Back

Parlamentul României

Legea nr. 153/2008 privind efectuarea recensământului general agricol din România

În vigoare de la 21.07.2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare asigurarea cadrului legal necesar efectuării recensământului general agricol din România.

(2) În perioada 2 decembrie 2010 - 31 ianuarie 2011 se efectuează în toate unităţile administrativ-teritoriale recensământul general agricol.

(3) Scopul acestei cercetări statistice de interes naţional este de a asigura date statistice pentru fundamentarea politicilor naţionale în domeniul agricol, în concordanţă cu acquis-ul statistic comunitar, comparabile la nivel internaţional, necesare procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună, prin înregistrarea suprafeţelor agricole utilizate, a efectivelor de animale pe specii, a maşinilor şi a echipamentelor agricole, a persoanelor care desfăşoară activităţi agricole, a metodelor de producţie agricolă, precum şi a dezvoltării rurale.

Art. 2. -

(1) La recensământul general agricol se înregistrează toate unităţile care desfăşoară activitate agricolă, indiferent de tipul de proprietate şi de forma de organizare.

(2) Unitatea de recenzare, în accepţiunea recensământului general agricol, este exploataţia agricolă individuală, societatea comercială, societatea/asociaţia agricolă, precum şi alţi utilizatori de suprafeţe agricole şi/sau deţinători de animale, care, în urma activităţii desfăşurate, obţin produse agricole şi/sau păstrează suprafeţele agricole în bune condiţii de mediu.

Art. 3. -

(1) Recensământul general agricol are ca obiectiv culegerea datelor şi obţinerea informaţiilor privind principalele caracteristici ale exploataţiilor agricole, cum sunt: identificarea în teritoriu a unităţilor de recenzare şi statutul juridic al acestora, utilizarea suprafeţelor agricole pe forme de administrare, suprafeţele agricole cultivate, plantaţiile viti-pomicole, irigaţiile, efectivele de animale, utilajele şi maşinile agricole, construcţiile cu destinaţie agricolă, persoanele care desfăşoară activităţi agricole.

(2) Concomitent cu recensământul general agricol se desfăşoară o anchetă selectivă specială privind metodele de producţie agricolă.

(3) Culegerea datelor în teren se realizează prin formulare de înregistrare.

Art. 4. -

(1) Organizarea şi efectuarea recensământului general agricol se realizează de Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol.

(2) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se constituie Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1, iar nominalizarea persoanelor se face, prin ordin, de către conducătorul fiecărei instituţii implicate.

(3) Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol răspunde de pregătirea, coordonarea şi monitorizarea lucrărilor necesare efectuării recensământului, având următoarele atribuţii principale:

a) aprobă programul general de organizare şi efectuare a recensământului general agricol;

b) avizează formularele şi metodologia de înregistrare şi prelucrare a datelor, precum şi programul de publicare a rezultatelor;

c) avizează clasificările şi nomenclatoarele necesare înregistrării şi prelucrării datelor de recensământ, cu excepţia celor aprobate prin hotărâri ale Guvernului;

d) aprobă, dacă se consideră oportun, organizarea de cercetări statistice selective conexe recensământului;

e) aprobă instrucţiunile, modul de organizare şi îndrumă acţiunile şi operaţiunile de împărţire a teritoriului unităţilor administrativ-teritoriale în sectoare şi secţii de recensământ;

f) coordonează acţiunile de recrutare şi instruire a recenzorilor, a recenzorilor-şefi şi a coordonatorilor;

g) aprobă programul de popularizare a recensământului general agricol;

h) aprobă şi prezintă Guvernului rezultatele provizorii ale recensământului general agricol.

(4) Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol îşi încetează activitatea odată cu publicarea rezultatelor provizorii ale recensământului, iar rezultatele finale şi detaliate sunt publicate şi difuzate de Institutul Naţional de Statistică.

Art. 5. -

(1) Pentru efectuarea lucrărilor de pregătire, organizare, prelucrare şi publicare a rezultatelor recensământului, Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol organizează secretariatul tehnic central.

(2) Secretariatul tehnic central pentru recensământul general agricol funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Statistică.

(3) Secretariatul tehnic central pentru recensământul general agricol are următoarele atribuţii:

a) elaborează proiectul programului general de organizare, metodologia de înregistrare şi de prelucrare a datelor, precum şi de publicare a rezultatelor recensământului;

b) proiectează formularele de înregistrare şi instrucţiunile de completare a acestora;

c) propune clasificările şi nomenclatoarele necesare înregistrării şi prelucrării datelor de recensământ, cu excepţia celor aprobate prin hotărâri ale Guvernului;

d) elaborează proiectele instrucţiunilor şi normelor de organizare, îndrumare şi monitorizare a acţiunilor şi operaţiunilor de împărţire a teritoriului unităţilor administrativ-teritoriale în sectoare şi secţii de recensământ;

e) monitorizează sectorizarea teritoriului localităţilor, care se realizează conform listelor unităţilor de recenzare întocmite pe baza registrului agricol, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2007 privind registrul agricol pentru perioada 2007-2011;

f) elaborează normele de recrutare şi realizează acţiunile de instruire a întregului personal care participă la efectuarea lucrărilor de recensământ;

g) elaborează proiectul programului de popularizare a recensământului;

h) organizează şi urmăreşte procesul de înregistrare a datelor de la unităţile de recenzare;

i) elaborează şi prezintă Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol rapoarte asupra modului de desfăşurare a lucrărilor recensământului;

j) prezintă Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol rezultatele provizorii ale recensământului.

Art. 6. -

(1) În vederea realizării lucrărilor de organizare şi efectuare a recensământului în teritoriu, se organizează comisii judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sub coordonarea prefectului, precum şi comisii ale municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor, respectiv comunelor, sub coordonarea primarului.

(2) Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti organizează secretariatele tehnice.

(3) Componenţa şi atribuţiile comisiilor judeţene, a municipiului Bucureşti, ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, precum şi ale secretariatelor tehnice sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului şi sunt reglementate prin norme de funcţionare aprobate de Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol.

(4) Comisiile municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, ale oraşelor şi ale comunelor recrutează recenzorii, recenzorii-şefi şi coordonatorii, care primesc indemnizaţie pentru activitatea depusă.

Art. 7. -

(1) Persoanele fizice au obligaţia de a furniza recenzorilor date şi informaţii corecte şi complete.

(2) Persoanele juridice au obligaţia de a înscrie în formularele de înregistrare date şi informaţii corecte şi complete, sub îndrumarea recenzorilor-şefi.

(3) Datele individuale înscrise în formularele de înregistrare sunt confidenţiale şi sunt utilizate numai în scopuri statistice.

(4) În vederea asigurării exhaustivităţii înregistrării exploataţiilor agricole individuale şi a calităţii datelor, la recensământ este înregistrat şi utilizat codul numeric personal, prin libera declaraţie a persoanelor intervievate, în condiţiile respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. -

Pentru efectuarea lucrărilor de pregătire, organizare, culegere, prelucrare a datelor şi publicare a rezultatelor recensământului, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Institutul Naţional de Statistică angajează personal suplimentar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cu încadrarea în numărul de posturi prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 9. -

În termen de 30 de zile de la data constituirii Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol, se elaborează proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea fondurilor necesare pentru organizarea, efectuarea, prelucrarea şi tipărirea rezultatelor recensământului.

Art. 10. -

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Bucureşti, 11 iulie 2008.

Nr. 153.

ANEXA Nr. 1

COMPONENŢA
Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol

preşedinte - ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;
vicepreşedinţi: - preşedintele Institutului Naţional de Statistică;
- un secretar de stat al Ministerului Economiei şi Finanţelor;
- un secretar de stat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- un secretar de stat al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
secretari: - secretarul general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- secretarul general al Institutului Naţional de Statistică;
- secretarul general al Ministerului Economiei şi Finanţelor;
membri: - un vicepreşedinte al Institutului Naţional de Statistică;
- un secretar de stat al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
- secretarul general al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti";
- directorul general adjunct al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
- preşedintele Asociaţiei Comunelor din România;
- preşedintele Asociaţiei Oraşelor din România;
- preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România;
- preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.

ANEXA Nr. 2

NUMĂRUL DE POSTURI
aferente personalului angajat cu contract individual de muncă, pe
perioadă determinată, în vederea efectuării recensământului
general agricol

Specificare Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012
12 luni 8 luni1) 12 luni 12 luni
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 10 20 - 20 -
- unităţile teritoriale ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - - 150 150 -
Institutul Naţional de Statistică 10 20 - 20 15
- unităţile teritoriale ale Institutului Naţional de Statistică - - 200 6002) 42

1) Perioada 1 mai - 31 decembrie 2010.

2) Din care: 450 de operatori calculator angajaţi în perioada 1 martie - 31 decembrie 2011.

se încarcă...