexa nr. 2.

Art. 12. - Puneri în aplicare (1)

Componenta economică a programului reprezintă valoarea procentuală a protecţiei la fenomenele meteorologice periculoase sau dăunătoare, asigurată prin exploatarea sistemului, în beneficiul direct al exploataţiilor agricole. Metodologia de calcul al acesteia se stabileşte prin procedurile elaborate de administraţie şi se aprobă odată cu normele de aplicare a legii.
Modificări (1)

Art. 13. - Puneri în aplicare (1)

Componenta socială a programului o reprezintă protecţia generală a populaţiei la acţiunea fenomenelor meteorologice periculoase sau dăunătoare. Metodologia de calcul al valorii procentuale a protecţiei populaţiei se stabileşte prin procedurile elaborate de administraţie şi se aprobă odată cu normele de aplicare a prezentei legi.
Modificări (1)

Art. 14. -

(1) Finanţarea programului se asigură de la bugetul de stat, prin credite externe cu garanţie guvernamentală, din surse interne de la societăţile de exploataţii agricole şi/sau societăţile de asigurări şi alte surse atrase, astfel:

1. de la bugetul de stat, prin bugetul de venituri şi cheltuieli al administraţiei, aprobat conform legilor în vigoare, pentru:
Modificări (1)

a) cheltuieli de investiţii, ocazionate de implementarea şi dezvoltarea sistemului, inclusiv pentru cele efectuate în acest scop la alte instituţii decât administraţia (societăţi comerciale executante ale obiectivelor din program);
Modificări (1)

b) cheltuieli de funcţionare a sistemului;

c) cheltuieli proprii administraţiei sistemului şi unităţilor din structura sa (de personal, autorizări, atestări şi reatestări, materiale de întreţinere ocazionate de inspecţii, monitorizare şi relaţii internaţionale);
Modificări (1)

d) cheltuieli de cercetare-dezvoltare tehnologică, pentru mijloacele tehnice şi tehnologiile utilizate, realizate în România;

e) cheltuieli de funcţionare a instituţiilor de monitorizare a activităţii din zona de comparaţie şi zona protejată;

f) cheltuieli pentru organismele consultative;

2. din credite externe, cu sau fără garanţie guvernamentală, pentru investiţiile ocazionate de implementarea sistemului;

3. de la societăţile de asigurări, exploataţiile agricole şi/sau de la alţi beneficiari, pentru mijloacele tehnice consumate de către operatorii sistemului la exploatarea acestuia;

4. de la exploataţiile agricole, cărora le este asigurată protecţia împotriva grindinei, pentru cheltuielile de funcţionare a grupurilor de combatere a grindinei, care au mijloace tehnice de combatere în proprietate sau primite prin concesionare de la administraţie.
Modificări (1)

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) pct. 1 lit. b) se asigură integral pentru fiecare unitate timp de 5 ani de la omologarea şi punerea în funcţiune a acesteia.

(3) Nivelul fondurilor destinate obiectivelor din program se solicită de către administraţie, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, anual, prin hotărâre a Guvernului, fiind menţionat pentru fiecare obiectiv, şi se aprobă prin legea bugetului de stat.
Modificări (1)

Art. 15. -

(1) Exploatarea sistemului se realizează prin operatori de sistem selectaţi de administraţie, care stabileşte caietele de sarcini privind exploatarea acestuia, pentru fiecare unitate componentă.
Modificări (1)

(2) Operatorii sistemului sunt, de regulă, societăţi comerciale cu regim special de funcţionare, care corespund criteriilor de selecţie, licenţiere, monitorizare, atestare, garanţii şi patrimoniu şi care prestează servicii de intevenţii active în atmosferă.

(3) Activitatea operatorilor sistemului pentru exploatarea unităţilor din structura sistemului se desfăşoară pe bază de contract cu centrele zonale de coordonare, aprobat de administraţia sistemului, în condiţiile prezentei legi.
Modificări (1)

(4) Activitatea operatorilor sistemului se evidenţiază prin documente operaţionale, care constituie acte de certificare a serviciilor prestate.

(5) Eficienţa fizică a acţiunii de combatere a grindinei, efectuată de operatorii sistemului, este constatată de administraţie şi/sau de centrele zonale. Rapoartele instituţiilor de monitorizare constituie acte opozabile în acţiunile juridice ocazionate de neasigurarea protecţiei la căderile de grindină.
Modificări (1)

(6) Eficienţa fizică a celorlalte operaţiuni specifice domeniului se determină de către administraţie şi de către instituţia de monitorizare, precum şi de către beneficiar, după caz.
Modificări (1)

(7) Operatorii sistemului primesc şi predau patrimoniul unităţilor din sistem pe bază de proces-verbal, al cărui model este prevăzut în procedurile administraţiei, aprobat prin normele de aplicare a prezentei legi, şi asigură utilizarea acestuia exclusiv în scopul acţiunii de intervenţie.
Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(8) Distrugerile, defecţiunile tehnice ori dispariţia mijloacelor tehnice şi/sau a utilităţilor se constată în comun de reprezentanţii administraţiei şi ai operatorului sistemului, acţionând potrivit prevederilor prezentei legi.
Modificări (1)

se încarcă...