Back

Parlamentul României

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

În vigoare de la 26.05.2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1 Obiect. Scop. Principii

Art. 1. Referințe în cărți (1)

Prezenta lege reglementează modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea acestora.

Art. 2. Jurisprudență (2)

(1) Scopul prezentei legi îl constituie:
Jurisprudență (675)

a) promovarea concurenţei între operatorii economici;
Jurisprudență (313)

b) utilizarea resurselor în condiţii de eficienţă, economicitate şi eficacitate;

c) asigurarea integrităţii procedurii de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări şi de concesiune de servicii;

d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi de concesiune de servicii de către entităţile contractante.

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de lucrări şi de concesiune de servicii sunt:
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1943), Reviste (1)

a) nediscriminarea;
Jurisprudență (327)

b) tratamentul egal;
Jurisprudență (424)

c) recunoaşterea reciprocă;
Jurisprudență (40)

d) transparenţa;
Jurisprudență (240)

e) proporţionalitatea;
Jurisprudență (218)

f) asumarea răspunderii.
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (225)

Art. 3.

Prezenta lege nu aduce atingere responsabilităţii autorităţilor centrale, judeţene şi locale de a decide cel mai bun mod de a administra executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor, pentru a asigura un nivel ridicat al calităţii, siguranţei şi accesibilităţii, egalitatea de tratament şi promovarea accesului universal la serviciile publice, precum şi a drepturilor utilizatorilor cu privire la acestea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art. 4.

Prezenta lege nu se aplică serviciilor de interes general fără caracter economic.

SECŢIUNEA a 2-a Definiţii

Art. 5.

(1) Pentru aplicarea prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) bunuri accesorii lucrărilor şi serviciilor ce fac obiectul contractului de concesiune - bunurile care sunt puse la dispoziţia concesionarului de către entităţile contractante, cu condiţia ca acestea să fie necesare pentru executarea lucrărilor sau furnizarea serviciilor;

b) candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare sau care a fost invitat să participe la o procedură de atribuire a unei concesiuni;
Jurisprudență (7)

c) cifra totală de afaceri a concesionarului - cifra de afaceri generată de concesionar pe întreaga durată a contractului de concesiune, fără TVA;

d) concesionar - operator economic căruia i-a fost atribuită o concesiune;

e) concesiuni - contracte de concesiune de lucrări sau de concesiune de servicii;

f) construcţie - rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri sau de geniu civil, care poate îndeplini prin el însuşi o funcţie economică sau tehnică;

g) contract de concesiune de lucrări - contract cu titlu oneros, asimilat potrivit legii actului administrativ, încheiat în scris, prin care una sau mai multe entităţi contractante încredinţează executarea de lucrări unuia sau mai multor operatori economici, în care contraprestaţia pentru lucrări este reprezentată fie exclusiv de dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor care fac obiectul contractului, fie de acest drept însoţit de o plată;
Jurisprudență (6)

h) contract de concesiune de servicii - contract cu titlu oneros, asimilat potrivit legii actului administrativ, încheiat în scris, prin care una sau mai multe entităţi contractante încredinţează prestarea şi gestionarea de servicii, altele decât executarea de lucrări prevăzută la lit. g), unuia sau mai multor operatori economici, în care contraprestaţia pentru servicii este reprezentată fie exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, fie de acest drept însoţit de o plată;
Jurisprudență (5)

i) contract pe termen lung - contractul de concesiune încheiat pe o durată de cel puţin 5 ani, care cuprinde durata de execuţie a lucrărilor ori a construcţiei, dacă acesta are o componentă care constă în execuţia de lucrări ori a unei construcţii, precum şi durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obţină un profit rezonabil;

j) costurile investiţiilor efectuate - costurile de realizare a investiţiilor ce se impun pe întreaga durată a concesiunii (care includ, după caz, costurile implicate în modificarea structurilor existente);

k) costurile în legătură cu exploatarea lucrărilor sau serviciilor - costurile de operare şi întreţinere a lucrărilor sau serviciilor, costuri suportate de concesionar pe durata contractului;

l) CPV - nomenclatorul de referinţă în domeniul achiziţiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV);
Jurisprudență (5)

m) document al concesiunii - anunţul de concesionare, documentaţia de atribuire, precum şi orice document suplimentar emis de entitatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie sau a stabili elementele concesiunii sau ale procedurii de atribuire;

n) documentaţia de atribuire - documentul concesiunii care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţele entităţii contractante sau la elementele concesiunii, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice sau documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele şi modul de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile candidaţilor/ofertanţilor, studiul de fundamentare;

o) drepturi exclusive - drepturi acordate de o autoritate competentă prin orice act legislativ sau act administrativ al cărui efect constă în limitarea exercitării unei activităţi relevante, dintre cele prevăzute în anexa nr. 2, la o singură entitate şi care afectează capacitatea altor entităţi de a desfăşura o astfel de activitate;
Jurisprudență (15)

p) drepturi speciale - drepturi acordate de o autoritate competentă prin orice act legislativ sau act administrativ al cărui efect constă în limitarea exercitării unei activităţi relevante, dintre cele prevăzute în anexa nr. 2, la două sau mai multe entităţi şi care afectează substanţial capacitatea altor entităţi de a desfăşura o astfel de activitate;
Jurisprudență (15)

q) execuţia de lucrări - reprezintă fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1, fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii sau realizarea prin orice mijloace a unei construcţii care corespunde cerinţelor stabilite de entitatea contractantă care exercită o influenţă determinantă asupra tipului sau proiectării construcţiei;
Comentarii expert (1)

r) închidere financiară - momentul la care concesionarul a încheiat contractele de finanţare cu instituţiile finanţatoare, în vederea obţinerii resurselor financiare necesare realizării concesiunii;

s) întreprindere publică - persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaţiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenţa dominantă a unei autorităţi contractante în sensul art. 9; prezumţia de exercitare a influenţei dominante se aplică în orice situaţie în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorităţi contractante în sensul art. 9 se află, direct ori indirect, în cel puţin unul dintre următoarele cazuri: deţin majoritatea capitalului subscris, deţin controlul majorităţii voturilor asociate acţiunilor emise de întreprindere sau pot numi în componenţa consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de supraveghere mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;
Jurisprudență (6)

t) lucrări de geniu civil - lucrările de construcţii menţionate în cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 şi 45.25 din anexa nr. 1, cu excepţia celor care au ca obiect construcţia de clădiri;

u) mijloace electronice - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală şi stocare a datelor emise, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
Jurisprudență (2)

v) ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire;
Jurisprudență (21)

w) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de concesiune format din propunere financiară şi propunere tehnică şi care, împreună cu prevederile corespunzătoare ale documentaţiei de atribuire, cuprinde condiţiile în care se încheie contractul de concesiune;
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (91)

x) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat, sau grup ori asociere, inclusiv temporară, de astfel de persoane, care oferă pe piaţă, în mod licit, executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
Jurisprudență (24)

y) organisme de drept public - orice entităţi, altele decât cele prevăzute la art. 9 lit. a), care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: sunt înfiinţate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial, indiferent de forma de constituire sau organizare, au personalitate juridică şi sunt finanţate, în majoritate, de către autorităţile prevăzute la art. 9 lit. a) sau de către alte organisme de drept public ori se află în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ori controlul unei autorităţi prevăzute la art. 9 lit. a) sau ale unui alt organism de drept public ori mai mult de jumătate dintre membrii consiliului de administraţie sau ai organului de conducere ori de supraveghere sunt numiţi de către o autoritate prevăzută la art. 9 lit. a) sau de către un alt organism de drept public;

z) persoane cu funcţii de decizie - conducătorul entităţii contractante, membrii organelor decizionale ale entităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul entităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor concesiunii şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire;

aa) scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus şi comunicat ulterior, inclusiv informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice;
Jurisprudență (3)

bb) servicii de interes general fără caracter economic - servicii furnizate fără contraprestaţie, cum ar fi cele care constituie prerogativele tradiţionale ale statului, respectiv poliţia, justiţia şi sistemele obligatorii de securitate socială, precum şi alte servicii ce pot fi calificate ca fiind fără caracter economic, potrivit criteriilor din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;

cc) Sistem electronic de achiziţii publice - SEAP - desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet, la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune;
Puneri în aplicare (1)

dd) solicitare de participare - solicitare transmisă de operatorul economic împreună cu documentele necesare în vederea îndeplinirii cerinţelor de calificare în prima etapă în cadrul unei proceduri de dialog competitiv;

ee) specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui serviciu sau fiecărei lucrări să fie descris(ă), în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii entităţii contractante;

ff) stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;

gg) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de concesiune şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei şi/sau prestează anumite servicii ce reprezintă activităţi care fac parte din obiectul contractului de concesiune, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;

hh) tarif de utilizare - tarif plătit direct de utilizatorii finali pentru serviciul furnizat de către concesionar;

ii) TFUE - Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

jj) tratate - Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

kk) zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.
Jurisprudență (983)

(2) Termenele prevăzute în cuprinsul prezentei legi se calculează conform următoarelor reguli:

a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment sau act ori acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare;

b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;

c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni sau ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;

d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;

e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispoziţiile lit. a), b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare.

SECŢIUNEA a 3-a Domeniul de aplicare
Puneri în aplicare (1)

§ 1. Riscul de operare

Art. 6. Comentarii expert (1)

(1) Atribuirea unei concesiuni de lucrări sau de servicii implică întotdeauna transferul către concesionar a unei părţi semnificative a riscului de operare de natură economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor şi/sau a serviciilor respective.

(2) Se consideră că o parte semnificativă a riscului de operare a fost transferată atunci când pierderea potenţială estimată suportată de concesionar nu este una neglijabilă.

(3) Riscul de operare este riscul care îndeplineşte, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) este generat de evenimente care nu se află sub controlul părţilor la contractul de concesiune;

b) implică expunerea la fluctuaţiile pieţei;

c) ca efect al asumării riscului de operare, concesionarului nu i se garantează, în condiţii normale de exploatare, recuperarea costurilor investiţiilor efectuate şi a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor.

(4) În sensul alin. (3), riscul de operare poate consta în:

a) fie riscul de cerere - riscul privind cererea reală pentru lucrările sau serviciile care fac obiectul concesiunii de lucrări sau de servicii;

b) fie riscul de ofertă - riscul legat de furnizarea lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii, în special riscul că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii. Riscul de ofertă poate fi împărţit în riscul de construcţie şi riscul operaţional legat de disponibilitatea serviciilor atunci când construcţia şi operarea constituie cele două mari faze ale proiectului de concesiune;

c) fie ambele riscuri, de cerere şi de ofertă.

Art. 7. Puneri în aplicare (1)

(1) În orice situaţie în care o entitate contractantă intenţionează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung, care să cuprindă fie executarea de lucrări şi operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea şi operarea de servicii, entitatea contractantă are obligaţia de a elabora un studiu de fundamentare prin care se vor demonstra necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului în acest mod.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care proiectul pe termen lung presupune crearea unei societăţi având ca acţionari operatorul economic, pe de o parte, şi entitatea contractantă, pe de altă parte.

(3) Studiul de fundamentare prevăzut la alin. (1) se bazează pe un studiu de fezabilitate în cazul proiectelor implicând executarea de lucrări.

(4) Prin hotărâre, Guvernul poate stabili, după caz, ca studiul de fundamentare prevăzut la alin. (1) să fie analizat şi aprobat de către o autoritate competentă, în considerarea interesului public al proiectului.

Art. 8.

(1) Prin studiul de fundamentare prevăzut la art. 7 alin. (1) entitatea contractantă are obligaţia să analizeze dacă atribuirea contractului implică transferul unei părţi semnificative a riscului de operare către operatorul economic.

(2) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, astfel cum este definit la art. 6, va fi transferată operatorului economic, contractul va fi considerat contract de concesiune, urmând a se aplica prevederile prezentei legi.

(3) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, astfel cum este definit la art. 6, nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziţie publică sau contract sectorial, după caz.

§ 2. Entităţi contractante
Puneri în aplicare (1)

Art. 9.

Au calitatea de autorităţi contractante, în sensul prezentei legi:

a) autorităţile şi instituţiile publice centrale sau locale;

b) organismele de drept public;

c) asocierile care cuprind cel puţin o autoritate contractantă dintre cele prevăzute la lit. a) sau b).

Art. 10.

(1) Au calitatea de entităţi contractante, în sensul prezentei legi, următoarele entităţi, cu condiţia să exercite una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 2 şi să atribuie un contract de concesiune pentru exercitarea uneia dintre activităţile respective:

a) autorităţile contractante;

b) întreprinderile publice;

c) oricare subiecte de drept, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi b), care funcţionează pe baza unor drepturi exclusive sau speciale acordate pentru exercitarea uneia dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Prin excepţie, nu constituie drepturi exclusive sau speciale, în sensul art. 5 alin. (1) lit. o) şi p), drepturile acordate prin proceduri în care s-a asigurat o publicitate adecvată şi în care acordarea drepturilor respective s-a bazat pe criterii obiective, cum ar fi:

a) proceduri de atribuire cu publicarea unui anunţ de participare/unei invitaţii prealabile la o procedură concurenţială de ofertare, prevăzute în legea privind achiziţiile publice, legea privind achiziţiile sectoriale sau în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, sau în prezenta lege;

b) proceduri prin care se asigură un nivel adecvat de transparenţă prealabilă pentru acordarea de autorizaţii pe baza unor criterii obiective, prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului;

c) orice alte proceduri organizate pe baza unor criterii obiective prin care se asigură un nivel adecvat de transparenţă prealabilă şi pentru care s-a asigurat publicitatea corespunzătoare.

se încarcă...