Back

Parlamentul României

Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

În vigoare de la 26.05.2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1 Obiect, scop şi principii

Art. 1. Referințe în cărți (1)

(1) Prezenta lege reglementează modul de realizare de către entităţile contractante a achiziţiilor sectoriale, procedurile de atribuire a contractelor sectoriale şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor sectoriale, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor sectoriale.

(2) Domeniul de aplicare a prezentei legi nu include serviciile de interes general fără caracter economic.

Art. 2.

(1) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială.

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor sectoriale şi a organizării concursurilor de soluţii sunt:

a) nediscriminarea;

b) tratamentul egal;

c) recunoaşterea reciprocă;

d) transparenţa;

e) proporţionalitatea;

f) asumarea răspunderii.

SECŢIUNEA a 2-a Definiţii

Art. 3.

(1) Pentru aplicarea prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:

a) achiziţie sectorială - achiziţia de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract sectorial de către una sau mai multe entităţi contractante de la operatori economici desemnaţi de către acestea, cu condiţia ca lucrările, produsele sau serviciile achiziţionate să fie destinate efectuării uneia dintre activităţile relevante prevăzute la art. 5-11;

b) acord-cadru - acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe entităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor care guvernează contractele sectoriale ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere;

c) activităţi de achiziţie auxiliare - activităţi care constau în furnizarea de asistenţă şi suport pentru activităţile de achiziţie, respectiv în una dintre următoarele forme:

(i) infrastructură tehnică care să permită entităţilor contractante atribuirea de contracte sectoriale sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse sau servicii;

(ii) asistenţă şi consiliere cu privire la desfăşurarea sau structurarea procedurilor de achiziţie sectorială;

(iii) pregătirea şi administrarea procedurilor de achiziţie sectorială în numele şi în beneficiul entităţilor contractante în cauză;

d) activităţi de achiziţie centralizate - activităţile desfăşurate de o unitate de achiziţii centralizate în mod permanent, în una dintre următoarele forme:

(i) achiziţia în nume propriu de produse şi/sau servicii destinate unei/unor alte entităţi contractante;

(ii) atribuirea de contracte sectoriale sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse sau servicii în numele şi pentru o altă/alte entitate contractantă/entităţi contractante;

e) entităţi contractante:

(i) entităţile şi instituţiile publice centrale sau locale, precum şi structurile din componenţa acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite şi care au stabilite competenţe în domeniul achiziţiilor publice;

(ii) organismele de drept public;

(iii) asocierile care cuprind cel puţin o entitate contractantă dintre cele prevăzute la pct. (i) sau (ii);

f) candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare sau care a fost invitat să participe la o procedură de negociere fără invitaţie prealabilă la procedura concurenţială de ofertare;
Jurisprudență (5)

g) cerinţe de etichetare - cerinţele care trebuie să fie îndeplinite de lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri pentru a obţine o anumită etichetă;

h) ciclu de viaţă - ansamblul etapelor succesive şi/sau interdependente, care includ cercetarea şi dezvoltarea care urmează a fi efectuate, producţia, comercializarea şi condiţiile acesteia, transportul, utilizarea şi întreţinerea, pe toată durata existenţei unui produs sau a unei lucrări sau a prestării unui serviciu, de la achiziţia materiilor prime sau generarea resurselor până la eliminarea, curăţarea amplasamentului şi încheierea serviciului sau a utilizării;

i) concursuri de soluţii - procedurile care permit entităţii contractante să achiziţioneze, în special în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, al arhitecturii şi ingineriei sau al prelucrării datelor, un plan sau un proiect selectat de un juriu pe baze concurenţiale, cu sau fără acordarea de premii;

j) contract pe termen lung - contractul sectorial încheiat pe o durată de cel puţin 5 ani care cuprinde durata de execuţie a lucrărilor ori a construcţiei, dacă acesta are o componentă care constă în execuţie de lucrări ori a unei construcţii, precum şi durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obţină un profit rezonabil;

k) contract sectorial - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una sau mai multe entităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii în scopul realizării activităţii lor principale în unul dintre domeniile definite de prezenta lege ca fiind relevante;
Comentarii expert (1)

l) contract sectorial de lucrări - contractul de achiziţie sectorială care are ca obiect:
Comentarii expert (1)

(i) fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1;

(ii) fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii;

(iii) realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care corespunde cerinţelor stabilite de entitatea contractantă care exercită o influenţă determinantă asupra tipului sau proiectării construcţiei;

m) contract sectorial de produse - contractul de achiziţie sectorială care are ca obiect achiziţia de produse prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau fără opţiune de cumpărare sau prin orice alte modalităţi contractuale în temeiul cărora entitatea contractantă beneficiază de aceste produse, indiferent dacă dobândeşte sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achiziţie de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări sau operaţiuni de amplasare şi de instalare;

n) contract sectorial de servicii - contractul de achiziţie sectorială care are ca obiect prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract sectorial de lucrări potrivit lit. l);

o) contractant - orice operator economic care este parte la un contract sectorial;
Jurisprudență (4)

p) construcţie - rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri sau de geniu civil, care poate îndeplini prin el însuşi o funcţie economică sau tehnică;

q) CPV - nomenclatorul de referinţă în domeniul achiziţiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV);
Jurisprudență (5)

r) document al achiziţiei - anunţul de participare, documentaţia de atribuire, precum şi orice document suplimentar emis de entitatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie sau stabili elemente ale achiziţiei sectoriale ori ale procedurii de atribuire;

s) documentaţia de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei sectoriale, obiectul contractului sectorial şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice sau documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi şi ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile;

t) drepturi exclusive sau speciale - drepturi acordate de o entitate competentă prin orice act legislativ sau act administrativ al cărui efect constă în limitarea exercitării unei activităţi relevante la una sau mai multe entităţi şi care afectează substanţial capacitatea altor entităţi de a desfăşura o astfel de activitate;
Jurisprudență (15), Comentarii expert (1)

u) DUAE - documentul unic de achiziţii european furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie;

v) etichetă - orice document, certificat sau atestare care confirmă că lucrări, produse, servicii, procese sau proceduri îndeplinesc anumite cerinţe;

w) e-Certis - sistemul electronic implementat şi administrat de Comisia Europeană cuprinzând informaţii privind certificate şi alte documente justificative solicitate în mod obişnuit de entităţile contractante în cadrul procedurilor de atribuire;

x) evaluare tehnică europeană - evaluarea documentată a performanţelor unui produs pentru construcţii, în ceea ce priveşte caracteristicile esenţiale ale acestuia, în conformitate cu respectivul document de evaluare european, astfel cum este definit în art. 2 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;

y) furnizor - entitatea care pune la dispoziţia unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, sau care prestează servicii către acesta, care nu are calitatea de subcontractant;

z) furnizor de servicii de achiziţie - o persoană de drept public sau de drept privat care oferă pe piaţă activităţi de achiziţie auxiliare;

aa) inovare - realizarea unui produs, serviciu sau proces nou sau care este îmbunătăţit în mod semnificativ, inclusiv procese de producţie sau de construcţie, noi metode de comercializare sau noi metode organizatorice în activitatea comercială, organizarea locului de muncă sau relaţiilor externe ale organizaţiei, printre altele, cu scopul de a contribui la soluţionarea provocărilor societale ori a sprijini strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii;

bb) întreprindere publică - persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaţiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenţa dominantă a unei entităţi contractante în sensul lit. e) pct. (i); prezumţia de exercitare a influenţei dominante se aplică în orice situaţie în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe entităţi contractante în sensul lit. e) pct. (i) se află, direct ori indirect, în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:
Jurisprudență (6)

(i) deţin majoritatea capitalului subscris;

(ii) deţin controlul majorităţii voturilor asociate acţiunilor emise de întreprindere;

(iii) pot numi în componenţa consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de supraveghere mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;

cc) licitaţie electronică - procesul repetitiv desfăşurat prin mijloace electronice după o primă evaluare iniţială completă a ofertelor, în cadrul căruia ofertanţii au posibilitatea de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte elemente cuantificabile ale ofertelor, care permite clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare;
Jurisprudență (235)

dd) lucrări de geniu civil - lucrările de construcţii menţionate în cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 şi 45.25 din anexa nr. 1, cu excepţia celor care au ca obiect construcţia de clădiri;

ee) mijloace electronice - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală, şi stocare a datelor emise, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
Jurisprudență (2)

ff) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire;
Jurisprudență (91)

gg) ofertă alternativă - oferta care se poate abate într-o anumită măsură de la cerinţele documentaţiei de atribuire, dar care asigură realizarea scopului aplicării procedurii de atribuire;

hh) ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire;
Jurisprudență (21)

ii) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat sau grup ori asociere de astfel de persoane, care este autorizată conform prevederilor art. 207 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două sau mai multe dintre aceste entităţi;

jj) organisme de drept public - orice entităţi altele decât cele prevăzute la lit. c) pct. (i) care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

(i) sunt înfiinţate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial, indiferent de forma de constituire sau organizare;

(ii) au personalitate juridică;

(iii) sunt finanţate, în majoritate, de către entităţi dintre cele prevăzute la lit. c) pct. (i) sau de către alte organisme de drept public sau se află în subordinea, sub entitatea sau în coordonarea ori controlul unei entităţi dintre cele prevăzute la lit. c) pct. (i) sau ale unui alt organism de drept public sau mai mult de jumătate din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiţi de către o entitate dintre cele prevăzute la lit. c) pct. (i) sau de către un alt organism de drept public;

kk) parteneriat pentru inovare - procedura de atribuire utilizată de entitatea contractantă pentru dezvoltarea şi achiziţia ulterioară a unui produs, serviciu sau a unor lucrări inovatoare, în condiţiile în care soluţiile disponibile pe piaţă la un anumit moment nu satisfac necesităţile entităţii contractante;

ll) persoane cu funcţii de decizie - conducătorul entităţii contractante, membrii organelor decizionale ale entităţii contractante care au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul entităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire;

mm) referinţă tehnică - orice specificaţie elaborată de organismele europene de standardizare, alta decât standardele europene sau alte organizaţii care au activităţi de standardizare la care România este parte, în conformitate cu proceduri adaptate în funcţie de evoluţia cerinţelor pieţei;

nn) scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus şi comunicat ulterior, inclusiv informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice;

oo) servicii de interes general fără caracter economic - servicii furnizate fără contraprestaţie, cum ar fi cele care constituie prerogativele tradiţionale ale statului, respectiv poliţia, justiţia şi sistemele obligatorii de securitate socială, precum şi alte servicii ce pot fi calificate ca fiind fără caracter economic potrivit criteriilor din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;

pp) sistem dinamic de achiziţii - procesul de achiziţie organizat în integralitate prin mijloace electronice şi deschis, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile entităţii contractante;

qq) Sistemul electronic de achiziţii publice, denumit în continuare SEAP - desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire şi în scopul publicării anunţurilor la nivel naţional;
Puneri în aplicare (1)

rr) specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii entităţii contractante;

ss) solicitare de participare - solicitarea transmisă de operatorul economic împreună cu documentele necesare în vederea îndeplinirii cerinţelor de calificare în prima etapă în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare;

tt) specificaţie tehnică comună - o specificaţie tehnică în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor elaborată în conformitate cu prevederile art. 13 şi 14 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

uu) standard - o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau standard naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie;

vv) standard european - un standard adoptat de o organizaţie de standardizare europeană, care este pus la dispoziţia publicului;

ww) standard internaţional - un standard adoptat de un organism de standardizare internaţional, care este pus la dispoziţia publicului;

xx) standard naţional - un standard adoptat de un organism de standardizare naţional, care este pus la dispoziţia publicului;

yy) stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;

zz) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
Comentarii expert (1)

aaa) TFUE - Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

bbb) Tratate - Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

ccc) unitate de achiziţii centralizate - o entitate contractantă în sensul art. 4 alin. (1) sau o entitate contractantă în sensul lit. e), care furnizează activităţi de achiziţie centralizate şi, după caz, activităţi de achiziţie auxiliare; achiziţiile desfăşurate de o unitate de achiziţii centralizate în vederea realizării de activităţi de achiziţie centralizate sunt considerate a fi achiziţii în scopul desfăşurării unei activităţi relevante prevăzute la art. 5-11;

ddd) unitate operaţională separată - structură din cadrul entităţii contractante, separată din punct de vedere tehnic, geografic sau organizatoric de alte structuri ale entităţii contractante;

eee) zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;
Jurisprudență (983)

fff) abatere profesională - orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a operatorului economic în cauză, cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparţine acest operator.

(2) Termenele prevăzute în cuprinsul prezentei legi se calculează conform următoarelor reguli:
Comentarii expert (1)

a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment sau act ori acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare;

b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;

c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni sau ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;

d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;

e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispoziţiile lit. a), b) şi d) cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare.

se încarcă...