Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13.11.2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere faptul că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, trebuie să permită asocierea autorităţilor administraţiei publice centrale, a unităţilor administrativ-teritoriale, a organismelor de drept public, precum şi a asociaţiilor constituite de acestea, din România, cu structuri similare din alte state membre ale Uniunii Europene, în vederea constituirii unor entităţi cu personalitate juridică, pentru realizarea şi gestionarea unor acţiuni de cooperare teritorială, pentru consolidarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale, în temeiul Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.082/2006 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT),

ţinând seama de necesitatea adoptării de măsuri imediate, în vederea asigurării cadrului legal naţional care să permită aplicarea directă a acestui act comunitar,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi având în vedere art. 16 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.082/2006,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă creează cadrul legal naţional care asigură aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.082 din 5 iulie 2006 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 31 iulie 2006, denumit în continuare Regulament, în scopul de a facilita promovarea cooperării transfrontaliere, transnaţionale şi/sau interregionale, denumită în continuare cooperare teritorială, având ca unic obiectiv consolidarea coeziunii economice şi sociale.
Modificări (1)

(2) Gruparea europeană de cooperare teritorială, denumită în continuare GECT, acţionează pentru a implementa programe sau proiecte de cooperare teritorială cofinanţate de Uniunea Europeană, în primul rând din instrumente structurale, Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, precum şi pentru a realiza alte acţiuni specifice de cooperare teritorială cu sau fără contribuţia financiară a Uniunii Europene.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) GECT reprezintă, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, persoana juridică română de drept privat, constituită pe teritoriul României, nonprofit, cu patrimoniu propriu, care desfăşoară activităţi de interes public prin care este promovată cooperarea teritorială, cu scopul consolidării coeziunii economice şi sociale.

(2) GECT se constituie prin asocierea, după caz, a autorităţilor publice centrale, a unităţilor administrativ-teritoriale, a organismelor de drept public, precum şi a asociaţiilor constituite de acestea în România cu structuri similare din alte state membre ale Uniunii Europene pentru facilitarea şi promovarea cooperării teritoriale, în limitele competenţelor de care dispun, potrivit legislaţiei naţionale.

(3) Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, acordate potrivit reglementărilor legale în vigoare, să coopereze şi să se asocieze cu unităţi administrativ-teritoriale din alte state membre ale Uniunii Europene, în condiţiile legii.

(4) În conformitate cu prevederile Regulamentului pot fi membre ale unei GECT şi structuri aparţinând unor state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, numai dacă legislaţia naţională a acestora prevede dreptul lor de a participa la acest tip de asocieri.

CAPITOLUL II Autorităţi competente

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Se desemnează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor ca autoritate de notificare în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Atribuţiile autorităţii de notificare sunt:

a) să primească şi să analizeze proiectele de convenţie şi statut ale GECT, întocmite potrivit prevederilor Regulamentului, denumite în continuare documente constitutive;

b) să emită autorizaţia de funcţionare sau, după caz, decizia de respingere a GECT ce urmează a avea sediul şi a se înregistra în România;

c) să emită avizul prin care este exprimat acordul sau, după caz, refuzul cu privire la asocierea unui solicitant din România la o GECT care are sediul şi este înregistrată în alt stat membru al Uniunii Europene;

d) să păstreze, la sediul său, evidenţa GECT prevăzută la lit. b), precum şi a participărilor prevăzute la lit. c) prin Registrul grupărilor europene de cooperare teritorială, denumit în continuare Registrul GECT;

e) să informeze Comitetul regiunilor cu privire la înregistrarea GECT şi la orice modificare ulterioară a convenţiei şi statutului în temeiul cărora aceasta funcţionează;

f) să emită decizie de interzicere a funcţionării unei GECT cu sediul în România sau retragerea membrului român dintr-o GECT, dacă activitatea acesteia contravine ordinii, securităţii, sănătăţii sau moralităţii publice ori este contrară interesului public;

g) să ceară instanţei judecătoreşti dizolvarea unei GECT, în cazul în care constată că aceasta nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 1 alin. (2), respectiv cele prevăzute la art. 7 din Regulament;

h) să informeze autorităţile competente din statele membre în conformitate cu legislaţia cărora au fost constituiţi membrii GECT, în urma solicitărilor scrise ale acestora, asupra activităţilor GECT desfăşurate pe teritoriul României;

i) să informeze autorităţile competente din statele membre în conformitate cu legislaţia cărora au fost constituiţi membrii GECT cu privire la înregistrarea sau dizolvarea unei GECT cu sediul în România, precum şi cu privire la modificările ulterioare, directe sau indirecte, ale convenţiei şi statutului, precum şi la dizolvarea unei GECT cu sediul în România;

j) să informeze autorităţile competente din celelalte state membre cu privire la eventualele dificultăţi constatate în timpul controlului şi auditului efectuate potrivit art. 6 din Regulament şi art. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă;

k) să solicite şi să primească de la membrii GECT şi de la instituţiile implicate în funcţionarea GECT orice date, informaţii sau documente în legătură cu activitatea GECT;

l) să emită certificatul referitor la efectuarea radierii GECT, ca urmare a dizolvării;

m) orice alte atribuţii prevăzute de lege.

Art. 4. -

(1) GECT se înregistrează în Registrul GECT.

(2) Registrul GECT este public şi este ţinut de autoritatea de notificare.

(3) Autoritatea de notificare este obligată să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, copii ale înregistrărilor efectuate în Registrul GECT şi ale documentelor prezentate pentru constituire, precum şi alte informaţii care decurg din înregistrările în Registrul GECT.

(4) Documentele prevăzute la alin. (3) pot fi cerute şi eliberate prin corespondenţă sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege.

(5) Tarifele percepute pentru eliberarea de copii şi/sau informaţii, indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor depăşi costurile administrative implicate de eliberarea acestora.

(6) Cuantumul tarifelor percepute se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor.
Modificări (1)

(7) Sumele provenite din încasarea tarifelor se constituie ca venit la bugetul de stat.

Art. 5. -

Controlul şi auditul modului de utilizare a fondurilor publice gestionate de o GECT constituită în România se realizează de către instituţiile abilitate, conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL III Constituirea şi înscrierea Grupării europene
de cooperare teritorială

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Pentru constituirea GECT pe teritoriul României sunt necesare următoarele documente:

a) documentele constitutive, respectiv statutul şi convenţia, semnate de toţi membrii GECT, care cuprind toate elementele prevăzute de art. 8 şi 9 din Regulament;

b) hotărârea consiliului local sau a consiliului judeţean, după caz, în situaţia în care solicitantul/solicitanţii din România este/sunt unităţi administrativ-teritoriale;

c) avizele de participare la GECT emise pentru toţi membrii, în condiţiile legii şi ale Regulamentului;

d) avizul conform al autorităţii publice centrale cu competenţe în domeniul de activitate al GECT, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Competenţele pe care organismele prevăzute la art. 2 alin. (2) le exercită în calitate de autoritate publică nu pot constitui obiectul unei convenţii.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în limba română.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Pentru participarea la o GECT, membrii români, respectiv străini, aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (2) şi (4), au obligaţia de a obţine avizul de participare emis de autoritatea de notificare, respectiv de autorităţile similare din alte state implicate în constituirea GECT.

(2) După aprobarea în unanimitate de către membri a proiectelor de convenţie şi de statut, reprezentanţii membrilor români ai GECT înaintează autorităţii de notificare o cerere, însoţită de următoarele documente:

a) documentele constitutive, respectiv statutul şi convenţia, semnate de toţi membrii GECT, în traducere autorizată în limba română;

b) hotărârea consiliului local sau a consiliului judeţean, după caz, în situaţia în care solicitantul/solicitanţii din România este/sunt unităţi administrativ-teritoriale.

(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii de autorizare a participării, însoţită de documentele prevăzute la alin. (2), autoritatea de notificare verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8 şi 9 din Regulament şi decide, după caz, asupra acordării sau nu a avizului de participare la GECT.

(4) În scopul emiterii avizului de participare, autoritatea de notificare solicită avizele consultative autorităţilor administraţiei publice centrale în funcţie de competenţele acestora în domeniul de activitate al GECT. Avizele consultative se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării din partea autorităţii de notificare.

(5) Decizia autorităţii de notificare privind avizul de participare la GECT poate fi contestată în condiţiile legii contenciosului administrativ.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Membrii GECT aprobă, cu unanimitate de voturi, convenţia şi statutul, modificate potrivit observaţiilor formulate în avizele de participare emise de autoritatea de notificare din România şi, pentru membrii care nu au sediul pe teritoriul ţării noastre, de autorităţile similare din acele state membre sau terţe, după caz.

(2) După aprobarea actelor prevăzute la alin. (1), membrii GECT transmit autorităţii de notificare o cerere, precum şi documentele menţionate la art. 6, în vederea emiterii autorizaţiei de funcţionare.

Art. 9. -

(1) În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii însoţite de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1), pe baza avizelor de participare emise conform art. 7 pentru membrii români şi a documentelor echivalente emise pentru membrii străini ai GECT, autoritatea de notificare verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8 şi 9 din Regulament şi decide, după caz, asupra autorizării sau neautorizării funcţionării GECT.
Modificări (1)

(2) În cazul în care autoritatea de notificare constată că sunt întrunite condiţiile prevăzute în Regulament, eliberează autorizaţia de funcţionare a GECT, necesară îndeplinirii procedurii de constituire a GECT, care se desfăşoară în faţa instanţei judecătoreşti.

(3) Dacă autoritatea de notificare nu autorizează funcţionarea, va comunica membrilor GECT decizia sa motivată, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi a documentelor necesare luării deciziei.
Modificări (1)

(4) Decizia de respingere a funcţionării GECT emisă de autoritatea de notificare poate fi contestată în condiţiile legii contenciosului administrativ.
Modificări (1)

Art. 10. -

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării autorizaţiei de funcţionare, reprezentanţii GECT înaintează judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul o cerere de constituire a GECT, însoţită de autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea de notificare şi de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1).

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii de constituire şi a documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1), instanţa verifică legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, asupra constituirii GECT sau asupra respingerii cererii.

(3) Încheierile de admitere a cererii de constituire se comunică GECT, la sediul menţionat în cererea de constituire, şi se transmit de către reprezentanţii acesteia autorităţii de notificare, în vederea înscrierii în Registrul GECT.

(4) Încheierile de respingere a cererii de constituire pot fi atacate cu recurs, în conformitate cu prevederile legii. Hotărârea definitivă a instanţei de recurs, prin care cererea de constituire este admisă, se comunică GECT, la sediul menţionat în cererea de constituire, care o transmite autorităţii de notificare, în vederea înscrierii în Registrul GECT.

(5) Înscrierea în Registrul GECT se efectuează în termen de 24 de ore de la data primirii de către autoritatea de notificare a încheierii de admitere sau, după caz, a hotărârii irevocabile a instanţei de recurs.

(6) GECT dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii în Registrul GECT. După efectuarea înscrierii, GECT transmite, pe cheltuiala sa, un anunţ de constituire Regiei Autonome "Monitorul Oficial" din România şi Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, spre publicare, cu respectarea prevederilor art. 5 din Regulament.
Modificări (1)

(7) GECT are obligaţia să transmită autorităţii de notificare dovada îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de alin. (6).

Art. 11. - Modificări (1)

Unei GECT înregistrată în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă pe teritoriul României îi sunt aplicabile prevederile Regulamentului, ale statutului şi convenţiei aferente, precum şi ale legii române, în sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Regulament.

Art. 12. -

Documentele ce emană de la o GECT trebuie să cuprindă în mod expres denumirea acesteia, însoţită de menţiunea "grupare europeană de cooperare teritorială" sau de iniţialele "G.E.C.T."

Art. 13. - Modificări (1)

În situaţia în care o entitate română dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (2) doreşte participarea la o GECT constituită pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, procedura de emitere a avizului de participare este cea prevăzută la art. 7.

CAPITOLUL IV Organizarea şi funcţionarea Grupării europene de cooperare teritorială

Art. 14. -

(1) Modul de organizare şi funcţionare a GECT se stabileşte prin documentele constitutive, cu respectarea prevederilor art. 3 şi art. 8-10 din Regulament.
Modificări (1)

(2) GECT răspunde cu patrimoniul propriu pentru obligaţiile asumate după constituirea sa.

(3) Răspunderea membrilor pentru obligaţiile GECT este subsidiară şi solidară, însă proporţională cu aportul fiecăruia la constituirea patrimoniului GECT.

Art. 15. -

Autoritatea de notificare poate solicita în orice moment atât GECT, cât şi instituţiilor implicate în funcţionarea sa, orice date, informaţii sau documente privind activitatea desfăşurată de GECT, inclusiv în scopul verificării întrunirii cerinţelor prevăzute de art. 1 alin. (2) din Regulament.

CAPITOLUL V Modificarea documentelor constitutive ale Grupării europene de cooperare
teritorială

Art. 16. -

(1) Orice modificare a documentelor constitutive ale GECT trebuie să aibă la bază acordul tuturor membrilor GECT.

(2) Modificările documentelor constitutive se transmit autorităţii de notificare, în vederea autorizării, potrivit art. 7 şi 8 din prezenta ordonanţă de urgenţă şi conform art. 4 alin. (6) din Regulament, însoţite de documentele constitutive consolidate şi de acordul membrilor GECT.
Modificări (1)

CAPITOLUL VI Dizolvarea şi lichidarea Grupării europene de cooperare teritorială

Art. 17. -

GECT se dizolvă:

a) de drept;

b) prin hotărâre judecătorească;

c) prin hotărârea membrilor săi.

Art. 18. -

GECT se dizolvă de drept prin:

a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;

b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită;

c) retragerea membrilor români din cadrul GECT constituită pe teritoriul României;

d) reducerea numărului de membri, astfel încât condiţia prevăzută la art. 3 alin. (2) din Regulament nu mai este îndeplinită.

se încarcă...