Back

Parlamentul României

Convenţia privind crearea Organizaţiei europene de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT" din 15.07.1982 *)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.08.1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Convenţia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 93-94 din 01/08/1990.

Traducere.

PREAMBUL

Statele părţi ale prezentei convenţii,

subliniind importanţa telecomunicaţiilor prin satelit pentru dezvoltarea relaţiilor între popoarele şi economiile respective, ca şi dorinţa lor de a întări cooperarea în acest domeniu,

luînd act de faptul că Organizaţia europeană provizorie de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT INTERIMAR" a fost creată în scopul de a exploata segmentele spaţiale din sistemele europene de telecomunicaţii prin satelit,

avînd în vedere dispoziţiile pertinente din cadrul Tratatului privind principiile aflate la baza activităţii statelor în materie de explorare şi utilizare a spaţiului extraatmosferic, cuprinzîndu-se Luna şi alte corpuri cereşti, încheiat la Londra, Moscova şi Washington la 27 ianuarie 1967,

dorind să continue punerea în funcţiune a sistemelor de telecomunicaţii prin satelit care să facă parte dintr-o reţea europeană perfecţionată de telecomunicaţii, spre a oferi tuturor statelor participante servicii de telecomunicaţii mai largi, fără ca totuşi să se repună în discuţie drepturile şi obligaţiile statelor participante la Acordul privind Organizaţia internaţională de telecomunicaţii prin satelit "INTELSAT" încheiat la Washington la 20 august 1971, sau la Convenţia privind crearea Organizaţiei internaţionale de telecomunicaţii maritime prin satelit "INMARSAT", încheiată la Londra la 3 septembrie 1976,
Modificări (1)

hotărîte să furnizeze, în acest scop, prin intermediul celor mai potrivite tehnici de telecomunicaţii spaţiale de care dispun, mijloacele cele mai eficace şi cele mai economice, în orice măsură compatibile cu utilizarea cea mai eficientă şi cea mai echitabilă a spectrului frecvenţelor radioelectrice ca şi a spaţiului orbital,
Modificări (1)

au convenit cele ce urmează:

ARTICOLUL I Definiţii

În cadrul prezentei convenţii:

a) termenul "convenţie" desemnează Convenţia privind crearea Organizaţiei europene de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT", inclusiv preambulul şi anexele sale, deschisă spre semnare de diferitele guverne, la Paris, la 15 iulie 1982;
Modificări (1)

b) expresia "acord de exploatare" desemnează Acordul de exploatare privind Organizaţia europeană de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT", inclusiv preambulul şi anexele sale, deschise semnării, la Paris, la 15 iulie 1982;

c) expresia "acord provizoriu" desemnează Acordul privind constituirea unei organizaţii europene provizorii de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT INTERIMAR", încheiat la Paris la 13 mai 1977 între administraţiile de exploatare private recunoscute, competente şi depus pe lîngă administraţia franceză;

d) expresia "acord ECS" desemnează Acordul adiţional la Acordul provizoriu privind segmentul spaţial al sistemului de telecomunicaţii prin satelit al serviciului fix (ECS), încheiat la Paris la 10 martie 1978;

e) termenul "parte" desemnează un stat pentru care Convenţia a intrat în vigoare sau îi este aplicată cu titlu provizoriu;
Modificări (1)

f) termenul "semnatar" desemnează organismul de telecomunicaţii sau partea care a semnat Acordul de exploatare şi pentru care acesta din urmă a intrat în vigoare sau îi este aplicat cu titlu provizoriu;
Modificări (1)

g) expresia "segment spaţial" desemnează un ansamblu de sateliţi de telecomunicaţii precum şi instalaţiile de urmărire, telemăsură, telecomandă, control, supraveghere şi alte echipamente asociate, necesare funcţionării acestor sateliţi;
Modificări (1)

h) expresia "segment spaţial" al EUTELSAT desemnează segmentul spaţial din proprietatea EUTELSAT sau închiriat de acesta în scopul realizării obiectivelor citate la paragrafele a), b), c) şi e) din articolul III al convenţiei;

i) expresia "sistem de telecomunicaţii prin satelit" desemnează ansamblul constituit de un segment spaţial;

j) termenul "telecomunicaţii" desemnează orice transmisie, emisie sau recepţie de semne, semnale, scrieri, imagini, sunete sau informaţii de orice natură, prin fir, radioelectricitate, optică sau alte sisteme electromagnetice;

k) expresia "servicii publice de telecomunicaţii" desemnează serviciile de telecomunicaţii fixe sau mobile care pot fi asigurate prin satelit şi la care poate avea acces publicul, cum sînt telefonul, telegraful, telexul, facsimilul, transmiterea de date, videotextul, transmiterea de programe de radio şi de televiziune între staţii de sol aprobate pentru a avea acces la segmentul spaţial al EUTELSAT, în vederea transmiterii ulterioare către public; transmisiile de servicii multiple precum şi circuitele închiriate pentru oricare din aceste servicii;
Modificări (1)

e) expresia "servicii specializate de telecomunicaţii" desemnează serviciile de telecomunicaţii, altele decît cele definite la paragraful k) din prezentul articol, care pot fi asigurate prin satelit, inclusiv, fără ca această listă să fie limitativă, serviciile de radionavigaţie, de radiodifuziune prin satelit, de cercetare spaţială, de meteorologie şi de teledetecţia resurselor terestre.
Modificări (1)

ARTICOLUL II Crearea "EUTELSAT" Modificări (1)

a) Prin prezenta convenţie părţile creează Organizaţia europeană de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT", denumită în continuare "EUTELSAT".

b) Fiecare parte desemnează un organism de telecomunicaţii public sau privat asupra jurisdicţiei sale pentru a semna Acordul de exploatare, dacă această parte nu îl semnează ea însăşi.

c) Administraţiile şi organismele de telecomunicaţii pot, sub rezerva aplicării dreptului lor naţional, să negocieze şi să încheie direct acordurile de trafic privind utilizarea pe care o vor da mijloacelor de telecomunicaţii furnizate în virtutea convenţiei şi Acordului de exploatare, precum şi serviciile destinate publicului, instalaţiile, repartizarea încasărilor şi dispoziţiile comerciale convenite.

d) Dispoziţiile pertinente din anexa A a convenţiei au scopul de a asigura continuitatea între activităţile EUTELSAT INTERIMAR şi cele ale EUTELSAT-ului.

ARTICOLUL III Domeniul activităţilor EUTELSAT Modificări (1)

a) EUTELSAT are drept misiune principală conceperea, punerea la punct, construirea, instalarea, exploatarea şi întreţinerea segmentului spaţial al sistemului sau al sistemelor europene de telecomunicaţii prin satelit, în acest cadru, EUTELSAT are ca prim obiectiv oferirea segmentului spaţial necesar serviciilor de telecomunicaţii publice internaţionale în Europa.

b) Segmentul spaţial al EUTELSAT poate fi folosit pe aceeaşi bază ca pentru serviciile publice de telecomunicaţii internaţionale, pentru servicii publice de telecomunicaţii naţionale în Europa, legînd fie regiuni separate de teritorii care nu ţin de jurisdicţia unei singure părţi, fie regiuni care intră în jurisdicţia aceleiaşi părţi dar care sînt separate de ocean.

c) În măsura în care faptul nu impietează asupra îndeplinirii primului obiectiv al EUTELSAT, segmentul spaţial al EUTELSAT poate fi folosit şi pentru alte servicii publice de telecomunicaţii naţionale sau internaţionale.

d) În desfăşurarea activităţilor sale, EUTELSAT respectă principiul nediscriminării între semnatari.

e) La cerere şi conform unor modalităţi adecvate, segmentul spaţial al EUTELSAT existent sau în curs de punere în funcţiune în momentul unei astfel de solicitări poate fi utilizat în Europa pentru servicii specializate de telecomunicaţii internaţionale sau naţionale, aşa cum sînt ele definite la paragraful 1) al art. I al convenţiei, dar nu în scopuri militare, sub rezerva ca:

i) oferirea de servicii publice de telecomunicaţii să nu suporte prin aceasta efecte defavorabile;

ii) dispoziţiile adoptate să fie acceptabile din punct de vedere tehnic şi economic.

f) EUTELSAT poate furniza la cerere şi conform unor modalităţi adecvate, sateliţi şi echipamente conexe distincte de cele ale segmentului spaţial al EUTELSAT pentru:

i) servicii publice de telecomunicaţii naţionale;

ii) servicii publice de telecomunicaţii internaţionale;

iii) servicii specializate de telecomunicaţii, altele decît cele în scopuri militare, cu condiţia ca exploatarea eficientă şi economică a segmentului spaţial al EUTELSAT să nu fie, în nici un caz, influenţată defavorabil.

g) EUTELSAT poate întreprinde orice cercetări şi experimentări în domeniile legate direct de obiectivele sale.

ARTICOLUL IV Personalitate juridică

a) EUTELSAT are personalitate juridică.

b) EUTELSAT are capacitate deplină de a-şi exercita funcţiile şi de a-şi atinge obiectivele putînd în mod special:

i) să încheie contracte;

ii) să primească, să închirieze, să deţină şi să cedeze bunuri mobile şi imobile;

iii) să cheme în judecată;

iv) să încheie acorduri cu state sau organizaţii internaţionale.

ARTICOLUL V Principii financiare Modificări (1)

a) EUTELSAT este proprietarul sau chiriaşul segmentului spaţial al EUTELSAT şi proprietar al oricărui alt bun dobîndit de EUTELSAT. Semnatarii au responsabilitatea finanţării EUTELSAT.

b) EUTELSAT este fondat pe o bază economică şi financiară sănătoasă, conform principiilor unanim acceptate în materie comercială.

c) În EUTELSAT fiecare semnatar are un cîştig financiar proporţional cu partea sa de investiţie, aceasta corespunzînd procentajului propriu din utilizarea totală a segmentului spaţial al EUTELSAT de către toţi semnatarii, determinat conform dispoziţiilor Acordului de exploatare. Totodată, nici un semnatar, chiar dacă utilizarea sa proprie a segmentului spaţial al EUTELSAT este nulă, nu poate avea o parte de investiţie inferioară unei cote minime de investiţii fixată de Acordul de exploatare.

d) Fiecare semnatar contribuie la necesităţile de capital al EUTELSAT şi primeşte cote de amortizare şi de beneficiu conform Acordului de exploatare.

e) Toţi utilizatorii segmentului spaţial al EUTELSAT plătesc taxe de utilizare stabilite potrivit dispoziţiilor convenţiei şi Acordului de exploatare.

i) Pentru fiecare tip de utilizare, taxele de utilizare sînt identice pentru toate organismele de telecomunicaţii publice sau private care, pentru teritoriile aflate sub jurisdicţia părţilor, solicită o capacitate de segment spaţial necesară respectivului tip de utilizare.

ii) Pentru organismele de telecomunicaţii publice sau private care sînt autorizate să utilizeze segmentul spaţial al EUTELSAT conform dispoziţiilor art. 16 din Acordul de exploatare pentru teritorii care nu ţin de jurisdicţia unei părţi, Consiliul semnatarilor poate fixa sume diferite de cele vizate la alineatul i) de mai sus, dar aceeaşi sumă este aplicabilă acestor organisme pentru o aceeaşi categorie de utilizare.

f) Sateliţii şi echipamentele conexe distincte vizate la paragraful f) din art. III al convenţiei pot, prin decizia unanimă a Consiliului semnatarilor, să fie finanţate de către EUTELSAT. Dacă nu, ele sînt finanţate de cei ce fac o asemenea cerere conform modalităţilor fixate de Consiliul semnatarilor, astfel încît să acopere cel puţin toate cheltuielile suportate pentru aceasta de EUTELSAT; aceste cheltuieli nu sînt considerate ca făcînd parte din necesităţile de capital al EUTELSAT, aşa cum sînt ele definite la paragraful b) din art. 4 al Acordului de exploatare. Aceşti sateliţi şi echipamentele conexe nu fac parte din segmentul spaţial al EUTELSAT, în sensul paragrafului h) din art. I din convenţie.

ARTICOLUL VI Structura EUTELSAT Modificări (1)

a) EUTELSAT cuprinde următoarele organe:

i) Adunarea părţilor

ii) Consiliul semnatarilor

iii) Un organ executiv condus de un director general.

b) Fiecare organ acţionează în limita atribuţiilor ce i-au fost conferite de convenţie sau de Acordul de exploatare. Nici un organ nu acţionează în aşa fel încît să lezeze un alt organ în privinţa atribuţiilor ce i-au fost conferite de convenţie sau de Acordul de exploatare.

ARTICOLUL VII Adunarea părţilor - compoziţie şi reuniuni

a) Adunarea părţilor se compune din toate părţile,

b) O parte poate însărcina o altă parte să o reprezinte la o reuniune a Adunării părţilor, dar nici una din părţi nu poate reprezenta mai mult de alte două părţi.

c) Prima reuniune ordinară a Adunării părţilor este convocată de directorul general şi are loc în anul care urmează datei de intrare în vigoare a convenţiei. Adunările ordinare se ţin apoi din doi în doi ani, exceptînd situaţia în care Adunarea părţilor hotărăşte în cadrul unei adunări ordinare că următoarea adunare ordinară va avea loc la un alt interval.
Modificări (1)

d) Adunarea părţilor poate să ţină şi reuniuni extraordinare la cererea uneia sau mai multor părţi, sub rezerva de a fi acceptate de cel puţin o treime din părţi, sau la cererea Consiliului semnatarilor. Orice cerere de reuniune extraordinară trebuie să fie motivată.
Modificări (1)

e) Fiecare parte îşi acoperă propriile sale cheltuieli de reprezentare în timpul reuniunilor Adunării părţilor. Cheltuielile legate de reuniunile Adunării părţilor sînt considerate ca făcînd parte din cheltuielile administrative ale EUTELSAT în limitele aplicării art. 9 din Acordul de exploatare.
Modificări (1)

ARTICOLUL VIII Adunarea părţilor - procedură

a) Fiecare parte dispune de un vot în Adunarea părţilor. Părţile care se abţin în cursul unei votări sînt considerate ca şi cum nu au votat.

b) Deciziile privind problemele de fond sînt luate în urma unui vot afirmativ emis de cel puţin două treimi din părţile prezente sau reprezentate, care au votat. O parte care reprezintă una sau alte două părţi, aplicînd dispoziţiile paragrafului b) din art. VII al convenţiei, poate vota separat pentru fiecare parte pe care o reprezintă.

c) Hotărîrile privind probleme de procedură se adoptă printr un vot afirmativ emis de majoritatea simplă a părţilor prezente care votează, fiecare dispunînd de un singur vot.

d) Pentru orice reuniune a Adunării părţilor, cvorumul este constituit din reprezentanţii majorităţii simple a tuturor părţilor, cu condiţia ca cel puţin o treime din totalul părţilor să fie prezente.

e) Adunarea părţilor adoptă propriul său regulament interior care trebuie să fie conform dispoziţiilor convenţiei şi care să prevadă expres:

i) modul de alegere a preşedintelui şi a celorlalţi membri ai biroului;

ii) procedura de convocare a reuniunilor sale;

iii) dispoziţiile privind reprezentarea şi acreditarea;

iv) procedurile de vot.

ARTICOLUL IX Adunarea părţilor - funcţii Modificări (1)

a) Adunarea părţilor poate fi sesizată pentru toate problemele referitoare la EUTELSAT ce privesc interesele părţilor şi exercită următoarele funcţii:

i) ia în consideraţie politica generală şi obiectivele pe termen lung ale EUTELSAT care sînt compatibile cu principiile, obiectivele şi domeniul de activitate al EUTELSAT prevăzute de convenţie şi îşi exprimă punctul de vedere sau adoptă recomandări pentru Consiliul semnatarilor;

ii) recomandă Consiliului semnatarilor măsurile necesare pentru a evita ca activităţile EUTELSAT să intre în conflict cu orice convenţie multilaterală generală compatibilă cu convenţia şi la care a aderat cel puţin majoritatea simplă a părţilor;

iii) eliberează pe bază de reglementare generală sau prin decizie specifică, la recomandarea Consiliului semnatarilor, autorizaţii privitoare la:

A) utilizarea segmentului spaţial EUTELSAT pentru servicii specializate de telecomunicaţii conform paragrafului e) din art. III al convenţiei;

B) oferirea de sateliţi şi de echipamente conexe, distincte de cele ale segmentului spaţial al EUTELSAT, pentru servicii specializate de telecomunicaţii, conform alineatului iii) din paragraful f) al art. III din convenţie;

C) oferirea de sateliţi şi de echipamente conexe, distincte de cele ale segmentului spaţial al EUTELSAT, pentru servicii publice de telecomunicaţii conform alin. i) şi ii) din paragraful f) al art. III din convenţie, statelor care nu sînt părţi şi oricărui organism aflat sub jurisdicţia lor;

iv) adoptă hotărîri pe care le reclamă alte recomandări ale Consiliului semnatarilor şi îşi exprimă punctele de vedere privind rapoartele ce îi sînt prezentate de Consiliul semnatarilor;

v) aplicînd dispoziţiile paragrafului a) din art. XVI al convenţiei, îşi exprimă punctele de vedere privind amplasarea, achiziţionarea sau utilizarea echipamentelor din segmentul spaţial, altele decît cele ale segmentului spaţial al EUTELSAT;

vi) hotărăşte în probleme legate de raporturile oficiale dintre EUTELSAT şi state, indiferent dacă ele sînt sau nu părţi, sau organizaţiile internaţionale şi, în special, aprobă acordul de sediu menţionat la paragraful c) al art. XVII din convenţie;

vii) examinează reclamaţiile ce îi sînt prezentate de către părţi;

viii) în virtutea dispoziţiilor paragrafului b) al art. XVIII din convenţie, adoptă hotărîrile privind retragerea unei părţi din EUTELSAT;

ix) hotărăşte în legătură cu orice propunere de amendament la convenţie, conform dispoziţiilor art. XIX din convenţie, ţinînd cont de punctele de vedere şi de recomandările Consiliului semnatarilor; potrivit art. 22 din Acordul de exploatare, propune amendamente la Acordul de exploatare, îşi exprimă punctele sale de vedere şi formulează recomandări privind amendamentele la Acordul de exploatare propuse pe altă cale;

x) hotărăşte în legătură cu orice cerere de aderare prezentată conform dispoziţiilor paragrafului e) din art. XXIII al convenţiei.

b) Adunarea părţilor îşi exercită întreaga competenţă necesară urmăririi obiectivelor EUTELSAT şi care nu este atribuită în mod direct de către convenţie unui alt organ.

c) În exercitarea funcţiilor sale, Adunarea părţilor ţine cont de toate recomandările pertinente ale Consiliului semnatarilor.

ARTICOLUL X Consiliul semnatarilor - compoziţia Modificări (1)

a) Consiliul semnatarilor este alcătuit din consilieri.

Fiecare semnatar este reprezentat în Consiliul semnatarilor printr-un consilier.

b) Un semnatar poate desemna pe un alt semnatar să-l reprezinte la o reuniune a Consiliului semnatarilor, dar nici un consilier nu poate reprezenta mai mult de alţi doi semnatari.

se încarcă...