Back

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Convenţia cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat din 09.05.2008

În vigoare de la 12.06.2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Prezenta convenţie-cadru se încheie între:

Instituţia de învăţământ superior ........................................... (denumită în continuare organizator de practică), reprezentată de rector

dI/dna ...........................................

adresa organizatorului de practică: .........................................

email: ................................., telefon: ..........................

Societatea comercială, instituţia centrală ori locală, persoana juridică .......................................................... (denumită în continuare partener de practică),

reprezentată de (numele şi calitatea)

dl/dna ......................................................................

adresa partenerului de practică: ............................................

adresa unde se va desfăşura stagiul de practică .............................

email: ............................, telefon: ...............................

Student/masterand ........................................................... (denumit în continuare practicant)

CNP .........................................................................

ziua naşterii ...................., locul naşterii ........................., cetăţean .......................................................................

paşaport (dacă este cazul) ........................, permisul de şedere (dacă este cazul) ....................................................................

adresa de domiciliu .........................................................

adresa unde va locui pe durata desfăşurării stagiului de practică .......................................................................

înscris în anul universitar .........., universitatea ......................, facultatea ........................, seria .........., grupa ...................

email: .............................., telefon: .............................

ARTICOLUL 1 Obiectul convenţiei-cadru

(1) Convenţia-cadru stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte, efectuat de practicant.

(2) Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în portofoliul de practică, parte integrantă a prezentei convenţii-cadru.

(3) Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în prezenta convenţie-cadru şi în portofoliul de practică cuprins în anexa la prezenta convenţie-cadru.

ARTICOLUL 2 Statutul practicantului

Practicantul rămâne, pe toată durata stagiului de pregătire practică, student/masterand al instituţiei de învăţământ superior.

ARTICOLUL 3 Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică

(1) Stagiul de practică va avea durata de ................................. .

(2) Perioada desfăşurării stagiului de practică este de la .................... (zi/lună/an) până la ....................... . (zi/lună/an)

ARTICOLUL 4 Plata şi obligaţiile sociale

(1) Stagiul de pregătire practică (se bifează situaţia corespunzătoare):

Se efectuează în cadrul unui contract de muncă, cei doi parteneri putând să beneficieze de prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor.

Nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă.

Se efectuează în cadrul unui proiect finanţat prin Fondul Social European.

Se efectuează în cadrul proiectului ....................................... .

(2) În cazul angajării ulterioare, perioada stagiului nu va fi considerată ca vechime în situaţia în care convenţia nu se derulează în cadrul unui contract de muncă.

(3) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică, cu excepţia situaţiei în care practicantul are statut de angajat.

(4) Partenerul de practică poate totuşi acorda practicantului o indemnizaţie, gratificare, primă sau avantaje în natură, specificate la art. 12.

ARTICOLUL 5 Responsabilităţile practicantului

(1) Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile specificate de tutore în conformitate cu portofoliul de practică, în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora.

(2) Pe durata stagiului, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică. În cazul nerespectării acestui regulament, conducătorul partenerului de practică îşi rezervă dreptul de a anula convenţia-cadru, după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului şi al tutorelui şi a înştiinţat conducătorul instituţiei de învăţământ unde practicantul este înscris şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii

(3) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică.

(4) De asemenea, practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi, pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de practică.

ARTICOLUL 6 Responsabilităţile partenerului de practică

(1) Partenerul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică, selectat dintre salariaţii proprii şi ale cărui obligaţii sunt menţionate în portofoliul de practică, parte integrantă a convenţiei-cadru.

(2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant, tutorele va contacta cadrul didactic supervizor, aplicându-se sancţiuni conform regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei de învăţământ superior.

(3) Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul are obligaţia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Printre responsabilităţile sale, partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a practicantului, precum şi pentru comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor profesionale.

(4) Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare pentru dobândirea competenţelor precizate în portofoliul de practică.

(5) Partenerul de practică are obligaţia de a asigura practicanţilor accesul liber la serviciul de medicina muncii, pe durata derulării pregătirii practice.

ARTICOLUL 7 Obligaţiile organizatorului de practică

(1) Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice. Cadrul didactic supervizor, împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică stabilesc tematica de practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică.

(2) În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate de către partenerul de practică în cadrul prezentei convenţii, conducătorul instituţiei de învăţământ superior (organizator de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregătire practică conform convenţiei-cadru, după informarea prealabilă a conducătorului partenerului de practică şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii.

(3) În urma desfăşurării cu succes a stagiului de practică, organizatorul va acorda practicantului numărul de credite specificate în prezentul contract, ce vor fi înscrise şi în Suplimentul la diplomă, potrivit reglementărilor Europass (Decizia 2.241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului).

ARTICOLUL 8 Persoane desemnate de organizatorul de practică şi partenerul de practică

(1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de practică):

Dl/Dna ......................................................................

Funcţia .....................................................................

Telefon ......................... Fax ....................... Email ......................................

(2) Cadrul didactic supervizor, responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea organizatorului de practică:

Dl/Dna ......................................................................

Funcţia .....................................................................

Telefon .................... Fax ................ Email .....................

ARTICOLUL 9 Evaluarea stagiului de pregătire practică prin credite transferabile

Numărul de credite transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de practică este de ..................... .

ARTICOLUL 10 Raportul privind stagiul de pregătire practică

(1) În timpul derulării stagiului de practică, tutorele împreună cu cadrul didactic supervizor vor evalua practicantul în permanenţă, pe baza unei fişe de observaţie/evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale, cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea partenerului de practică (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii/instituţiei publice etc.).

(2) La finalul stagiului de practică, tutorele elaborează un raport, pe baza evaluării nivelului de dobândire a competenţelor de către practicant. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către cadrul didactic supervizor.

(3) Periodic şi după încheierea stagiului de practică, practicantul va prezenta un caiet de practică care va cuprinde:

denumirea modulului de pregătire;
competenţe exersate;
activităţi desfăşurate pe perioada stagiului de practică;
observaţii personale privitoare la activitatea depusă.

ARTICOLUL 11 Sănătatea şi securitatea în muncă.
Protecţia socială a practicantului

(1) Practicantul anexează prezentului contract dovada asigurării medicale valabilă în perioada şi pe teritoriul statului unde se desfăşoară stagiul de practică.

(2) Partenerul de practică are obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă a practicatului pe durata stagiului de practică.

(3) Practicantului i se asigură protecţie socială conform legislaţiei în vigoare. Ca urmare, conform dispoziţiilor Legii nr. 346/2002 privind asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, practicantul beneficiază de legislaţia privitoare la accidentele de muncă pe toată durata efectuării pregătirii practice.

(4) În cazul unui accident suportat de practicant, fie în cursul lucrului, fie în timpul deplasării la lucru, partenerul de practică se angajează să înştiinţeze asigurătorul cu privire la accidentul care a avut loc.

ARTICOLUL 12 Condiţii facultative de desfăşurare a stagiului de pregătire practică

(1) Indemnizaţie, gratificări sau prime acordate practicantului:

(2) Avantaje eventuale (plata transportului de la şi la locul desfăşurării stagiului de practică, tichete de masă, acces la cantina partenerului de practică etc.):

(3) Alte precizări:

ARTICOLUL 13 Prevederi finale

Alcătuit în triplu exemplar la data: .........................

Rector - Instituţie de învăţământ superior (Organizator de practică) Reprezentant - Societate comercială, instituţie centrală ori locală, persoana juridică (Partener de practică) Student/masterand - (Practicant)
Numele şi prenumele
Data
Semnătura
Ştampila
Am luat cunoştinţă.
Nume şi prenume Funcţie Semnătura
Cadru didactic supervizor
Tutore
Data

ANEXĂ la convenţia-cadru

PORTOFOLIU DE PRACTICĂ
la Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul
programelor de studii universitare de licenţă sau masterat

1. Durata totală a pregătirii practice:

2. Calendarul pregătirii:

3. Perioada stagiului, timpul de lucru şi orarul (de precizat zilele de pregătire practică în cazul timpului de lucru parţial):

4. Adresa unde se va derula stagiul de pregătire practică:

5. Deplasarea în afara locului unde este repartizat practicantul vizează următoarele locaţii:

6. Condiţii de primire a studentului/masterandului în stagiul de practică

7. Modalităţi prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită de studentul/masterandul în instituţia de învăţământ superior şi în cadrul stagiului de practică:

8. Numele şi prenumele cadrului didactic care asigură supravegherea pedagogică a practicantului pe perioada stagiului de practică:

9. Drepturi şi responsabilităţi ale cadrului didactic din unitatea de învăţământ - organizator al practicii, pe perioada stagiului de practică:

10. Numele şi prenumele tutorelui desemnat de întreprindere care va asigura respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândirea de către practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică:

11. Drepturi şi responsabilităţi ale tutorelui de practică desemnat de partenerul de practică:

12. Definirea competenţelor care vor fi dobândite pe perioada stagiului de practică

Nr. Competenţa Modulul de pregătire Locul de muncă Activităţi planificate Observaţii

13. Modalităţi de evaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe perioada stagiului de pregătire practică

Nume şi prenume Funcţie Semnătura
Cadru didactic supervizor
Tutore
Practicant
Data
se încarcă...