Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28.06.2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere necesitatea şi urgenţa armonizării depline a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene în domeniul microorganismelor modificate genetic,

ţinând cont de faptul că modificările survenite la nivel european în domeniul biosecurităţii, prin adoptarea şi intrarea în vigoare a Directivei 90/219/CEE privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, care realizează un cadru legislativ unitar în acest domeniu, impun armonizarea legislaţiei naţionale cu noile prevederi comunitare,

având în vedere faptul că în lipsa aprobării prezentului act normativ propus nu se pot realiza transpunerea integrală şi implementarea corectă a Directivei 90/219/CEE,

ţinând cont de faptul că acţiunea de finalizare şi aprobare a actului normativ privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic constituie un domeniu sensibil pentru care România a fost şi este monitorizată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1 Obiectiv, definiţii şi termeni

Art. 1. -

Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă este stabilirea măsurilor optime de biosecuritate, necesar a fi aplicate, pentru utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, cu respectarea principiului precauţiei, în vederea protecţiei sănătăţii umane şi a mediului.

Art. 2. -

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni se definesc:

1. accident - orice incident care implică o răspândire semnificativă şi neintenţionată de microorganisme modificate genetic, în timpul utilizării lor în condiţii de izolare, care ar putea prezenta un pericol imediat sau cu efect întârziat pentru sănătatea umană sau mediu;

2. acord de import - definit conform art. 2 pct. 4 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006;

3. organism ştiinţific - Comisia pentru securitate biologică, astfel cum este definit în art. 6 alin (8);

4. autoritatea competentă - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;

5. autorităţi implicate - autorităţile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), c)-f), h)-j);

6. autorizaţie privind activităţi cu organisme modificate genetic - definită conform art. 2 pct. 11 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006;

7. autorizaţie de mediu - definită conform art. 2 pct. 9 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006;

8. aviz - act tehnico-juridic emis de autorităţile implicate, necesar autorităţii competente pentru a autoriza activităţile cu microorganisme modificate genetic în condiţii de izolare;

9. biosecuritate - totalitatea măsurilor luate pentru a reduce sau a elimina riscurile potenţiale ce pot apărea ca o consecinţă a utilizării organismelor modificate genetic, care ar putea avea efecte adverse asupra sănătăţii umane şi asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice;

10. biotehnologie - definită conform art. 2 pct. 16 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006;

11. biotehnologie modernă - definită conform art. 2 pct. 17 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006;

12. codul unic de identificare - o înşiruire de cifre şi/sau de litere care permite identificarea unui organism modificat genetic pe baza evenimentului de transformare autorizat din care acesta rezultă şi care asigură accesul la informaţiile specifice referitoare la acesta. Codul se atribuie conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 65/2004 din 14 ianuarie 2004 instituind un sistem pentru dezvoltarea şi atribuirea codului unic de identificare pentru organismele modificate genetic, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 10/2004;

13. evaluarea riscului utilizării în condiţii de izolare - studiu ştiinţific de evaluare a riscurilor directe sau indirecte, imediate sau întârziate, asupra sănătăţii umane şi a mediului, pe care le poate implica utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic şi care se realizează în conformitate cu anexa nr. 2;

14. incintă - spaţiu, construcţie şi terenul aferent, în cadrul căreia într-un dispozitiv, instalaţie sau altă structură fizică se desfăşoară, în condiţii de izolare, operaţiuni care implică utilizarea de microorganisme modificate genetic;

15. inspector de biosecuritate - persoană cu pregătire în domeniul activităţilor cu microorganisme modificate genetic, cu responsabilităţi în activitatea de inspecţie şi control;

16. microorganism - orice entitate microbiologică, celulară sau noncelulară, capabilă de replicare sau de transfer de material genetic;

17. microorganism modificat genetic - microorganism al cărui material genetic a fost modificat într-un mod diferit de cel natural, altfel decât prin încrucişare sau recombinare naturală. În sensul prezentei definiţii:

a) modificarea genetică se produce cel puţin prin utilizarea tehnicilor enumerate în anexa nr. 1 partea A;

b) se consideră că tehnicile enumerate în anexa nr. 1 partea B nu produc modificări genetice;

18. modificare genetică/transformare genetică - modificarea informaţiei genetice ereditare naturale a unui organism prin utilizarea tehnicilor de inginerie genetică;

19. notificare - transmiterea către autoritatea competentă a informaţiilor solicitate în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă;

20. notificator - persoana juridică care transmite notificarea;

21. organism - orice entitate biologică capabilă de replicare sau de transfer de material genetic;

22. organism modificat genetic - orice organism, cu excepţia fiinţelor umane, al cărui material genetic a fost modificat altfel decât prin încrucişare şi recombinare naturală şi care include microorganisme, plante şi animale în condiţii de izolare;

23. pericol biologic - definit conform Hotărârii Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 7 septembrie 2006;

24. plan de urgenţă - set de măsuri şi activităţi care se aplică în caz de accident;

25. probă biologică - eşantion/mostră prelevat/prelevată în condiţii speciale dintr-o anumită incintă/ambalaj şi care poate să servească la determinarea caracteristicilor genetice şi/sau biochimice ale materialului analizat;

26. registru - bază de date privind activităţile cu microorganisme modificate genetic;

27. registrul utilizatorului - bază de date privind activităţile cu microorganisme modificate genetic în condiţii de izolare, gestionat de utilizator;

28. utilizare în condiţii de izolare - orice operaţiune prin care microorganismele sunt modificate genetic sau prin care acestea sunt multiplicate, cultivate, depozitate, transportate, distruse, eliminate ori utilizate în orice alt mod, în condiţii controlate, în incinte/medii închise. Pentru toate aceste operaţiuni se iau măsuri speciale de izolare, pentru a se evita/limita contactul lor cu oamenii şi cu mediul, pentru a asigura un grad înalt de siguranţă;

29. utilizator - orice persoană juridică responsabilă pentru utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic.

SECŢIUNEA a 2-a Domeniu de aplicare

Art. 3. -

(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică activităţilor de utilizare în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, ţinându-se cont de faptul că modificarea genetică se produce cel puţin prin utilizarea tehnicilor prevăzute în anexa nr. 1 partea A.

(2) Tehnicile prevăzute în anexa nr. 1 partea B nu produc modificări genetice şi nu fac obiectul de aplicare al prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu:

a) prevederile Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, ratificat prin Legea nr. 59/2003, denumit în continuare Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea;

b) prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.946/2003 din 15 iulie 2003 privind transportul transfrontieră al organismelor modificate genetic, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 287/2003, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.946/2003;

c) prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006.

Art. 4. -

(1) Fără să aducă atingere art. 7 alin (1), prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică:

a) cazurilor în care modificările genetice se obţin prin utilizarea tehnicilor/metodelor prevăzute în anexa nr. 2 partea A;

b) activităţilor de utilizare în condiţii de izolare care implică numai microorganisme modificate genetic ce îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 2 partea B şi pe baza cărora se stabileşte siguranţa lor pentru sănătatea umană şi pentru mediu;

c) activităţilor de depozitare, cultivare, transport, distrugere, eliminare, utilizare a microorganismelor modificate genetic care au fost introduse pe piaţă conform Directivei 90/220/CEE privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic sau conform altor acte juridice comunitare, care prevăd o evaluare a riscului specific pentru mediu, cu precizarea că utilizarea controlată respectă condiţiile autorizaţiei pentru introducerea pe piaţă.

(2) Art. 7 alin. (4), (8) şi (9) şi art. 8, 10, 11 şi 19 nu se aplică transportului rutier, feroviar, pe căi navigabile interioare, maritim şi aerian.

SECŢIUNEA a 3-a Obligaţii generale

Art. 5. -

(1) În conformitate cu principiul precauţiei, pentru evitarea efectelor adverse asupra sănătăţii umane şi asupra mediului, este interzisă utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic fără autorizaţia emisă de autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile cap. II.

(2) Utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic se desfăşoară numai în scopul şi în condiţiile prevăzute în autorizaţia prevăzută la alin. (1).

(3) Persoana care utilizează microorganisme modificate genetic în condiţii de izolare este obligată să facă dovada unei pregătiri profesionale corespunzătoare şi să ia toate măsurile necesare pentru a proteja sănătatea umană şi mediul.

(4) Orice utilizator, înainte de a utiliza pentru prima dată în condiţii de izolare un microorganism modificat genetic, indiferent de clasa de izolare, are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru ca aceasta, înainte de a emite o autorizaţie, să se poată asigura că incinta propusă este corespunzătoare desfăşurării activităţii respective şi nu prezintă niciun pericol pentru sănătatea umană şi mediu.

(5) Orice utilizator de microorganisme modificate genetic în condiţii de izolare are obligaţia să asigure un sistem intern de biosecuritate în conformitate cu prevederile anexei nr. 8, în termen de 3 luni de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.

(6) În cazul unui accident, utilizatorul este obligat să informeze autoritatea competentă şi să comunice datele necesare pentru evaluarea efectelor respectivului accident şi pentru luarea măsurilor corespunzătoare.

(7) Reluarea activităţii de utilizare în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, în cazul anulării autorizaţiei, se realizează numai după reluarea procedurii de notificare.
Modificări (1)

(8) Proiectele de cercetare-dezvoltare care fac obiectul de aplicare al prezentei ordonanţe de urgenţă nu pot fi finanţate fără depunerea din partea utilizatorului a unei copii după autorizaţia prevăzută la art. 11.

CAPITOLUL II Cadrul instituţional

Art. 6. -

(1) Cadrul instituţional pentru utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic este asigurat de:

a) autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;

b) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;

c) autoritatea publică centrală pentru educaţie şi cercetare;

d) autoritatea publică centrală pentru sănătate;

e) autoritatea publică centrală pentru muncă şi protecţie socială;

f) autoritatea publică centrală pentru agricultură;

g) Comisia pentru securitate biologică;

h) Garda Naţională de Mediu, ca organ de control aflat în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;

i) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;

j) Autoritatea Naţională a Vămilor.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului are următoarele responsabilităţi:

a) urmăreşte aplicarea politicii şi strategiei naţionale şi comunitare privind biosecuritatea;

b) asigură cadrul legislativ în domeniul biosecurităţii;

c) avizează rapoartele autorităţii competente, pe care le transmite Comisiei Europene;

d) aprobă înfiinţarea Registrului activităţilor de utilizare în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, elaborat şi gestionat de autoritatea competentă;

e) stabileşte mecanismul de schimb de informaţii şi de comunicare cu Comisia Europeană şi cu state membre.

(3) Autoritatea competentă în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă este Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi are următoarele atribuţii:

a) gestionează procedurile de notificare şi autorizare;

b) emite autorizaţii/acorduri, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, le revizuieşte, suspendă sau anulează;

c) colaborează cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, autorităţile implicate, notificatorul, Comisia pentru securitate biologică şi cu organul de control;

d) colaborează cu notificatorul, cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, autorităţile implicate, Comisia pentru securitate biologică şi cu organul de control, în cazuri de urgenţă, pentru minimizarea riscurilor asupra sănătăţii umane şi mediului;

e) consultă şi informează publicul în procesul decizional, cu respectarea legislaţiei privind accesul publicului la informaţii privind mediul şi confidenţialitatea;

f) informează autorităţile implicate şi publicul despre modificarea, suspendarea sau anularea autorizaţiei/acordului, despre eventualele accidente;
Modificări (1)

g) elaborează proceduri şi ghiduri împreună cu autorităţile şi instituţiile cu responsabilităţi în domeniul microorganismelor modificate genetic;

h) elaborează şi gestionează Registrul activităţilor de utilizare în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic;

i) asigură informaţia necesară autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului pentru stabilirea schimbului de informaţii cu Comisia Europeană şi cu statele membre;

j) răspunde solicitărilor formulate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

(4) Autoritatea publică centrală pentru educaţie şi cercetare are următoarele atribuţii:

a) evaluează dosarul de notificare a activităţilor în condiţii de izolare, din domeniul cercetare-dezvoltare;

b) analizează documentul privind evaluarea riscului prevăzută la art. 7 alin. (4) şi clasa de izolare, şi acolo unde este cazul, conformitatea clasei de izolare, măsurile de protecţie şi de răspuns în caz de urgenţă, precum şi managementul deşeurilor;

c) solicită notificatorului informaţii suplimentare şi informează autoritatea competentă;

d) emite un aviz favorabil sau nefavorabil, în termen de 21 de zile pentru condiţii de izolare clasele 1 şi 2 şi, respectiv, 45 de zile pentru condiţii de izolare clasele 3 şi 4, de la primirea dosarului de notificare;

e) transmite autorităţii competente date privind activităţile de cercetare-dezvoltare cu microorganisme modificate genetic în condiţii de izolare, conform cerinţelor registrului prevăzut la art. 9;

f) propune autorităţii competente modificarea, suspendarea sau anularea autorizaţiei conform prevederilor art. 16;
Modificări (1)

g) colaborează cu celelalte autorităţi prevăzute la alin. (1).

(5) Autoritatea publică centrală pentru sănătate are următoarele atribuţii:

a) evaluează dosarul de notificare a activităţilor cu microorganisme modificate genetic ce pot avea efecte negative asupra sănătăţii umane;

b) analizează documentul privind evaluarea riscului prevăzută la art. 7 alin. (4) şi clasa de izolare, şi acolo unde este cazul, conformitatea clasei de izolare, măsurile de protecţie şi de răspuns în caz de urgenţă, precum şi managementul deşeurilor;

c) solicită notificatorului informaţii suplimentare şi informează autoritatea competentă;

d) emite un aviz favorabil sau nefavorabil, în termen de 21 de zile pentru condiţii de izolare clasele 1 şi 2 şi, respectiv, 45 de zile pentru condiţii de izolare clasele 3 şi 4, de la primirea dosarului de notificare;

e) instruieşte inspectorii de biosecuritate;

f) elaborează şi aplică planuri de inspecţie şi control;

g) realizează şi gestionează o bază de date, parte a Registrului pentru inspecţie şi control, pentru utilizarea microorganismelor modificate genetic în condiţii de izolare, prevăzut la art. 9;

h) transmite autorităţii competente date privind activităţile cu microorganisme modificate genetic în condiţii de izolare, conforme cu cerinţele registrului prevăzut la art. 9;

i) propune autorităţii competente modificarea suspendarea sau anularea autorizaţiei conform prevederilor art. 16;
Modificări (1)

j) colaborează cu celelalte autorităţi prevăzute la alin (1).

(6) Autoritatea publică centrală pentru muncă şi protecţie socială are următoarele atribuţii:

a) este responsabilă pentru evaluarea tuturor dosarelor de notificare;

b) analizează documentul privind evaluarea riscului prevăzută la art. 7 alin. (4) şi clasa de izolare, şi acolo unde este cazul, conformitatea cu aceasta, măsurile de protecţie şi de răspuns în caz de urgenţă, precum şi managementul deşeurilor;

c) solicită notificatorului informaţii suplimentare şi informează autoritatea competentă;

d) emite un aviz favorabil sau nefavorabil, în termen de 21 de zile pentru condiţii de izolare clasele 1 şi 2 şi, respectiv, 45 de zile pentru condiţii de izolare clasele 3 şi 4, de la primirea dosarului de notificare;

e) instruieşte inspectorii de biosecuritate;

f) elaborează şi aplică planuri de inspecţie şi control;

g) realizează şi gestionează o bază de date, parte a Registrului pentru inspecţie şi control, pentru utilizarea microorganismelor modificate genetic în condiţii de izolare, prevăzut la art. 9;

h) transmite autorităţii competente date privind activităţile cu microorganisme modificate genetic în condiţii de izolare, conform cerinţelor registrului prevăzut la art. 9;

i) propune autorităţii competente modificarea, suspendarea sau anularea autorizaţiei conform prevederilor art. 16;
Modificări (1)

j) colaborează cu celelalte autorităţi prevăzute la alin. (1).

(7) Autoritatea publică centrală pentru agricultură are următoarele atribuţii:

a) evaluează dosarul de notificare privind activităţile pentru condiţii de izolare - domeniul agricol, forestier, zootehnic;

b) analizează documentul privind evaluarea riscului prevăzută în art. 7 alin. (4) şi clasa de izolare, şi acolo unde este cazul, conformitatea acesteia, măsurile de protecţie şi de răspuns în caz de urgenţă, precum şi managementul deşeurilor;

c) solicită notificatorului informaţii suplimentare şi informează autoritatea competentă;

d) emite un aviz favorabil sau nefavorabil, în termen de 21 de zile pentru condiţii de izolare clasele 1 şi 2 şi, respectiv, 45 de zile pentru condiţii de izolare clasele 3 şi 4, de la primirea dosarului de notificare;

e) propune autorităţii competente modificarea, suspendarea sau anularea autorizaţiei conform prevederilor art. 16;
Modificări (1)

f) colaborează cu celelalte autorităţi prevăzute la alin. (1).

(8) Comisia pentru securitate biologică, organism ştiinţific cu rol consultativ în procesul de luare a deciziilor, are următoarele atribuţii:

a) este responsabilă de analiza ştiinţifică a notificării, analizează documentul privind evaluarea riscului prevăzută la art. 7 alin. (4) şi clasa de izolare, conformitatea cu aceasta, măsurile de protecţie şi de răspuns în caz de urgenţă, precum şi măsurile privind managementul deşeurilor;

b) emite un aviz ştiinţific cu rol consultativ în termen de 14 zile pentru condiţii de izolare clasele 1 şi 2 şi, respectiv, 21 de zile pentru condiţii de izolare clasele 3 şi 4, de la primirea notificării. Avizul ştiinţific împreună cu procesul-verbal încheiat la data emiterii acestuia sunt publice;

c) solicită notificatorului informaţii suplimentare şi informează autoritatea competentă;

d) transmite autorităţii competente avizul ştiinţific şi procesul-verbal încheiat în scopul emiterii acestuia, pe suport hârtie şi în format electronic, în limbile română şi engleză;

e) transmite autorităţii competente date privind activităţile cu microorganisme modificate genetic în condiţii de izolare, conform cerinţelor registrului prevăzut la art. 9;

f) propune autorităţii competente revizuirea, suspendarea sau anularea autorizaţiei conform prevederilor art. 16;
Modificări (1)

g) colaborează cu celelalte autorităţi prevăzute la alin. (1);

h) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru securitate biologică se stabileşte prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, care intră în vigoare în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(9) Garda Naţională de Mediu este organul de control al activităţilor cu organisme modificate genetic în condiţii de izolare, cu impact asupra sănătăţii umane şi a mediului şi are următoarele atribuţii:

a) asigură inspecţia şi controlul incintelor în care se derulează activităţi cu microorganisme modificate genetic;

b) instruieşte inspectori de biosecuritate;

c) elaborează strategii şi planuri de inspecţie şi control;

d) realizează şi gestionează o bază de date, parte a Registrului pentru inspecţie şi control, pentru utilizarea microorganismelor modificate genetic în condiţii de izolare, prevăzut la art. 9;

e) transmite autorităţii competente date privind inspecţia şi controlul activităţilor cu microorganisme modificate genetic în condiţii de izolare;

f) colaborează cu celelalte autorităţi prevăzute la alin (1).

(10) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor are următoarele atribuţii:

a) instruieşte inspectori de biosecuritate;

b) elaborează şi aplică planuri de inspecţie şi control;

c) asigură inspecţia şi controlul incintelor în care se derulează activităţi cu microorganisme modificate genetic, în condiţii de izolare - domeniul alimentaţiei şi hranei pentru animale, regimul animalelor de laborator;

d) transmite autorităţii competente date privind inspecţia şi controlul activităţilor de utilizare a microorganismelor modificate genetic în condiţii de izolare, conform cerinţelor registrului prevăzut la art. 9;

e) solicită autorităţii competente revizuirea, suspendarea sau anularea autorizaţiei conform prevederilor art. 16;
Modificări (1)

f) colaborează cu celelalte autorităţi prevăzute la alin (1).

(11) Autoritatea Naţională a Vămilor are următoarele atribuţii:

a) realizează controlul operaţiunilor vamale cu mărfurile care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă. Acest control se desfăşoară conform procedurii stabilite prin ordinul comun al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, al autorităţii publice centrale pentru agricultură, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al autorităţii centrale din domeniul economiei şi finanţelor privind importul, exportul şi tranzitul organismelor şi microorganismelor modificate genetic, precum şi al produselor care conţin sau constau dintr-un organism modificat genetic sau o combinaţie de asemenea organisme, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinul comun va conţine într-o anexă lista mărfurilor care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă;
Modificări (1)

b) la solicitarea autorităţilor care au atribuţii în domeniul organismelor modificate genetic, transmite date statistice referitoare la importul/exportul/tranzitul mărfurilor modificate genetic, având aceeaşi încadrare tarifară;

c) anunţă celelalte autorităţi implicate în activităţi de inspecţie şi control, conform procedurii prevăzute la lit. a);

d) colaborează cu celelalte autorităţi prevăzute la alin. (1).

se încarcă...