Back

Parlamentul României

Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri

În vigoare de la 22.06.2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1 Obiectul şi scopul reglementării

Prezenta lege reglementează regimul juridic de înfiinţare şi funcţionare a incubatoarelor de afaceri, prin acordarea de facilităţi din partea autorităţilor publice pentru stimularea fondării acestora şi înfiinţării incubatoarelor de afaceri în vederea creării de noi locuri de muncă, diversificării economiilor şi dezvoltării unui mediu antreprenorial în cadrul comunităţilor locale.

ARTICOLUL 2 Principii de funcţionare a incubatoarelor de afaceri

Funcţionarea incubatorului de afaceri este guvernată de următoarele principii:

a) selectivitatea - administratorul incubatorului selectează proiectele apte să contribuie la dezvoltarea locală sau regională, prin dezvoltarea de afaceri şi locuri de muncă;

b) monitorizarea - proiectele selectate sunt monitorizate în mod sistematic şi permanent, în scopul determinării modului adecvat de intervenţie a administratorului incubatorului;

c) sinergia - reflectată în planurile de afaceri ale întreprinderilor, prin reunirea unei largi palete de servicii necesare derulării afacerilor oferite rezidenţilor incubatorului de afaceri;

d) complementaritatea - incubatorul de afaceri oferă servicii specializate unei anumite categorii de întreprinzători, acţionând ca factor complementar faţă de organizaţiile existente de sprijinire a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

ARTICOLUL 3 Definiţii ale unor termeni şi expresii

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) incubator de afaceri - structură de sprijin al afacerilor, organizată în infrastructura incubatorului de afaceri într-un spaţiu adecvat, în care sunt localizaţi rezidenţii incubatorului, gestionată de un administrator, care urmăreşte crearea unui mediu favorabil, sustenabil pentru întreprinderile mici şi mijlocii nou-înfiinţate, stimulându-le potenţialul de dezvoltare şi de viabilitate, ajutându-le să se dezvolte în perioada de început, prin asigurarea unor facilităţi comune şi a suportului managerial necesar;

b) rezident al incubatorului de afaceri - orice operator economic, întreprindere mică şi mijlocie, persoană juridică română şi/sau străină, care funcţionează conform legii şi desfăşoară activităţi economice în interiorul incubatorului de afaceri, beneficiind de acest statut pentru o perioadă de până la 3 ani de la data obţinerii calităţii de rezident;

c) ciclu de incubare - perioada de timp de 3 ani, în care rezidentul stă în incubator, beneficiind de toate facilităţile şi serviciile acordate acestuia;

d) întreprindere mică şi mijlocie, denumită în continuare IMM - întreprinderea astfel cum este definită la art. 3 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

e) fondator - autoritatea publică a administraţiei publice locale, instituţia sau consorţiul de instituţii de învăţământ superior acreditate, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare- dezvoltare, camerele de comerţ sau persoana juridică de drept privat care înfiinţează un incubator de afaceri;

f) infrastructură a incubatorului de afaceri - clădiri, spaţii de producţie, instalaţii, sisteme de alimentare cu energie electrică, reţele de telecomunicaţii, reţele de alimentare cu gaze, apă, de canalizare, parcări şi servicii de internet;

g) accelerator de afaceri - incubatorul de afaceri care asigură accesul la fonduri, în etape, pentru rezidenţi, în scopul lansării pe piaţă a unui produs sau serviciu într-o perioadă scurtă de timp;

h) regulamente privind gestionarea şi administrarea incubatorului de afaceri - contracte de adeziune elaborate de către administratorul incubatorului, care reglementează modalităţi concrete de organizare şi funcţionare a incubatorului de afaceri şi care au ca părţi semnatare administratorul şi rezidentul incubatorului de afaceri;

i) titlu de incubator de afaceri - documentul emis de autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, prin care se emite fondatorului titlul de incubator de afaceri;

j) monitorizare postincubare - monitorizarea foştilor rezidenţi ai incubatorului de afaceri o perioadă de timp, după încheierea ciclului de incubare, pentru observarea activităţii şi a rezultatelor economice obţinute.

CAPITOLUL II Incubatorul de afaceri

SECŢIUNEA 1 Înfiinţarea incubatorului de afaceri

ARTICOLUL 4 Autoritatea cu atribuţii în domeniul incubatoarelor de afaceri

(1) Autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri este organul de specialitate al administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul incubatoarelor de afaceri.

(2) Acordarea titlului de incubator de afaceri, în condiţiile prezentei legi, se realizează prin ordin al conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri; titlul conferă fondatorului dreptul de a beneficia de facilităţile prevăzute de prezenta lege.

ARTICOLUL 5 Modalitatea de înfiinţare a incubatorului de afaceri

Un incubator de afaceri se poate înfiinţa de către:

a) unul sau mai mulţi fondatori prevăzuţi la art. 3 lit. e);

b) o asociere în participaţiune, realizată în condiţiile legii, între un fondator autoritate publică şi, după caz:

- una sau mai multe persoane juridice de drept privat;

- una sau mai multe persoane juridice înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- un patronat sau un sindicat înregistrat conform Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- o persoană juridică ce funcţionează conform Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

ARTICOLUL 6 Tipurile de incubatoare de afaceri ce pot fi înfiinţate

(1) În conformitate cu dispoziţiile prezentei legi se pot înfiinţa următoarele tipuri de incubatoare de afaceri:

a) incubator de afaceri cu portofoliu mixt - vizează IMM-urile cu potenţial de creştere dintr-o gamă largă de sectoare;

b) incubator de afaceri tehnologic - vizează IMM-urile cu potenţial de creştere tehnologic;

c) incubator academic de afaceri - vizează IMM-urile a căror activitate rezidă în aplicarea sau utilizarea activităţii de cercetare-dezvoltare din cadrul unei universităţi ori institut de cercetare sau dezvoltă iniţiativa antreprenorială din mediul universitar, având ca obiectiv reţinerea tinerilor în comunitate şi comercializarea tehnologiilor elaborate şi dezvoltate de studenţi sau de facultate;

d) agroincubator de afaceri - vizează IMM-urile sau societăţile agricole;

e) incubator de afaceri social - foloseşte spiritul antreprenorial şi inovaţia pentru a crea impact social;

f) incubator specific unui sector - oferă toată gama de servicii necesare celor care au o idee fezabilă, aplicabilă într-un anumit sector, expresie a potenţialului endogen existent în acel teritoriu;

g) incubator virtual - oferă servicii de incubare prin internet, sub forma portalurilor de afaceri;

h) incubator pentru activităţi nonagricole în mediul rural.

(2) Criteriile specifice fiecărui tip de incubator referitoare la crearea de noi locuri de muncă, rata de creare de societăţi noi, numărul minim de IMM-uri incubate, procentul de societăţi deţinute de către femei sunt stabilite prin ordin al conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri.

ARTICOLUL 7 Cererea de acordare a statutului de incubator de afaceri

(1) Cererea pentru acordarea titlului de incubator de afaceri se adresează autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri după cum urmează:

a) de către fondator, în cazul incubatoarelor de afaceri care se înfiinţează potrivit prevederilor prezentei legi;

b) de către administratorul unui incubator care funcţionează şi care doreşte să obţină titlul de incubator, conform prezentei legi.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele documente:

a) studiul de fezabilitate pentru incubatorul de afaceri, realizat înainte ca acesta să fie pus în funcţiune, pentru a determina viabilitatea şi impactul acestuia, stabilirea infrastructurii incubatorului, tipul, mărimea, resursele disponibile, ofertele de servicii, potenţialii rezidenţi ai incubatorului de afaceri, sprijinul local şi regional, precum şi situaţia economică din regiune;

b) planul de afaceri, care va conţine cel puţin misiunea, tipul şi obiectivele incubatorului de afaceri şi modalităţile prin care se va asigura realizarea lor, descrierea infrastructurii incubatorului, a serviciilor şi gestionarea acestora, un rezumat al previziunilor financiare pentru asigurarea autofinanţării, numărul de rezidenţi incubaţi anual şi unicitatea, respectiv valoarea adăugată adusă de incubatorul de afaceri;

c) dovada existenţei în patrimoniul fondatorului a infrastructurii incubatorului de afaceri sau a dreptului de folosinţă pe o perioadă de minimum 10 ani asupra acesteia, care nu face obiectul unor litigii şi este liberă de orice sarcini, cu excepţia infrastructurii asupra căreia sunt constituite ipoteci în favoarea instituţiilor de credit/instituţiilor financiare nebancare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în vederea garantării unor credite contractate de către fondatorii incubatorului de afaceri, proprietarul infrastructurii incubatorului sau administratorul incubatorului de afaceri, în vederea finanţării investiţiilor de întreţinere şi/sau dezvoltare a infrastructurii incubatorului de afaceri, pentru funcţionarea operatorilor economici şi pentru achiziţionarea de active, inclusiv imobile care fac parte din incubatorul de afaceri;

d) contractele încheiate de către administratorii, fondatorii sau proprietarii infrastructurii incubatorului cu furnizorii de utilităţi de electricitate, apă-canal, internet sau cu intermediarii care deţin contracte cu aceşti furnizori, în condiţiile în care nu există litigii între aceştia.

(3) Procedura de acordare a titlului şi criteriile de evaluare şi de performanţă ale studiului de fezabilitate şi ale planului de afaceri sunt stabilite prin norme aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri.

ARTICOLUL 8 Perioada de valabilitate a titlului de incubator de afaceri

(1) Titlul de incubator de afaceri se acordă pentru o perioadă de 10 ani, putând fi prelungit pe perioade similare, la solicitarea fondatorului sau a administratorului, dacă incubatorul de afaceri îndeplineşte în continuare condiţiile prevăzute de lege.

(2) În perioada de valabilitate a titlului de incubator de afaceri, incubatorul de afaceri are obligaţia de a respecta condiţiile care au stat la baza acordării acestuia.

SECŢIUNEA a 2-a Funcţionarea incubatorului de afaceri

ARTICOLUL 9 Funcţionarea incubatorului de afaceri

(1) Administrarea incubatorului de afaceri este realizată de un administrator care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 10 şi care:

a) este numit de către fondator, dacă acesta este o persoană juridică de drept privat;

b) este selectat conform regulamentului de selectare şi numire a administratorului incubatorului de afaceri, aprobat prin ordin al conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, în cazul în care printre fondatori se află o autoritate publică.

(2) În urma numirii sau selecţiei administratorului incubatorului de afaceri se încheie un contract de prestări servicii între fondator şi administratorul respectiv, pe o perioadă formată din perioada de incubare de 3 ani, care reprezintă un ciclu de incubare, la care se poate adăuga perioada de 2 ani de monitorizare a rezidenţilor incubatorului.

(3) Fondatorii pot decide ca, la finalizarea raportului de evaluare a ciclului de incubare, să se semneze continuarea contractului.

(4) Administratorul incubatorului de afaceri care îndeplineşte criteriile de performanţă pentru un ciclu de incubare de 3 ani are dreptul să solicite fondatorilor semnarea unui alt contract de prestări servicii pentru noul ciclu de incubare, în condiţiile stabilite în regulamentul de selectare şi numire a administratorului incubatorului de afaceri.

(5) Calitatea de administrator al incubatorului de afaceri încetează în următoarele situaţii:

a) administratorul este declarat în faliment, divizare sau dizolvare;

b) neîndeplinirea de către administrator a criteriilor de performanţă stabilite în contractul de prestări servicii;

c) orice alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.

ARTICOLUL 10 Administratorul incubatorului de afaceri

Administratorul incubatorului de afaceri este o persoană juridică ce îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

a) este înregistrată ca operator economic, persoană juridică conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ori este un patronat sau sindicat înregistrat conform prevederilor Legii nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau funcţionează conform prevederilor Legii nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

b) nu este în stare de faliment ori lichidare, conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

c) deţine personal calificat, cu experienţă în managementul afacerilor, în domeniul juridic, contabil, financiar, după caz;

d) prezintă planul de dezvoltare a incubatorului de afaceri, cuprinzând modul de autofinanţare a incubatorului;

e) prezintă strategia de monitorizare a rezidenţilor incubatorului pe parcursul a 2 ani postincubare.

ARTICOLUL 11 Obligaţiile administratorului incubatorului de afaceri

Administratorul incubatorului de afaceri are următoarele obligaţii:

a) asigură serviciile necesare pentru buna funcţionare a incubatorului de afaceri;

b) asigură atragerea de operatori economici ca rezidenţi ai incubatorului de afaceri;

c) elaborează planul de dezvoltare a incubatorului de afaceri în concordanţă cu strategiile de dezvoltare a domeniilor vizate, pe care îl supune spre aprobare fondatorului;

d) elaborează regulamentul privind funcţionarea incubatorului de afaceri conform art. 13;

e) monitorizează întreprinderile incubate şi pe cele aflate în faza de postincubare;

f) derulează activităţile de promovare şi atragere a potenţialilor rezidenţi;

g) elaborează raportul de activitate anual, până la data de 30 martie a anului următor, pe care îl trimite fondatorului.

ARTICOLUL 12 Tipuri de servicii oferite de administratorul incubatorului de afaceri

(1) Serviciile oferite de administratorul incubatorului de afaceri sunt:

a) servicii oferite potenţialilor beneficiari în perioada de preincubare - pentru o perioadă maximă de 6 luni;

b) servicii de incubare - pentru un ciclu de incubare de maximum 3 ani;

c) servicii de accelerator de afaceri - pentru o perioadă maximă de 2 ani.

(2) Serviciile de preincubare sunt serviciile oferite în perioada premergătoare ciclului de incubare, care cuprinde perioada dintre selectarea viitorului rezident şi semnarea contractului de incubare, perioadă în care administratorul incubatorului de afaceri oferă servicii sub formă de sesiuni de informare, seminare, formare profesională şi antreprenorială şi consultanţă juridică, în vederea înfiinţării de noi societăţi care să devină membre ale incubatorului de afaceri.

(3) Serviciile oferite de administratorul incubatorului de afaceri, în funcţie de cerinţele rezidenţilor, sunt, după caz:

a) consilierea managerială şi cooperarea constantă a companiilor rezidente;

b) accesul la servicii de formare profesională pentru nevoile actuale şi viitoare ale pieţei;

c) servicii profesionale financiare, de contabilitate şi juridice;

d) cumpărare colectivă de servicii şi produse;

e) accesul la fonduri nonguvernamentale pentru dezvoltarea economică;

f) accesul la surse de finanţare, investiţii şi capital de lucru;

g) contacte cu investitori individuali, fonduri cu capital de risc;

h) transferul şi comercializarea de tehnologie, precum şi contacte cu universităţi şi institute de cercetare şi dezvoltare;

i) servicii privind internaţionalizarea IMM-urilor;

j) servicii privind managementul general al infrastructurii incubatorului de afaceri;

k) alte servicii necesare.

(4) Serviciile de accelerator de afaceri constau în acordarea de granturi şi alocaţii financiare rambursabile, de către administratorul incubatorului de afaceri, pentru dezvoltarea şi susţinerea activităţii rezidentului, prin intermediul programelor de finanţare a start-up-urilor sau din alte surse atrase de acesta, în condiţiile contractuale stabilite de părţi, pentru a reduce timpul necesar lansării pe piaţă de produse ori servicii, prin intermediul investitorilor individuali sau al capitalurilor de risc.

se încarcă...