Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 800/2016 privind garanţiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale Număr celex: 32016L0800

În vigoare de la 21.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 82 alineatul (2) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 9 martie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 21 aprilie 2016.

întrucât:

(1) Scopul prezentei directive este de a stabili garanţii procedurale pentru a se asigura că copiii, care înseamnă persoane cu vârsta mai mică de 18 ani, care sunt persoane suspectate sau acuzate în proceduri penale sunt în măsură să înţeleagă şi să urmeze procedurile respective şi să îşi exercite dreptul la un proces echitabil, şi de a preveni recidiva în cazul copiilor şi de a promova integrarea socială a acestora.

(2) Prin stabilirea unor norme minime comune privind protecţia drepturilor procedurale ale copiilor care sunt persoane suspectate sau acuzate, prezenta directivă are ca obiectiv consolidarea încrederii statelor membre în sistemele de justiţie penală ale celorlalte state membre, contribuind astfel la îmbunătăţirea recunoaşterii reciproce a hotărârilor în materie penală. Astfel de norme minime comune ar trebui, de asemenea, să înlăture obstacolele din calea liberei circulaţii a cetăţenilor pe teritoriul statelor membre.

(3) Deşi statele membre sunt părţi la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (CEDO), la Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi la Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, experienţa a arătat că doar acest fapt nu oferă întotdeauna un grad suficient de încredere în sistemele de justiţie penală ale celorlalte state membre.

(4) La 30 noiembrie 2009, Consiliul a adoptat o rezoluţie privind Foaia de parcurs pentru consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale (denumită în continuare "foaia de parcurs"). Pe baza unei abordări treptate, foaia de parcurs prevede adoptarea de măsuri privind dreptul la traducere şi interpretare (măsura A), dreptul la informare cu privire la drepturi şi informare privind acuzaţiile (măsura B), dreptul la consiliere juridică şi asistenţă judiciară (măsura C), dreptul la comunicare cu rudele, cu angajatorii şi cu autorităţile consulare (măsura D) şi garanţii speciale pentru persoanele suspectate sau acuzate care sunt vulnerabile (măsura E). Foaia de parcurs evidenţiază faptul că ordinea drepturilor este orientativă, sugerând astfel că poate fi modificată în funcţie de priorităţi. Foaia de parcurs este concepută pentru a funcţiona ca un întreg; efectele pozitive ale acesteia vor fi constatate pe deplin numai atunci când vor fi puse în aplicare toate părţile sale componente.

(5) La 11 decembrie 2009, Consiliul European a salutat foaia de parcurs şi a inclus-o în Programul de la Stockholm - O Europă deschisă şi sigură în serviciul cetăţenilor şi pentru protecţia acestora (punctul 2.4). Consiliul European a subliniat caracterul neexhaustiv al foii de parcurs, invitând Comisia să analizeze şi alte elemente ale drepturilor procedurale minime ale persoanelor suspectate sau acuzate şi să evalueze necesitatea de a aborda şi alte probleme, cum ar fi prezumţia de nevinovăţie, în vederea promovării unei mai bune cooperări în acest domeniu.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...