Back

Parlamentul României

Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08.11.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Pentru prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV şi combaterea eficientă a bolii SIDA, precum şi pentru protecţia specială a persoanelor afectate de acest flagel, prezenta lege reglementează direcţiile principale de acţiune şi stabileşte măsurile necesare ce se impun.

(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se vor realiza pe baza Strategiei naţionale a Guvernului în acest domeniu şi prin aplicarea programelor naţionale de prevenire, supraveghere, control şi reducere a impactului social al cazurilor de infecţie HIV/SIDA, elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, împreună cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Tineretului şi Sportului, Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie şi Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, cu avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Colegiului Medicilor din România şi al Colegiului Farmaciştilor din România.

(3) Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, instituţiile de sănătate publică şi unităţile de stat sau private cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniu sunt cuprinse în reţeaua naţională de prevenire, supraveghere şi control al infectării cu HIV şi al bolii SIDA.

(4) În toate unităţile de învăţământ, de stat sau private, se va asigura difuzarea prin mijloace de informare în masă de programe de educaţie şi informative privind prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV şi comportamentul adecvat faţă de persoanele afectate de boala SIDA.

Art. 2. -

Activitatea de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România cuprinde un plan de măsuri, instituite la nivel naţional şi regional în cadrul asistenţei de sănătate publică, pentru prevenirea infectării şi a transmiterii virusului HIV, asigurarea îngrijirilor medicale de profil şi a tratamentului specific antiretroviral şi al bolilor asociate infecţiei HIV/SIDA, în spital şi în ambulatoriu, educarea individului, familiei şi colectivităţilor, pregătirea profesională de calitate şi continuă a personalului medico-sanitar care asigură servicii de asistenţă medicală pacienţilor HIV/SIDA, precum şi pentru dezvoltarea cercetării medicale în domeniu.

Art. 3. -

Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA beneficiază de protecţie socială, de tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte dreptul la învăţătură, dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii şi la promovarea profesională, iar starea sănătăţii lor nu poate constitui criteriu de concediere.

Art. 4. -

Pentru fundamentarea, elaborarea şi supunerea spre aprobare Guvernului a Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA, pentru respectarea convenţiilor, a tratatelor şi a celorlalte acte internaţionale la care România este parte şi pentru monitorizarea întregii activităţi în domeniu, se constituie Comisia naţională pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA, organizată ca organism interministerial fără personalitate juridică, sub autoritatea primului-ministru, pe lângă Secretariatul General al Guvernului, condusă de către consilierul primului-ministru cu atribuţii în domeniul asigurării sănătăţii populaţiei.

Art. 5. -

Fondurile necesare aplicării Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA se asigură de la bugetul de stat, din Fondul de asigurări sociale de sănătate, din venituri extrabugetare şi din fondurile PHARE - programul comunitar "Prevenirea SIDA", în baza Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2000 şi ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 47/2001, aprobată prin Legea nr. 616/2001.

CAPITOLUL II Măsuri de prevenire a transmiterii infecţiei cu HIV

Art. 6. -

Măsurile de prevenire a transmiterii infecţiei cu HIV constau în:

a) educarea populaţiei privind modul de transmitere a infecţiei cu HIV;

b) stabilirea grupurilor expuse riscului de infecţie HIV/SIDA şi aplicarea măsurilor de prevenire stabilite în programele naţionale prevăzute la art. 1 alin. (2);

c) stabilirea unui pachet de informaţii utile despre infecţia HIV/SIDA şi asigurarea accesului gratuit şi necondiţionat la acestea pentru populaţia din toate categoriile sociale;

d) conlucrarea permanentă a Comisiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA cu organisme române guvernamentale şi neguvernamentale şi cu asociaţiile internaţionale de profil;

e) aplicarea obligatorie a precauţiilor universale şi asigurarea mijloacelor necesare la nivelul tuturor unităţilor sanitare, cu sau fără paturi;

f) asigurarea obligatorie a mijloacelor de prevenire a transmiterii de la mamă la făt a infecţiei HIV;

g) obligaţia tuturor mijloacelor de informare în masă de a promova, în mod gratuit şi trimestrial, utilizarea prezervativului, în vederea prevenirii transmiterii pe cale sexuală a infecţiei cu HIV;

h) asigurarea în mod gratuit de către angajator a profilaxiei postexpunere profesională, conform metodologiei stabilite de Comisia naţională pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA.

CAPITOLUL III Măsuri de protecţie socială a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

Art. 7. -

(1) Măsurile de protecţie socială sunt următoarele:

a) asigurarea neîngrădită şi necondiţionată a dreptului la muncă al bolnavilor HIV/SIDA;

b) promovarea profesională nediscriminatorie pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA;

c) respectarea dreptului la învăţământ în cazul copiilor şi tinerilor infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA şi integrarea acestora în formele de învăţământ.

(2) În funcţie de stadiul infecţiei, persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA beneficiază de orientare sau reorientare profesională ori de pensionare, stabilită prin expertiză medicală de specialitate, după caz.

(3) Testarea HIV se efectuează conform normelor şi metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.

(4) Pentru o alimentaţie corespunzătoare atât pentru bolnavii internaţi şi instituţionalizaţi, cât şi pentru cei din ambulatoriu, care să asigure eficienţă în tratamentul cu medicamente antiretrovirale, se acordă indemnizaţii lunare de hrană, în cuantum aprobat prin hotărâre a Guvernului.
Puneri în aplicare (1)

CAPITOLUL IV Confidenţialitatea şi tratamentul adecvat

Art. 8. -

(1) Păstrarea confidenţialităţii datelor privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA este obligatorie pentru:
Jurisprudență (1)

a) angajaţii reţelei sanitare;

b) angajatorii acestor persoane;

c) funcţionarii publici care au acces la aceste date.

(2) În cazul medicilor informaţiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui pacient trebuie să fie comunicate între specialişti, pentru a se asigura acurateţea diagnosticelor şi conduitelor terapeutice chirurgicale şi nechirurgicale în diferitele faze evolutive ale infecţiei HIV/SIDA.

(3) Pacientul este obligat să informeze medicul curant, inclusiv medicul stomatolog, cu privire la statusul său HIV, atunci când îl cunoaşte.

(4) Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA care îşi cunosc statusul de HIV pozitiv răspund, conform legii, pentru transmiterea voluntară a infecţiei, dacă aceasta s-a produs din motive imputabile lor.

(5) Persoanele infectate cu HIV care nu îşi cunosc statusul de HIV pozitiv nu răspund pentru eventuala transmitere a infecţiei HIV.

Art. 9. -

Unităţile sanitare şi medicii, indiferent de specialitate, sunt obligaţi să interneze şi să asigure îngrijirile medicale de profil în specialitatea pe care o reprezintă, în conformitate cu patologia prezentată de pacient.

Art. 10. - Reviste (1)

Medicaţia specifică antiretrovirală şi a bolilor asociate infecţiei HIV/SIDA se instituie pe baza Ghidului terapeutic în infecţia HIV al Comisiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA, în regim de gratuitate pe toată perioada necesară.

Art. 11. -

Activitatea de diagnosticare, tratament şi monitorizare a terapiei în spital şi în ambulatoriu se realizează sub coordonarea centrelor regionale HIV/SIDA, pe baza normelor elaborate de Comisia naţională pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA.

CAPITOLUL V Pregătirea profesională de specialitate şi dezvoltarea cercetării medicale în domeniu

Art. 12. -

(1) Un element de bază al Strategiei naţionale a Guvernului în domeniul reglementat prin prezenta lege este pregătirea profesională de calitate a celor care asigură servicii de asistenţă medicală pacienţilor HIV/SIDA.

(2) Pregătirea continuă a personalului medico-sanitar în domeniul infecţiei HIV/SIDA se realizează la nivelul centrelor regionale HIV/SIDA.

Art. 13. -

Cercetarea medicală în domeniu este o prioritate. Ea va fi coordonată de Institutul de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti şi de Centrul pentru studiul retroviruşilor umani "Victor Babeş" Bucureşti, în colaborare cu centrele medicale naţionale şi internaţionale.

Art. 14. -

Cercetarea epidemiologică se realizează de către direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.

Art. 15. -

Alte cercetări în domeniu, inclusiv cercetarea sociologică, se efectuează prin departamentele de specialitate ale fiecărui minister.

CAPITOLUL VI Finanţarea activităţilor de prevenire a transmiterii HIV şi de tratament al bolii SIDA, precum şi a măsurilor de protecţie socială a persoanelor afectate

Art. 16. -

(1) Finanţarea activităţilor de prevenire, educaţie şi protecţie socială este asigurată de la bugetul de stat prin capitol distinct la nivelul fiecărui minister şi departament reprezentat în Comisia naţională pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA.

(2) Finanţarea activităţilor terapeutice şi de îngrijiri medicale se realizează de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, de Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi de Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, potrivit legii.

(3) Activitatea desfăşurată în domeniu de organizaţiile neguvernamentale este sprijinită de Guvern.

CAPITOLUL VII Aplicarea eficientă a programelor naţionale de prevenire, supraveghere, control şi reducere a impactului social al cazurilor de infectare cu HIV/SIDA

Art. 17. -

În vederea aplicării eficiente a programelor naţionale de prevenire, supraveghere, control şi reducere a impactului social al cazurilor de infectare cu HIV/SIDA, se vor aproba prin hotărâre a Guvernului organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA, care va stabili atribuţiile principale, componenţa şi modul de întrunire ale acesteia.

Art. 18. -

Ministrul sănătăţii şi familiei va informa periodic comisiile de sănătate ale Senatului şi Camerei Deputaţilor cu privire la activitatea desfăşurată şi la aplicarea programelor de prevenire a transmiterii infecţiei cu HIV/SIDA, de asigurare a terapiei specifice, de protecţie socială a persoanelor infectate şi de monitorizare a rezultatelor.

Art. 19. -

Cei vinovaţi de întreruperea nejustificată a aplicării programelor naţionale prevăzute de prezenta lege sau a asigurării resurselor financiare aferente, precum şi de aplicarea defectuoasă a prevederilor acestor programe vor răspunde potrivit reglementărilor privind răspunderea ministerială.

CAPITOLUL VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 20. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va elabora şi se va supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, regulamentul de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 21. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi preşedintele Comisiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA va propune aprobarea, în cadrul primei şedinţe a acesteia, a regulamentului de funcţionare a acesteia.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Bucureşti, 29 octombrie 2002.

Nr. 584.

se încarcă...