Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 802/2016 privind reducerea conţinutului de sulf din anumiţi combustibili lichizi (text codificat) Număr celex: 32016L0802

În vigoare de la 10.06.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 9 martie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 11 aprilie 2016.

întrucât:

(1) Directiva 1999/32/CE a Consiliului a fost modificată de mai multe ori şi în mod substanţial(2). Din motive de claritate şi de raţionalizare, directiva respectivă ar trebui să fie codificată.

(2) A se vedea partea A din anexa III.

(2) Printre obiectivele politicii de mediu a Uniunii, astfel cum se menţionează în programele de acţiune privind mediul, în special în cel de al şaselea program de acţiune pentru mediu adoptat prin Decizia 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (5) şi în cel de al şaptelea program de acţiune pentru mediu adoptat prin Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (6), se află şi atingerea unor niveluri de calitate a aerului care să nu genereze efecte negative semnificative şi riscuri pentru sănătatea umană şi pentru mediu.

(3) Articolul 191 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că politica Uniunii în domeniul mediului urmăreşte să asigure un nivel ridicat de protecţie, ţinând seama de diversitatea situaţiilor din diferitele regiuni ale Uniunii.

(4) Prezenta directivă stabileşte conţinutul maxim permis de sulf din păcura grea, din motorină, din combustibilul pentru motoare navale şi din combustibilul pentru motoare diesel navale, utilizate în Uniune.

(5) Emisiile generate de transportul maritim prin arderea combustibililor marini cu conţinut ridicat de sulf contribuie la poluarea aerului cu dioxid de sulf şi pulberi în suspensie, ceea ce dăunează sănătaţii umane şi mediului şi contribuie la depunerile de acizi. În absenţa măsurilor stabilite prin prezenta directivă, emisiile generate de transportul maritim ar fi fost în scurt timp mai ridicate decât emisiile generate de toate sursele terestre.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...