Back

Act Internaţional

Convenţia privind admiterea temporară din 26.06.1990 *)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16.07.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

PREAMBUL

Părţile contractante la prezenta convenţie, elaborată sub auspiciile Consiliului de Cooperare Vamală,

constatând că situaţia actuală privind creşterea numărului şi dispersarea convenţiilor vamale internaţionale privind regimul de admitere temporară nu este satisfăcătoare,

luând în considerare că această situaţie ar putea să se agraveze în viitor, atunci când noi cazuri de admitere temporară vor trebui să facă obiectul unei reglementări internaţionale,

ţinând seama de dezideratele reprezentanţilor comerţului şi ale altor cercuri interesate într-o facilitare a îndeplinirii formalităţilor de admitere temporară,

luând în considerare că simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale şi, mai ales, adoptarea unui instrument internaţional unic care ar îngloba toate convenţiile existente în materie de admitere temporară pot facilita utilizatorilor accesul la dispoziţiile internaţionale în vigoare în materie de admitere temporară şi pot contribui în mod eficient la dezvoltarea comerţului internaţional şi a altor forme de schimburi internaţionale,

convinse că un instrument internaţional ce propune dispoziţii uniforme în materie de admitere temporară poate aduce avantaje substanţiale schimburilor internaţionale şi poate asigura un nivel mai înalt de simplificare şi armonizare a regimurilor vamale, ceea ce constituie unul dintre obiectivele esenţiale ale Consiliului de Cooperare Vamală,

hotărâte să faciliteze admiterea temporară prin simplificarea şi armonizarea procedurilor, prin urmărirea obiectivelor economice, umanitare, culturale, sociale sau turistice,

luând în considerare că adoptarea modelelor standardizate de titluri de admitere temporară, ca documente vamale internaţionale însoţite de o garanţie internaţională, contribuie la facilitarea regimului de admitere temporară atunci când sunt solicitate un document vamal şi o garanţie,

au convenit cele ce urmează:

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Definiţii

ARTICOLUL 1

În vederea aplicării prezentei convenţii se înţelege prin:

a) admitere temporară - regimul vamal care permite introducerea pe un teritoriu vamal, cu scutire de drepturi şi taxe de import şi fără aplicarea de prohibiţii sau restricţii la importurile cu caracter economic, a anumitor mărfuri (inclusiv a mijloacelor de transport) importate cu un scop definit şi destinate reexportului, într-o perioadă determinată, fără a suferi modificări, cu excepţia deprecierii normale datorate uzurii;

b) drepturi şi taxe de import - drepturile vamale şi orice alte drepturi, taxe şi redevenţe sau impozite diverse care sunt încasate la import sau cu ocazia importului de mărfuri (inclusiv a mijloacelor de transport), cu excepţia taxelor şi impozitelor a căror valoare este limitată la costul aproximativ al serviciilor prestate;

c) garanţie - ceea ce asigură, în conformitate cu cerinţele vămii, îndeplinirea unei obligaţii faţă de vamă. Garanţia este globală atunci când asigură îndeplinirea obligaţiilor ce rezultă din mai multe operaţiuni;

d) titlu de admitere temporară - documentul vamal internaţional cu valoare de declaraţie vamală, care permite identificarea mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) şi cuprinde o garanţie valabilă la nivel internaţional în vederea acoperirii drepturilor şi taxelor de import;

e) uniune vamală sau economică - o uniune constituită şi alcătuită din membrii prevăzuţi la art. 24 paragraful 1 din prezenta convenţie şi care are competenţa adoptării propriei sale legislaţii care este obligatorie pentru membrii săi în domeniile acoperite de prezenta convenţie şi a luării deciziei, conform procedurilor interne, de a semna, de a ratifica sau de a adera la prezenta convenţie;

f) persoană - atât o persoană fizică, cât şi o persoană juridică, dacă în context nu se prevede altfel;
Jurisprudență (1)

g) consiliu - organizaţia instituită prin Convenţia privind crearea unui consiliu de cooperare vamală, Bruxelles, 15 decembrie 1950;

h) ratificare - ratificarea propriu-zisă, acceptarea sau aprobarea.

CAPITOLUL II Domeniul de aplicare a prezentei convenţii

ARTICOLUL 2

1. Fiecare parte contractantă se angajează, în condiţiile prevăzute în prezenta convenţie, să acorde regimul de admitere temporară a mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) care fac obiectul anexelor la prezenta convenţie.

2. Fără a prejudicia dispoziţiile cuprinse în anexa E, regimul de admitere temporară este acordat cu suspendarea totală a drepturilor şi taxelor de import şi fără aplicarea de prohibiţii sau de restricţii la importurile cu caracter economic.

Structura anexelor

ARTICOLUL 3

Fiecare anexă la prezenta convenţie conţine în principiu:

a) definiţii ale principalilor termeni vamali care sunt utilizaţi în această anexă;

b) dispoziţii speciale aplicabile mărfurilor (inclusiv mijloacelor de transport) care fac obiectul anexei.

CAPITOLUL III Dispoziţii speciale

Document şi garanţie

ARTICOLUL 4

1. Dacă nu se prevede altfel în una dintre anexe, fiecare parte contractantă are dreptul de a condiţiona admiterea temporară a mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) de prezentarea unui document vamal şi de constituirea unei garanţii.

2. Atunci când, în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 de mai sus, se cere o garanţie, persoanele care efectuează în mod obişnuit operaţiuni de admitere temporară pot fi autorizate să constituie o garanţie globală.

3. Cu excepţia unor dispoziţii contrare prevăzute în una dintre anexe, valoarea totală a garanţiei nu depăşeşte suma totală a drepturilor şi taxelor de import a căror încasare este suspendată.

4. În cazul mărfurilor (inclusiv al mijloacelor de transport) supuse unor prohibiţii sau restricţii la import ce rezultă din legi şi reglementări naţionale, o garanţie suplimentară poate fi cerută în condiţiile stabilite de legislaţia naţională.

Titluri de admitere temporară

ARTICOLUL 5

Fără a prejudicia operaţiunile de admitere temporară prevăzute în anexa E, fiecare parte contractantă acceptă, în locul documentelor sale vamale naţionale şi cu garantarea sumelor menţionate la art. 8 din anexa A, orice titlu de admitere temporară valabil pe teritoriul său, eliberat şi folosit în condiţiile definite în respectiva anexă, pentru mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) importate temporar prin aplicarea celorlalte anexe la prezenta convenţie, pe care aceasta le-ar accepta.

Identificarea

ARTICOLUL 6

Fiecare parte contractantă poate condiţiona admiterea temporară a mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) de identificarea acestora la încheierea operaţiunii de admitere temporară.

Termen de reexport

ARTICOLUL 7

1. Mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) în regim de admitere temporară vor trebui să fie reexportate într-o perioadă determinată şi apreciată ca suficientă pentru ca obiectivul admiterii temporare să fie atins. Acest termen este stabilit separat în fiecare anexă.

2. Autorităţile vamale pot fie să acorde un termen mai lung decât cel prevăzut în fiecare anexă, fie să prelungească termenul iniţial.

3. Atunci când mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) plasate sub admitere temporară nu pot fi reexportate ca urmare a unui sechestru şi dacă acest sechestru nu a fost instituit la cererea unor persoane particulare, obligaţia reexportului este suspendată pe durata sechestrului.

Transfer de admitere temporară

ARTICOLUL 8

Fiecare parte contractantă poate, la cerere, să autorizeze transferul beneficiului regimului de admitere temporară oricărei alte persoane, atunci când aceasta:

a) corespunde condiţiilor prevăzute în prezenta convenţie; şi

b) preia obligaţiile beneficiarului iniţial al regimului de admitere temporară.

Încheierea operaţiunii de admitere temporară

ARTICOLUL 9

În mod normal încheierea operaţiunii de admitere temporară se face prin reexportul mărfurilor (inclusiv al mijloacelor de transport) plasate sub admitere temporară.

ARTICOLUL 10

Mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) aflate în regim de admitere temporară pot fi reexportate în unul sau mai multe transporturi.

ARTICOLUL 11

Mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) aflate în regim de admitere temporară pot fi reexportate printr-un alt birou vamal decât cel de import.

Alte cazuri posibile de încheiere a operaţiunii

ARTICOLUL 12

Încheierea operaţiunii de admitere temporară poate fi realizată cu acordul autorităţilor competente, prin plasarea mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport) în porturi sau zone libere, în antrepozite vamale ori în regim de tranzit vamal pentru exportul lor ulterior sau pentru orice altă destinaţie admisă.

ARTICOLUL 13

Încheierea regimului de admitere temporară poate fi realizată prin import definitiv atunci când împrejurările o justifică, iar legislaţia naţională autorizează acest lucru, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor şi formalităţilor aplicabile în acest caz.

ARTICOLUL 14

1. Încheierea regimului de admitere temporară poate fi realizată dacă mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) care au fost grav avariate în urma unui accident sau în caz de forţă majoră sunt, conform hotărârii autorităţilor vamale:

a) supuse drepturilor şi taxelor de import datorate la data la care mărfurile sunt prezentate avariate la vamă în vederea încheierii admiterii temporare;

b) abandonate, fără taxe, autorităţilor competente ale teritoriului de admitere temporară, în acest caz beneficiarul admiterii temporare fiind scutit de plata drepturilor şi taxelor de import; sau

c) distruse, sub supraveghere oficială, pe cheltuiala părţilor interesate, deşeurile şi părţile recuperate fiind supuse, în caz de import definitiv, plăţii drepturilor şi taxelor de import în vigoare la data şi în condiţiile în care acestea au fost prezentate organelor vamale după un accident sau un caz de forţă majoră.

2. Operaţiunea de admitere temporară mai poate fi încheiată şi dacă, la cererea persoanei interesate şi conform hotărârii autorităţilor vamale, mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) primesc una dintre destinaţiile prevăzute la alin. b) sau c) ale paragrafului 1 de mai sus.

3. Încheierea regimului de admitere temporară poate fi, de asemenea, realizată la cererea persoanei interesate, dacă aceasta aduce autorităţilor vamale dovada distrugerii sau pierderii totale a mărfurilor (inclusiv a mijloacelor de transport), ca urmare a unui accident sau a unui caz de forţă majoră. În acest caz beneficiarul admiterii temporare va fi scutit de plata drepturilor şi taxelor de import.

CAPITOLUL IV Dispoziţii diverse

Reducerea formalităţilor

ARTICOLUL 15

Fiecare parte contractantă reduce la minimum formalităţile vamale aferente facilităţilor prevăzute în prezenta convenţie şi publică în cel mai scurt timp reglementările pe care le stabileşte pentru aceste formalităţi.

Autorizare prealabilă

ARTICOLUL 16

1. Atunci când regimul de admitere temporară este condiţionat de o autorizaţie prealabilă, aceasta este acordată în cel mai scurt timp posibil de biroul vamal competent.

2. Atunci când, în cazuri excepţionale, este cerută o altă autorizaţie decât cea vamală, aceasta este acordată în cel mai scurt timp posibil.

Facilităţi minimale

ARTICOLUL 17

Dispoziţiile prezentei convenţii stabilesc facilităţi minimale şi nu împiedică aplicarea unor facilităţi mai mari, pe care părţile contractante le acordă sau le-ar acorda fie prin dispoziţii unilaterale, fie în virtutea unor acorduri bilaterale sau multilaterale.

Uniuni vamale sau economice

ARTICOLUL 18

1. În vederea aplicării prezentei convenţii teritoriile părţilor contractante care alcătuiesc o uniune vamală sau economică pot fi considerate ca un teritoriu unic.

2. Nici o prevedere a prezentei convenţii nu exclude dreptul părţilor contractante care formează o uniune vamală sau economică de a adopta reguli speciale aplicabile operaţiunilor de admitere temporară pe teritoriul acestei uniuni, cu condiţia ca aceste reguli să nu reducă facilităţile prevăzute în prezenta convenţie.

Prohibiţii şi restricţii

ARTICOLUL 19

Dispoziţiile prezentei convenţii nu împiedică aplicarea prohibiţiilor şi restricţiilor impuse de legile şi reglementările naţionale, bazate pe consideraţii cu caracter neeconomic, cum ar fi cele privind morala sau ordinea publică, securitatea publică, igiena ori sănătatea publică, sau pe consideraţii de ordin veterinar, fitosanitar ori legate de protecţia faunei şi a florei sălbatice ameninţate cu dispariţia sau care se referă la protecţia dreptului de autor ori de proprietate industrială.

Infracţiuni

ARTICOLUL 20

1. Orice infracţiune la prevederile prezentei convenţii expune contravenientul, pe teritoriul părţii contractante unde s-a comis infracţiunea, la sancţiunile prevăzute în legislaţia acestei părţi contractante.

2. Atunci când nu este posibil să se stabilească teritoriul pe care a fost comisă o neregulă, se consideră că aceasta a fost comisă pe teritoriul părţii contractante unde a fost constatată.

Schimb de informaţii

ARTICOLUL 21

Părţile contractante îşi comunică reciproc, la cerere şi în limitele permise de legislaţia naţională, informaţiile necesare aplicării dispoziţiilor prezentei convenţii.

se încarcă...