Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 801/2016 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaţionale şi muncă au pair (reformare) Număr celex: 32016L0801

În vigoare de la 22.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 79 alineatul (2) literele (a) şi (b),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 341, 21.11.2013, p. 50.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

(2) JO C 114, 15.4.2014, p. 42.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

(3) Poziţia Parlamentului European din 25 februarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi poziţia în primă lectură a Consiliului din 10 martie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Se impune efectuarea mai multor modificări Directivelor 2004/114/CE şi 2005/71/CE ale Consiliului. Din motive de claritate, directivele respective ar trebui reformate.

(2) Prezenta directivă ar trebui să răspundă necesităţii, identificate în rapoartele privind aplicarea Directivelor 2004/114/CE şi 2005/71/CE, de a remedia deficienţele depistate, de a asigura transparenţa sporită şi securitatea juridică şi de a oferi un cadru juridic coerent pentru diferite categorii de resortisanţi ai ţărilor terţe care sosesc în Uniune. Prin urmare, aceasta ar trebui să simplifice şi să raţionalizeze într-un singur instrument dispoziţiile existente care se aplică acestor categorii. În pofida diferenţelor între categoriile care intră sub incidenţa prezentei directive, acestea au şi o serie de caracteristici în comun, ceea ce permite reglementarea situaţiilor lor prin intermediul unui cadru juridic comun la nivelul Uniunii.

(3) Prezenta directivă ar trebui să contribuie la obiectivul programului de la Stockholm de a apropia legislaţiile naţionale în ceea ce priveşte condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe. Imigraţia din afara Uniunii este o sursă de persoane înalt calificate, studenţii şi cercetătorii în special fiind din ce în ce mai căutaţi. Aceştia joacă un rol important în crearea valorii-cheie a Uniunii, capitalul uman, şi în asigurarea unei creşteri inteligente, durabile şi favorabile incluziunii şi, prin urmare, contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...