Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.07.1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Guvernul României h o t ă r ă ş t e:

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Jurisprudență (8)

Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar reprezentând:

a) vizite oficiale, tratative (negocieri), consultări, încheieri de convenţii, acorduri şi alte asemenea înţelegeri;

b) participări la târguri şi expoziţii; prospectarea pieţei; acţiuni de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică; contractări şi alte acţiuni care decurg din executarea contractelor de comerţ exterior;

c) documentare, schimb de experienţă;

d) cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare, inclusiv participarea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice însoţitoare la olimpiade şi concursuri în domeniul învăţământului;

e) participări la congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte reuniuni, care prezintă interes pentru activitatea specifică a unităţii, precum şi la manifestări ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi altele asemenea;

f) primiri de titluri, grade profesionale, distincţii sau premii conferite pentru realizări ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive;

g) desfăşurarea unei activităţi ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive, temporare, fără dobândirea calităţii de salariat a partenerului extern, precum şi pentru ţinerea de cursuri în calitate de profesor vizitator;

h) control şi îndrumare la misiuni diplomatice, oficii consulare şi alte asemenea reprezentanţe în străinătate;

i) executări de lucrări de construcţii, reparaţii şi amenajări la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate, precum şi ducerea şi aducerea pe roţi a mijloacelor auto aparţinând acestor reprezentanţe;

j) asigurarea protecţiei demnitarilor români pe timpul cât aceştia se deplasează în străinătate de către personalul specializat din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază.

Art. 2. - Jurisprudență (4)

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte instituţii publice, care trimit personal în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, vor lua măsuri pentru:

a) stabilirea numărului de persoane şi a duratei de deplasare în raport strict cu necesităţile concrete de realizare a misiunii;

b) selecţionarea şi pregătirea personalului ţinând seama de specificul activităţii pentru care are loc deplasarea, precum şi organizarea temeinică a acesteia;

c) analiza concluziilor şi a propunerilor prezentate de către personalul în cauză la întoarcerea din deplasare, pe bază de raport scris, înaintat la conducerea unităţii trimiţătoare şi valorificarea optimă a acestora.

Art. 3. -

(1) Deplasarea unor delegaţi în străinătate, pe bază de invitaţie primită din partea unor organizaţii sau a altor parteneri externi, cu suportarea integrală sau parţială de către aceştia a cheltuielilor, poate avea loc numai cu aprobarea prealabilă a unităţii trimiţătoare.

(2) Dacă invitaţia nu se referă la o anumită persoană şi există mai mulţi candidaţi care îndeplinesc condiţiile necesare, selecţia şi trimiterea lor în străinătate se vor face pe bază de concurs sau prin numirea de către conducerea unităţii a unor salariaţi care pot reprezenta corespunzător interesele acesteia.

Art. 4. -

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte instituţii publice pot să trimită în străinătate, în cadrul delegaţiilor proprii, şi salariaţi ai altor instituţii publice, cu aprobarea conducerii unităţilor de la care provin, precum şi alţi specialişti, cu acordul prealabil al persoanelor respective, cheltuielile de deplasare, cu excepţia drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. B, suportându-se de către unitatea trimiţătoare.

Art. 5. - Jurisprudență (6), Reviste (1)

(1) Personalului trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri i se acordă:
Jurisprudență (1)

A. În străinătate:

a) o indemnizaţie zilnică în valută, denumită în continuare diurnă, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, a celor mărunte uzuale, precum şi a costului transportului în interiorul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea;

b) o sumă zilnică în valută, denumită în continuare plafon de cazare, în limita căreia personalul trebuie să-şi acopere cheltuielile de cazare.

B. În ţară:

a) salariul stabilit potrivit reglementărilor în vigoare, pe toată durata deplasării, în cazul personalului care, pe timpul deplasării în străinătate, îşi menţine calitatea de salariat;

b) o indemnizaţie lunară în lei calculată în raport cu salariul de bază şi sporul de vechime, corespunzător funcţiei şi gradului profesional, în cazul personalului care se deplasează în interesul unităţii trimiţătoare, pentru a participa la cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare, cu suportarea parţială sau integrală a cheltuielilor de către diferite organizaţii sau alţi parteneri externi, pe o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice şi căruia, pe timpul absenţei din ţară, i se suspendă contractul de muncă, după cum urmează:

- 25% pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreţinerea locuinţei;

- 25% pentru fiecare copil sau părinte aflat în întreţinere, potrivit legii, în ţară, precum şi pentru soţul/soţia care nu realizează venituri.

Sumele acordate potrivit prevederilor lit. B.b) nu pot să depăşească 100% din salariul de bază şi sporul de vechime, stabilite prin contractul individual de muncă, actualizate potrivit indexărilor aprobate.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. B.b) se acordă cu condiţia semnării, de către persoanele în cauză, a unui act adiţional la contractul de muncă, prin care se obligă ca, după întoarcerea în ţară, să lucreze o anumită perioadă în cadrul unităţii trimiţătoare, indiferent de durata deplasării în străinătate.
Jurisprudență (1)

(3) Actul adiţional la contractul de muncă menţionat la alin. (2) se încheie şi în cazul personalului care se deplasează în străinătate pentru documentare şi schimb de experienţă.

În cazul nerespectării acestei obligaţii, persoanele beneficiare vor restitui cheltuielile efectuate de către unitatea trimiţătoare.

Art. 6. -

(1) Ministerele şi celelalte unităţi trimiţătoare mai suportă în valută şi în lei, după caz, pe lângă drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1), şi următoarele alte cheltuieli:

a) costul transportului în trafic internaţional, cel între localităţile din ţara în care personalul îşi desfăşoară activitatea, precum şi pe distanţa dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare;

b) costul transportului documentaţiilor, mostrelor şi al altor materiale sau obiecte necesare îndeplinirii misiunii;

c) cheltuielile medicale, pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi cu climă greu de suportat, pentru spitalizare şi intervenţii chirurgicale în cazuri de urgenţă, stabilite de către Ministerul Sănătăţii;

d) cheltuielile în legătură cu decesul în străinătate şi transportul în ţară al celor decedaţi;

e) comisioanele şi taxele bancare, cheltuielile pentru obţinerea vizelor de intrare în ţările respective, de rezervare a locurilor în mijloacele de transport, taxele de aeroport, comisioanele de rezervare a camerelor de hotel şi altele asemenea.

(2) În situaţia în care partenerii externi rambursează delegaţilor, parţial sau integral, cheltuielile prevăzute la alin. (1), aceştia au obligaţia ca la întoarcerea din deplasare să depună în contul unităţilor trimiţătoare sumele primite, dar nu mai mult decât nivelul sumelor avansate sau suportate de către aceste unităţi.

CAPITOLUL II Indemnizaţii în valută

Secţiunea I Diurna

Art. 7. -

(1) Diurna în valută se diferenţiază pe două categorii şi se acordă la nivelul prevăzut pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea, potrivit anexei.

(2) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în funcţie de mijlocul de transport folosit, avându-se în vedere:

a) momentul decolării avionului, la plecarea în străinătate, şi momentul aterizării avionului, la sosirea în ţară, de şi pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a României;

b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a României, atât la plecarea în străinătate, cât şi la înapoierea în ţară.

(3) Pentru fracţiunile de timp care nu însumează 24 de ore, diurna se acordă astfel: 50% până la 12 ore şi 100% pentru perioada care depăşeşte 12 ore.

(4) Conducerea ministerelor şi a celorlalte unităţi trimiţătoare este obligată să ia măsurile necesare ca deplasarea personalului să aibă loc, pe cât posibil, fără întreruperea călătoriei.

(5) În cazul întreruperii călătoriei, determinată de programul de zbor al avioanelor, drepturile de diurnă şi cazare ale personalului se acordă, în continuare, la nivelul prevăzut pentru ţara de destinaţie, numai dacă sejurul pe perioada respectivă nu este asigurat de către companiile care efectuează transportul.

Art. 8. -

(1) Personalul trimis în străinătate, în condiţiile prezentei hotărâri, beneficiază de 50% din diurna stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadrează, în cazul în care cheltuielile pentru masă se suportă de către partenerii externi.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică corespunzător şi:

a) personalului care pe timpul deplasării în străinătate se internează în spital, pentru cazurile şi în condiţiile stabilite potrivit prezentei hotărâri;

b) membrilor colectivelor sportive, artistice, ştiinţifice şi altele asemenea, în situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare a acestora în străinătate se suportă din sumele plătite organizatorilor reuniunilor sau manifestărilor la care iau parte, la nivelul comunicat de către aceştia.

Secţiunea a II-a Cazarea

Art. 9. -

(1) Plafonul de cazare se acordă în raport cu categoria de diurnă în care se încadrează personalul, la nivelul prevăzut pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea, potrivit anexei.

(2) Plafoanele de cazare la care are dreptul personalul participant la diferite manifestări cu caracter internaţional sau la alte acţiuni se acordă la nivelul corespunzător tarifelor practicate de către hotelurile în care au loc manifestările respective, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor sau a reprezentanţelor României din ţările respective.

(3) În situaţia în care cazarea nu poate fi asigurată la unităţi hoteliere sau altele asemenea, personalul poate să închirieze şi locuinţe, însă cu plata unei sume în limita a 75% din plafonul de cazare.

(4) Eventualele plăţi pentru cazare, care depăşesc plafoanele stabilite în condiţiile prezentei hotărâri, se aprobă, în cazuri temeinic justificate, de către conducerile unităţilor trimiţătoare, pe baza documentelor de plată.

(5) Prin cheltuieli de cazare se înţelege, pe lângă tarifele sau chiria plătite, şi eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

CAPITOLUL III Transportul

Art. 10. - Jurisprudență (1)

(1) Personalul trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri are dreptul să călătorească cu avionul sau cu trenul.

De asemenea, personalul poate să călătorească şi cu mijloace auto în situaţia în care cheltuielile totale ce trebuie suportate de către ministere şi celelalte unităţi trimiţătoare sunt inferioare tarifelor practicate în cazul călătoriei cu avionul.

(2) Personalul poate să călătorească cu avionul, astfel:
Derogări (2),

a) la business class, personalul care se încadrează la categoria a II-a de diurnă, cu excepţia membrilor Guvernului şi a cel mult trei colaboratori ai acestora, care pot să călătorească şi cu clasa I;

b) la clasa economică, restul personalului.

(3) Transportul delegaţiilor conduse de către primul-ministru se poate face şi cu avioane care efectuează curse speciale.

De asemenea, în cazuri urgente, cu aprobarea primului ministru se pot deplasa în străinătate cu avioane care efectuează curse speciale şi delegaţiile conduse de către miniştrii de stat şi de secretarul general al Guvernului.

(4) Cu aprobarea ministrului afacerilor externe, pe anumite rute, curierii diplomatici pot să călătorească cu avionul şi la business class.

(5) Cu aprobarea conducerii unităţilor trimiţătoare, personalul care se încadrează la categoria I de diurnă poate să călătorească şi la business class, în situaţia în care nu sunt locuri la clasa economică, iar plecarea în delegaţie nu poate fi amânată.

(6) Personalul poate să călătorească cu trenul, astfel:

- miniştrii şi personalul încadrat în funcţii similare sau superioare, la clasa I cu vagon de dormit, cuşetă single;

- curierii diplomatici, la clasa I cu vagon de dormit, cabină cu două locuri;

- restul personalului, la clasa I cu vagon de dormit, un loc în cuşetă de 2-4 locuri.

(7) Transportul dus-întors, pe distanţa dintre aeroport sau gară şi locul de cazare, se face cu mijloacele de transport în comun sau cu taxiul.
Derogări (2),

CAPITOLUL IV Alte cheltuieli

Art. 11. -

(1) Valuta necesară pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprevăzute, precum şi cele pentru convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb şi altele asemenea, necesare îndeplinirii misiunii, se acordă în limita unei sume de până la 30% din totalul diurnei şi plafonului de cazare, la care are dreptul personalul.

(2) De asemenea, cu aprobarea primului-ministru, miniştrii de stat, secretarul general al Guvernului, precum şi miniştrii conducători de delegaţii oficiale în străinătate pot să beneficieze de o sumă în valută în limita a 500 $ S.U.A., în vederea acoperirii unor cheltuieli de ordin protocolar. Primul-ministru poate să efectueze astfel de cheltuieli până la 1.000 $ S.U.A.

(3) În cazul personalului care se deplasează cu mijloace auto, inclusiv cu cele proprietate personală, unităţile trimiţătoare vor avansa sumele necesare pentru plata carburanţilor şi a lubrifianţilor, ţinând seama de consumul specific al acestora, precum şi pentru plata taxelor rutiere, de transbordare sau a altor asemenea cheltuieli, inclusiv asigurarea pentru răspunderea civilă, respectiv cartea verde. De asemenea, unităţile trimiţătoare vor avansa sumele necesare acoperirii cheltuielilor de cazare, în condiţiile prezentei hotărâri, după parcurgerea unei distanţe zilnice de minimum 500 km. Sumele necesare pentru destinaţiile menţionate la acest alineat se vor acorda în lei sau în valută, în funcţie de ţara în care se efectuează cheltuielile respective.

CAPITOLUL V Modul de acordare şi de justificare a sumelor cheltuite în valută

Art. 12. - Jurisprudență (1)

(1) Sumele în valută cuvenite personalului, în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre, se acordă sub formă de avans.

(2) Justificarea sumelor cheltuite în valută, cu excepţia celor reprezentând drepturile de diurnă, se face pe bază de documente şi se aprobă de către conducătorii unităţilor trimiţătoare; în cazul cheltuielilor medicale este necesar şi avizul policlinicii de specialitate.

(3) În situaţia în care în unele ţări, potrivit practicii existente pe plan local, nu se eliberează documente sau acestea sunt reţinute de către autorităţi, sumele cheltuite se justifică pe bază de declaraţie dată pe propria răspundere.

În ţările în care România are reprezentanţe, declaraţia se confirmă de către aceste reprezentanţe, dacă pentru obţinerea acestei confirmări nu sunt necesare cheltuieli de deplasare.

Art. 13. -

(1) Sumele în valută folosite în alte scopuri, pierdute, furate sau cheltuite fără respectarea condiţiilor în care au fost acordate potrivit prezentei hotărâri, se recuperează în valută de la cei vinovaţi.

(2) Eventualele penalităţi de întârziere se calculează în lei, pe baza cursului de schimb valutar la data depunerii sumei datorate.

Art. 14. -

Recuperarea avansului nejustificat sau a sumelor rămase necheltuite şi nedepuse sau depuse peste termenele prevăzute de lege, inclusiv a penalităţilor de întârziere, se face pe bază de dispoziţie emisă de către conducătorul unităţii trimiţătoare, la propunerea compartimentului financiar-contabil al unităţii care a acordat avansul în valută, indiferent de unitatea la care este încadrat în muncă titularul de avans.

se încarcă...