Back

Act Internaţional

Convenţia de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est din 05.05.2006 *)

În vigoare de la 16.07.2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

PREAMBUL

Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Macedonia, Republica Moldova, România şi Uniunea Statală Serbia şi Muntenegru, denumite în continuare părţi contractante,

în dorinţa de a coopera pentru realizarea intereselor comune de securitate,

decise să combată în mod eficient ameninţările transfrontaliere la adresa ordinii publice şi siguranţei, precum şi criminalitatea internaţională, prin participarea la un parteneriat de securitate,

urmărind intensificarea şi dezvoltarea cooperării poliţieneşti,

hotărâte să consolideze şi pe mai departe asistenţa reciprocă în probleme poliţieneşti,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Scopul convenţiei

Părţile contractante vor întări cooperarea atât în ceea ce priveşte combaterea ameninţărilor la adresa ordinii şi/sau siguranţei publice, cât şi în domeniul prevenirii, descoperirii şi cercetării infracţiunilor. Aceasta se va desfăşura conform prevederilor legislaţiei naţionale, dacă nu este stipulat altfel de prezenta convenţie.

ARTICOLUL 2 Definiţii

În înţelesul prezentei convenţii

a) autorităţi de aplicare a legii - autorităţile care, în conformitate cu legislaţia naţională a părţilor contractante, au competenţa necesară pentru aplicarea prevederilor prezentei convenţii;

b) oficiali - orice persoană desemnată de autorităţile de aplicare a legii;

c) frontiere - frontierele terestre ale părţilor contractante, cele stabilite pe cursurile de apă, frontierele maritime, aeroporturile şi porturile acestora, definite de legislaţia naţională şi recunoscute internaţional;

d) stat terţ - oricare stat, altul decât părţile contractante;

e) permis de şedere - o autorizaţie de orice tip emisă de o parte contractantă, care acordă dreptul de şedere pe teritoriul său. Această definiţie nu va include dreptul temporar de şedere pe teritoriul unei părţi contractante în scopul procesării unei cereri pentru azil sau a unui permis de şedere;

f) date personale - orice date care au legătură cu o persoană fizică identificată ori identificabilă: o persoană identificabilă este aceea care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod special prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulţi factori specifici identităţii fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale ori sociale;

g) prelucrarea datelor personale, denumită în continuare prelucrare - orice operaţiune sau set de operaţiuni care sunt efectuate asupra datelor personale, prin mijloace automatice sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, folosirea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

h) informaţii - date personale sau nepersonale.

ARTICOLUL 3 Măsuri generale de cooperare

Autorităţile de aplicare a legii ale părţilor contractante acţionează, în cadrul competenţelor ce le revin, în scopul luării tuturor măsurilor ce se impun în vederea întăririi cooperării. Autorităţile au în vedere, în special:

1. consolidarea schimbului de informaţii şi a structurilor de comunicare, prin:

a) schimbul de informaţii asupra datelor privind infracţiuni, asupra legăturilor dintre suspecţi şi asupra comportamentelor tipice ale suspecţilor, fără a furniza date personale;

b) informarea reciprocă, în mod direct, cât mai curând posibil, cu privire la evenimente şi incidente iminente în domeniul poliţienesc, fără a furniza date personale, în vederea facilitării combaterii ameninţărilor la adresa ordinii şi siguranţei publice, astfel încât măsurile necesare să poată fi luate din timp;

c) furnizarea reciprocă a informaţiilor relevante, cu excepţia datelor personale, în vederea facilitării planificării operative, atât pentru activităţi de rutină, cât şi pentru operaţiuni speciale, incluzând, ca măsură de precauţie, informaţii referitoare la evenimente şi incidente care ar putea avea consecinţe pe teritoriul celeilalte părţi contractante;

d) elaborarea şi actualizarea, în mod regulat, a unor baze de date cu informaţii privind competenţele teritoriale şi materiale şi datele de contact;

e) menţinerea unei comunicaţii radio, în acest sens realizându-se schimbul de echipament până la introducerea unor echipamente şi frecvenţe radio uniforme în toate statele europene şi elaborarea unor propuneri comune privind îmbunătăţirea din punct de vedere financiar a sistemelor de telecomunicaţii, în special a comunicaţiilor radio de-a lungul frontierei;

2. intensificarea cooperării pe parcursul operaţiunilor şi a investigaţiilor în vederea prevenirii, descoperirii şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte combaterea ameninţărilor, prin:

a) amplasarea forţelor în zonele de frontieră vecine, după un plan prestabilit;

b) planificarea şi desfăşurarea de programe comune în domeniul prevenirii criminalităţii;

c) desfăşurarea de întâlniri şi consfătuiri, la intervale regulate, în vederea controlului şi menţinerii calităţii cooperării, dezbaterii de noi strategii, coordonării operaţiunilor, planuri de patrulare şi căutare, schimb de date statistice şi coordonarea unor programe de lucru;

d) facilitarea unor programe comune de pregătire/vizite de studiu stabilite de comun acord de departamentele interesate;

e) invitarea reprezentanţilor celorlalte părţi contractante pentru a participa la operaţiuni speciale în calitate de observatori.

CAPITOLUL I Prevederi generale

ARTICOLUL 4 Cooperarea la cerere

(1) Autorităţile de aplicare a legii ale părţilor contractante îşi vor acorda asistenţă, la cerere, în limitele impuse de legislaţia lor, pentru luarea măsurilor împotriva ameninţărilor la adresa ordinii publice şi/sau securităţii, pentru prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor, numai dacă această cerere nu poate fi dusă la îndeplinire decât de către autorităţile judiciare conform legislaţiei respectivei părţi contractante. Dacă autoritatea solicitată nu este competentă să ducă la îndeplinire cererea, aceasta va transmite cererea autorităţii competente şi va informa cu privire la aceasta autoritatea solicitantă.

(2) Autorităţile de aplicare a legii, în accepţiunea prezentei convenţii, sunt menţionate în listele la aceasta. În orice caz, competenţele altor ministere nu vor fi încălcate.

(3) Părţile contractante vor înfiinţa sau desemna unităţi naţionale centrale. Până la înfiinţarea sau desemnarea unităţilor naţionale centrale, se vor folosi structurile existente din statele respective.

(4) Cererile şi răspunsurile la aceste cereri ar putea fi transmise, dacă cooperarea directă ar fi mai rapidă, cu informarea unităţii naţionale centrale sau a structurilor existente despre această procedură şi între autorităţile nominalizate în listele la prezenta convenţie:

a) dacă activităţile transfrontaliere oficiale privind infracţiunile vor fi, cel mai probabil, cercetate de autorităţile de aplicare a legii din regiunile de frontieră; sau

b) dacă cererile de asistenţă privind prevenirea unor iminente ameninţări la adresa ordinii publice şi/sau securităţii nu pot fi altfel transmise la timp prin canalele unităţilor naţionale centrale.

(5) Cererile se pot referi, în special, la:

a) identificarea proprietarilor şi utilizatorilor vehiculelor cu motor, a tuturor tipurilor de ambarcaţiuni şi aparate de zbor.

La cererea unei părţi contractante, partea contractantă solicitată va transmite datele pe care le deţine despre vehiculele cu motor şi toate tipurile de ambarcaţiuni şi aparate de zbor, precum şi datele proprietarilor şi utilizatorilor, dacă aceste date sunt necesare pentru identificarea unei persoane în calitatea sa de proprietar/utilizator al vehiculelor sau pentru identificarea vehiculelor utilizate de o persoană sau datele vehiculului necesare pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi protecţia împotriva ameninţărilor la adresa ordinii publice şi/sau a securităţii.

Autorităţile de aplicare a legii ale părţii contractante solicitante pot înainta cererea autorităţii/autorităţilor care deţine/deţin baza de date de înregistrare a vehiculelor sau, în cazuri urgente, dacă sunt solicitate informaţii de la autorităţile respective privind numerele de înmatriculare ale tuturor tipurilor de ambarcaţiuni, către o autoritate de aplicare a legii a părţii contractante solicitate;

b) informaţii privind permisele de conducere şi documentele vehiculului, precum şi mostre de permise de conducere şi documente ale vehiculului;

c) documentele privind stabilirea domiciliului, a reşedinţei şi permisele de rezidenţă;

d) identificarea utilizatorilor de telefoane şi a altor echipamente de comunicaţii;

e) identificări de persoane, cadavre sau părţi de cadavre;

f) informaţii despre provenienţa obiectelor, cum ar fi: arme de foc, muniţii şi explozibili, dispozitive explozive, vehicule cu motor, toate tipurile de ambarcaţiuni şi aparate de zbor, obiecte de patrimoniu;

g) urmărirea persoanelor şi obiectelor;

h) iniţierea şi coordonarea măsurilor de căutare;

i) audieri şi interogatorii ale poliţiei, în special cele prin care este determinată voinţa unei persoane de a depune mărturie;

j) informaţii despre cercetarea la faţa locului, colectarea probelor, evaluarea şi analizarea probelor;

k) măsuri concrete de protecţie a martorilor;

l) schimbul de informaţii în cazurile de urmărire transfrontalieră;

m) cooperarea şi schimbul de informaţii în gestionarea mulţimilor la toate adunările publice.

(6) Cererile şi răspunsurile la aceste cereri se vor face în scris (prin fax sau prin e-mail). În cazul în care sunt transmise date personale, trebuie aleasă o metodă de transmitere securizată, ţinându-se cont de caracterul special al datelor. În cazuri urgente, cererile pot fi făcute verbal. Totuşi, ulterior trebuie confirmate imediat în scris. Răspunsul scris va fi transmis numai după primirea confirmării scrise. Părţile contractante se vor asigura ca numai personalul autorizat să aibă acces la aparatura de comunicaţii utilizată.

ARTICOLUL 5 Obiectul schimbului de informaţii

(1) Pe parcursul cooperării privind prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor, în special a celor circumscrise criminalităţii organizate, autorităţile de aplicare a legii ale părţilor contractante vor transmite, la cerere, următoarele informaţii:

a) despre date ale persoanelor implicate în criminalitatea organizată, informaţii despre legăturile dintre suspecţi şi persoane suspectate cu privire la comiterea de infracţiuni, cunoştinţele acestora despre structura organizaţiilor şi grupărilor criminale, tipare comportamentale ale suspecţilor sau grupurilor de suspecţi, informaţii privind pregătirea, tentativele sau săvârşirea infracţiunilor, în special cele despre timpul, locul şi tipul de infracţiune, detalii despre victime sau obiectele distruse, informaţii despre circumstanţele particulare şi despre prevederile legale relevante, dacă este necesar pentru prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor;

b) privind metodele şi noile forme ale criminalităţii transfrontaliere;

c) despre rezultatele privind cercetarea criminologică, detalii ale metodelor de coordonare a investigaţiilor, metode şi modalităţi de lucru în vederea dezvoltării acestora pe viitor;

d) privind informaţii şi/sau mostre ale obiectelor sau bunurilor care au fost distruse prin săvârşirea infracţiunii ori folosite la săvârşirea infracţiunilor sau ale obiectelor rezultate din săvârşirea infracţiunilor;

e) privind legislaţia în vigoare referitoare la infracţiunile care fac obiectul prezentei convenţii;

f) privind veniturile şi bunurile achiziţionate prin comiterea infracţiunilor sau prin implicarea în activităţi infracţionale.

(2) Când obţin informaţii prin intermediul unor metode speciale, autorităţile părţilor contractante vor coopera în conformitate cu legislaţia lor naţională. Părţile contractante vor asigura protecţia datelor transmise în cursul acestor schimburi de informaţii cel puţin la acelaşi nivel cu cel stabilit prin prevederile legislaţiei naţionale.

ARTICOLUL 6 Schimbul de informaţii fără cerere

În anumite cazuri, autorităţile de aplicare a legii ale părţilor contractante vor face schimb de date fără a fi fost solicitate, dacă, pe baza unor fapte dovedite, există motive de a presupune că aceste informaţii sunt necesare pentru a preveni ameninţări concrete la adresa ordinii publice şi/sau securităţii sau pentru prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor. În ceea ce priveşte transmiterea informaţiilor, se vor aplica prevederile art. 4 alin. (3) (unităţile naţionale centrale), alin. (4) (cererile şi răspunsurile la aceste cereri) şi alin. (6) (cereri în scris, prin fax sau e-mail).

ARTICOLUL 7 Analiză de risc comună

Autorităţile de aplicare a legii ale părţilor contractante vor încerca să deţină un nivel uniform de informare în legătură cu situaţia privind rata criminalităţii. În acest scop, acestea vor face schimb de rapoarte în mod periodic sau la nevoie şi vor face o analiză comună cel puţin o dată pe an.

ARTICOLUL 8 Schimbul regulat de informaţii pentru combaterea migraţiei ilegale

(1) Părţile contractante realizează schimburi regulate de informaţii în vederea combaterii trecerii frauduloase a frontierei şi a traficului de fiinţe umane.

(2) Schimbul de informaţii vizează în primul rând fluxurile migratorii, proporţiile acestora, structura lor şi posibilele lor destinaţii, căile de migraţie probabile şi mijloacele de transport care sunt folosite la trecerea ilegală a frontierei, precum şi modul de organizare a călăuzelor. Mai mult, se vor realiza schimburi de informaţii şi analize care vizează starea de fapt şi, de asemenea, măsurile planificate ce pot fi relevante pentru cealaltă parte contractantă.

ARTICOLUL 9 Ofiţerii de legătură

(1) Părţile contractante pot încheia acorduri bilaterale pentru trimiterea în misiune, pentru o perioadă de timp specificată sau nespecificată, a ofiţerilor de legătură ai unei părţi contractante la autorităţile de aplicare a legii ale celeilalte părţi contractante.

(2) Trimiterea în misiune a ofiţerilor de legătură pentru o perioadă de timp specificată sau nespecificată este destinată continuării şi accelerării cooperării dintre părţile contractante, în special prin acordarea de asistenţă:

a) sub forma schimbului de informaţii, în scopul prezentei convenţii;

b) în soluţionarea cererilor pentru asistenţă poliţienească reciprocă cu privire la probleme de natură penală;

c) pentru sarcinile îndeplinite de către autorităţile responsabile cu supravegherea frontierelor.

(3) Ofiţerii de legătură vor avea sarcina de a consilia şi de a acorda asistenţă. Ei nu vor fi împuterniciţi să întreprindă, în mod independent, acţiuni de poliţie. Aceştia vor furniza informaţii şi îşi vor îndeplini sarcinile în conformitate cu instrucţiunile date de partea contractantă care i-a trimis în misiune şi de către partea contractantă pe lângă care sunt trimişi în misiune.

(4) Părţile contractante pot fi de acord, într-un cadru bilateral sau multilateral, ca ofiţerii de legătură ai unei părţi contractante trimişi în misiune pe lângă state terţe să reprezinte, de asemenea, interesele uneia sau mai multor părţi contractante. Prin asemenea acorduri, ofiţerii de legătură trimişi în misiune pe lângă state terţe vor furniza informaţii celorlalte părţi contractante atunci când li se solicită acest lucru sau din proprie iniţiativă şi, în limita atribuţiilor, vor îndeplini sarcini în numele respectivelor părţi. Părţile contractante se vor informa reciproc în legătură cu intenţiile lor cu privire la trimiterea în misiune a ofiţerilor de legătură pe lângă state terţe.

ARTICOLUL 10 Protecţia martorilor

(1) Autorităţile de aplicare a legii ale părţilor contractante desemnate pentru protecţia martorilor vor coopera în mod direct în ceea ce priveşte domeniul programelor de protecţie a martorilor.

(2) Cooperarea vizează în special schimbul de informaţii, suportul logistic şi preluarea persoanelor care trebuie protejate.

(3) Va fi semnat un acord pentru fiecare caz particular referitor la preluarea persoanelor care vor fi protejate, pentru reglementarea drepturilor şi obligaţiilor reciproce.

(4) Persoana care trebuie protejată trebuie să fi fost introdusă în programul de protecţie a martorilor al părţii contractante solicitante. Persoana care trebuie protejată nu va fi introdusă în programul de protecţie a martorilor al părţii contractante solicitate. În procesul de aplicare a măsurilor de sprijin în legătură cu protejarea acestor persoane, se va aplica în mod corespunzător legislaţia naţională a părţii contractante solicitate.

(5) În principiu, partea contractantă solicitantă suportă costurile de întreţinere pentru persoanele ce trebuie protejate. Partea contractantă solicitată suportă costurile de personal şi ale resurselor materiale pentru protecţia acestor persoane.

(6) Dacă există motive întemeiate şi după notificarea prealabilă a părţii contractante solicitante, partea contractantă solicitată poate revoca măsurile de sprijin. În acest caz, partea contractantă solicitantă va prelua persoana în cauză.

ARTICOLUL 11 Pregătirea de bază şi avansată şi schimbul de experienţă

Autorităţile de aplicare a legii ale părţilor contractante cooperează în ceea ce priveşte pregătirea de bază şi avansată, printre altele, prin:

a) schimbul de curricule pentru pregătirea de bază şi avansată;

b) organizarea de seminarii comune pentru pregătirea de bază şi avansată şi de exerciţii transfrontaliere în cadrul cooperării instituite de prezenta convenţie;

c) invitarea reprezentanţilor autorităţilor de aplicare a legii ale celeilalte părţi contractante pentru participarea la exerciţii şi misiuni speciale, în calitate de observatori, precum şi prin organizarea de schimburi de experienţă;

d) înlesnirea participării la sesiuni de perfecţionare a reprezentanţilor autorităţilor de aplicare a legii ale celeilalte părţi contractante.

ARTICOLUL 12 Prevenirea

Autorităţile de aplicare a legii ale părţilor contractante vor face schimb de experienţă în domeniul prevenirii criminalităţii, vor planifica şi vor derula programe comune în acest scop.

se încarcă...