Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale

În vigoare de la 01.07.2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Ţinând cont de faptul că, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline, României îi revine sarcina de a asigura cadrul administrativ necesar punerii în practică a prevederilor Regulamentului Consiliului nr. 1.408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 149 din 5 iulie 1971, cu modificările şi completările ulterioare,

în vederea stabilirii procedurii de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale datorate în baza regulamentelor comunitare de contribuabilii nerezidenţi, ca urmare a angajării de lucrători români, pentru a crea cadrul juridic necesar asigurării din punct de vedere social a lucrătorilor sezonieri români care lucrează în străinătate, astfel încât aceştia să beneficieze de toate drepturile ce rezultă din calitatea lor de salariaţi,

ţinând cont că această categorie de salariaţi reprezintă un segment important de lucrători migranţi,

întrucât aceste elemente vizează interesul public şi reprezintă situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. -

În înţelesul prezentului act normativ, contribuabil nerezident înseamnă persoana fizică sau juridică ce nu are un sediu sau domiciliu în România şi care, conform regulamentelor comunitare, datorează în România contribuţiile către bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv pentru accidente de muncă şi boli profesionale, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare contribuţii sociale, pentru salariaţii lor care sunt supuşi legislaţiei de asigurări sociale din România.

Art. 2. -

Contribuabilul nerezident se poate înregistra direct la organul fiscal competent, potrivit reglementărilor legale în domeniu.

Art. 3. -

(1) Contribuabilul nerezident, în calitate de angajator, va calcula, reţine şi plăti într-un cont unic contribuţiile sociale datorate în baza regulamentelor comunitare pentru salariaţii săi lucrători sezonieri supuşi legislaţiei de asigurări sociale din România, în termenele prevăzute de reglementările legale în materie.

(2) Sumele plătite de contribuabilul nerezident în contul unic vor fi distribuite şi virate bugetelor şi fondurilor prevăzute la art. 1, proporţional cotelor de contribuţii datorate, potrivit legii, fiecărui buget sau fond.

(3) Virarea sumelor din contul prevăzut la alin. (2) în conturile corespunzătoare ale bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se efectuează în 3 zile lucrătoare de la încasarea acestora.
Puneri în aplicare (1)

(4) În termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, se vor aproba normele metodologice pentru aplicarea prevederilor alin. (3).

Art. 4. - Puneri în aplicare (1)

(1) Contribuabilul nerezident care are salariaţi lucrători sezonieri supuşi legislaţiei de asigurări sociale din România transmite, la termenele prevăzute de legile speciale, organului fiscal competent "Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat", iar instituţiei responsabile din subordinea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, o declaraţie specială care cuprinde evidenţa nominală a asiguraţilor.

(2) Modelul declaraţiei speciale se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice, cu consultarea preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 5. - Puneri în aplicare (2)

Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate vor desemna, fiecare, câte o instituţie din subordine responsabilă, la nivel naţional, pentru evidenţa persoanelor care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă. Desemnarea acestor instituţii va fi făcută publică, în condiţiile legii.

Art. 6. -

(1) Sumele datorate cu titlu de contribuţii sociale în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se declară şi se plătesc în lei, plata efectuându-se în contul unic deschis la Trezoreria Statului.

(2) În cazul în care salariile au fost plătite în alte monede decât lei se va folosi rata de schimb a Băncii Centrale Europene în vigoare în ultima zi a perioadei de raportare.

Art. 7. -

Prin derogare de la prevederile art. 110 alin. (2) şi alin. (3) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, momentul plăţii creanţelor fiscale reprezentând contribuţii sociale datorate de contribuabilii nerezidenţi este data creditării contului general al Trezoreriei Statului.

Art. 8. -

(1) Contribuabilul nerezident care are salariaţi lucrători sezonieri supuşi legislaţiei de asigurări sociale din România este obligat să ţină o evidenţă detaliată a obligaţiilor de plată a contribuţiilor sociale, pentru a permite organului fiscal competent sau organelor fiscale din statele membre de domiciliu să constate corectitudinea declaraţiilor prevăzute la art. 4.

(2) Aceste evidenţe se pun la dispoziţie la solicitarea organului fiscal competent, precum şi a organelor fiscale din statele membre de domiciliu.

(3) Contribuabilul nerezident va păstra aceste evidenţe pe o perioadă de 50 de ani de la încheierea anului în care s-au datorat şi plătit contribuţiile.

Art. 9. -

Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 28 iunie 2007.

Nr. 76.

se încarcă...